Object

Title: Teoria i lektura : niebezpieczne związki

Creator:

Burzyńska, Anna

Date issued/created:

2003

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Pamiętnik Literacki, Z. 1 (2003)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. R. Barthes, Ecrire la lecture. W: Le Bruissement de la langue. Essais critiques IV. Paris 1984.
2. R. Barthes, Krytyka i prawda. Przeł. W. Błońska. W zb.: Współczesna teoria badań literackich za granicą. Antologia. Oprac. H. Markiewicz. T. 2. Kraków 1972, s. 114-137.
3. R. Barthes, Lektury. Przeł. K. Kłosiński, M. P. Markowski, E. Wieleżyńska. Warszawa 2001.
4. R. Barthes, Od dzieła do tekstu. Przeł. M.P. Markowski. „Teksty Drugie” 1998, nr 6, s. 187-195.
5. R. Barthes, Pisarze i piszący (przeł. J. Lalewicz). W: Mit i znak. Eseje. Wybór, słowo wstępne J. Błoński. Warszawa 1970.
6. R. Barthes, Przyjemność tekstu. Przeł. A. Lewańska. Warszawa 1997.
7. R. Barthes, Sade, Fourier, Loyola. Przeł. R. Lis. Warszawa 1996.
8. R. Barthes, Sur la lecture. W: Oeuvres complètes. Ed. E. Marty. T. 3: 1974-1980. Paris 1995.
9. R. Barthes, Śmierć autora. Przeł. M. P. Markowski. „Teksty Drugie” 1999, nr 1/2, s. 247-251.
10. R. Barthes, Teoria tekstu. Przeł. A. Milecki. W zb.: Współczesna teoria badań literackich za granicą. Antologia. Oprac. H. Markiewicz. T. 4, cz. 2. Kraków 1996, s. 189-208.
11. L. Bersani, Czy istnieje nauka o literaturze? Przeł. E. Pszczołowska. „Pamiętnik Literacki” 1974, z. 3, s. 321-338.
12. M. Bradbury, Doctor Criminate. Przeł. E. Kraskowska. Poznań 1996.
13. A. Burzyńska, Lekturografia. Filozofia czytania według Jacques’a Derridy. „Pamiętnik Literacki” 2000, z. 1, s. 43-80.
14. J. Culler, Konwencja i oswojenie. Przeł. I. Sieradzki. W zb.: Znak, styl, kowencja. Wybór, wstęp M. Głowiński. Warszawa 1977, s. 146-196.
15. J. Culler, The Pursuit of Signs. Semiotics, Literature, Deconstruction. Ithaca, New York, 1981.
click here to follow the link
16. J. Culler, Structuralist Poetics. Structuralism, Linguistics and the Study of Literature. London 1975.
click here to follow the link
17. J. Derrida, La Dissémination. Paris 1972.
18. J. Derrida, Marges de la philosophie. Paris 1972.
19. J. Derrida, Marginesy filozofii. Przeł. A. Dziadek, J. Margański, P. Pieniążek. Warszawa 2002.
20. J. Derrida, O gramatologii. Przeł. B. Banasiak. Warszawa 1999.
21. J. Derrida, Ostrogi. Style Nietzschego. Przeł. B. Banasiak. Gdańsk 1997.
22. J. Derrida, Pismo i telekomunikacja. Przeł. J. Skoczylas. „Teksty” 1975, nr 3, s. 75-92.
23. J. Derrida, Pozycje. Rozmowy z Henri Ronsem, Julią Kristevą, Jean-Louisem Houdebinem i Guy Scarpettą. Przeł. A. Dziadek. Bytom 1997.
24. J. Derrida, Sygnatura - zdarzenie - kontekst. Przeł. B. Banasiak. W: Pismo filozofii. Wybór i przedmowa B. Banasiak. Kraków 1992.
25. J. Derrida, Ta dziwna instytucja zwana literaturą. Z Jacques’em Derridą rozmawia Derek Attridge. Przeł. M. P. Markowski. „Literatura na Świecie” 1998, nr 11/12, s. 176-225.
26. T. Eagleton, Iluzje postmodernizmu. Przeł. P. Rymarczyk. Warszawa 1998.
27. U. Eco, Dzieło otwarte. Forma i nieokreśloność w poetykach współczesnych. Przeł. J. Gałuszka, L. Eustachiewicz, A. Kreisberg, M. Oleksiuk. Wyd. 2. Warszawa 1994.
28. U. Eco, Lector in fabuła. Współdziałanie w interpretacji tekstów narracyjnych. Przeł. P. Salwa. Warszawa 1994.
29. U. Eco, The Limits of Interpretation. Bloomington 1990.
30. U. Eco oraz R. Rorty, J. Culler, Ch. Brooke-Rose, Interpretacja i nadinterpretacja. Red. S. Collini. Przeł. T. Bieroń. Kraków 1996.
31. M. Foucault, Kim jest autor? Przeł. M. P. Markowski. W: Powiedziane, napisane. Szaleństwo i literatura. Wybór i oprac. T. Komendant. Posłowie M. P. Markowski. Warszawa 1999.
32. G. Grimm, Recepcja a interpretacja. Przeł. K. Jachimczak. W zb.: Współczesna teoria badań literackich za granicą, t. 4, cz. 1.
33. J. V. Harari, Critical Fictions. W zb.: Textual Strategies. Perspectives in Post-structuralist Criticism. Ed., introd. J. V. Harari. Ithaca 1979, s. 17-72.
34. E. D. Hirsch Jr., The Aims of Interpretation. Chicago and London 1976.35. E. D. Hirsh Jr., Validity in Interpretation. Chicago and London 1967.
35. E. D. Hirsh Jr., Validity in Interpretation. Chicago and London 1967.
36. D. Hoy, Powrót wielkiej teorii w naukach humanistycznych. Red. Q. Skinner. Przeł. P. Łozowski. Lublin 1998.
37. R. Ingarden, O dziele literackim. Badania z pogranicza ontologii, teorii języka i filozofii literatury. Przeł. M. Turowicz. Warszawa 1988.
38. R. Ingarden, O poznawaniu dzieła literackiego. Przeł. D. Gierulanka. Warszawa 1976. Dzieła filozoficzne.
39. R. Ingarden, Studia z estetyki. T. 1. Warszawa 1966.
40. R. Ingarden, Z teorii dzieła literackiego. W zb.: Problemy teorii literatury. Wybór H. Markiewicz. Wrocław 1967, s. 7-59.
41. W. Iser, Apelatywna struktura tekstów. Nieokreśloność jako warunek oddziaływania prozy literackiej. Przeł. M. Łukasiewicz. „Pamiętnik Literacki” 1980, z. 1, s. 259-280.
42. W. Iser, The Implied Reader. Pattern of Communication in Prose Fiction from Bunyan to Beckett. Baltimore and London 1974.
43. W. Iser, Proces czytania. Perspektywa fenomenologiczna. Przeł. W. Bialik. W zb.: Współczesna myśl literaturoznawcza w Republice Federalnej Niemiec. Antologia. Red. H. Orłowski. Warszawa 1986, s. 225-244.
44. H. R. Jauss, Historia literatury jako prowokacja dla nauki o literaturze. W: Historia literatury jako prowokacja. Przeł. M. Lukasiewicz. Posłowie K. Bartoszyński. Warszawa 1999.
45. B. Johnson, Writing. W zb.: Critical Terms for Literary Study. Ed. F. Lentricchia, T. McLaughlin. Chicago and London 1990, s. 39-49.
46. Ch. Johnson, Derrida. Przeł. J. Hołówka. Warszawa 1997.
47. J. Kearns, K. Newton, An Interview with Jacques Derrida. W: A. Easthope, British Poststructuralism since 1968. London 1988.
48. K. Kłosiński, Signifiance. Wstęp do pism Rolanda Barthes’a o muzyce. „Pamiętnik Literacki” 1999, z. 2, s. 11-26.
49. J. Kristeva, Séméiotikè. Recherches pour une sémanalyse. Paris 1969.
50. J. Lechte, Panorama myśli współczesnej. Od strukturalizmu do postmodernizmu. Przeł. T. Baszniak. Warszawa 1999.
51. V. B. Leitch, American Literary Criticism from the Thirties to the Eighties. New York 1988.
click here to follow the link
52. C. Lévi-Strauss, Conversazioni con Lévi-Strauss, Foucault e Lacan. Mursia-Milano 1969.
53. M. Lubelska, Amerykańska teoria czytelniczego rezonansu (reader-response criticism). W zb.: Po strukturalizmie. Współczesne badania teoretycznoliterackie. Red. R. Nycz. Wrocław 1992.
54. M. Lubelska, Lektura literacka. (Między zrozumieniem a interpretacją). W zb.: Posługiwanie się znakami. Red. S. Żółkiewski, M. Hopfinger. Wrocław 1991, s. 101-113.
55. P. de Man, Czytanie (Proust). Przeł. M. P. Markowski. „Literatura na Świecie” 1999, nr 10/11, s. 91-116.
56. P. de Man, „...dla mnie tak, skoro nazywam się de Man...”. Z Paulem de Manem rozmawia Robert Moynihan. Przeł. A. Przybysławski. „Literatura na Świecie” 1999, nr 10/11, s. 242-267.
57. H. Markiewicz, Odbiór i odbiorca w badaniach literackich w: Wymiary dzieła literackiego. Kraków 1984.
58. M. P. Markowski, Ciało, które czyta, ciało, które pisze. Wstęp w: R. Barthes, S/Z. Przeł. M. P. Markowski, M. Gołębiewska. Warszawa 1999.
59. M.P. Markowski, Efekt inskrypcji. Jacques Derrida i literatura. Bydgoszcz 1997.
60. M. P. Markowski, Interpretacyjne rECOlekcje. „Znak” 1996, nr 12, s. 128-135.
61. M. P. Markowski, Występek. Eseje o pisaniu i czytaniu. Warszawa 2001.
62. M. Naumann, Literatura i problemy jej recepcji. Przeł. K. Krzemieniowa. „Pamiętnik Literacki” 1980, z. 1, s. 281-300.
63. R. Nycz, Dziedziny zainteresowań współczesnej teorii literatury. „Ruch Literacki” 1996, nr 1, s. 1-18.
64. R. Nycz, Tekstowy świat. Poststrukturalizm a wiedza o literaturze. Warszawa 1993.
65. M. Ostrowicki, Interpretacja. Hasło w: Słownik pojęć filozoficznych Romana Ingardena. Red. nauk. A. J. Nowak, L. Sosnowski. Kraków 2001, s. 108.
66. W. Ray, Literary Meaning. From Phenomenology to Deconstruction. New York 1984.
67. Reader-Response Criticism: From Formalism to Post-structuralism. Ed. J. B. Tompkins. Baltimore and London 1980.
68. The Reader in the Text: Essays on Audience and Interpretation. Ed. S. R. Suleiman, I. Crosman. Princeton 1980.
69. M. Riffaterre, Essais de stylistique structurale. Paris 1971.
70. M. Riffaterre, Interpretation and Undecidability. „New Literary History” 1980, nr 2, s. 227-242.
click here to follow the link
71. M. Riffaterre, Kontekst stylistyczny. Przeł. I. Sieradzki. „Pamiętnik Literacki” 1972, z. 3, s. 245-265.
72. M. Riffaterre, Kryteria analizy stylu. Przeł. I. Sieradzki. „Pamiętnik Literacki” 1972, z. 3, s. 219-244.
73. M. Riffaterre, Podejście formalne w naukach historycznoliterackich. Przeł. A. Milecki. W zb.: Współczesna teoria badań literackich za granicą. Antologia. Oprac. H. Markiewicz. T. 4, cz. 2. Kraków 1996, s. 289-315.
74. M. Riffaterre, La Production du texte. Paris 1979.
75. M. Riffaterre, Semiotics of Poetry. New York 1978.
76. J. P. Sartre, Czym jest literatura? Wybór szkiców krytycznoliterackich. Wybór A. Tatarkiewicz. Przeł. J. Lalewicz. Wstęp T. M. Jaroszewski. Warszawa 1968.
77. P. Sollers, Logiques. Paris 1968.
78. S. Sontag, Przeciw interpretacji. Przeł. M. Olejniczak. „Literatura na Świecie” 1979, nr 9, s. 292-305.

Issue:

1

Start page:

71

End page:

109

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:120703 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Object collections:

Last modified:

Apr 15, 2020

In our library since:

Apr 15, 2020

Number of object content hits:

3

All available object's versions:

https://ww.w.rcin.org.pl/publication/113134

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

This page uses 'cookies'. More information