polski   English  

Metadata languages

Similar to publication
Nowicka-Taraszewska, Joanna, 1966, Badanie anodowej pasywacji rtęci w roztworach halogenków metali alkalicznych
Found : 46
View:
1. 

Badania budowy zwiążków kompleksowych metali z ditizonem

Gańko, Tadeusz

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Badanie rodników anionowych niektórych aromatycznych bitrozwiązków w dwumetyloformamidzie

Sioda, Roman Edmund

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Badania strukturalne niklu nasyconego katodowo wodorem i deuterem

Janko, Andrzej

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Chromato-polarografia zmiennoprądowa mieszanin aromatycznych węglowodorów policyklicznych

Dunin-Borkowska, Zofia

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Badanie kompleksów metali z makrocyklicznymi poliaminami ukierunkowane na ich zastosowanie w elektrokatalizie

Rosłonek, Grzegorz.

Keywords: Chemistry, Physical -- Catalysis , Chemistry, Physical -- Molecular inclusion , Dissertations -- Chemistry, Physical

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Właściwości klatratów kompleksu Ni(4--MePy)4 (NCS) 2 jako sorbentów chromatograficznych

Lipkowski, Janusz (1943- )

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Elektrochemiczne i fotochemiczne badania nitrofuranów

Zawadowska, Janina.

Keywords: Disserations -- Chemistry, Physical , Chemistry, Physical -- Electrochemistry , Chemistry, Physical -- Photochemistry

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Badanie tetraazamakrocyklicznych kompleksów metali przejściowych ukierunkowane na ich zastosowanie jako sensorów

Zięba, Katarzyna (nauki chemiczne).

Keywords: Chemistry, Organic -- Spectral methods (IR, UV, NMR, MS) , Chemistry, Organic -- Heterocycles , Chemistry, Organic -- Heterocompounds , Chemistry, Physical -- Electrochemistry , Chemistry, Physical -- Molecular inclusion , Dissertations -- Chemistry, Physical , Dissertations -- Materials , Dissertations -- Chemistry Organic

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Zastosowanie analizy termicznej do kontroli przebiegu rozdzielania zasad pirydynowych przy użyciu klatraków

Czarnecki, Jerzy

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Badanie korozji wżerowej ferrytycznych stopów żelaza z chromem w roztworach chlorków

Janik-Czachor, Maria

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Elektrokinetyczna detekcja w wysokosprawnej chromatografii cieczowej

Głód, Bronisław K.

Keywords: Disserations -- Chemistry, Physical , Elektricity -- Magnetism , Chromatography

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Wpływ względnej zdolności polaryzującej kationów na pojemność różniczkową mierzoną na kroplowej elektrodzie rtęciowej w metanolowych i etanolowych roztworach elektrolitów

Jastrzębska, Jadwiga

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Dyfuzja wodoru w austenitycznych stopach żelaza i niklu

Duś, Ryszard

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Badanie procesów anodowych zachodzących na żelazie poli- i monokrystalicznych w stężonym roztworem azotanu amonu

Mieluch, Józef

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Badanie specyficznych oddziaływań międzycząsteczkowych w mieszaninach gazowych drogą pomiarów drugich współczynników wirialnych

Stryjek, Roman

Find similar objects  |  Add to bibliography