Object

Title: Lubelski ośrodek badań historii najnowszej w ostatnim dwudziestoleciu

Creator:

Willaume, Małgorzata (1951- )

Date issued/created:

2010

Resource Type:

Article : review article

Subtitle:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 42 z. 2 (2010)

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Wydawnictwo DiG

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Summary in English. ; p. 5-31

References:

Antypolska Akcja OUN UPA 1943-1944. Fakty i interpretacje, red. G. Motyka, D. Libionka, Warszawa 2002. ; Aparat represji w walce z podziemiem politycznym i zbrojnym 1944-1956. Atlas polskiego podziemia niepodległościowego 1944-1956, red. R. Wnuk, S. Poleszak, A. Jaczyńska, M. Śladecka, Warszawa Lublin 2007. ; Bednarz P., Edmond Privat i jego działalność na rzecz Polski w czasie pierwszej wojny światowej, Lublin 2003. ; Bednarz P., Kwestia aspiracji politycznych narodów zachodnich rubieży Rosji w IV Dumie Państwowej w świetle prasy szwajcarskiej 1914-1917, [w:] Kompromis czy konfrontacja? Studia z dziejów parlamentaryzmu rosyjskiego początku XX wieku, pod red. Dariusza Tarasiuka, Krzysztofa Latawca, Mariusza Korzeniowskiego, Lublin 2009. ; Bednarz P., Szwajcarscy korespondenci wojenni w Królestwie Polskim 1914-1915, [w:] Ważna obecność. Przedstawiciele państw i narodów europejskich wśród mieszkańców międzyrzecza Bugu i Pilicy w XVII-XIX w., red. A. Górak, K. Latawiec, Radzyń Podlaski, Radom 2006. ; Bednarz P., Szwajcarska historiografia II wojny światowej — główne zagadnienia, „Dzieje Najnowsze” 2009, R. XLI, nr 3. ; Bednarz P., Uwarunkowania obecności kwestii polskiej w prasie szwajcarskiej 1914-1918, „Dzieje Najnowsze” 2008, R. XL, nr 2. ; Bober S., Persona non grata. Biskup Ignacy Tokarczuk i władze PRL, Lublin 2005. ; Bujak G., Kuria diecezjalna w Kielcach w latach 1918-1939. Studium kancelaryjno-archiwoznawcze. Zarys problematyki badawczej, „Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne” 1995, t. XLIV. ; Bujak G., Rozwój sieci parafialnej w diecezji kieleckiej w latach 1918-1939, [w:] In vinculo communionis. Księga jubileuszowa ku czci Biskupa Kieleckiego Kazimierza Ryczana w 60 rocznicę urodzin, Kielce 1999. ; Bujak G., Zmiany granic diecezji kieleckiej z roku 1925. Projekty i realizacja, [w:] Kościół w życiu narodu i Państwa Polskiego. Prace ofiarowane Księdzu Profesorowi Danielowi Olszewskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, Kielce 2004 („Almanach Historyczny”, t. VI). ; Czarnota T., „Dyktatura oświecona ”. Problematyka organizacji i zarządzania w Instytucie Literackim w Paryżu, [w:] Dzieje biurokracji na ziemiach polskich, t. II, red. A. Górak, D. Magier, Lublin Siedlce 2009. ; Dawidowicz A., „Tygodnik Powszechny” wobec kwestii antysemityzmu w Polsce powojennej, [w:] Idee, państwo, ludowcy. Księga jubileuszowa z okazji 70. rocznicy urodzin Profesora Jana Jachymka, red. E. Maj, S. Michałowski, A. Wójcik, Lublin 2009. ; Dawidowicz A., Zygmunt Balicki (1858-1916). Działacz i teoretyk polskiego nacjonalizmu, Kraków 2006. ; Duchowieństwo Polskie w Więzieniach, Łagrach i na Zesłaniu, red. R. Dzwonkowski, Lublin 1991. ; Dzwonkowski R., Kościół katolicki w ZSSR 1917-1939. Zarys historii, Lublin 1997. ; Dzwonkowski R., Losy duchowieństwa katolickiego w ZSSR 1917-1939. Martyrologium, Lublin 1998. ; Dzwonkowski R., Polacy na dawnych Kresach Wschodnich. Z problematyki narodowościowej i religijnej, Lublin 1994. ; Dzwonkowski R., Polska opieka religijna we Francji 1909-1939, Poznań-Warszawa 1988. ; Dzwonkowski R., Szkolnictwo polskie we Francji w czasie II wojny światowej 1939-1945, „Studia Polonijne” 1981, t. IV. ; Dzwonkowski R., Władze Rzeczypospolitej a działalność Polskiej Misji Katolickiej we Francji 1920-1940, „Chrześcijanin w Świecie” 1985, R. XVII, nr 3. ; Filipowicz M., Emigranci i jankesi. O amerykańskich historykach Rosji, Lublin 2007. ; Filipowicz M., Wobec Rosji. Studia z dziejów historiografii polskiej od końca XIX wieku po II wojnę światową, Lublin 2000. ; Gelles K., Miejsce Rumunii i Bułgarii w niemieckiej polityce zagranicznej po II wojnie światowej, Lublin 2009. ; Gil A., Deportacja Ukraińców z Polski w latach 1944-1946 jako problem we współczesnych relacjach polsko-ukraińskich, Lublin 2004. ; Gil A., Kwestia polska w białoruskim dyskursie politycznym — geneza i teraźniejszość, Lublin 2009. ; Gołębiowski J., We wspólnej Europie. Polska — Hiszpania XVI-XX wiek. Wkład dyplomacji polskiej w dzieło Traktatu Wersalskiego. Program przebudowy Europy po I wojnie światowej, Lublin 2001. ; Gołębiowski J., Europa Środkowo-Wschodnia w myśli politycznej polskiego obozu narodowego 1945 1989. Lublin 2005. ; Gołębiowski J., Europa w hiszpańskiej myśli politycznej w okresie izolacji 1945-1953, „Zeszyty Naukowe Instytutu Hiszpańsko-Polskiego” 2005, t. 5. ; Gołębiowski J., Od izolacji do integracji. Europa w hiszpańskiej myśli politycznej 1945-1995, Lublin 2007. ; Horoch E., Komunistyczna Partia Polski w województwie lubelskim w latach 1918-1938, Lublin 1993. ; Jachymek J., A. Pomarański, Cukrownia „Klemensów” 1894-1994, Lublin 1994. ; Jachymek J., Myśl polityczna Polskiego Stronnictwa Ludowego „Wyzwolenie” 1918-1931, Lublin 1982. ; Jachymek J., Polskie Stronnictwo Ludowe — Lewica 1913-1924. Studium o powstaniu, działalności i rozkładzie ugrupowania politycznego, Lublin 1991. ; Kapuśniak T., M. Słowikowski, Mołdawia — rara avis in terris? Charakterystyka mołdawskiego reżimu politycznego na tle poradzieckich doświadczeń transformacyjnych, Lublin Łódź 2009. ; Kapuśniak T., Ukraina jako obszar wpływów międzynarodowych po zimnej wojnie, Lublin 2008. ; Kidzińska A., Postawy członków Stronnictwa Polityki Realnej wobec służby Polaków w armiach zaborczych podczas I wojny światowej, [w:] Między irredentą a kolaboracją. W obcym mundurze. Konferencja historyczna w Kielcach 17-18 X I 2009, red. L. Michalska-Bracha, M. Korybut-Marciniak,Warszawa 2013. ; Kidzińska A., Stosunki Erazma Piltza z francuskim MSZ w czasie I wojny światowej, [w:] Ku Niepodległej. Ścieżki polskie i francuskie. 1795-1918, red. M. Willaume, Lublin 2005. ; Kidzińska A., Stronnictwo Polityki Realnej 1905-1923, Lublin 2007. ; Kłapeć D., Działalność agend Rady Głównej Opiekuńczej w powiecie Radzyń Podlaski w okresie okupacji niemieckiej w latach 1940-1944, „Radzyński Rocznik Humanistyczny” 2001,1.1. ; Kłapeć D., Działalność Rady Głównej Opiekuńczej na terenie Chełma i powiatu chełmskiego w okresie okupacji niemieckiej w latach 1940-1944, „Rocznik Chełmski” 2002, t. VIII. ; Kłapeć D., Rada Główna Opiekuńcza w dystrykcie Lubelskim w latach 1940-1944, Lublin 2011. ; Kłoczowski J., Laudacja. Profesor Władysław Bartoszewski, [w:] Władysław Bartoszewski. Doktor Honoris Causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin 2008. ; Kołodziej E., Dzieje Polonii w zarysie 1918-1939, Warszawa 1991. ; Kołodziej E., Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Lipsku w latach 1923-1939. Organizacja i działalność, [w:] Na szachownicy dziejów i międzynarodowej polityki. Księga dedykowana profesorowi Zbigniewowi Brzezińskiemu, red. J. Faryś, M. Szczerbiński, Gorzów Wlkp. 2006. ; Kołodziej E., Organizacja centrali i placówek Ministerstwa Spraw Zagranicznych w latach 1918-1945 i pozostałe po nich akta, „Archeion” 2000, t. IV. ; Organizacje polskie w Mandżurii w latach 1917-1920, [w:] Polonia w walce o niepodległość i granice Rzeczypospolitej 1914-1921, red. A. Koseski, Pułtusk 1999. ; Konefał J., Bogu i ludziom bezgranicznie oddany. Życie i posługa księdza Stanisława Sudoła (1895-1981), Sandomierz Dzikowiec 2001. ; Konefał J., Do Ciebie Polsko... Legiony Polskie w Lubelskiem 1914-1918, Lublin 2008. ; Konefał J., Działalność społeczno-polityczna Aleksandra Zawadzkiego „Ojca Prokopa” w Królestwie Polskim (1876-1917), Lublin 2000. ; Konefał J., Jastków 1915. Historia i pamięć, Lublin 2003. ; Konefał J., Legiony Polskie w Lubelskiem 1914-1918, Lublin 1999. ; Konstankiewicz M., Kancelarie starostw województwa lubelskiego w latach 1919-1939, „Dzieje Najnowsze” 2006, R. XXXVIII, nr 3. ; Konstankiewicz M., Rola starosty powiatowego w załatwianiu spraw urzędowych w okresie II Rzeczypospolitej, [w:] Dzieje biurokracji na ziemiach polskich, t. I, red. A. Górak, I. Łuć, D. Magier, Lublin Siedlce 2008. ; Koprukowniak A., Determinanty aktywności kulturalnej ziemian lubelskich w latach 1795-1939, [w:] Ziemiaństwo na Lubelszczyźnie. Materiały II sesji naukowej zorganizowanej w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce 22-24 maja 2002, oprac. R. Maliszewska, Kozłówka 2003. ; Koprukowniak A., Dobra ziemskie Czemierniki i ich właściciele w XIX i XX wieku, [w:] Społeczeństwo, armia i polityka w dziejach Polski i Europy. Studia z dziejów politycznych i wojskowych dedykowane Profesorowi Miśkiewiczowi z okazji jubileuszu siedemdziesięciolecia urodzin, red. A. Czubiński, B. Lapis, C. Łuczak, Poznań 2002, s. 341 363. ; Koprukowniak A., Kilka uwag o polskojęzycznych podręcznikach szkolnych na Litwie po II wojnie światowej, [w:] Wilno-Wileńszczyzna jako krajobraz i środowisko wielu kultur. Materiały I Międzynarodowej Konferencji. Białystok 21-24 IX 1989, t. III, pod red. E. Feliksiak, Białystok 1992. ; Koprukowniak A., Liceum Ogólnokształcące w Milanowie 1945-1995, Lublin Milanów 1996. ; Koprukowniak A., Oświata i szkolnictwo polonijne, [w:] Polonia w Europie, red. B. Szydłowska-Ceglowa, Poznań 1992. ; Koprukowniak A., Oświata polska na Litwie, w Rumunii i w Czechosłowacji po drugiej wojnie światowej (1945-1988), [w:] Działalność oświatowa w wybranych społecznościach polonijnych, red. A. Koprukowniak, Lublin 1994. ; Koprukowniak A., W dniach rewolucji [1905-1907], [w:] Z przeszłości dalekiej i bliskiej. Szkice z dziejów Lubelszczyzny, red. A. Koprukowniak, W. Sladkowski, Lublin 1980. ; Korzeniowski M., Na wygnańczym szlaku... Działalność Centralnego Komitetu Obywatelskiego Królestwa Polskiego na Białorusi w latach 1915-1918, Lublin 2001. ; Korzeniowski M., Pomoc religijna Centralnego Komitetu Obywatelskiego na Białorusi w latach 1915-1918, [w:] Peregrinatio ad Veritatem. Studia ofiarowane Profesor Aleksandrze Witkowskiej z okazji 40 lecia pracy naukowej, red. U. Borkowska, C. Deptuła, Z. Piłat, E. Wiśniowski, Lublin 2004. ; Korzeniowski M., M. Mądzik, D. Tarasiuk, Tułaczy los. Uchodźcy polscy w imperium rosyjskim w latach pierwszej wojny światowej, Lublin 2007. ; Korzeniowski M., Uchodźcy z Królestwa Polskiego na Białorusi w latach 1915-1918, „Acta Albaruthenica” (Mińsk) 2003, t. III. ; Korzeniowski M., Za Złotą Bramą. Działalność społeczno-kulturalna Polaków w Kijowie w latach 1905-1920, Lublin 2009. ; Koseski A., M. Willaume, Nowe kraje Unii Europejskiej. Bułgaria, Rumunia, Warszawa 2007. ; Kościół i opozycja na Lubelszczyźnie w dokumentach SB 1971-1983, wstęp, wybór źródeł i oprac. M. Sobieraj, Lublin 2009. ; Kozyra W., Działalność wojewody lubelskiego Jerzego Albina de Tramecourta w okresie międzywojennym i w czasie kampanii wrześniowej 1939 roku, [w:] Lublin w dziejach najnowszych, red. W. Kozyra, Lublin 2002 („Res Historica”, z. 15). ; Kozyra W., Polityka administracyjna ministrów spraw wewnętrznych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1918, Lublin 2009. ; Kozyra W., Urząd Wojewódzki w Lublinie w latach 1919-1939, Lublin 1999. ; Kozyra W., Wojewodowie lubelscy wobec życia społeczno-politycznego na Lubelszczyźnie w latach 1926-1939, „Annales UMCS”, sectio F, 2003, vol. LVIII. ; Ksiądz Stanisław Sudoł - człowiek i duszpasterz (1895-1981), red. J. Konefał, Sandomierz Stalowa Wola 2004. ; Leksykon geograficzno-historyczny parafii i kościołów polskich w Kanadzie, red. E. Walewander, t. 1-2, Lublin 1992. ; Lewandowski J., Austro-węgierska administracja okupacyjna w Królestwie Polskim w latach 1914-1918, [w:] Z dziejów administracji w Malopolsce w XVI-XX wieku, red. D. Kupisz, Radom 2003. ; Lewandowski J., Estonia, Warszawa 2001. ; Lewandowski J., Królestwo Polskie wobec Austro-Węgier 1914-1918, Warszawa 1986. ; Lewandowski J., Polaków w Estonii przeszłość, teraźniejszość i perspektywy, [w:] Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość Polaków na Wschodzie, red. M. Szczerbiński, T. Wolsza, Gorzów Wielkopolski 2001. ; Libionka D., Anti-Semitism, anti-Judaism and the Polish Catholic Clergy during the II World War, [w:] Anti-semitism and its Opponents in Modern Poland, red. R. Blobaum, Ithaca and London 2005. ; Libionka D., Brakujące ogniwo. Sowiecka literatura antysyjonistyczna w Polsce przed i po Marcu 1968 r., [w:] Komunizm, ideologia, system, ludzie, red. T. Szarota, Warszawa 2001. ; Libionka D., Duchowieństwo diecezji łomżyńskiej wobec antysemityzmu i zagłady Żydów, [w:] Wokół Jedwabnego, red. P. Machcewicz, K. Persak, t. I: Studia, Warszawa 2002. ; Litwiński R., Funkcjonariusze Policji Państwowej pod radziecką okupacją na północno- wschodnich terenach II Rzeczypospolitej, [w:] Polacy — Żydzi — Białorusini Litwini na północno- wschodnich ziemiach Polski a władza radziecka (1939-1944). W kręgu mitów i stereotypów, red. A. Gnatowski, D. Boćkowski, Białystok 2005. ; Litwiński R., Policja Państwowa w województwie lubelskim w latach 1919-1939, Lublin 2001. ; Litwiński R., Policja Państwowa w województwie wołyńskim w tatach 1921-1939. Organizacja i główne kierunki działania, „Ucrainica Polonica” (Khïv- Khtomhp) 2004, t. I. ; Litwiński R., Skutki działań wojennych w 1939 r. dla policji w Małopolsce Wschodniej, „Dzieje Najnowsze” 2007, R. XXXIX, nr 2. ; Lubicz-Zaleski Z., Dzienniki, wstęp, oprac., i przypisy M. Willaume, t. I: Dziennik nieciągły. 1905- 1925, t. II: Od Grotowic do Buchenwaldu 1939-1945, Paryż Łódź 1998. ; Ludzie Bezpieki w walce z Narodem i Kościołem. Służba Bezpieczeństwa w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w latach 1944-1978 Centrala, oprac. M. Piotrowski, Lublin 1999, (wyd. II, uzupełnione, 2000). ; Łęga W., Cienie i blaski lat szkolnych. Wspomnienia Polaka z Prus Wschodnich, oprac., wstęp J. Walkusz, Wejherowo 1997. ; Maj E., Jan Ludwik Popławski (1854-1906). Poglądy i działalność polityczna, Lublin 1991. ; Maj E., Roman Dmowski i Związek Ludowo-Narodowy (1919-1928), „Kwartalnik Historyczny” 1993, R. C, z. 2. ; Mańkowski Z., Kalendarium walk Batalionów Chłopskich na Lubelszczyźnie (1940-1944), Lublin 1964. ; Mańkowski Z., Hitlerowska akcja wysiedleń i osadnictwa na Zamojszczyźnie (model czy improwizacja), Zamość 1972. ; Mańkowski Z., Wiek XX. Studia, publicystyka, wspomnienia, Lublin 2008. ; Mazur M., O człowieku tendencyjnym. Obraz nowego człowieka w propagandzie komunistycznej Polski Ludowej i PRL 1944-1956, Lublin 2009. ; Mazur M., Polityczne kampanie prasowe w okresie rządów Władysława Gomułki, Lublin 2004. ; Mazur M., Propagandowy obraz świata. Polityczne kampanie prasowe w PRL w latach 1956 -1980. Model analityczno-koncepcyjny, Warszawa 2003. ; Mazur M., Rezonans ucieczki Józefa Światły w aparacie bezpieczeństwa, agenturze i społeczeństwie, „Przegląd Historyczny” 2006, z. 3. ; Мондзик М., Деятельность Польского общества помощи жертвам войны в Сибири в годы Первой мировой войны, [w:] Сибирь в истории и культуре польского народа, red. Романов П., Москва 2002. ; Mądzik M., Polskie organizacje ratownicze w akcji niesienia pomocy Polakom — obcopoddanym w Rosji w latach I wojny światowej, [w:] Historia Polityka — Społeczeństwo. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Henrykowi Cimkowi, red. W. Bonusiak i in., Rzeszów 2008. ; Mądzik М., Połtawski Oddział Polskiego Towarzystwa Pomocy Ofiarom Wojny i jego działalność w latach 1915-1917, [w:] Ku Niepodległej: ścieżki polskie i francuskie 1795-1918, red. M. Willaume, Lublin 2005. ; Mieczkowski A., Błażej Stachurski (1880-1939). Życie, działalność, poglądy, Lublin 1998. ; Mieczkowski A., Ksiądz Jan Mazur, Lubelski Brat Albert, Lublin 2009. ; Motyka G., R. Wnuk, Pany i rezuny. Współpraca AK-WiN i UPA. 1945-1947, Warszawa 1997. ; Motyka G., Tak było w Bieszczadach, Warszawa 2009. ; Motyka G., Ukraińska partyzantka 1942-1960, Warszawa 2006. ; Niepodległość Polski w 1918 roku a procesy państwowotwórcze w Europie Środkowo-Wschodniej, red. Z. Mańkowski, Lublin 1996. ; Nossowska M., AMPOL — „polsko”-francuskie biuro prasowe, „Rocznik Lubelski” 2009, t. XXXV. ; Nossowska M., Embarras de richesse, czyli historia rujnującego spadku (próby stworzenia przez Rosę Bailly ośrodka polskiego w Lechâtelet k. Dijon), „Dzieje Najnowsze” 2009, R. XLI, nr 1. ; Nossowska M., Listy do Polaków Rosy Bailly jako odbicie losów polskich żołnierzy internowanych we Francji po czerwcu 1940 roku, „Annales UMCS”, sec. F, 2008, vol. LXIII. ; Panfil T., Unia Europejska. Wszystko co musisz wiedzieć, Poznań 2003, 2005. ; Paruch W., Myśl polityczna obozu piłsudczykowskiego, Lublin 2005. ; Paruch W., Od konsolidacji państwowej do konsolidacji narodowej. Mniejszości narodowe w myśli politycznej obozu piłsudczykowskiego (1926-1939), Lublin 1997. ; Paruch W., Polityczny realizm a romantyczne i pozytywistyczne inspiracje w piłsudczykowskiej myśli politycznej (1918-1939), [w:] Marzyciele i realiści. O roli tradycji w rodzimej myśli politycznej od upadku powstania styczniowego do XXI wieku, red. T. Sikorski, A. Wątor, Szczecin 2009. ; Paruch W., K. Trembicka, Typologia systemów bezpieczeństwa w XIX i XX w., Lublin 1996. ; Piotrowski M., Pro Fide et Patriae. Stronnictwo Pracy i duchowieństwo Kościoła katolickiego na Lubelszczyźnie po II wojnie światowej, Lublin 2001. ; Piotrowski M., Reemigracja Polaków z Niemiec 1918-1939, Lublin 2000. ; Piotrowski M., Syndrom Prl-u: Wybór Artykułów. Warszawa 2004. ; Podgajna E., Działalność Stefana Korbońskiego w okresie II wojny światowej i w Polskim Stronnictwie Ludowym (PSL), „Roczniki Dziejów Ruchu Ludowego” 2008, nr 35. ; Podgajna E., Państwo w myśli politycznej ruchu ludowego na przełomie XX i XXI wieku, [w:] Między Europą naszych pragnień a Europą naszych możliwości, t. I, red. J. Faryś, T. Sikorski, P. Słowiński, Gorzów Wlkp. 2007. ; Podziemie zbrojne na Lubelszczyźnie wobec dwóch totalitaryzmów...; Polskie podziemie niepodległościowe na tle konspiracji antykomunistycznych w Europie Środkowo- Wschodniej w latach 1944 -1956, red. S. Poleszak, Warszawa-Lublin 2008. ; Polacy — Niemcy. Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość, red. Z. Zieliński, Katowice 1995. ; Polacy w Armenii, red. E. Walewander, Lublin 2000. ; Polacy w Estonii, red. E. Walewander., Lublin 1998. ; Polacy w Estonii mówią o sobie, red. E. Walewander, Lublin 1997. ; Polacy w Kościele katolickim w ZSRR, red. E. Walewander, Lublin 1991. ; Polacy w Mołdawii, red. E. Walewander, Lublin 1995. ; Polacy w Rosji mówią o sobie, red. E. Walewander, Lublin 1993, 1994, 1995. ; Poleszak S., Podziemie antykomunistyczne w Łomżyńskiem i Grajewskiem (1944-1957), Warszawa 2004. ; Pomorski J., Czy scjentyzm w historiografii końca XX wieku jest całkiem passé?, [w:] „Historyka. Studia metodologiczne” 2000, t. XXX. ; Pomorski J., Historiografia i pamięć. Myśl historyczna Jerzego Giedroycia, [w:] Ostatni obywatele Wielkiego Księstwa Litewskiego, red. T. Bujnicki, K. Stępnik, Lublin 2005. ; Pomorski J., Metodologiczne problemy narracji historycznej, Lublin 1990. ; Pomorski J., Paradygmat „New economic history’’. Studium z teorii rozwoju nauki historycznej, Lublin 1995. ; Powrót Polski do rodziny wolnych narodów, red. J. Konefał, Lublin 2009. ; Powrót Polski na mapę Europy. Sesja naukowa poświęcona 70. rocznicy Traktatu Wersalskiego, red. C. Bloch, Z. Zieliński, Lublin 1995. ; Powstanie Warszawskie w historiografii i literaturze 1944-1994, red. Z. Mańkowski, J. Święch, Lublin 1996. ; Przegaliński A., Społeczna działalność ziemiaństwa lubelskiego w latach 1864-1914, Lublin 2009. ; Radzik T., Lubelska dzielnica zamknięta. Żydzi w Lublinie (1939-1942), Lublin 1999. ; Radzik T., Polonia amerykańska wobec Polski (1918-1939), Lublin 1986, 1990. ; Radzik T., Polska Macierz Szkolna Zagranicą 1953-1993, Lublin 1995. ; Radzik T., Społeczno-ekonomiczne aspekty stosunku Polonii amerykańskiej do Polski po I wojnie światowej, Wrocław 1989. ; Radzik T., Stosunki polsko-żydowskie w Stanach Zjednoczonych Ameryki w latach 1918-1921, Lublin 1988. ; Radzik T., Szkolnictwo polskie w Wielkiej Brytanii po drugiej wojnie światowej (1945-1990), Lublin 1990. ; Radzik T., W latach dwudziestolecia międzywojennego i w okresie okupacji niemieckiej 1939-1944, [w:] T. Radzik, W. Śladkowski, G. Wójcikowski, W. Wójcikowski, Lublin. Dzieje miasta, t. II: XIX i XX w., Lublin 2000. ; Radzik T., Yeshivah Hakhmei Lublin, Lublin 1994. ; Radzik T., Z dziejów społeczności polskiej w Wielkiej Brytanii po drugiej wojnie światowej (1945-1990), Lublin 1991. ; Radzik T., Zagłada lubelskiego getta. Lublin 2007. ; Radzik T., Zrzeszenie Nauczycielstwa Polskiego Zagranicą w latach 1941-1991, Lublin 1993, Londyn 1999. ; Rok pierwszy. Powstanie i działalność aparatu bezpieczeństwa publicznego na Lubelszczyźnie (lipiec 1944-czerwiec 1945), wstęp S. Poleszak, wybór i oprac. L. Pietrzak, S. Poleszak, R. Wnuk i M. Zajączkowski, Warszawa 2004. ; Ryba M., Naród a polityka. Myśl polityczna twórców ruchu narodowego w okresie międzywojennym, Lublin 1999. ; Ryba M., Szkoła w okowach ideologii. Szkolna propaganda komunistyczna w latach 1944-1956, Lublin 2006. ; Ryba M., Środowiska i ugrupowania polityczne na Lubelszczyźnie 1914-1918, Lublin 2007. ; Słownik biograficzny katolicyzmu społecznego w Polsce, t. 3, red. R. Bender i in., Lublin 1996. ; Sojusznicy i przeciwnicy ruchu ludowego 1895-1995, red. J. Jachymek, Lublin 1996. ; Spotkania polsko-ukraińskie, red. Z. Mańkowski, Lublin 1992. ; Strzembosz T., R. Wnuk, Czerwone bagno. Konspiracja i partyzantka antysowiecka w Augustowskiem. Wrzesień 1939-czerwiec 1941, Gdańsk Warszawa 2009. ; Szczepański J., Dzieje społeczności żydowskiej powiatów Pułtusk i Maków Mazowiecki, Warszawa 1993. ; Szczepański J., Społeczeństwo Polski w walce z najazdem bolszewickim 1920, Warszawa 2000. ; Szczepański J., Społeczność żydowska Mazowsza w XIX-XX w., Pułtusk 2005. ; Szczepański J., Wojna 1920 roku na Mazowszu i Podlasiu, Warszawa Pułtusk 1995. ; Szymański J., Ateizacja dzieci i młodzieży w sowieckim systemie edukacji (obwód winnicki na Podolu 1944-1964), „Ateneum Kapłańskie” 2003, t. CXL, z. 3 (565). ; Szymański J., Kościół katolicki na Podolu. Obwód winnicki 1941-1964, Lublin 2003. ; Szymański J., Kościół katolicki w obwodzie Winnickim na Podolu w latach 1941-1964, „Dzieje Najnowsze” 2002, R. XXXIV, nr 4. ; Światopoglądy historiograficzne, red. J. Pomorski, Lublin 2002; Historia, metodologia, współczesność, red. Pomorski J., Lublin 1998 („Res Historica”, z. 6). ; Walewander E., Działalność wychowawcza Kościoła Lubelskiego 1939-1945, Lublin 2009. ; Walewander E., Kapłani Zamojszczyzny okresu okupacji, Lublin 1996. ; Walewander E., Kolumba Białecka i Zgromadzenie Sióstr Dominikanek, Lublin 1989. ; Walkusz J., Duchowieństwo katolickie diecezji chełmińskiej 1918-1939, Pelplin 1992. ; Wichmanowski M., Aleksander Bogusławski (1887-1963). Polityk ruchu ludowego, „Roczniki Dziejów Ruchu Ludowego” 1998, nr 30. ; Wieliczko M., Dzieje społeczne Polaków w warunkach okupacji 1939-1944/45, Lublin 1999. ; Wieliczko M., Jasło 1944-1945. Dokumenty zagłady i powrotu do życia, Jasło 2004. ; Wieliczko M., Jeniectwo wojenne Polaków w Rosji w latach 1503-1918. Określanie problemu, Lublin 1998. ; Wieliczko M., Polski przemysł naftowy pod niemiecką okupacją w latach 1939-1945, Lublin 2001. ; Władysław Grabski — uczony i mąż stanu, red. J. Konefał, S. Wójcik, Lublin 2005. ; Wnuk R., Konspiracja akowska i poakowska na Zamojszczyźnie od lipca 1944 do 1956, Lublin 1993. ; Wnuk R., Lubelski Okręg AK, DSZ i WiN 1944-1947, Warszawa 2000. ; Wysocki R., Dylemat wyboru tożsamości narodowej. Ludność ukraińska na północnym Podlasiu w warunkach demokratyzacji systemu politycznego w Polsce w latach 1989-2004, [w:] Mniejszości narodowe w Europie Środkowo Wschodniej po upadku komunizmu, red. B. Halczak, Zielona Góra 2006. ; Wysocki R., Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów w Polsce w latach 1929-1939. Geneza, struktura, program, ideologia, Lublin 2003. ; Wysocki R., Początki parlamentaryzmu ukraińskiego w XX wieku — powstanie i ewolucja Ukraińskiej Centralnej Rady, [w:] Kompromis czy konfrontacja? Studia z dziejów parlamentaryzmu rosyjskiego początku XX wieku, red. M. Korzeniowski, K. Latawiec, D. Tarasiuk, Lublin 2009. ; Sioma M., Geneza i założenia programowe Związku Pracy Państwowej, „Niepodległość” 2008, t. LVIII. ; Sioma M., Przewrót majowy w komentarzach i ocenach Brytyjczyków w świetle raportów Poselstwa brytyjskiego w Warszawie, [w:] Zamach stanu Józefa Piłsudskiego 1926 roku, red. M. Sioma, Lublin 2007. ; Sioma M., Sławoj Felicjan Składkowski 1885-1962. Żołnierz i polityk, Lublin 2005. ; Sioma M., Zawsze wierni. Środowisko piłsudczyków „palestyńskich ” wobec postaci Józefa Piłsudskiego (1941-1944), [w:] Post hominum memoriam. Profesorowi Januszowi Farysiowi uczniowie i przyjaciele, Gorzów Wlkp. 2009. ; Służby Bezpieczeństwa Polski i Czechosłowacji wobec Ukraińców 1945-1989, red. G. Motyka, Warszawa 2005. ; Solska E., Pamięć uniwersytetu i projekt Europejskiej Przestrzeni Edukacyjnej, „Kultura i Historia” 2006, nr 10 <http://www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl/archives/152> (dostęp: 15.02.2010). ; Szumiło M., Antoni Wasyńczuk 1885-1935. Ukraiński działacz narodowy i polityk, Lublin 2006. ; Szumiło M., Ukraińska elita polityczna w Drugiej Rzeczypospolitej, „Dzieje Najnowsze” 2002, R. XXXIV, nr 3. ; Szumiło M., Ukraińska Reprezentacja Parlamentarna w Sejmie i Senacie RP (1928-1939) — autoreferat, „Dzieje Najnowsze” 2004, R. XXXVI, nr 4. ; Śladkowski W., Agitacja przeciwko Armii Polskiej we Francji w świetle akt policji francuskiej, [w:] Ojczyzna i Wolność. Prace ofiarowane prof. J. Ziółkowi w siedemdziesiąta rocznicę urodzin, red. A. Barańska, W. Matwiejczyk, E. M. Ziółek, Lublin 2000. ; Śladkowski W., Certains aspects des acitivités scientifiques de l ’Institut d'Histoire de l ’Université Marie Curie-Skłodowska à Lublin, trad. A. Wołowski, „Acta Poloniae Historica” 1979, t. XXXIX. ; Śladkowski W., Czyn niepodległościowy Polonii francuskiej, [w:] Polonia w walce o niepodległość i granice Rzeczypospolitej 1914-1921, red. A. Koseski, Pułtusk 1999. ; Śladkowski W., Emigracja polska we Francji wobec niepodległości Polski, [w:] Polonia i odbudowa państwa polskiego w 1918 r., red. W. Śladkowski, Warszawa-Lublin 1991. ; Śladkowski W., Ferdinand Foch (szkic do portretu), „Dzieje Najnowsze” 1999, R. XXXI, nr 3. ; Śladkowski W., Ojciec zwycięstwa. Georges Clemenceau, wyd. II, Lublin 1998. ; Śladkowski W., Opcje polityczne Henryka Sienkiewicza w latach 1914-1916, [w:] Henryk Sienkiewicz. Twórczość i recepcja, red. L. Ludorowski, Lublin 1991. ; Śladkowski W., Polacy we francuskiej nauce historycznej przełomu XIX i XX stulecia, „Annales UMCS”, sec. F, 1988/1989 [druk: 1990], vol. XLIII/XLIV. ; Śladkowski W., Uwagi o polityce Francji wobec sprawy polskiej w latach I wojny światowej, [w:] Powrót Polski na mapę Europy. Sesja naukowa poświęcona 70. rocznicy Traktatu Wersalskiego, red. C. Bloch, Zieliński Z., Lublin 1995. ; Śladkowski W., Wstęp, Rozdz. III: Polacy w nauce, literaturze i sztuce francuskiej na przełomie stuleci (1871-1918), [w:] W. Śladkowski, M. Willaumc, S. Wiśniewski, Polska obecność w kulturze Francji. XVIII XX wiek (do 1939 r.), red. nauk. W. Śladkowski, Lublin 1991. ; Śladkowski W., Wysepka polska we Francji. U Marii i Henryka Gierszyńskich w Ouarville 1878-1930, Lublin 2005. ; Uniwersytet w Tartu a Polacy. Rola dorpatczyków w polskiej nauce, kulturze i polityce XIX i XX wieku, red. S. G. Isakow i J. Lewandowski, Lublin 1999. ; Tarasiuk D., Między nadzieją a niepokojem. Działalność społeczno kulturalna i polityczna Polaków na wschodniej Białorusi w latach 1905-1918, Lublin 2007. ; Tarasiuk D., Między nadzieją a niepokojem. Polacy na Białorusi wobec rewolucji lutowej 1917 r., „Acta Albaruthenica” (Mińsk), 2003, t. III. ; Tarasiuk D., Wpływ teatru polskiego na kształtowanie świadomości narodowej Polaków na Białorusi na początku X X wieku, [w:] Między irredentą a kolaboracją. Postawy społeczeństwa polskiego wobec zaborców. W kręgu nauki i sztuki, red. N. Kasparek, A. Szmyt, Olsztyn 2009. ; Trembicka K., Biała legenda Okrągłego Stołu, [w:] Idee, państwo, ludowcy. Księga jubileuszowa z okazji 70. rocznicy urodzin Profesora Jana Jachymka, red. E. Maj, S. Michałowski, A. Wójcik, Lublin 2009. ; Trembicka K., Między apologią a negacją. Studium myśli politycznej Komunistycznej Partii Polski w latach 1918-1932, Lublin 1995. ; Trembicka K., Okrągły Stół w Polsce — mity i stereotypy, „Studia Polityczne” 2004, nr 15, s. 79. ; Więcej niż niepodległość. Polska myśl polityczna 1918-1939, red. J. Jachymek, W. Paruch, Lublin 2001 (wersja angielska Lublin 2003). ; Wilaume M., Dzieje Polski w badaniach Daniela Beauvois, [w:] „O nas bez nas”. Historia Polski w historiografiach obcojęzycznych, moderatorzy: W. Molik, H. Żaliński, Poznań 2007. ; Willaume M., Humaniści polscy nad Sekwaną w latach 1919-1939. O polsko-francuskich kontaktach w dziedzinie nauk humanistycznych, Lublin 1989. ; Willaume M., Polska obecność w nauce i sztuce francuskiej w latach 1919-1939, [w:] W. Śladkowski, S. Wiśniewski, M. Willaume, Polska obecność w kulturze Francji XVIII-XX wiek, Lublin 1990. ; Willaume M., Rumunia, Warszawa 2004. ; Willaume M., Zygmunt Lubicz Zaleski (1882-1967). Między Francją a Polską, [w:] Losy Polaków żyjących na obczyźnie i ich wkład w rozwój kultury i nauki krajów osiedlenia na przestrzeni wieków. Materiały III Sympozjum Biografistyki Polonijnej. Rzym 25-26 września 1998. W hołdzie Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II z okazji XX lecia pontyfikatu, red. A. i Z. Judycki, Lublin 1998. ; Witek P., Kultura. Film. Historia. Metodologiczne problemy doświadczenia audiowizualnego, Lublin 2005. ; Witek P., Metafora źródła — czyli film w funkcji poznawczej, „Przegląd Humanistyczny” 2002, nr 1 (370). ; Witek P., Oswajanie przeszłości w epoce ekranów. Audiowizualne gry kulturowe jako nowe formy konstruowania historycznych światów możliwych, [w:] Worlds in the Making: Constructivism and Postmodern Knowledge, red. E. Lorek-Jezińska, T. Sitek-Piskozub, K. Więckowska, Toruń 2006. ; Władysław Sikorski — Ignacy Paderewski, red. Bloch C., Lublin 1988. ; Wnuk R., „Za pierwszego Sowieta”. Polska konspiracja na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej (wrzesień 1939-czerwiec 1941), Warszawa 2007. ; Wołoszyn J., „Chronić i kontrolować’’. UB wobec środowisk i konspiracji młodzieżowej na Lubelszczyźnie (1944-1956), Lublin 2007. ; Wołoszyn J., „ Walczyć o dusze młodzieży”. Zmagania Związku Młodzieży Polskiej z Kościołem katolickim na Lubelszczyźnie 1948-1957, Lublin 2009. ; Woźniak M., Doświadczanie historii. Kulturowy i społeczny wymiar mitu rewolucji, Lublin 2003. ; Woźniak M., Mit historyczny jako narzędzie i przedmiot badań, „Historyka. Studia metodologiczne” 2003, t. XXXIII. ; Woźniak M., Przeszłość jako przedmiot konstrukcji. O roli wyobraźni w badaniach historycznych, Lublin 2010. ; Wójcik A., Myśl polityczna Stanisława Augusta Thugutta (1873-1941), Lublin 1992. ; Wrona J., Antytotalitarna opozycja polityczna na Lubelszczyźnie — utopia czy polityczny realizm?, [w:] Podziemie zbrojne na Lubelszczyźnie wobec dwóch totalitaryzmów 1939-1956, red. S. Poleszak, A. Puławski, Warszawa 2002. ; Wrona J., Kampania wyborcza i wybory do Sejmu Ustawodawczego 19 stycznia 1947, Warszawa 1999. ; Wrona J., Kryteria bezpieczeństwa PRL w myśli politycznej PPR/ PZPR w latach 1944-1989, [w:] Niepodległość, zależność, suwerenność. Problematyka zagraniczna w najnowszej polskiej myśli politycznej, red. W. Paruch, K. Trembicka, Lublin 2007. ; Wrona J., Ks. Wojciech Olech, kanclerz kurii biskupiej w Lublinie — szukanie modus vivendi, [w:] Od Piłsudskiego do Wałęsy. Studia z dziejów Polski w XX wieku. Księga jubileuszowa w 70 rocznicę urodzin prof. Andrzeja Paczkowskiego, Warszawa 2008. ; Wrona J., System polityczny w Polsce 1944-1950. Miejsce — funkcje — relacje partii politycznych w warunkach budowy i utrwalania systemu totalitarnego, Lublin 1995. ; Wrona J., Zależni czy suwerenni. Stronnictwo Demokratyczne w województwie lubelskim 1944-1975, Lublin 1998. ; Wrzyszcz A., Okupacyjne sądownictwo niemieckie w Generalnym Gubernatorstwie 1939-1945. Organizacja i funkcjonowanie, Lublin 2008. ; Zaporowski Z., Józef Piłsudski. W kręgu wojska i polityki, Lublin 1998. ; Zaporowski Z., Między Sejmem a wiecem. Działalność Komunistycznej Frakcji Poselskiej w latach 1921-1939, Lublin 1997. ; Zaporowski Z., Sejm Rzeczypospolitej 1919-1939. Działalność posłów, parlamentarne koncepcje Józefa Piłsudskiego, mniejszości narodowe, Lublin 1999. ; Zaporowski Z., Wołyńskie Zjednoczenie Ukraińskie, Lublin 2000. ; Zjazdy i konferencje konsulów polskich we Francji. Protokoły i referaty 1931-1938, oprac. E. Kołodziej, H. Chałupczak, Lublin 2009. ; Zjazdy i konferencje konsulów polskich w Niemczech. Protokoły i sprawozdania 1920-1939, oprac. E. Kołodziej., H. Chałupczak, Lublin 1999. ; Zjazdy i konferencje konsulów polskich w Niemczech. Referaty 1928-1938, oprac. E. Kołodziej, H. Chałupczak, Lublin 2001. ; Zjazdy i konferencje konsulów polskich w USA i Kanadzie. Protokoły i referaty 1920-1938, oprac. E. Kołodziej., T. Radzik, Lublin 2004. ; Zieliński Z., Katolicka mniejszość niemiecka w Wielkopolsce i na Pomorzu 1918-1939, Poznań 2001. ; Zieliński Z., Katolicyzm III Rzeszy przed sądem historii, Katowice 1992. ; Zieliński Z., Kościół katolicki w krajobrazie minionej epoki. Studia i szkice, Lublin 2008. ; Zieliński Z., Kościół w kręgu rzeczywistości politycznej, Lublin 2003. ; Zieliński Z., Niemcy. Zarys dziejów, Katowice 2003. ; Zieliński Z., Papiestwo i papieże dwóch ostatnich wieków, t. I i II, Poznań 1986. ; Zieliński Z., Papieże epoki soborowej, Warszawa 2006. ; Zieliński Z., Polska dwudziestego wieku. Kościół— naród—mniejszości, Lublin 1998; [w:] idem, Polska w dyplomacji watykańskiej, Poznań 2002. ; Złotkiewicz-Kłębukowska J., Prasa brytyjska o Polsce w ostatnich miesiącach caratu, „Annales UMCS”, sec. F, 2002, vol. LVII. ; Złotkiewicz-Kłębukowska J., Stanowisko prasy brytyjskiej wobec sprawy polskiej w czasie pierwszej wojny światowej, Lublin 2003.

Relation:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku]

Volume:

42

Issue:

2

Start page:

5

End page:

31

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:46757 ; oai:rcin.org.pl:46757 ; 0419-8824 ; 0419-8824

Source:

IH PAN, sygn. A.507/42/2 Podr. ; IH PAN, sygn. A.508/42/2 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Objects

Similar
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information