Object

Title: Nagrobek Władysława Jagiełły, Donatello i metodologia historii sztuki : uwagi na marginesie książki Anny Boczkowskiej "Sarkofag Władysława Jagiełły i Donatello : początki odrodzenia w Krakowie : sztuka-polityka-humanizm"

Creator:

Walczak, Marek

Date issued/created:

2012

Resource Type:

Article : scientific review

Subtitle:

Studia Źródłoznawcze = Commentationes T. 50 (2012)

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Wydawnictwo DiG

Place of publishing:

Warszawa

Description:

p. 130-137 ; Book reviewdd : Anna Boczkowska, Sarkofag Władysława II Jagiełły i Donatello : początki odrodzenia w Krakowie : sztuka, polityka, humanizm, Gdańsk 2011, Wydawnictwo Słowo/Obraz Terytoria, ss. 446

References:

Akurgal E., Ancient Civilisations and Ruins of Turkey, 7th ed., Istanbul 1990. ; Barash M., Gestures of Despair in Medieval and Renaissance Art, New York 1976. ; Boehme J., De ordine draconis, “Acta Litteraria Musei Nationalis Hungarici”, 1, 1818, s. 169-185. ; Bromowicz J., Magiera J., Identyfikacja marmuru użytego w sarkofagu Władysława Jagiełły w katedrze wawelskiej, „Ochrona Zabytków”, 2006, nr 3, s. 87-96. ; Büchsel M., Nur der Tyrann hat sein eigenes Gesicht. Königsbilder im 12. und 13. Jahrhundert in Frankreich und Deutschland, w: Das Porträt vor der Erfindung des Porträts, hrsg. von M. Büchsel und P. Schmidt, Mainz 2003, s. 123–140. ; Chrościcki J.A., Czy Pisanello i Jacopo Bellini pracowali dla Jagiellonów?, „Kronika Zamkowa”, 36, 1998, s. 41-72. ; Chrubasik K., Das Grabmal von Ladislaus II. Jagiełło (1386–1434). Inszenierung und Legitimation der Macht. Inaugural–Dissertation zur Erlangung der Doktorwürde der Philosophischen Fakultät der Rheinischen Friedrich–Wilhelms–Universität zu Bonn; <http://hss.ulb.uni–bonn.de/2009/1756/1756.htm>. ; Crossley P., Gothic Architecture in the Reign of Casimir the Great. Church Architecture in Lesser Poland 1320–1380, Kraków 1985. ; Czyżewski K.J., „Kaplica Władysława Jagiełla Króla Polskiego” — kilka uwag, w: Artifex doctus. Studia ofiarowane Profesorowi Jerzemu Gadomskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. W. Bałus, W. Walanus, M. Walczak, t. 1, Kraków 2007, s. 161-168. ; Decot X., Les tombeaux des comtes de Champagne (1151–1284). Un manifeste politique, “Bulletin Monumental”, 162, 2004, nr 1, s. 32-36. ; Dietl A., Die Sprache der Signatur. Die mittelalterliche Künstlerinschriften Italiens, Berlin–München 2009, t. I–IV. ; Dobbe M., Fotografie als theoretisches Objekt: Bildwissenschaft — Medienästhetik — Kunstgeschichte, München 2007. ; Drelicharz W., Piech Z., Dawne i nowe herby Małopolski, Kraków 2004. ; Fabrica Ecclesiae Cracoviensis. Materiały źródłowe do dziejów katedry krakowskiej w XVIII wieku z archiwów kapitulnych i kurialnych krakowskich, wybrał i opr. B. Przybyszewski, Źródła do dziejów Wawelu, t. XIV, cz. 1, Kraków 1993. ; Firlet E.M., Smocza Jama na Wawelu. Historia, legenda, smoki, Kraków 1996. ; Fricke B., Entlarvende Gesichter — Gedanken zur Genese der Kopfreliquiar in Italien, w: Kopf/Bild. Die Büste in Mittelalter und Früher Neuzeit, hrsg. von J. Kohl, R. Müller, Berlin 2007, s. 149–151. ; Gadomski J., Herkules, Dawid i manipulacja, „Studia Waweliana”, 3, 1994, s. 193-198. ; Greenhalgh M., Marble Past, Monumental Present. Building with Antiquities in the Mediaeval Mediterranean, Leiden 2009, s. 124–136. ; Grzęda M., Podobizna Władysława Jagiełły na nagrobku w Katedrze na Wawelu, „Folia Historiae Artium”, seria nowa, 13, (2014), w druku. ; Grzęda M., The Birth of Portraiture in Poland? The Face of King Ladislas II Jagiello on his Tomb in Cracow, w: Art and Architecture around 1400: Global and Regional Perspectives, ed. Marjeta Ciglenečki, Polona Vidmar, Maribor 2012, s. 121-131. ; Hans Multscher. Bildhauer der Spätgotik in Ulm. Eine Austellung des Ulmer Museums und des Württembergischen Landesmuseums Stuttgart im Ulmer Museum 7. September bis 16. November 1997, Ulm 1997. ; Hoensch J.K., Kaiser Sigismund Herrscher an der Schwelle zur Neuzeit 1368–1437, München 1996. ; Janicki M.A, Grunwald w tradycji polskiej od wieku XV do XVII, w: Na znak świetnego zwycięstwa. W sześćsetną rocznicę bitwy pod Grunwaldem. Katalog wystawy 15 lipca-30 września 2010, Zamek Królewski na Wawelu, Państwowe Zbiory Sztuki, t. I: Studia, Kraków 2010, s. 130–132. ; Janicki M.A., Zaginione inskrypcje poetyckie katedry wawelskiej (do końca XVI wieku), cz. I: epitafia biskupie i królewskie, „Studia Waweliana”, 11/12, 2002/2003, s. 43-72. ; Kaczmarek R., Italianizmy. Studia nad recepcją gotyckiej sztuki włoskiej w rzeźbie środkowo–wschodniej Europy (koniec XIII–koniec XIV wieku), Acta Universitatis Wratislaviensis, 3084, Historia Sztuki, XXVII, Wrocław 2008, s. 15-20. ; Kopczyński W., Wątek polityczno–dynastyczny w programie ikonograficznym nagrobka Kazimierza Jagiellończyka — próba interpretacji, w: Wit Stosz. Studia o sztuce i recepcji, red. A. S. Labuda, Warszawa-Poznań 1986, s. 83-87. ; Kuczyński S.K., Pieczęcie książąt mazowieckich, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1978. ; Kuczyński S.K., Polskie herby ziemskie. Geneza, treści, funkcje, Warszawa 1993. ; Kürbis B., Holophagus. O smoku wawelskim i innych smokach, w: Ars Historica. Prace z dziejów powszechnych i Polski, Poznań 1976, s. 163–178. ; Kürbisówna B., Smok, w: Słownik Starożytności Słowiańskich, red. G. Labuda, Z. Stieber, t. 5, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1975, s. 316-317. ; Maráz K., Jezdecká pečet’ moravských markrabat lucemburského rodu jako reprezentační prostředek majitele a vrcholné umĕlecké dílo moravské markrabĕcí pečeti, w: Moravšti Lucemburkové 1350–1411, Brno 2000, s. 226-234. ; Marciniak R., O rzekomym herbie Wielkopolski XIV i XV wieku, „Roczniki Historyczne”, 65, 1999, s. 53–72. ; McGee Morgenstern A., Gothic Tombs of Kinship in France: the Low Countries & England, University Park 2000. ; Miller J.I., Taylor–Mitchell L., The Ognissanti Madonna and the Humilati Order in Florence, w: The Cambridge Companion to Giotto, ed. A. Derbes, M. Sandona, Cambridge 2004, s. 159–163. ; Moskowitz A., Donatello’s Reliquary Bust of Saint Rossore, “The Art Bulletin”, vol. 63, No. 1 (March, 1981), s. 43-46. ; Moxey K., The Practice of Theory. Poststructuralism, Cultural Politics, and Art History, Ithaca 1994; M. Bartlová, Renaissance and Reformation in Czech Art History: Issues of Period and Interpretation, “Umění”, 59, 2011, s. 2-19. ; Mrozowski P., Polskie nagrobki gotyckie, Warszawa 1994. ; Mrozowski P., Sztuka narzędzie władzy: patronat artystyczny Kazimierza Wielkiego, w: Sztuka i władza, red. D. Konstantynow, R. Pasieczny, P. Paszkiewicz, Warszawa 2001, s. 7-21. ; Nauert Ch.G., Humanism and the culture of Renaissance Europe (New approaches to European history, vol. 6), Cambridge 1996. ; Nejedlý M., Historie, literatura, politika: Meluzino prokletí, w: Pater Familias. Sborník příspĕvků k životnímu jubileu Prof. dr. Ivana Hlaváčka, ed. J. Hrdina, Praha 2002, s. 249–269. ; Nejedlý M., Meluzinksý mýtus a rodová povĕst Lucemburků, “Český Časopis Historický”, 98, 2000, nr 4, s. 693–756. ; Nejedlý M., Od krásné dívky až k hadům a drakům. Promĕny víly meluziny a její odraz v ikonografii středověkých pramenů, “Archeologické rozhledy”, 54, 2002, s. 457–494. ; Nejedlý M., Středovĕký mýtus o Meluzínĕ a rodová povĕst Lucemburků, Praha 2007. ; Panfil T., Lingua symbolica. O pochodzeniu i znaczeniach najstarszych symboli heraldycznych w Polsce, Lublin 2002. ; Paszkiewicz B., Rogi króla Kazimierza, w: Imagines Potestatis. Rytuały, symbole i konteksty fabularne władzy zwierzchniej. Polska X–XV w. (z przykładem czeskim i ruskim), red. J. Banaszkiewicz, Warszawa 1994, s. 161-167. ; Perkinson S., The Likeness of the King: a Prehistory of Portraiture in late medieval France, Chicago 2009. ; Petrus J.T., Ikonografia króla Władysława Jagiełly, w: Na znak świetnego zwycięstwa, W sześćsetną rocznicę bitwy pod Grunwaldem. Katalog wystawy 15 lipca-30 września 2010, Zamek Królewski na Wawelu, Państwowe Zbiory Sztuki, t. I: Studia, Kraków 2010, s. 247-250. ; Petrus J.T., Portrety króla Władysława Jagiełły, Kraków 2010. ; Piech Z., Ikonografia pieczęci Piastów, Kraków 1993. ; Piech Z., Monety, pieczęcie i herby w systemie władzy Jagiellonów, Warszawa 2003. ; Piech Z., Symbole władcy i państwa w monarchii Władysława Łokietka i Kazimierza Wielkiego, w: Imagines Potestatis. Rytuały, symbole i konteksty fabularne władzy zwierzchniej. Polska X–XV w. (z przykładem czeskim i ruskim), red. J. Banaszkiewicz, Warszawa 1994, s. 117-150. ; Plezia M., Legenda o smoku wawelskim, „Rocznik Krakowski”, 42, 1971, s. 21-32. ; Plezia M., Scripta minora. Łacina średniowieczna i Wincenty Kadłubek, Kraków 2001. ; Polleroß F.B., Das sakrale Identifikationsporträt. Ein höfischer Bildtypus vom 13. bis zum 20. Jahrhundert, Worms 1988. ; Royt J., Syn MeluzÍny (k ikonografii ponovnické ideologie Lucemburků, w: Schodištní cykly Velké Věže hradu Karlštejna. Sborník příspěvků z kolokvia uspoůřádaného Ústavem Dějin Umění AV ČR v refektáři kláštera na Slovanech w Praze ve dnech 5.5–7.5.2004, ed. Z. Všetečková, Průzkumy Památek, XIII–příloha, 2006, s. 91–95. ; Skubiszewski P., Rzeźba nagrobna Wita Stwosza, Warszawa 1957. ; Słownik łaciny średniowiecznej w Polsce, t. V: I–Ł, red. M. Plezia, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1978–1984, szp. 750 -751. ; Studničková M., Panovnický majestat Zikmunda Lucemburského ve výtvarném umĕní, w: Lesk královského majestátu ve středověku. Pocta Prof. PhDr. Františku Kavkovi, CSc. k nedožitým 85. narozeninám, ed. L. Bobková, M. Holá, Praha–Litomyšl 2005, s. 234-245. ; Szymański J., Herbarz średniowiecznego rycerstwa polskiego, Warszawa 1993. ; Śnieżyńska–Stolot E., Zwierzęta na nagrobku Władysława Jagiełły czyli jeszcze raz o ikonografii astrologicznej w średniowieczu, w: Artifex doctus. Studia ofiarowane Profesorowi Jerzemu Gadomskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. W. Bałus, W. Walanus, M. Walczak, t. 1, Kraków 2007, s. 107-117. ; The Renaissance Portrait from Donatello to Bellini, ed. K. Christiansen, S. Weppelmann, New Haven–London 2011. ; Ulewicz T., Iter Romano–Italicum Polonorum, czyli o związkach umysłowo–kulturalnych Polski z Włochami z wiekach średnich i renesansie, Kraków 1999. ; Walczak M., Obraz władcy w sztuce XIV wieku na przykładzie Kazimierza Wielkiego, w: Kazimierz — sławny i z czynów Wielki, Kraków 2011, s. 37–50. ; Walczak M., Rzeźba architektoniczna w Małopolsce za czasów Kazimierza Wielkiego, Kraków 2006. ; Węcławowicz T., Krakowski kościół katedralny w wiekach średnich. Funkcje i możliwości interpretacji, Kraków 2005. ; Wölfflin H., Wie man Skulpturen aufnehmen soll, “Zeitschrift für bildende Kunst”, Bd. 31, 1896, s. 224–229, “Zeitschrift für bildende Kunst”, Bd. 32, 1897, s. 294–298. ; Wood Ch., Forgery, Replica, Fiction: Temporalities of German Renaissance Art, Chicago 2008. ; Wood Ch., Maximilian I as Archeologist, “Renaissance Quarterly”, 58, Winter, 2005/4, s. 1128–1174. ; Wood Ch., Nagel A., Anachronic Renaissance, New York 2010. ; Zwiercan M., Piotr Wolfram z Krakowa, Polski Słownik Biograficzny, 26, 1981, s. 403–406.

Relation:

Studia Źródłoznawcze

Volume:

50

Start page:

130

End page:

137

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:31111 ; oai:rcin.org.pl:31111 ; 0081-7147

Source:

IH PAN, sygn. B.88/50 Podr. ; IH PAN, sygn. B.89/50 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Objects

Similar
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information