Object structure

Title:

„Nasze punkty widzenia” w Stanisława Brzozowskiego „Epigenetycznej teorii historii”

Subtitle:

Pamiętnik Literack, Z. 3 (2005)

Creator:

Klaman, Justyna

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2005

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

history ; polish literature ; literary studies

References:

1. H. Arendt, Między czasem minionym a przyszłym. Osiem ćwiczeń z myśli politycznej. Przełożyli M. Godyń, W. Madej . Wstęp P. Śpiewak. Warszawa 1994.
2. E. Balibar, P. Macherey, O literaturze jako formie ideologicznej kilka hipotez marksistowskich. Przeł. Z. Naliwajek. W zb.: Współczesna teoria badań literackich za granicą. Antologia. Oprac. H. Markiewicz. Wyd. 2, zmienione i popr. T. 4, cz. 2. Kraków 1996, s. 7-36.
3. F. Braudel, Historia i trwanie. Przeł. B. Geremek. Przedmowa B. Geremek, W. Kula. Warszawa 1999.
4. S. Brzozowski, Epigenetyczna teoria historii. W: Idee. Wstęp do filozofii dojrzałości dziejowej. Wstęp A. Walicki. Kraków 1990.
5. S. Brzozowski, Głosy wśród nocy. Studia nad przesileniem romantycznym kultury europejskiej. Wyd., wstęp O. Ortwin. Lwów 1912.
6. S. Brzozowski, Listy. Oprac. M. Sroka. T. 2. Kraków 1970.
7. S. Brzozowski, Pamiętnik. Fragmentami listów autora i objaśnieniami uzupełnił O. Ortwin. Lwów 1913.
8. S. Brzozowski, Współczesna powieść i krytyka. Wstęp T. Burek. Kraków 1984.
9. A. Chmielecki, Teoria wiedzy Stanisława Brzozowskiego. Warszawa 1984.
10. J. Culler, Presupozycje i intertekstualność. Przeł. K. Rosner . „Pamiętnik Literacki” 1980, z. 3, s. 297-312.
11. N. Frye, Wielki Kod. Biblia iliteratura. Przeł. A. Fulińska. Przekład przejrzał, wstęp M. P. Markowski. Bydgoszcz 1998.
12. H.-G. Gadamer, Prawda i metoda. Zarys hermeneutyki filozoficznej. Przeł. B. Baran. Kraków 1993.
13. Th. Geiger, Ideologia i prawda. Socjologiczna krytyka myślenia. Przeł. M. Skwieciński. W zb.: Problemy socjologii wiedzy. Wybór A. Chmielecki [i in.]. Warszawa 1985.
14. M. Głowiński, Świadectwa i style odbioru. W: Dzieło wobec odbiorcy. Szkice z komunikacji literackiej. Kraków 1998.
15. K. Irzykowski, Stanisław Brzozowski. W: Pisma. Czyn i słowo. Oraz Fryderyk Hebbel jako poeta konieczności. - Lemiesz i szpada przed sądem publicznym. Prolegomena do charakterologii. Wstęp i red. A. Lam. Kraków 1980.
16. M. Kowalski, Terminologia krytyczna w portretach literackich Antoniego Sygietyńskiego. Na podstawie cyklu „ Współczesna powieść we Francji”. „Pamiętnik Literacki” 2000, z. 2, s. 107-141.
17. Th. S. Kuhn, Dwa bieguny. Tradycja i nowatorstwo w badaniach naukowych. Przeł., posłowie S. Amsterdamski. Warszawa 1985.
18. E. Kuźma, Między konstrukcją a destrukcją. Studia z teorii i historii literatury. Szczecin 1994.
19. E. Kuźma, Paradoks postaci w poglądach niektórych przedstawicieli „nowej krytyki” francuskiej. (Roland Barthes, Julia Kristeva, Jean Ricardou). W zb.: Postać w dziele literackim. Red. Cz. Niedzielski, J. Speina. Toruń 1982, s. 5-27.
20. S. Morawski, Na tropach modernizmu jako formacji kulturowej. „Teksty Drugie” 1994, nr 5/6, s. 62-78.
21. R. Nycz, Język modernizmu. Prolegomena historycznoliterackie. Wrocław 1997.
22. R. Nycz, Tropy „ja ”. Koncepcje podmiotowości w literaturze polskiej ostatniego stulecia. „Teksty Drugie” 1994, nr 2, s. 7-27.
23. E. Orzeszkowa, Kilka uwag nad powieścią. W zb.: Polska krytyka literacka. (1800-1918). Materiały. T. 3. Red. J. Krzyżanowski. Tom przygot. J. Kulczycka-Saloni [i in.]. Warszawa 1959, s. 30-43.
24. J. Sosnowski, Pierwszy upadek Bunga. „Kresy” 1994, nr 3 (19), s. 150-157.
25. H. A. Taine, Historia literatury angielskiej. Przeł. E. Orzeszkowa. Warszawa 1900.
26. M. Weber, „Obiektywność” poznania w naukach społecznych. Przeł. M. Skwieciński. W zb.: Problemy socjologii wiedzy. Wybór A. Chmielecki [i in.]. Warszawa 1985.
27. A. Zawadzki, Nowoczesna eseistyka filozoficzna w piśmiennictwie polskim pierwszej połowy dwudziestego wieku. Kraków 2002.

Issue:

3

Start page:

107

End page:

120

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Activities popularizing science (DUN) ; Ministry of Science and Higher Education