polski   English  

Metadata languages

Similar to publication
Krzyżanowski, Stanisław, 1960, Badanie reakcji zachodzącej pomiędzy acetylonitrilem i formaldehydem w fazie gazowej wobec żelu krzemionkowego jako katalizatora. 1, Tablice i wykresy
Found : 6
View:
1. 

Badanie reakcji zachodzącej pomiędzy acetylonitrilem i formaldehydem w fazie gazowej wobec żelu krzemionkowego jako katalizatora

Krzyżanowski, Stanisław

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Nitrowanie n-heptanu w fazie gazowej dwutlenkiem azotu

Biernacki, Władysław

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Badania reakcji wymiany w fazie gazowej pomiędzy alkoholami i aldehydami

Kobyliński, Tadeusz.

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Nośnikowe katalizatory bimetaliczne Pd-Au. Charakteryzacja i aktywność katalityczna w reakcji hydroodchlorowania freonu CFC-12

Bonarowska, Magdalena

Keywords: Dissertations -Materials , Dissertations -- Chemistry, Physical ; Chemistry Physical -- Electrochemistry , Dissertations -- Chemistry, Inorganic. , Chemistry physical -- Catalysis Inogranic Chemistry

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Kinetyka sprzężonej reakcji autooksydacji S(IV) i polifenolu na przykładzie kwasu kawowego

Krajewska, Małgorzata

Keywords: Dissertations -- Chemistry, Physical , Dissertations -- Environment , Chemistry, Physical -- Kinetic , Chemistry, Physical -- Catalysis , Chemistry, Physical -- Catalysis in organic chemistry

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Badanie właściwości i reakcji anionowych d' adduktów nitrozwiązków aromatycznych w fazie gazowej

Zimnicka, Magdalena.

Keywords: Dissertations -- Chemistry, Organic , Chemistry, Organic -- Theory , Chemistry, Organic -- Spectral methods (IR, UV, NMR, MS)

Find similar objects  |  Add to bibliography