Object

Title: Białoruski ruch niepodległościowy wobec Polski i Polaków na ziemiach północno-wschodnich II Rzeczypospolitej pod okupacją niemiecką (1941-1944)

Creator:

Gryboŭskì, Ûryj (1979- )

Date issued/created:

2011

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 43 z. 1 (2011)

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Wydawnictwo DiG

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Summary in English. ; p. 77-105

References:

Biełaruś w gody Wielikoj Otieczestwiennoj wojny 1941–1945, red. A. A. Kowalenia, Minsk 2005. ; Boradyn Z., Niemen rzeka niezgody. Polsko–sowiecka wojna partyzancka na Nowogródczyźnie 1943–1944, Warszawa 1999. ; Brakel A., Mieżnacionalnyje konflikty kak sledstwije nacionalnoj polityki sowietskoj i niemieckoj włastiej (1939–1944) [w:] Biełaruś i Hiermanija: historyja i suczasnasć, Minsk 2005. ; Drobniak T., 8 batalion 77 pp AK „Bohdanka” Zgrupowania Nadniemańskich Batalionów Partyzanckich, „Wojskowy Przegląd Historyczny” 1991, nr 1. ; Dzieżyc J., Nad Niemnem i nad Lebiodą, Wrocław–Warszawa 1994. ; Galiński A., Eksterminacja inteligencji polskiej latem 1942 r. w Nowogródzkiem (problemy badawcze), „Biuletyn Głównej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Instytutu Pamięci Narodowej” 1991, t. 33.Galiński A., Eksterminacja inteligencji polskiej latem 1942 r. w Nowogródzkiem (problemy badawcze), „Biuletyn Głównej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Instytutu Pamięci Narodowej” 1991, t. 33. ; Gdański J., Zapomniani żołnierze Hitlera, Warszawa 2005. ; Grunt-Mejer Z. M., Partyzancka brygada „Kmicica”. Wileńszczyzna 1943, Bydgoszcz 1997. ; Grzybowski J., Białorusini w polskich regularnych formacjach wojskowych w latach 1918–1945, Warszawa 2007. ; Grzybowski J., Białorusini w Armii Krajowej, „Przegląd Wojskowo–Historyczny” 2007, nr 4. ; Hrybouski J. [J. Grzybowski], Polska–biełaruski kanflikt u Hienieralnaj akruzie „Biełaruś” (1941–1944 hh.), „Białoruskie Zeszyty Historyczne” 2006, nr 25. ; Jarmusik E., Kwestia polska a kościół katolicki na terenach okupowanej Białorusi 1941–1944, „Przegląd Wschodni” 2004, t. IX, z. 2 (34). ; Kjary B. [B. Chiari], Sztodzionnasć za linijaj frontu. Akupacyja, kałabaracyja i supraciu u Biełarusi (1941–1944 h.), Minsk 2005. ; Knatko G., W. Adamuszko, N. Bondarienko, W. Sielemieniew, Biełorusskije ostarbajtery. Istoriko–analiticzieskoje issledowanije, Minsk 2001. ; Kosyk W., Ukrajina i Nimeczczyna u Druhij switowij wijni, Paryż–Ńiu Jork–Lwiw 1993. ; Kołakowski P., NKWD i GRU na ziemiach polskich 1939–1945, Warszawa 2002. ; Krajewski K., Józef Kozłowski („Las”, „Vis”) — kresowy bohater powojennego podziemia na Mazowszu, „Przegląd Wschodni” 2004, t. IX, z. 1. ; Krywaszej D., Polskaja supolnasć Biełarusi pad czas akupacyi [w:] Biełaruś u wyprabawanniach Wialikaj Ajczynnaj wajny: masawyja zabojstwy nacystau, Minsk 2005. ; Kuszal F., Sproby stwareńnia biełaruskaha wojska, Miensk 1999. ; Malecki J., Pad znakam Pahoni, Тoronto 1976. ; Matusak P., Wywiad Związku Walki Zbrojnej–Armii Krajowej 1939–1945, Warszawa 2002. ; Piskunowicz H., Polskie podziemie a kwestia białoruska w latach 1941–1944 [w:] Stosunki polsko–białoruskie w województwie białostockim w latach 1939–1956, red. J. J. Milewski, A. Pyżewska, Warszawa 2005. ; Ponarski Z., Franciszek Olechnowicz — wydawca, redaktor, publicysta, „Białoruskie Zeszyty Historyczne” 1996, nr 2(6). ; Prawdzic-Szlaski J., Nowogródczyzna w walce 1940–1945, Londyn 1976. ; Ratyński K., Okręg ZWZ–AK „Nów”. Wybrane zagadnienia, Bydgoszcz 2000. ; Ruchniewicz M., Stosunki narodowościowe w latach 1938–1948 na obszarze tzw. Zachodniej Białorusi [w:] Przemiany narodowościowe na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej 1931–1948, red. S. Ciesielski, Toruń 2004. ; Siemiriaga M., Kołłaboracionizm. Priroda, tipołogija i projawlenije w gody Wtoroj mirowoj wojny, Moskwa 2000. ; Snapkouski U., Biełaruś u hieapalitycy i dypłamatyi Druhoj suswietnaj wajny i paczatku chałodnaj wajny (1939–1947) [w:] Wnieszniaja politika Biełarusi w istoriczeskoj rietrospiektiwie, Minsk 2002. ; Turonek J., Kwestia białoruska w polityce obozu londyńskiego (1941–1944), „Studia z Dziejów ZSRR i Europy Środkowej” 1983, t. XIX. ; Turonek J., Stosunki polsko–białoruskie w okresie drugiej wojny światowej [w:] Colloquium narodów. Materiały z sympozjum „Litwini, Białorusini, Ukraińcy, Polacy — przesłanki pojednania”, Łódź 1991. ; Turonak J. [J. Turonek], Biełaruś pad niamieckaj akupacyjaj [w:] J. Turonak [J. Turonek], Madernaja historyja Biełarusi, Wilnia 2006. ; Turonak J. [J. Turonek], Zahadka śmierci Francisza Alachnowicza [w:] J. Turonak [J. Turonek], Madernaja historyja Biełarusi, Wilnia 2006. ; Turonek J., Białoruś pod okupacją niemiecką, Warszawa 1993. ; Turonek J., Stosunki polsko–białoruskie w Okręgu Białostockim 1941–1944 [w:] Stosunki polsko–białoruskie w województwie białostockim w latach 1939–1956, red. J. J. Milewski, A. Pyżewska, Warszawa 2005. ; Wierzbicki M., Białorusini i Polacy na Zachodniej Białorusi (ziemie północno–wschodnie II Rzeczypospolitej) w latach II wojny światowej [w:] XX wiek w historii Polaków i Białorusinów. Materiały białorusko–polskiej konferencji naukowej, 20–21 listopada 2000 r., Mińsk, Mińsk–Warszawa 2001. ; Wilanowski C., Konspiracyjna działalność duchowieństwa katolickiego na Wileńszczyźnie w latach 1939–1944, Warszawa 2000. ; Wołkonowski J., ZWZ–AK a problem mniejszości etnicznych na Wileńszczyźnie [w:] Opór wobec systemów totalitarnych na Wileńszczyźnie w okresie II wojny światowej, red. P. Niwiński, Gdańsk 2003. ; Zienkiewicz A., Ofiara przyjęta (w dwudziestą piątą rocznicę śmierci sióstr w Nowogródku), Rzym 1968. ; Życie religijne w Polsce pod okupacją 1939–1945. Metropolie wileńska i lwowska, zakony, red. Z. Zieliński, Katowice 1992. ; Żylinski M., Adukacyja na akupawanaj terytoryi Biełarusi u hady Wialikaj Ajczynnaj wajny (czerwień 1941–lipień 1944 hh.), Minsk 2006.

Relation:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku]

Volume:

43

Issue:

1

Start page:

77

End page:

105

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:48348 ; oai:rcin.org.pl:48348 ; 0419-8824 ; 0419-8824

Source:

IH PAN, sygn. A.507/43/1 Podr. ; IH PAN, sygn. A.508/43/1 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information