Object structure

Title:

Nowe stanowisko storczyków - kukułki szerokolistnej Dactylorhiza majalis i podkolana białego Platanthera bifolia w Ojcowskim Parku Narodowym ; A new locality of orchids - the broad-leaved marsh orchid Dactylorhiza majalis and the lesser butterfly orchid Platanthera bifolia in the Ojców National Park (S Poland)

Creator:

Sołtys-Lelek, Anna ; Klasa, Anna

Publisher:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Kraków

Date issued/created:

2015

Description:

24 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronach 142-143 ; ISSN 0009-6172

Subject and Keywords:

Ojców National Park (Ojców, Poland) ; orchids ; broad-leaved marsh-orchid ; lesser butterfly-orchid ; Orchidaceae ; Dactylorhiza majalis ; Platanthera bifolia

References:

Baumann H., Künkele S., Lorenz R. 2010. Storczyki Europy i obszarów sąsiednich. Flora świata. Klucz do oznaczania dziko rosnących storczyków. Multico Oficyna Wydawnicza, Warszawa. ; Berdau F. 1859. Kilka słów o roślinności i florze Ojcowa jako dodatek do flory Królestwa Polskiego. Biblioteka Warszawska 3: 496–511. ; Bernacki L. 1999. Storczyki zachodniej części Beskidów. Colgraf-Press, Poznań. ; Besser W. 1809. Primitiae florae Galiciae austriacae utriusque. 2: I–VIII, A. Doll, Viennae. ; Buttler K.P. 2000. Storczyki. Leksykon Przyrodniczy. Świat Książki, Warszawa. ; Elenkin A. 1895. Očerk flory Ojcovskoj Doliny. Protokoly Otdiela Biologičeskogo Obščéstva Estestvennogo pri Varšavskom Universitete. Varšava. ; Elenkin A. 1901. Flora Ojcovskoj Doliny. Tipografija Varšavskogo Učebnogo Okruga, Varšava. ; Falińska K. 2004. Ekologia roślin. PWN, Warszawa. ; Gajewski Z. 2007. Wstępne badania nad występowaniem storczykowatych (Orchidaceae) w Ojcowskim Parku Narodowym. Botanika w Polsce – sukcesy, problemy, perspektywy. Szczecin 3–8 września 2007: 84 + poster. ; Gajewski Z. 2010. Nowe stanowisko Malaxis monophyllos (Orchidaceae) w Ojcowskim Parku Narodowym. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 17 (2): 406–408. ; Herbich F. 1857. Botanische Mitteilungen aus Galizien. 1: Botanischer Ausflug in das Tal Ojców, unternommen den 27 und 28 juni 1857. 2: Einiges über Betula Oycoviensis Bess. Flora 32. ; Kuszaj M., Gazda A., Hałucha P. 2011. Nowe stanowisko Epipogium aphyllum (Orchidaceae) na obszarze Ojcowskiego Parku Narodowego. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 18 (2): 435–442. ; Limpricht W. 1949. Vegetationsverhältnisse der Ostsudeten und der nordwestlichen Beskiden (mit besonderer Berücksichtigung der Kalkflora). Botanische Jahrbücher 74 (1): 28–100. ; Matuszkiewicz W. 2007. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. Vademecum Geobotanicum. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. ; Michalik S. 1978. Rośliny naczyniowe Ojcowskiego Parku Narodowego. Studia Naturae Ser. A 16, Warszawa–Kraków. ; Michalik S. 1996. Operat ochrony gatunkowej flory Ojcowskiego Parku Narodowego. Kraków (mscr.). ; Mirek Z. Piękoś-Mirkowa H., Zając A., Zając M., 2002. Flowering plants and Pteridophytes of Poland – a checklist. Biodiversity of Poland 1. W. Szafer Institute of Botany, PAS, Kraków. ; Partyka J. 2005. Zmiany w użytkowaniu ziemi na obszarze Ojcowskiego Parku Narodowego w ciągu XIX i XX wieku. Prądnik. Prace i Materiały Muzeum im. prof. Władysława Szafera 15: 7–138. ; Piękoś-Mirkowa H., Mirek Z. 2003. Rośliny chronione. Flora Polski. Multico Oficyna Wydawnicza, Warszawa. ; Rostafiński J. 1872. Florae Polonicae Prodromus. Verhandlungen der zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien. Rozporządzenie 2014. ; Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 stycznia 2014 roku w sprawie ochrony gatunkowej roślin. Dz.U. 2014, poz. 1409. ; Sołtys-Lelek A. 2013. Dokumentacja do Planu Ochrony Ojcowskiego Parku Narodowego. operat ochrony gatunkowej flory Ojcowskiego Parku Narodowego, stan na 2013 rok. Ojcowski Park Narodowy, Ojców (mscr). ; Wojkowski J., Caputa Z. 2009. Modelowanie dopływu promieniowania słonecznego na obszarze Ojcowskiego Parku Narodowego. Prądnik. Prace i Materiały Muzeum im. prof. Władysława Szafera 19: 141–152. ; Zając M., Zając A. 2009. Elementy geograficzne rodzimej flory Polski. Pracownia Chorologii komputerowej Instytutu botaniki UJ, Kraków. ; Zalewa S. 2001. Charakterystyka podtypów i rodzajów gleb Ojcowskiego Parku Narodowego. W: Partyka J. (red.). Badania naukowe w południowej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Materiały konferencyjne – referaty, postery, sesje terenowe. Ojców: 142–147. ; Zalewska A., Szumarska A. 2005. Właściwości wyspowych populacji Platanthera bifolia w Biebrzańskim Parku Narodowym. Materiały VIII Ogólnopolskiego Przeglądu Działalności Studenckich Kół Naukowych Przyrodników. Wydawnictwo Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk: 28–30.

Relation:

Let's protect Our Indigenous Nature

Volume:

71

Issue:

2

Start page:

137

End page:

143

Resource Type:

Article

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 2, II 293/cz, II 324/cz

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

×

Citation

Citation style: