polski   English  

Metadata languages

Similar to publication
Jesionek, Józef, 1974, Katodoluminofory emitujące w ultrafiolecie
Found : 283
View:
1. 

Bardzo szybki pomiar spektrofotometryczny i możliwości jego zastosowania do badania kinetyki reakcji

Koszewski, Józef

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Bardzo szybki pomiar spektrofotometryczny i możliwości jego zastosowania do badania kinetyki reakcji. 1, Album schematów

Koszewski, Józef

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Kinetyka fotochemicznej izomeryzacji cis-trans pochodnych etylenu

Bylina, Andrzej

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Procesy fotofizyczne i stany elektronowo wzbudzone p-dwumetyloaminobenzaldehydu

Dobkowski, Jacek

Keywords: Dissertations -- Spectroscopy , Chemistry, Physical -- Photochemistry

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Równowagi protolityczne i rozkład gęstości elektronowej aminoantracenów w stanach elektronowo wzbudzonych

Rotkiewicz, Krystyna

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Herbich, Jerzy., 1977, Spektroskopia i struktura elektronowa monokationu chinoksaliny w najniższych stanach elektronowo wzbudzonych

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Nowa metoda impulsowej fotolizy laserowej ; rozdzielcze w czasie badania fotodysocjacji dwucyjanoacetylenu

Kołos, Robert

Keywords: Dissertations -- Spectroscopy , Physics -- Optics, Spectroscopy

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Photophysical and photochemical processes in lactones of some rhodamines = Procesy fotofizyczne i fotochemiczne w laktonach niektórych rodamin

Karpiuk, Jerzy (chemia fizyczna).

Keywords: Disserations -- Chemistry, Physical , Physics -- Optics, Spectroscopy

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Równowagi ciecz-para w układach eterów alifatycznych z węglowodorami

Treszczanowicz, Teresa

Keywords: Disserations -- Chemistry, Physical , Disserations -- Chemical engineering , Chemistry, Physical -- Phase transitions

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Nadmiarowa objętość niektórych metali w ich stopionych solach, badanie radiometryczne

Gałka, Jerzy

Keywords: Dissertations -- Chemistry, Physical , Chemistry, Physical -- Solutions

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Procesy relaksacji w stanach wzbudzonych antrylowych pochodnych dwumetyloaniliny

Siemiarczuk, Aleksander.

Keywords: Dissertations.Spectroscopy , chemistry, physical photochemistry

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Własności strukturalne i ściśliwości niektórych kryształów typu AB w ujęciu kwantowo-statystycznego modelu ab initio

Dubejko, Maciej

Keywords: Disserations -- Chemistry, Physical , Chemistry, Physical -- Structure, Quantum mechanics

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Reaktywność powierzchniowa palladu względem wodoru i węglowodorów w zależności od struktury i dyspersji metalu na nośniku. Vol. 1

Frąk, Ryszard

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Dyfuzja wodoru w austenitycznych stopach żelaza i niklu

Duś, Ryszard

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Układ chrom-wodór w zakresie wysokich ciśnień gazowego wodoru

Bojarski, Krzysztof

Find similar objects  |  Add to bibliography