Object structure

Title:

Sacred Geography of a Town

Subtitle:

Acta Poloniae Historica. T. 101 (2010)

Creator:

Manikowska, Halina (1950- )

Contributor:

Kreczmar, Agnieszka ( -2010). Tr. ; Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Wydawnictwo Naukowe Semper

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2010

Description:

p. 51-87

Subject and Keywords:

cities and towns, Medieval - Poland ; Poland - Middle Ages ; sacred space - Europe - Middle Ages ; topography

References:

Annales Cracovienses, ed. Zofia Kozłowska-Budkowa, in MPH s.n., v (Warsaw, 1978). ; Buśko Cezary, Mateusz Goliński, Michał Kaczmarek and Leszek Ziątkowski, Historia Wrocławia, i: Od pradziejów do końca czasów habsburskich (Wrocław, 2001). ; Bylina Stanisław, Chrystianizacja wsi polskiej w późnym średniowieczu (Warsaw, 2002). ; Cantarella Glauco M., ‘Lo spazio dei monaci’, in Uomo e spazio nell’alto medioevo (Settimane di studio del Centro italiano di studi sull’alto medioevo, 50, Spoleto, 2003), 804-47. ; Centri, ritualità, potere: Significati antropologici dello spazio, Francesco Remotti, Pietro Scarduelli, and Ugo Fabietti (eds.) (Bologna, 1989). ; Chronica Polonorum, ed. Ludwik Ćwikliński, Monumenta Poloniae Historica (repr. Warsaw, 1961). ; Codex diplomaticus nec non epistolaris Silesiae, 3 vols., Karol Maleczyński and Anna Skowrońska (eds.) (Wrocław, 1951-1964). ; Cosmae Pragensis Chronica Boemorum, ed. Bertold Bretholz, in MGH, SS rer. Germ., n.s., ii (Berlin, 1923). ; Cronica abbatum Beatae Mariae Virginis in Arena, ed. Gustav A. Stenzel, in Scriptores rerum silesiacarum oder Sammlung Schlesischer Geschichtsschreiber, ii (Breslau, 1839). ; Czaja Roman, ‘Die Identität des Patriziats der preußischen Großstädte im Mittelalter’, in Stefan Kwiatkowski and Janusz Małłek (eds.), Ständische und religiöse Identitäten in Mittelalter und früher Neuzeit (Toruń, 1999), 208-29. ; Czaja Roman, ‘Korporative Formen der Religiosität des Patriziats in den preußischen Großstädten’, Questiones medii aevi novae, 2 (1997), 107-20. ; Dalewski Zbigniew, Ritual and Politics: Writing the History of a Dynastic Conflict in Medieval Poland (Leiden and Boston, 2008), 102-59. ; Dalewski Zbigniew, Władza, przestrzeń, ceremoniał. Miejsce i uroczystości inauguracji władcy w Polsce średniowiecznej do końca XIV w. (Warsaw, 1996). ; Dąbrówka Andrzej, Teatr i sacrum w średniowieczu: religia – cywilizacja – estetyka (Wrocław, 2001). ; Derwich Marek, ‘Mnisi w polskim mieście średniowiecznym’, in Halina Manikowska and Hanna Zaremska (eds.), Ecclesia et civitas. Kościół i życie religijne w mieście średniowiecznym” (Warsaw, 2002), 161-74. ; Dimier Anselme, ‘Le mot locus employé dans le sense de monastère’, Revue Mabillon, 62 (1972), 133-54. ; Dola Kazimierz, ‘Liturgia Wielkiego Tygodnia w katedrze wrocławskiej w XV w.’, Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego, 7 (1979 [1980]), 179-215. ; Dupront Alphonse, Du sacré. Croisades et pèlerinages. Images et langages (Bibliothèque des Histoires, Paris, 1987). ; Fritze Wolfgang H., ‘Hildesheim – Brandenburg – Posen. Godehard-Kult und Fernhandelsverkehr im 12. Jahrhundert’, in Wilfried Schich (ed.), Beiträge zur Entstehung und Entwicklung der Stadt Brandenburg im Mittelalter (Berlin and New York, 1993), 103-30. ; Gawlas Sławomir, ‘Przełom miast lokacyjnych w dziejach miast środkowoeuropejskich’, in Jurek Tomasz (ed.), „Civitas Posnaniensis”. Studia z dziejów średniowiecznego Poznania (Poznań, 2005), 133-62. ; Gesta principum Polonorum. The Deeds of the Princes of the Poles, trans. Paul W.Knoll and Frank Schaer (Central European Medieval Texts, 3, Budapest and New York, 2003). ; Gieysztor Aleksander, ‘Politische Heilige im hochmittelalterlichen Polen und Böhmen’, in Jürgen Petersohn (ed.), Politik und Heiligenverehrung im Hochmittelalter (Vorträge und Forschungen, 42, Sigmaringen, 1994). ; Ginter Tomasz, Działalność fundacyjna księcia Mieszka III Starego (Cracow, 2008). ; Goliński Mateusz, ‘Kształtowanie miasta komunalnego’, in Cezary Buśko, Mateusz Goliński, Michał Kaczmarek and Leszek Ziątkowski, Historia Wrocławia, i, 105-7. ; Granger Gilles G., La pensée de l’espace (Paris, 1999). ; Guerreau Alain, ‘Structure et évolution des représentations de l’espace dans le haut Moyen Âge occidentale’, in Uomo e spazio nell’alto medioevo (Settimane di studio del Centro italiano di studi sull’alto medioevo, 50, Spoleto, 2003), 91-115. ; Hartmann Schedel, Liber cronicarum (Nuremberg, 1493, Anton Koberger). ; Iogna-Prat Dominique, La maison Dieu. Une histoire monumentale de l’Église au Moyen Âge (Paris, 2006). ; Jasiński Tomasz, ‘Początki klasztoru dominikańskiego w Toruniu’, Zapiski historyczne, liv, 4 (1989), 23-48. ; Jasiński Tomasz, ‘Toruń XIII-XIV wieku – lokacja miast toruńskich i początek ich rozwoju (1231-około 1350)’, in Marian Biskup (ed.), Historia Torunia, i: W czasach średniowiecza (do 1454 r.) (Toruń, 1999), 100-66. ; Jasiński Tomasz, ‘Uwarunkowania lokacji Poznania’, in Tomasz Jurek (ed.), „Civitas Posnaniensis”. Studia z dziejów średniowiecznego Poznania (Poznań, 2005), 163-72. ; Joannis Dlugossi Annales seu cronicae incliti Regni Poloniae, ed. Jan Dąbrowski et al., 11 vols. (Warsaw, 1964-2005). ; Kaczmarek Krzysztof, Przyczynek do badań nad duchowością środowisk zakonnych średniowiecznej Polski, in Halina Manikowska and Wojciech Brojer (eds.), Animarum cultura. Studia nad kulturą religijną na ziemiach polskich w średniowieczu, vol. 1: Struktury kościelno-publiczne (Warsaw, 2008), 381-406. ; Kalinowska Jadwiga, ‘„Misterium septiformis ecclesiae”’, Analecta Cracoviensia, 23 (1991), 307-23. ; Kostowski Jakub, ‘„..da unser Herr im Garten knieet..” Dawna kaplica Krappów przy kościele Świętej Elżbiety we Wrocławiu’, in Jerzy Rozpędowski (ed.), Świątynia (Architektura Wrocławia, iii, Wrocław, 1997), 109-26. ; Krautheimer Richard, ‘Introduction to an Iconography of Medieval Architecture’, Journal of the Warburg and Courtauld Institutes, 5 (1942), 1-33. ; Kurnatowska Zofia, ‘Elementy sacrum w topografii tworzonej przez pierwszych Piastów domeny i jej głównych ośrodków’, in Człowiek, sacrum, środowisko. Miejsce kultu we wczesnym średniowieczu (Wrocław, 2000), 111-25. ; Labuda Gerard, ‘Gniezno stolicą wczesnopiastowskiego państwa polskiego’, in Andrzej Wojtowicz [ed.]: Gniezno i Poznań w państwie pierwszych Piastów (Poznań, 2000), 33-60. ; Labuda Gerard, ‘Święty Wojciech w działaniu, tradycji i w legendzie’, in Rev. Kazimierz Śmigiel (ed.), Święty Wojciech w tradycji i kulturze europejskiej (Gniezno, 1992), 57-97. ; Lehmann-Brockhaus Otto, Schriftquellen zur Kunstgeschichte des 11. und 12. Jahrhunderts fr Deutschland, Lotharingen und Italien (Berlin, 1938). ; Les reliques: objets, cultes, symbols, Edina Bozóky and Anne-Marie Helvetius (eds.), (Turnhout, 1999). ; Liber indulgentiarum (see my article ‘Wrocławski Liber indulgentiarum z końca XV w.’, in „E scientia et amicitia”. Studia poświęcone profesorowi Edwardowi Potkowskiemu w sześćdziesięciolecie urodzin i czterdziestolecie pracy naukowej (Warsaw and Pułtusk, 1999), 131-44. ; Maciszewska Małgorzata, ‘Klasztory bernardyńskie w miastach Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego w latach 1453-1514. Procesy fundacyjne i lokalizacja’, in Marek Derwich and Anna Pobóg-Lenartowicz (eds.), Klasztor w mieście średniowiecznym i nowożytnym (Wrocław-Opole, 2000), 567-82. ; Makiewicz Tadeusz, ‘Teoretyczne problemy badań religioznawczych w archeologii’, Przegląd Archeologiczny, 34 (1987), 233-51. ; Manikowska Halina, ‘„Princeps fundator” w przedlokacyjnym Wrocławiu. Od Piotra Włostowica do Henryka Brodatego’, in Edward Opaliński and Tomasz Wiślicz (eds.), Fundacje i fundatorzy w średniowieczu i epoce nowożytnej (Warsaw, 2000), 37-57. ; Manikowska Halina, ‘„Translatio Jerozolimy” do Wrocławia’, in Wojciech Brojer (ed.), Kościół, kultura, społeczeństwo. Studia z dziejów średniowiecza i czasów nowożytnych (Warsaw, 2000), 63-76. ; Manikowska Halina, ‘L’aristocrazia nelle sedes regni principales della Polonia del secolo XII’, in Ludovico Gatto and Paola Supino Martini (eds.), Studi sulle società e le culture del Medioevo per Girolamo Arnaldi, 2 vols. (Roma, 2002), i, 341-58. ; Manikowska Halina, ‘La topographie sacrée de la ville: le cas de Wrocław du XIIau XVsiècle’, in Michał Tymowski (ed.), Anthropologie de la ville médiévale (Warsaw, 1999), 65-82. ; Manikowska Halina, ‘Religijność miejska’, in Halina Manikowska and Hanna Zaremska (eds.), „Ecclesia et civitas”. Kościół i życie religijne w mieście średniowiecznym (Warsaw, 2002) 11-34. ; Manikowska Halina, Jerozolima – Rzym – Compostela. Wielkie pielgrzymowanie u schyłku średniowiecza (Wrocław, 2008). ; Manikowska Halina, Les couvents féminins dans les villes médiévales de L’Europe du Centre-Est’, in Perrine Mane, Françoise Piponnier, Małgorzata Wilska and Marta Piber-Zbieranowska (eds.), La femme dans la société médiévale et moderne (Varsovie, 2005), 113-40. ; Markus Robert A., ‘How on Earth Could Place Become Holy? Origins of the Christian Idea of Holy Places’, Journal of Early Christian Studies, ii, 3 (1994), 257-71. ; Michałowski Roman, ‘Aix-la Chapelle et Cracovie au XI siècle’, Bulletino dell’Istituto Storico Italiano per il Medio Evo e Archivio Muratoriano, 95 (1989 [1992]), 45-69. ; Michałowski Roman, ‘Kościół św. Mikołaja we wczesnopiastowskich ośrodkach rezydencjonalnych’, in Społeczeństwo Polski średniowiecznej, vi (Warsaw, 1994), 63-74. ; Michałowski Roman, ‘Prüm i Urbs Caroli. Monarsze fundacje na tle kultury politycznej wczesnych czasów karolińskich’, in Edward Opaliński and Tomasz Wiślicz (eds.), Fundacje i fundatorzy w średniowieczu i epoce nowożytnej (Warsaw, 2000), 11-35. ; Michałowski Roman, ‘Ranga stolic biskupich we wczesnym średniowieczu i jej podstawy sakralne. Wybrane zagadnienia’, in Aneta Pieniądz-Skrzypczak and Jerzy Pysiak (eds.), „Sacrum”. Obraz i funkcja w społeczeństwie średniowiecznym (Warsaw, 2005), 191-203. ; Michałowski Roman, ‘Translacja Pięciu Braci Polskich do Gniezna. Przyczynek do dziejów kultu relikwii w Polsce wczesnośredniowiecznej’, in Halina Manikowska and Hanna Zaremska (eds.), „Peregrinationes”. Pielgrzymki w kulturze dawnej Europy (Warsaw, 1995), 173-84. ; Michałowski Roman, „Princeps fundator”. Studium z dziejów kultury politycznej w Polsce X-XIII wieku (Warsaw, 1993). ; Młynarska-Kaletynowa Marta, ‘O kulcie św. Gotarda w Polsce XII-XIII wieku’, in Społeczeństwo Polski średniowiecznej, vi (Warsaw, 1994), 75-90. ; Młynarska-Kaletynowa Marta, ‘Z dziejów kultu św. Wojciecha w Polsce na przełomie XI/XII w. i w XII w.’, Człowiek, sacrum, środowisko. Miejsce kultu we wczesnym średniowieczu (Wrocław, 2000), 137-53. ; Morelowski Marian, ‘Początki świadomej myśli urbanistycznej w Polsce przed kolonizacją XIII w.’, in Sztuka i historia. Księga pamiątkowa ku czci profesora Michała Walickiego (Warsaw, 1966). ; Mortet Victor, Recueil de textes relatifs à l‘histoire de l‘architecture et à la condition des architectes en France au moyen âge, XI-XII siècles (Paris, 1911). ; Moździoch Sławomir (ed.), Człowiek, sacrum, środowisko (Spotkania Bytomskie, 4, Wrocław, 2000). ; Myśliwski Grzegorz, Człowiek w średniowieczu wobec czasu i przestrzeni (Warsaw, 1999). ; Ożóg Krzysztof, ‘Klasztorna geografia średniowiecznego Krakowa’, Marek Derwich and Anna Pobóg-Lenartowicz (eds.), Klasztor w mieście średniowiecznym i nowożytnym (Wrocław-Opole, 2000), 217-34. ; Pauk Marcin R., ‘Święci patroni a średniowieczne wspólnoty polityczne Europy Środkowej’ in Aneta Pieniądz-Skrzypczak and Jerzy Pysiak (eds.), „Sacrum”. Obraz i funkcja w społeczeństwie średniowiecznym (Warsaw, 2005), 237-60. ; Pawlak Paweł, Cmentarzyska przedlokacyjnego Poznania, in Jurek Tomasz (ed.), „Civitas Posnaniensis”. Studia z dziejów średniowiecznego Poznania (Poznań, 2005), 43-58. ; Penco Gregorio, ‘Un elemento della mentalità monastica medievale: la concezione dello spazio’, Benedictina, 35 (1988), 35-71. ; People and Space in the Middle Ages, 300-1300, Wendy Davies, Guy Halsall and Andrew Reynolds (eds.), (Studies in the Early Middle Ages, 15, Turnhout, 2006). ; Petry Ludwig, Die Poplau: Eine schlesische Kaufmannsfamilie des 15. und 16. Jahrhunderts (Breslau, 1935). ; Pianowski Zbigniew, „Sedes regni principales”. Wawel i inne rezydencje piastowskie do połowy XIII wieku na tle europejskim (Architektura, Monografia, 178, Cracow, 1995). ; Piekalski Jerzy, Od Kolonii do Krakowa. Przemiana topografii wczesnych miast (Wrocław, 1999). ; Piwowarczyk Elżbieta, Dzieje Kościoła Mariackiego (XIII-XVI w.) (Cracow, 2000). ; Piwowarczyk Elżbieta, ‘Legaty na kościół Panny Marii (Mariacki) w Krakowie (XIV-XV w.): Przyczynek do badań nad religijnością miejską’, Rocznik Krakowski, lxxii (2006), 5-23. ; Pleszczyński Andrzej, Przestrzeń i polityka. Studium rezydencji władcy wcześniejszego średniowiecza. Przykład czeskiego Wyszehradu (Lublin, 2000). ; Pobóg-Lenartowicz Anna, ‘O wyższości miasta nad wsią na przykładzie kanoników regularnych z Żagania’, in Człowiek, sacrum, środowisko (Spotkania Bytomskie, 4, Wrocław, 2000), 235-41. ; Posern-Zieliński Aleksander, ‘Inspiracja fenomenologiczna w archeologicznych studiach nad religiami społeczeństw pradziejowych. Refleksje etnoreligioznawcze’, Przegląd Archeologiczny, 30 (1982), 187-200. ; Prawer Joshua, The Crusader’s Kingdom: A Colonial Society in the Middle Ages (London, 1972). ; Sacred Sites, Sacred Places, David E. Carmichael, Jane Hubert, Brian Reeves and Audhild Schanche (eds.), (London, 1994). ; Salih Sarah, Versions of Virginity in Late Medieval England (Cambridge, 2001). ; Schlosser Julius von, Quellenbuch zur Kunstgeschichte des abendländischen Mittelalters (Vienna, 1896). ; Sczaniecki Paweł, ‘Sacramentarium dedicationis’. Obrzęd poświęcenia kościoła i jego znaczenie w dziedzinie religijnej, obyczajowej i kulturalnej na podstawie źródeł polskich z XII wieku (Rozprawy Wydziału Teologiczno-Kanonicznego. Studia Kościelnohistoryczne, 3, Lublin, 1979). ; Skwierczyński Krzysztof, ‘„Custodia civitatis”. Sakralny system ochrony miasta w Polsce wczesnego średniowiecza na przykładzie siedzib biskupich’, Kwartalnik Historyczny, ciii, 3 (1996), 3-51. ; Słoń Marek, ‘Die Breslauer Spitäler als Zeichen des Prestiges einer mittelalterlichen Stadt’, Jahrbuch der Schlesischen Friedrich-Wilhelms-Universität zu Breslau, xlv-xlvi (2004-2005), 9-24. ; Słoń Marek, Die Spitäler Breslaus im Mittelalter (Warsaw, 2001). ; Słoń Marek, ‘Hospital and Old Age in Late-Medieval Wroclaw’, Acta Poloniae Historica, 84 (2001), 31-52. ; Słoń Marek, Klasztor – szpital – miasto Wrocław w średniowieczu, in Marek Derwich and Anna Pobóg-Lenartowicz (eds.), Klasztor w mieście średniowiecznym i nowożytnym (Wrocław-Opole, 2000), 269-75. ; Słoń Marek, ‘Problem fundacji szpitala w średniowieczu’, in Edward Opaliński and Tomasz Wiślicz (eds.), Fundacje i fundatorzy w średniowieczu i epoce nowożytnej (Warsaw, 2000), 74-90. ; Starnawska Maria, Między Jerozolimą a Łukowem. Zakony krzyżowe na ziemiach polskich w średniowieczu (Warsaw, 1999), 165-70. ; Stouff Louis, ‘Ordres mendiants et société urbaine: l’exemple d’Arles (XIII-XV siècle)’, in Noël Coulet and Olivier Guyotjeannin (eds.), La ville au Moyen Âge (Paris, 1998), 145-58. ; Thompson Augustine O.P., Cities of God: The Religion of the Italian Communes 1125-1325 (University Park, 2005). ; Trexler Richard C., ‘Le celibat à la fin du Moyen Âge: les religieuse de Florence’, Annales E.S.C., xxvii (1972), 1329-50. ; Tyszka Przemysław, Obraz przestrzeni miejskiej Krakowa XIV-XV wieku w świadomości jego mieszkańców (Lublin, 2001). ; Uomo e spazio nell’alto medioevo (Settimane di studio del Centro italiano di studi sull’alto medioevo, 50, Spoleto, 2003). ; Vauchez André, Reliquie, santi e santuari, spazi sacri e vagabondaggio religioso nel Medioevo, in Vauchez André (ed.), Storia dell’Italia religiosa, i: L’antichità e il Medioevo (Roma, 1993), 455-83. ; Wąs Gabriela, Klasztory franciszkańskie w miastach śląskich i górnołużyckich w XIII-XVI w. (Wrocław, 2000). ; Wąsowicz Henryk, Kalendarz ksiąg liturgicznych Krakowa do połowy XVI w. (Lublin, 1995). ; Wieczorek Szymon, ‘Zwiefalten i Polska w pierwszej połowie XII w.’, Kwartalnik Historyczny, ciii, 3 (1996), 23-55. ; Wiesiołowski Jacek, ‘Dominikanie w miastach wielkopolskich w okresie średniowiecza’, in Jerzy Kłoczowski (ed.), Studia nad historią dominikanów w Polsce 1222-1972, 2 vols. (Warsaw, 1975), i, 195-269. ; Witkowska Aleksandra OSU, Kulty pątnicze piętnastowiecznego Krakowa. Z badań nad miejską kulturą religijną (Lublin, 1984). ; Witkowska Aleksandra OSU, Ośrodki kultowe w geografii sakralnej średniowiecznego Krakowa, in Halina Manikowska and Wojciech Brojer (eds.), Animarum cultura. Studia nad kulturą religijną na ziemiach polskich w średniowieczu, vol. 1: Struktury kościelno-publiczne (Warsaw, 2008), 133-47. ; Witkowska Aleksandra OSU, „Titulus ecclesiae”. Wezwania współczesnych kościołów katedralnych w Polsce (Warsaw, 1999). ; Zaremska Hanna, ‘Procesje Bożego Ciała w Krakowie w XIV-XVI w.’, in Bronisław Geremek [ed.], Kultura elitarna a kultura masowa w Polsce późnego średniowiecza (Wrocław-Warsaw-Cracow, 1978), 25-40.

Relation:

Acta Poloniae Historica

Volume:

101

Start page:

51

End page:

87

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0001-6829

Source:

IH PAN, sygn. A.295/101 Podr. ; IH PAN, sygn. A.296/101 ; click here to follow the link

Language:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

European Union. European Regional Development Fund ; Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure

×

Citation

Citation style: