polski   English  

Publication

Metadata languages

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

Publication description

Studia z Dziejów Gospodarstwa Wiejskiego. Vol. 8

Publication structure:
 • Studia z Dziejów Gospodarstwa Wiejskiego
  • Walawender, Aniela, 1960, Księga ławnicza wsi Kargowej w powiecie kościańskim 1617-1837
  • Kostrowicka, Irena, 1961, Produkcja roślinna w Królestwie Polskim (1815-1864)
  • Sobczak, Tadeusz, 1961, Zmiany w stanie ilościowym i rejonizacji hodowli na ziemiach Polski Środkowej w XIX wieku
  • Judycka, Irmina, 1963, Badania słownictwa gwar Pomorza Mazowieckiego : sprzęt, zboża i siana, młocka czyszczenie ziarna
  • T. 8
   • Spis treści
   • Hensel, Witold (1917-2008), 1966, Główne kierunki rozwoju rolnictwa na ziemiach polskich do X w
   • Gieysztor, Aleksander, 1965, Produkcja rolna w Polsce w X—XV w
   • Topolski, Jerzy, 1966, Okres przewagi gospodarki folwarczno-pańszczyźnianej od polowy XVI w. do końca XVIII w
   • Baranowski, Bohdan (1915-1993), 1966, Kształtowanie się produkcji rolnej w dobie rozwoju stosunków kapitalistycznych w rolnictwie (1795—1939)
   • Topolski, Jerzy, 1966, Produkcja rolna w Polsce Ludowej (1945-1964)
   • Molenda, Tadeusz, 1966, Ewolucja funkcji gospodarczej leśnictwa na tle postępu technicznego i ekonomicznego
   • Mączak, Antoni, 1966, Metody porównawcze w badaniach nad dziejami wsi
   • Łowmiański, Henryk, 1966, Pojęcie metody porównawczej i zakres jej stosowania
   • Mączak, Antoni, 1966, Odpowiedź referenta
   • Kurnatowski, Stanisław (1929-2015), 1966, Rola archeologii w badaniach historyczno-przyrodniczych nad przemianami środowiska geograficznego
   • Ślaski, Kazimierz (1912-1990), 1965, O potrzebie regionalnych badań kompleksowych
   • Ochmański, Władysław, 1966, O znaczeniu znajomości dawnej wiedzy rolniczej dla badań nad przeszłością i teraźniejszością gospodarstwa wiejskiego
   • Staniewicz, Witold, 1966, W sprawie oceny przesądów ludowych
   • Jewsiewicki, Bogumił, 1966, Celowość badań tradycyjnej wiedzy ludowej
   • Śmiałowski, Józef, 1966, Praktyczne znaczenie dawnej wiedzy rolniczej
   • Ochmański, Władysław, 1966, Odpowiedź referenta
   • Dydowiczowa, Janina, 1966, Miejsce etnografii w badaniach nad dziejami gospodarstwa wiejskiego
   • Jewsiewicki, Bogumił, 1966, Znaczenie źródeł wywołanych
   • Żabko-Potopowicz, Antoni, 1966, Zarys historii wylesień w Polsce do I wojny światowej : (streszczenie)
   • Inglot, Stefan (1902-1994), 1966, Badanie zjawisk klimatyczno-meteorologicznych na Śląsku od XVI do połowy XIX wieku : (streszczenie)
   • Hoszowski, Stanisław (1904-1987), 1966, Przydatność badań zjawisk klimatyczno-meteorologicznych dla historii gospodarczej
   • Łowmiański, Henryk (1898-1984), 1966, Badania nad wczesnośredniowiecznym osadnictwem w Polsce i sąsiednich krajach słowiańskich : (tezy)
   • Ślaski, Kazimierz (1912-1990), 1966, Ustalanie chronologii ruchów osadniczych w I tysiącleciu n.e. na podstawie toponomastyki
   • Godłowski, Kazimierz (1934-1995), 1966, Problem przełomu w technice uprawy roli na ziemiach polskich w pierwszym tysiącleciu n. e
   • Kurnatowski, Stanisław (1929-2015), 1966, Przemiany techniki uprawy roli w czasach między epoką brązową i wczesnym średniowieczem a rozmieszczenie stref zasiedlenia
   • Podwińska, Zofia (1929-1975), 1966, W sprawie przełomu w technice uprawy roli na ziemiach polskich
   • Rusiński, Władysław (1911-1986), 1966, Wpływ rynku na strukturę i rozmiary produkcji rolnej w Polsce w XVI do XVIII w
   • Wiatrowski, Leszek, 1966, Wartość poznawcza ksiąg rachunkowych
   • Szkurłatowski, Zygmunt, 1966, O szersze i planowe wykorzystanie rachunków gospodarczych
   • Podraża, Antoni, 1966, Struktura produkcji rolnej w Małopolsce i jej związki z rynkiem w XVIII wieku
   • Madurowicz-Urbańska, Helena (1918-2008), 1966, Badania nad cenami zboża a niektóre problemy badawcze rynku
   • Cackowski, Stefan (1927- ), 1966, Wpływ rynku na zmiany struktury i rozmiarów produkcji roślinnej w Prusach Królewskich w XVI do XVIII w.
   • Wolański, Marian, 1966, Śląski rynek zbożowy w XVI i XVII w.
   • Serczyk, Władysław Andrzej (1935-2014), 1966, Wpływ rynku na strukturę i rozmiary produkcji w województwie podolskim w drugiej połowie XVIII w.
   • Trzyna, Edward, 1966, Stopień rozwoju gospodarki folwarcznej na terenie królewszczyzn Rusi Czerwonej
   • Wiatrowski, Leszek, 1966, Wpływ koniunktury na produkcję w dobrach pszczyńskich
   • Szkurłatowski, Zygmunt, 1966, Wpływ rynku na produkcję roślinną w dobrach Nostitzów
   • Trzyna, Edward, 1966, Udział produkcji chłopskiej w obrotach rynkowych
   • Śmiałowski, Józef, 1966, Udział gospodarstw chłopskich w produkcji rynkowej w pierwszej połowie XIX w
   • Kostrowicka, Irena, 1966, Towarowość produkcji roślinnej w Królestwie Polskim
   • Staniewicz, Witold, 1966, Charakter handlu zagranicznego
   • Szkurłatowski, Zygmunt, 1966, Rynek lokalny a regionalny
   • Grochulska, Barbara, 1966, Koncepcja rynku regionalnego w dotychczasowych badaniach
   • Topolski, Jerzy, 1966, Wpływ cen na wielkość produkcji globalnej w rolnictwie epoki feudalnej i kapitalistycznej
   • Dzieżyc, Józef, 1966, Zmiany w strukturze i rozmieszczeniu produkcji roślinnej na Śląsku od końca XVIII w. do czasów współczesnych
   • Borowski, Stanisław, 1966, Produkcja roślinna w Wielkopolsce w latach Księstwa Warszawskiego
   • Łużyńska, Jadwiga, 1966, Zmiany w strukturze i rozmieszczeniu produkcji roślinnej w Wielkopolsce (1878—1913)
   • Szkurłatowski, Zygmunt, 1966, O potrzebie współpracy historyków i rolników
   • Baranowski, Bohdan (1915-1993), 1966, W sprawie metod obliczania powierzchni zasiewów
   • Janczak, Julian, 1966, O potrzebie ustalenia teoretycznych norm wysiewów
   • Dziachan, Anatoliusz, 1966, Przejście od trójpolówki do płodozmianu w Królestwie Polskim w pierwszej połowie XIX w
   • Rajca, Czesław, 1966, Przejście do płodozmianu w dobrach ordynacji Zamoyskich w połowie XIX w
   • Śmiałowski, Józef, 1966, Płodozmian w Kaliskiem w XIX w
   • Kostrowicka, Irena, 1966, Płodozmian w Królestwie Polskim
   • Łukasiewicz, Juliusz, 1966, Uwagi na temat trójpolówki i płodozmianu w Królestwie Polskim w drugiej połowie XIX w
   • Staniewicz, Witold, 1966, Ewolucja trójpolówki w Polsce
   • Baranowski, Bohdan (1915-1993), 1966, Regiony gospodarki hodowlanej na ziemiach polskich w XVI—XIX w
   • Trzyna, Edward, 1966, Hodowla w gospodarstwach chłopskich na terenie zachodniej Rusi Czerwonej
   • Nyrek, Aleksander, 1966, Znaczenie badań nad dziejami gospodarki rybnej dla racjonalnego planowania perspektywistycznego
   • Szczygielski, Wojciech, 1966, Regiony gospodarki stawowej w Polsce od połowy XV do połowy XIX w
   • Nyrek, Aleksander, 1966, Dyskusyjność określenia „dzikiej" gospodarki stawowej
   • Brzozowski, Stanisław, 1966, Niektóre cechy gospodarki stawowej
   • Szczygielski, Wojciech, 1966, Odpowiedź referenta
   • Pruski, Witold, 1966, Kształtowanie się hodowli zwierząt gospodarskich w Królestwie Polskim w XIX w
   • Bartyś, Julian, 1966, W sprawie oceny poziomu hodowli bydła i owiec w Królestwie Polskim
   • Bender, Ryszard, 1966, Hodowla w gospodarstwach chłopskich
   • Libiszowska, Zofia, 1966, Główne czynniki rozwoju rzemiosła wiejskiego i przetwórstwa płodów rolnych w Polsce od XVI do XVIII w
   • Trzyna, Edward, 1966, Rzemieślnicy sołtysi i wolni rzemieślnicy w królewszczyznach Małopolski i Rusi Czerwonej
   • Kasperczak, Stanisław, 1966, Specyfika rzemiosła wiejskiego na terenie Litwy i Białorusi
   • Łużyńska, Jadwiga, 1966, Rzemiosło wiejskie w dobrach radziwiłłowskich w południowej Wielkopolsce w drugiej połowie XVIII w
   • Kres, Bogdan, 1966, Przemysł winiarski w środkowym Nadodrzu od XVI do XVIII w
   • Kwaśny, Zbigniew, 1966, Browarnictwo i gorzelnictwo w majątkach Schaffgotschów w drugiej połowie XVIII w
   • Wiatrowski, Leszek, 1966, Browarnictwo i gorzelnictwo w księstwie pszczyńskim w XVIII i na początku XIX w
   • Szkurłatowski, Zygmunt, 1966, Przetwórstwo płodów rolnych oraz rzemiosło wiejskie w dobrach Nostitzów na Śląsku w drugiej połowie XVIII i na początku XIX w
   • Łukasiewicz, Juliusz, 1966, Przewrót przemysłowy w przetwórstwie płodów rolnych Królestwa Polskiego
   • Wykrętowicz, Stanisław, 1966, Społeczne następstwa przewrotu przemysłowego w przetwórstwie płodów rolnych Królestwa Polskiego
   • Lech, Józef, 1966, Ludowa technika produkcji oleju w powiecie rawskim na przełomie XIX i XX w
   • Kaliski, Tadeusz, 1966, Początki cukiernictwa na Kujawach
   • Wykrętowicz, Stanisław, 1966, Węzłowe problemy przemysłu cukrowniczego w Polsce w latach 1944—1964
   • Szumanowa, Janina, 1966, Odbudowa i rozwój przetwórstwa płodów rolnych w województwie szczecińskim w latach 1945—1964
   • Łukasiewicz, Bogusław, 1966, Odbudowa przemysłu rolno-spożywczego w woj. zielonogórskim w latach 1944—1964
   • Ślaski, Kazimierz (1912-1990), 1966, Eksploatacja lasów w Polsce od X do XV w
   • Jewsiewicki, Bogumił, 1966, Rola źródeł wywołanych w badaniach nad eksploatacją lasu
   • Trzyna, Edward, 1966, Zakres i sposoby eksploatacji lasów na Rusi Czerwonej od drugiej .połowy XV do połowy XVII w
   • Broda, Józef, 1966, Powstawanie gospodarstwa leśnego w Polsce
   • Warężak, Jan, 1966, Gospodarka leśna w dobrach kościelnych
   • Szkiłłądź, Franciszek, 1966, Początki gospodarstwa leśnego na Litwie
   • Żabko-Potopowicz, Antoni, 1966, Wpływ zachodnioeuropejskiego piśmiennictwa i idei ekonomicznych na rozwój wczesnokapitalistycznego gospodarstwa leśnego w Królestwie Polskim
   • Bartyś, Julian, 1966, Problematyka leśna w pracach XIX-wiecznych towarzystw rolniczych
   • Bartyś, Julian, 1966, Przegląd powojennych badań w Polsce nad dziejami leśnictwa
   • Żabko-Potopowicz, Antoni, 1966, Znaczenie badań historycznych dla gospodarstwa leśnego
   • Wyczański, Andrzej (1924-2008), 1966, Próba analizy matematycznej ekonomiki gospodarstwa chłopskiego w Polsce XVI—XVIII w. : streszczenie
   • Topolski, Jerzy, 1966, Koncepcja analizy gospodarstwa chłopskiego
   • 1966, Uczestnicy konferencji w Rogowie 16-18.IX.1964
  • Rychlikowa, Irena, 1967, Produkcja zboża wielkiej własności w Małopolsce w latach 1764-1805
  • Szczygielski, Wojciech, 1967, Z dziejów gospodarki rybnej w Polsce w XVI-XVIII wieku
  • Bielecka, Krystyna, 1969, Przemiany struktury użytkowania ziemi w Polsce na przełomie XIX i XX wieku
  • Żytkowicz, Leonid (1910-1991), 1969, Studia nad wydajnością gospodarstwa wiejskiego na Mazowszu w XVII wieku
  • Janczak, Julian, 1969, Zmiany w stanie ilościowym i rejonizacja hodowli w poznańskiem w XIX i na początku XX w
  • Topolska, Maria Barbara, 1969, Dobra szkłowskie na Białorusi Wschodniej w XVII i XVIII wieku