Object structure

Title:

Profesor Wacław Komarnicki, poseł na sejm RP, jeniec obozu w Kozielsku, ocalony

Subtitle:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 51 z. 2 (2019)

Creator:

Góras, Michał Tadeusz

Contributor:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Publisher:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2019

Description:

s. 265-286 ; Streszczenie w jęz. polskim i angielskim ; 23 cm

Subject and Keywords:

Komarnicki, Wacław (1891-1954) [KABA] ; Komarnicki, Wacław (1891-1954) - działalność polityczna ; Prawnicy -- Polska -- biografie [KABA] ; Polska -- 1918-1939 (II Rzeczpospolita) -- polityka i rządy [KABA]

Abstract:

Artykuł ukazuje sylwetkę prof. Wacława Komarnickiego, posła na sejm II RP, jednego z najwybitniejszych polskich prawników. Przedstawiono jego młodość, pracę naukową i dydaktyczną w Wilnie i Warszawie oraz zaangażowanie polityczne przed wybuchem II wojny światowej. Okres niewoli sowieckiej został scharakteryzowany i wzbogacony relacją z pobytu w obozach jenieckich w Kozielsku i Griazowcu. Przedstawiono działalność publiczną w Wielkiej Brytanii, gdzie był ministrem sprawiedliwości w dwóch rządach RP na uchodźstwie w latach 1942–1944.

References:

Bień-Kacała A., Tarnowska A., Wacław Komarnicki, w: Konstytucjonaliści polscy 1918–2011. Sylwetki uczonych, red. A. Szmyt, P. Sarnecki, R. Mojak, Warszawa 2012, s. 207.
Dymarski M., Stosunki wewnętrzne wśród polskiego wychodźstwa politycznego i wojskowego we Francji i w Wielkiej Brytanii 1939–1945, Wrocław 1999.
Encyklopedia Ziemi Wileńskiej, t. I: Wileński słownik biograficzny, red. H. Dubowik, L.J. Malinowski, Bydgoszcz 2002.
Fałdowska M., Obóz polskich jeńców wojennych w Kozielsku (wrzesień 1939 – maj 1940), Siedlce 2013.
Grodziska K., Polskie groby na cmentarzach Londynu, [t. I], Kraków 1995.
Habielski R., Życie społeczne i kulturalne emigracji, Warszawa 1999.
Honka N., Życie religijne żołnierzy polskich w niewoli niemieckiej i radzieckiej podczas II wojny światowej, Opole 1998.
Hułas M., Goście czy intruzi? Rząd polski na uchodźstwie wrzesień 1939 – lipiec 1943, Warszawa 1996.
Jaczyński S., Ocaleni od zagłady. Losy oficerów polskich ocalałych z masakry katyńskiej, Warszawa 2012.
Jaczyński S., Polscy jeńcy wojenni obozu NKWD w Griazowcu wobec radzieckiej indoktrynacji i penetracji wywiadowczej, „Przegląd Historyczno-Wojskowy” 2012, nr 13 (64)/3 (241), s. 19–42.
Janczak B., Generał bryg. Jerzy Grobicki (1891–1972) – niepokorny kawalerzysta, ocalony od zagłady katyńskiej, „Łambinowicki Rocznik Muzealny” (Opole) 2014, t. XXXVII.
Janczak B., Obozy jenieckie w Griazowcu w latach 1939–1948, „Łambinowicki Rocznik Muzealny” (Opole) 2016, t. XXXIX.
Jankiewicz A., W poszukiwaniu idei państwa prawa. Koncepcje Komisji Prac Ustawodawczych Ministerstwa Sprawiedliwości Rządu RP (1942–1945), Warszawa 1992.
Jarra E., Ś.p. Wacław Komarnicki, „Rocznik Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie” (Londyn) 1954, s. 73–74.
Kaczmarski K., O Wielką Polskę na wojennym wychodźstwie. Stronnictwo Narodowe wobec rządu gen. Władysława Sikorskiego (1939–1943), Rzeszów 2013.
Kalbarczyk S., Polscy pracownicy nauki – ofiary zbrodni sowieckich w latach II wojny światowej. Zamordowani, więzieni, deportowani, Warszawa 2001.
Kalbarczyk S., Profesor Wacław Komarnicki w niewoli sowieckiej 1939–1941, „Łambinowicki Rocznik Muzealny” (Opole) 2009, t. XXXII.
Kalbarczyk S., Z badań nad losami polskich parlamentarzystów represjonowanych przez władze sowieckie w latach 1939–1941, w: Okupacja sowiecka ziem polskich 1939–1941, red. P. Chmielowiec, Rzeszów–Warszawa 2005.
Kunert A.K., Katyń. Ocalona pamięć, Warszawa 2010.
Laszczkowski M., Wołłejko M., Byli sobie Polesiusze… czyli szkic do dziejów Korporacji Akademickiej Polesia w Wilnie, „Glaukopis” 2009, nr 15–16.
Majewski P., Posłowie i senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej 1919–1939. Słownik biograficzny, t. III–IV, red. nauk. G. Mazur, Warszawa 2005–2009.
Materski W., Jeńcy wojenni i internowani w latach 1939–1941, w: Polska 1939–1945. Straty osobowe i ofiary represji pod dwiema okupacjami, red. W. Materski, T. Szarota, Warszawa 2009, s. 220.
Milewski W., Suchcitz A., Gorczycki A., Guide to the Archives of the Polish Institute and Sikorski Museum, t. I, Londyn 1985.
Mycielska D., Zawadzki J.M., Senatorowie zamordowani, zaginieni, zmarli w latach II wojny światowej, Warszawa 2009.
Pakuza J., Życie religijne wygnańców polskich w Związku Sowieckim w latach 1939–1945 na podstawie wspomnień, Katowice 2018.
Platajs J., Zbrodnia katyńska. Zeznania świadków przed polskimi sądami wojskowymi (1943–1946), Gdańsk 2016.
Pluta P., Autorytety prawnicze z Uniwersytetu Stefana Batorego po zakończeniu II wojny Światowej. Zarys losów życiowych, w: Wybitni prawnicy na przestrzeni wieków, red. M. Marszał, J. Przygodzki, Wrocław 2006, s. 210–249.
Pol K., Poczet prawników polskich, Warszawa 2005.
Posłowie na Sejm II Rzeczypospolitej. Ofiary wojny i okupacji 1939–1945, oprac. J. Dudziński, A. Rutkowski, Warszawa 2005.
Radzik T., Wacław Komarnicki, w: Encyklopedia polskiej emigracji i Polonii, red. K. Dopierała, t. II, Toruń 2003, s. 441.
Rezler-Wasielewska V., Działalność naukowo-oświatowa polskich jeńców wojennych w niemieckich i radzieckich obozach podczas II wojny światowej, Opole 2001.
Senatorowie w latach II wojny światowej. Zamordowani, zaginieni, zmarli, oprac. D. Mycielska, J. Zawadzki, wyd. 2 popr. i uzup., Warszawa 1998.
Smogorzewska M., Posłowie i senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej 1919–1939. Słownik biograficzny, t. I–II, red. A.K. Kunert, Warszawa 1998–2000.
Swianiewicz S., W cieniu Katynia, Warszawa 1990.
Ślęczka R., Wacław Komarnicki, w: Słownik biograficzny historii Polski, red. J. Chodera, F. Kiryk, t. I, Wrocław 2005, s. 717.
Śródka A., Uczeni polscy XIX–XX stulecia, t. II, Warszawa 1995.
Tucholski J., Mord w Katyniu. Kozielsk, Ostaszków, Starobielsk. Lista ofiar, Warszawa 1991.
Wojciech Górski i jego szkoła, red. J. Lasocki, J. Majdecki, Warszawa 1982.
Wolsza T., Gułag z polskiej perspektywy emigracyjnej 1939–1956, w: Sowiecki system obozów i więzień. Przykłady wybranych państw, red. J. Bednarek, Łódź 2013, s. 111–131.
Wolsza T., Polska prasa emigracyjna jako źródło do badań sowieckich obozów dla jeńców wojennych i internowanych, w: Sowieckie obozy dla jeńców wojennych i internowanych 1939–1956. Przykłady wybranych narodów, red. J. Bednarek, D. Rogut, Łódź–Warszawa 2018, s. 109–123.
Zawadzki J.M., Senatorowie. Losy wojenne i powojenne, Warszawa 2012.
Zieliński J., Komarnicki Wacław, w: Polski Słownik Biograficzny, t. XIII, Wrocław 1967–1968, s. 378–379.
Żaroń P., Agresja Związku Radzieckiego na Polskę 17 września 1939. Los jeńców polskich, Toruń 1998.
Żaroń P., Obozy jeńców polskich w ZSRR w latach 1939–1941, Warszawa–Londyn 1994.

Relation:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku]

Volume:

51

Issue:

2

Start page:

265

End page:

286

Resource Type:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0419-8824 ; 2451-1323 ; 10.12775/DN.2019.2.15

Source:

IH PAN, sygn. A.507/51/2 Podr. ; IH PAN, sygn. A.508/51/2 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng ; pol

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-ND 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Historii PAN

Projects co-financed by:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ;