Object structure

Title:

Od przedstawień figuralnych do heraldycznych : opaci lubiąscy i ich pieczęcie od schyłku średniowiecza do sekularyzacji klasztoru w 1810 roku

Subtitle:

Studia Źródłoznawcze = Commentationes T. 57 (2019), Materiały

Creator:

Kałuski, Tomasz (archiwalia)

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2019

Description:

p. 159-210 : ill.

Subject and Keywords:

abbatial seals ; Cistercians ; Lubiąż (Leubus) ; Silesia (region) ; heraldry, sacred - Poland ; Ordo Cisterciensis - Poland - Lubiąż - history ; ecclesiastical sigillography ; ecclesiastical heraldry

Abstract:

The article presents an analysis of the seals of the Lubiąż (Leubus) abbots from the period betweenthe end of the Middle Ages to 1810. Attention was paid to the visual aspects of individual abbot seals and thefunctions performed by the seals in the abbots’ activity in both within the local communities and outside. Thearticle is divided into an analytical part and an inventory of abbot seals, in which all known seal matrices andseals from the examined period are summarised

References:

Bedos-Rezak B.M., When Ego Was Imago. Signs of Identity in the Middle Ages, Leiden–Boston 2011 ; France J., The Cistercians in Medieval Art, Stroud 1998 ; France J., Medieval Images of Saint Bernard of Clairvaux, Kalamazoo, Mich. 2007 ; Grüger H., Schlesisches Klosterbuch. Leubus, „Jahrbuch der Schlesischen Friedrich-Wilhelms-Universität zu Breslau”, 22, 1981, s. 1–32 ; Harasimowicz J., Rola klasztorów cysterskich w kształtowaniu się tożsamości kulturowej Śląska w dobie nowożytnej, w: Krzeszów uświęcony łaską, red. H. Dziurla, K. Bobowski, Wrocław 1997, s. 154–170 ; Harc A., Harc L., Łużyniecka E., Lubiąż, w: Monasticon Cisterciense Poloniae, t. 2: Katalog męskich klasztorów cysterskich na ziemiach polskich i dawnej Rzeczpospolitej, red. A.M. Wyrwa, J. Strzelczyk, K. Kaczmarek, Poznań 1999, s. 202–217 ; Heslop T.A., Cistercian Seals in England and Wales, w: Cistercian Art and Architecture in the British Isles, red. Ch. Norton, D. Park, Cambridge 1986, s. 266–283 ; Hryniewicz A., Trzy inwentarze śląskich typariuszy posekularyzacyjnych, „Roczniki Sztuki Śląskiej”, 25, 2016, s. 235–260 ; Jamroziak E., The Cistercian Order in Medieval Europe 1090–1500, Abingdon 2013 ; Jażdżewski K.K., Lubiąż. Losy i kultura umysłowa śląskiego opactwa cystersów (1163–1642), Wrocław 1993 ; Kałuski T., Imago abbatis na pieczęciach śląskich cystersów w średniowieczu, w: Dzieje i kultura cystersów w Polsce 2, red. M. Starzyński, D. Tabor, Kraków 2018, s. 395–415, 665–667 ; Könighaus W.P., Die Zisterzienserabtei Leubus in Schlesien von ihrer Gründung bis zum Ende des 15. Jahrhunderts, Wiesbaden 2004 ; Kościół klasztorny Wniebowzięcia NMP w Lubiążu. Historia, stan zachowania, koncepcja rewitalizacji, red. A. Kozieł, Wrocław 2010 ; Kozieł A., Michael Willmann i jego malarska pracownia, Wrocław 2013 ; Lejman B., „Feminizm” programu treściowego Sali Książęcej, w: Opactwo cystersów w Lubiążu i artyści, red. A. Kozieł, Wrocław 2008, s. 315–331 ; Marcisz-Czapla B., Tłoki pieczętne i pieczęcie kościelne z terenu Śląska, w: Gloria Deo. Rzemiosło sakralne, t. 2, red. M. Korżel-Kraśna, Wrocław 2010, s. 71–210 ; Slawik S., Die Kleidung der Cistercienser im Mittelalter. Weiße Mönche im braunen Kleid, „Analecta Cisterciensia”, 65, 2015, s. 134–151 ; Stróżyk P., Heraldyka opactwa cysterskiego w Łeknie-Wągrowcu, w: Cystersi łekneńscy w krajobrazie kulturowym ziem polskich w 850-lecie fundacji opactwa cysterskiego w Łeknie 1153–2003, red. A.M. Wyrwa, Łekno 2004, s. 89–104 ; Stróżyk P., Herby na pieczęciach cysterskich – wybrane zagadnienia, w: Pieczęcie herbowe – herby na pieczęciach, red. W. Drelicharz, Z. Piech, Warszawa 2011, s. 191–215 ; Stróżyk P., Pieczęcie cysterskie z opactwa w Łeknie-Wągrowcu (cz. II), „Studia i Materiały do Dziejów Pałuk”, 6, 2006, s. 139–153 ; Stróżyk P., Symbole władzy opata w przestrzeni klasztoru cysterskiego, w: Ingenio et humilitate. Studia z dziejów zakonu cystersów i Kościoła na ziemiach polskich, red. A.M. Wyrwa, Katowice 2007, s. 37–60 ; Wolnik F., Liturgia śląskich cystersów w średniowieczu, Opole 2002 ; Wójcik M.L., Heraldyka klasztorów cysterskich na Śląsku, w: Polska heraldyka kościelna. Stan i perspektywy badań, red. K. Skupieński, A. Weiss, Warszawa 2004, s. 43–58 ; Wyrwa A.M., O stroju zakonnym cystersów w świetle wybranych źródeł normatywnych i tradycji zakonnej. Zarys problemu, w: Klio viae et invia. Opuscula Marco Cetwiński dedicata, red. A. Odrzywolska-Kidawa, Warszawa 2010, s. 547–564

Relation:

Studia Źródłoznawcze

Volume:

57

Start page:

159

End page:

210

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

0081-7147 ; 2451-1331 ; 10.12775/SZ.2019.07

Source:

IH PAN, sygn. B.88/57 Podr. ; IH PAN, sygn. B.89/57 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-ND 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ;

×

Citation

Citation style: