polski   English  

Metadata languages

Similar to publication
Baranowski, Bogdan (1927- ), 1956, Metoda elektrotermodyfuzyjna
Found : 280
View:
1. 

Opór elektryczny i siła termoelektryczna w układach Ni-H, Ni-Cu-H i Pd-H

Skośkiewicz, Tadeusz

Keywords: Disserations -- Chemistry, Physical , Physics -- Solid Stete, Metals

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Metoda elektrograwitacyjna

Fuliński, Andrzej

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Zagadnieneia stabilności w układach z polaryzacją stężeniową i w metodzie elektrotermodyfuzyjnej

Kawczyński, Andrzej Lech (1943- )

Keywords: Disserations -- Chemistry, Physical , Physics -- Theoretical

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Przewodnictwo elektryczne i cieplne wybranych stopów układów Pd+H, Pd+Ag+H i Pd+Au+H

Szafrański, Antoni W

Keywords: Disserations -- Chemistry, Physical , Dissertation -- Physics , Chemistry, Physical -- Experimental, Equipment , Physics -- Solid State, Metals , Physics -- Electricity, Magnetism

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Tworzenie faz wodorkowych w stopach Pd-Ni

Dębowska, Lidia.

Keywords: Dissertations -- Materials , Dissertations -- Chemistry, Physical , Dissertations -- Chemistry, Inorganic , Chemistry, Physical -- Thermodynamics, Thermochemistry

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Układy Ni-Fe-H(D) i Ni-Co-H(D) w warunkach wysokiego ciśnienia gazowego wodoru (deuteru)

Filipek, Stanisław M

Keywords: Dissertation -- Physics , Physics -- Solid State, Metals

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Wybrane własności termodynamiczne i optyczne cienkich warstw wodorku palladu i wodorku niklu

Wyrzykowski, Krzysztof.

Keywords: Disserations -- Chemistry, Physical , Physics -- Optics, Spectroscopy , Chemistry, Physical -- Surfaces

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Ciśnienia krzepnięcia wybranych rozcieńczonych roztworów w benzenie w warunkach wysokich ciśnień

Dudek, Danuta.

Keywords: Disserations -- Chemistry, Physical , Chemistry, Physical -- Phase transitions , Chemistry, Physical -- Solutions

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Entalpia tworzenia wodorku i deuterku niklu

Czarnota-Kubaszewska Irena

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Usuwanie dwutlenku siarki z rozcieńczonych gazów przemysłowych z równoczesnym wytwarzaniem kwasu siarkowego metodą katalizy roztworowej

Bronikowski, Tadeusz

Keywords: Disserations -- Chemistry, Physical , Technology, Inorganic -- Monographs

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Dyfuzja wodoru i deuteru w stężonych fazach beta-palladu w szerokim zakresie ciśnienia wodoru i deuteru oraz temperatury

Majorowski, Sławomir.

Keywords: Disserations -- Chemistry, Physical , Physics -- Solid State, Metals

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Procesy fotofizyczne i stany elektronowo wzbudzone p-dwumetyloaminobenzaldehydu

Dobkowski, Jacek

Keywords: Dissertations -- Spectroscopy , Chemistry, Physical -- Photochemistry

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Nośnikowe katalizatory bimetaliczne Pd-Au. Charakteryzacja i aktywność katalityczna w reakcji hydroodchlorowania freonu CFC-12

Bonarowska, Magdalena

Keywords: Dissertations -Materials , Dissertations -- Chemistry, Physical ; Chemistry Physical -- Electrochemistry , Dissertations -- Chemistry, Inorganic. , Chemistry physical -- Catalysis Inogranic Chemistry

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Badanie równowagi ciecz-para metodą statyczną układów : n-Heksanol -1 + n - Heksan, n-Dodekanol -1 + n - Heksan

Wieczorek, Stefan A

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Zastosowanie teorii L.C.A.O. do dużych drobin

Zalewski, Kacper

Find similar objects  |  Add to bibliography