Object structure

Title:

Niewola powstańców warszawskich (1944-1945)

Subtitle:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 44 z. 2 (2012)

Creator:

Stanek, Piotr (1981- )

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Wydawnictwo DiG

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2012

Description:

Summary in English. ; p. 51-68

Subject and Keywords:

World War (1939-1945) - prisoners and prisons Germans ; Polish prisoners of war - Germany - 1939-1945 ; Warsaw (Poland) - 1944 (Warsaw Uprising)

References:

Baliński W., Człowiek w cieniu — Tadeusz Pełczyński. Zarys biografii, Kraków 1994. ; Biegański W., Polscy jeńcy wojenni w Niemczech. Przyczynek do badań nad ilością jeńców, „Najnowsze Dzieje Polski 1939–1945”, 1961, t. VII. ; Bielecki R., Żołnierze Powstania Warszawskiego, Warszawa 1995. ; Borgsen W., K. Volland, Stalag X B Sandbostel. Zur Geschichte eines Kriegsgefangenen– und KZ–Auffanglagers in Norddeutschland, 1939–1945, Bremen 1991. ; Borkiewicz A., Powstanie Warszawskie 1944. Zarys działań natury wojskowej, Warszawa 1969. ; Brockhausen Z., W niewoli [w:] Exodus Warszawy. Ludzie i miasto po Powstaniu 1944, t. II: Pamiętniki. Relacje, wybrali i oprac. M. Berezowska, E. Borecka, K. Dunin–Wąsowicz J. Korpetta, H. Szwankowska, Warszawa 1993. ; Ciasnocha R., Powstańcy warszawscy w Stalagu 344 Lamsdorf w świetle najnowszych badań, „Łambinowicki Rocznik Muzealny”, 2004, nr 27. ; Czarnecki W., Z. Zonik, Kryptonim Dora, Warszawa 1973. ; Dończyk F., Stalag XI A Altengrabow, Wrocław 1959. ; Droga powrotna. Warszawskie Termopile 1944, pod red. J. Łukaszewskiej–Bułat, Warszawa 2005. ; Dunin–Wąsowicz K., Wprowadzenie [w:] Exodus Warszawy. Ludzie i miasto po Powstaniu 1944, t. II: Pamiętniki. Relacje, wybrali i oprac. M. Berezowska, E. Borecka, K. Dunin–Wąsowicz J. Korpetta, H. Szwankowska, Warszawa 1993. ; Exodus Warszawy. Ludzie i miasto po Powstaniu 1944, t. V: Prasa, wybrali i oprac. J. Górski, K. Kersten, P. Szapiro, M. Wiśniewska, wstęp J. Górski, Warszawa 1995. ; Flemming M., Jeńcy wojenni: studium prawno–historyczne, Warszawa 2000. ; Flemming M., Uczestniczki Powstania Warszawskiego w obozie jenieckim IX C w Molsdorfie, „Wojskowy Przegląd Historyczny”, 1994, nr 3. ; Grabowski W., Raport. Straty ludzkie poniesione przez Polskę w latach 1939–1945 [w:] Polska 1939–1945. Straty osobowe i ofiary represji pod dwiema okupacjami, pod red. W. Materskiego i T. Szaroty, Warszawa 2009. ; Hein W., Warunki życia i pracy więźniów w obozie koncentracyjnym „Dora–Mittelbau”, Warszawa 1969. ; Hein W., Zagłada więźniów obozu Mittelbau (Dora), „Biuletyn Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce”, 1967, t. XVI. ; Iwankiewicz S., Szpital Wojskowy w Zeithain, „Łambinowicki Rocznik Muzealny”, 1998, nr 21. ; Jakubiak J., Przewodnik po terenach poobozowych w Żaganiu (Sagan), Żagań 2008. ; Kersten K., Repatriacja ludności polskiej po II wojnie światowej (studium historyczne), Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1974. ; Kirchmayer J., Powstanie warszawskie, wyd. 3, Warszawa 1959. ; Kisielewicz D., Losy dowódców Powstania Warszawskiego w obozach jenieckich, „Łambinowicki Rocznik Muzealny”, 2004, nr 27. ; Kisielewicz D., Oficerowie polscy w niewoli niemieckiej w czasie II wojny światowej, Opole 1998. ; Kisielewicz D., Oflag VII A Murnau, Opole 1990. ; Kisielewicz D., Powrót oficerów polskich z niewoli niemieckiej do kraju w latach 1945–1947, „Łambinowicki Rocznik Muzealny”, 2002, nr 25. ; Kisielewicz D., Powstańcy warszawscy w niewoli niemieckiej [w:] Militarne aspekty powstania warszawskiego, pod red. H. Królikowskiego i P. Matusaka, Siedlce 2006. ; Klasicka M., Kobiety–powstańcy warszawscy w niewoli niemieckiej (1944–1945), Opole 2008. ; Klasicka M., Najmłodsi jeńcy w historii wojen. Powstańcy warszawscy w Stalagu 344 Lamsdorf, Opole 1993. ; Klasicka M., Nieletni żołnierze Powstania Warszawskiego w hitlerowskim obozie jenieckim w Łambinowicach, Opole 1985. ; Klasicka M., Powstańcy warszawscy — żołnierze AK w niewoli niemieckiej (1944–1945) w świetle źródeł i literatury przedmiotu, „Zeszyty Naukowe Akademii Obrony Narodowej”, 2003, nr 4. ; Kledzik M., Smak głodu. III Batalion AK „Gurt” po kapitulacji Powstania Warszawskiego, Warszawa 1996. ; Kołodziejczyk E., Tryptyk warszawski — Dulag 121 — Tułaczka, Warszawa 1984. ; Kopf S., Powstańcy w obozach jenieckich. Warszawskie Termopile 1944–1945, Warszawa 2003. ; Krzemińska Haruppa J., W szpitalu jenieckim w Stalagu X B Sandbostel, „Powstaniec Warszawski. Biuletyn informacyjny Związku Powstańców Warszawskich”, 2000, nr 32. ; Lissowski J., J. Szanser, M. Werner, Batalion „Sokół” w Powstaniu Warszawskim (Śródmieście Południe), Warszawa 2003. ; Łabuszewski T., Jeńcy wojenni — żołnierze Powstania Warszawskiego [w:] Wielka ilustrowana encyklopedia Powstania Warszawskiego, t. IV, Warszawa 1997. ; Matusak P., Z problematyki ruchu oporu w Polsce 1939–1945, „Wojskowy Przegląd Historyczny”, 1985, nr 3. ; Mazurek Z., Jeniecka dola partyzantów 1. Iłżeckiego Pułku Piechoty Armii Krajowej, „Łambinowicki Rocznik Muzealny”, 1997, nr 20. ; Meissner B., Fragmenty diariusza Ericha von dem Bacha dotyczące Powstania Warszawskiego, „Biuletyn Głównej Komisji Badania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu Instytutu Pamięci Narodowej”, 1994, t. XXXVII. ; Mierzwiński Z., Generałowie II Rzeczypospolitej, Warszawa 1990. ; Nagel J., Włoscy i polscy jeńcy wojenni w pracach dokumentacyjnych Miejsca Pamięci Ehrenhain–Zeithain, „Łambinowicki Rocznik Muzealny”, 2003, nr 26. ; Nowak E., Powstańcy warszawscy — jeńcy w Stalagu 344 Lamsdorf/Łambinowice, „Kwartalnik Opolski”, 2005, nr 2/3. ; Obenaus H., Kriegsgefangene der polnischen Heimatarmee nach dem Warschauer Aufstand von 1944. Der Kampf um den Rechtstatus [w:] Der Warschauer Aufstand, 1. August — 2. Oktober 1944. Ursachen — Verlauf — Folgen, pod red. J. Mikody, Warszawa–Hannover 1996. ; Ossowski A., Tadeusz Kossakowski 1888–1965. Od piechura do czołgisty, Warszawa 2002. ; Osterloh J., Ein ganz normales Lager. Das Kriegsgefangenen–Mannschaftsstammlager 304 (IV) Zeithain bei Riesa/Sa. 1941 bis 1945, Leipzig 1997. ; Pałka J., Generał Stanisław Mossor (1896–1957). Biografia wojskowa, Warszawa 2008. ; Pollack J., Jeńcy polscy w hitlerowskiej niewoli, wyd. 2, Warszawa 1986. ; Sadzewicz M., Oflag II D Gross–Born, Warszawa 1977. ; Sawczuk J., S. Senft, Obozy jenieckie w Lamsdorf w latach II wojny światowej [w:] Obozy w Lamsdorf/Łambinowicach (1870–1946), pod red. E. Nowaka, Opole 2006. ; Sawicki T., Rozkaz zdławić powstanie. Siły zbrojne III Rzeszy w walce z Powstaniem Warszawskim 1944, Warszawa 2001. ; Senft S., H. Więcek, Obozy jenieckie na obszarze śląskiego Okręgu Wehrmachtu 1939–1945, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1972. ; Serwański E., Dulag 121 — Pruszków, Warszawa 1946. ; Speckner H., In der Gewalt des Feindes. Kriegsgefangenenlager in der „Ostmark” 1939 bis 1945, Oldenbourg 2003. ; Stanek P., Powstańcy warszawscy w Stalagu 344 Lamsdorf, „Kombatant”, 2011, nr 8. ; Strok M., Bataliony „Iwo”, „Ostoja”, Pruszków–Warszawa 2006. ; Suchowiak B., Neuengamme. Z dziejów obozu, Warszawa 1973. ; Toborek T., Edward Pfeiffer „Radwan”, Łódź 2009. ; Tomczyk D., Młodociani uczestnicy Powstania Warszawskiego w obozie jenieckim Wehrmachtu Stalag 344 Lamsdorf, „Łambinowicki Rocznik Muzealny”, 1982, nr 5. ; Tomczyk D., Młodociani uczestnicy Powstania Warszawskiego, Opole 1982. ; Tomczyk D., Wyzwolenie obozu jenieckiego w Łambinowicach (17 III 1945 r.), „Kwartalnik Nauczyciela Opolskiego”, 1989, nr 2. ; Tomczyk D., Zdobycie Stalagu 344 Lamsdorf — aspekty militarne (na tle działań w ramach operacji wiślańsko–odrzańskiej i opolskiej), „Łambinowicki Rocznik Muzealny”, 1993, nr 16. ; Tomiczek H., Życie i praca polskich podchorążych w obozach dla jeńców wojennych w III Rzeszy, „Łambinowicki Rocznik Muzealny”, 1983, nr 6, s. 61. ; Tyszkiewicz J., Żołnierze polscy w niewoli Wehrmachtu (1939–1945). Stan liczebny jeńców i „polskich” obozów jenieckich w świetle tzw. statystyk genewskich [w:] Rozprawy z dziejów XIX i XX wieku przygotowane dla uczczenia pamięci profesora Witolda Łukaszewicza, pod red. S. Kalembki, Toruń 1978. ; Volland K., Historia Stalagu X B Sandbostel ze szczególnym uwzględnieniem losów polskich oraz radzieckich jeńców wojennych w latach 1939/1940 i 1944/1945, „Łambinowicki Rocznik Muzealny”, 2003, nr 26. ; Wielka ilustrowana encyklopedia Powstania Warszawskiego, t. III, cz. 2, oprac. A. K. Kunert, Z. Walkowski, Warszawa 2001. ; Wilgat J., W. Wojewódzki; K. Liedke, Oficerowie Armii Krajowej z powstania warszawskiego w Bergen–Belsen (podobóz Stalagu XI B Fallingbostel), „Łambinowicki Rocznik Muzealny”, 2003, nr 26. ; Zaborski Z., Tędy przeszła Warszawa. Epilog Powstania Warszawskiego. Pruszków Durchgangslager 121 (6 VIII–10 X 1944), Warszawa 2004.

Relation:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku]

Volume:

44

Issue:

2

Start page:

51

End page:

68

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0419-8824 ; 0419-8824

Source:

IH PAN, sygn. A.507/44/2 Podr. ; IH PAN, sygn. A.508/44/2 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

×

Citation

Citation style: