polski   English  

Metadata languages

Similar to publication
Biernacki, Władysław, 1961, Nitrowanie n-heptanu w fazie gazowej dwutlenkiem azotu
Found : 259
View:
1. 

Badanie reakcji zachodzącej pomiędzy acetylonitrilem i formaldehydem w fazie gazowej wobec żelu krzemionkowego jako katalizatora. 1, Tablice i wykresy

Krzyżanowski, Stanisław

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Badanie reakcji zachodzącej pomiędzy acetylonitrilem i formaldehydem w fazie gazowej wobec żelu krzemionkowego jako katalizatora

Krzyżanowski, Stanisław

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Synergizm oddziaływania molibdenu i azotu w stalach nierdzewnych na procesy korozjii i pasywacji

Kuczyńska-Wydorska, Monika

Keywords: Dissertations -- Chemistry, Physical , Dissertations -- Metallurgy , Dissertations -- Materials , Dissertations -- Spectroscopy , Metallurgy -- Iron, Steel , Metallalurgy -- Corrosion , Chemistry, Physical -- Electrochemistry

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Z badań nad entalpią parowania serii homologicznych azeotropów

Zielenkiewicz, Anna

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Badanie specyficznych oddziaływań międzycząsteczkowych w mieszaninach gazowych drogą pomiarów drugich współczynników wirialnych

Stryjek, Roman

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Supramolekularne kompleksowanie monoterpenoidów przez cyklodekstryny- wykorzystanie w chromatografii gazowej

Asztemborska, Monika.

Keywords: Dissertations -- Chemistry, Physical , Chemistry, Physical -- Molecular inclusion

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Nośnikowe katalizatory bimetaliczne Pd-Au. Charakteryzacja i aktywność katalityczna w reakcji hydroodchlorowania freonu CFC-12

Bonarowska, Magdalena

Keywords: Dissertations -Materials , Dissertations -- Chemistry, Physical ; Chemistry Physical -- Electrochemistry , Dissertations -- Chemistry, Inorganic. , Chemistry physical -- Catalysis Inogranic Chemistry

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Usuwanie dwutlenku siarki z rozcieńczonych gazów przemysłowych z równoczesnym wytwarzaniem kwasu siarkowego metodą katalizy roztworowej

Bronikowski, Tadeusz

Keywords: Disserations -- Chemistry, Physical , Technology, Inorganic -- Monographs

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Równowagi ciecz-para w układach eterów alifatycznych z węglowodorami

Treszczanowicz, Teresa

Keywords: Disserations -- Chemistry, Physical , Disserations -- Chemical engineering , Chemistry, Physical -- Phase transitions

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Zastosowanie modeli roztworów nieatermalnie zasocjowanych do przewidywania nadmiarowych funkcji termodynamicznych roztworów tworzonych przez alkohol i rozpuszczalnik obojętny

Treszczanowicz, Andrzej

Keywords: Disserations -- Chemistry, Physical , Chemistry, Physical -- Solutions , Chemistry, Physical -- Thermodynamics, Thermochemistry

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Statistical theory of mixtures with surfactants

Góźdź, Wojciech T

Keywords: Dissertations -- Chemistry, Physical , Chemistry, Physical -- Solutions , Chemistry, Physical -- Surface

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Kinetyka procesu desorpcji azotu z równoczesną reakcją chemiczną w wodnych roztworach siarczynów i azotynów Krzysztof Jan Rudziński.

Rudziński, Krzysztof Jan

Keywords: Dissertations -- Chemistry, Physical , Dissertations -- Chemical engineering , Chemistry, Physical -- Kinetic , Chemical engineering -- Monographs

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Katodowa modyfikacja powierzchni żelaza i jej wpływ na wydzielanie i wnikanie wodoru

Gajek, Arkadiusz

Keywords: Dissertations -- Chemistry, Physical , Dissertations -- Materials , Chemistry, Physical -- Electrochemistry , Metallurgy -- Iron, Steel , Metallalurgy -- Corrosion

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Mechanika statystyczna warstwy powierzchniowej

Ciach, Alina

Keywords: Dissertation -- Physics , Disserations -- Chemistry, Physical

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Podział przestrzeni w układzie reakcja - dyfuzja

Cybulski, Olgierd

Keywords: Dissertation -- Physics , Disserations -- Chemistry, Physical , Chemistry, Physical -- Kinetic , Physics -- Monographs

Find similar objects  |  Add to bibliography