Object

O społecznej naturze czytania
This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.
This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.

Title: O społecznej naturze czytania

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 6 (2012)

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

21 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

References:

1. M. Bachtin, Z prehistorii słowa powieściowego, w: Problemy literatury i estetyki, przeł. W Grajewski, Czytelnik, Warszawa 1992, s. 529. ; 2. R. Barthes, Przyjemność tekstu, przeł. A. Lewańska, KR, Warszawa 1997. ; 3. R. Bellah, Amitai Etzioni The Spirit of Community: Rights, Responsibilities, and the Communitarian Agenda, Crown Publishers, New York 1993. ; 4. R. Bellah, Habits of the Heart: Individualism and Commitment in American Life, Harper and Row, New York 1996. ; 5. R. Bellah, Next: The Road to the Good Society, Basic Books, New York 2001. ; 6. R. Bellah, The Good Society, Knopf, New York 1991. ; 7. B. Berelson, L. Asheim, The Library’s Public: a Report of the Public Library Inquiry, Columbia University Press, New York 1949. ; 8. D. Bleich, Readings and Feelings: An Introduction to Subjective Criticism, National Council of Teachers of English, Urbana 1975. ; 9. D. Bleich, Subjective criticism, Johns Hopkins University Press, Baltimore 1978. ; 10. D. Bleich, The Double Perspective: Language, Literacy, and Social Relations, Oxford University Press, New York 1988. ; 11. A.D. Bloom, Umysł zamknięty: o tym, jak amerykańskie szkolnictwo wyższe zawiodło demokrację i zubożyło dusze dzisiejszych studentów, przeł. T. Bieroń, Zysk i S-ka, Poznań 1997. ; 12. W.C. Booth, The Company We Keep: An Ethics of Fcition, University of California Press, Berkeley 1988. ; 13. P. Bourdieu, Dystynkcja. Społeczna krytyka władzy sądzenia, przeł. P. Biłos, Scholar, Warszawa 2005. ; 14. P. Bourdieu, Homo Academicus, przeł. P. Collier, Polity Press, Cambridge 1988. ; 15. P. Bourdieu, J.-C. Passeron, Reprodukcja. Elementy teorii system nauczania, przeł. E. Neyman, PWN, Warszawa 1990. ; 16. P. Bourdieu, J.-C. Passeron, M. de Saint, Martin Academic Discourse. Linguistic Misunderstanding and Professional Power, przeł. R. Teese, Stanfrod University Press, Stanford 1994. ; 17. P. Bourdieu, Language and Symbolic Power, ed. J.B. Thompson, przeł. G. Raymond, M. Adamson, Polity, Cambridge 1991. ; 18. P. Bourdieu, Photography: A Middle-Brow Art, Polity, Cambridge 1990. ; 19. P. Bourdieu, Reguły sztuki: geneza i struktura pola literackiego, przeł. A. Zawadzki, Universitas, Kraków 2001. ; 20. P. Bourdieu, The Field of Cultural Production: Essays on Art and Literature, oprac. R. Johnson, Columbia University Press, New York. ; 21. P. Bourdieu, The Inheritors: French Students and Their Relations to Culture, przeł. R. Nice, University of Chicago Press, Chicago 1979. ; 22. P. Bourdieu, The State Nobility: Elite Schools in the Field of Power, przeł. L.C. Clough, Polity Press, Cambridge 1996. ; 23. P. Bourdieu, The Love of Art: European Art Museums and Their Public, przeł. C. Beattie, N. Marriman, Stanford University Press, Stanford 1990. ; 24. P. Bourdieu, The Field of Cultural Production: Essays on Art and Literature, ed. R. Johnson, Columbia University Press, New York 1993. ; 25. P. Bourdieu, The Weight of the World: Social Suffering in Contemporary Society, przeł. P.P. Ferguson, Stanford University Press, Stanford 1999. ; 26. L. Brodkey, Academic Writing as Social Practice, Temple Univeristy Press, Philadelphia 1987. ; 27. V. Carpaccio, Czytająca dziewica, 1510. ; 28. M. de Certeau, Wynaleźć codzienność. Sztuki działania, przeł. K. Thiel-Jańczuk, WUJ, Kraków 2008, s. 172. ; 29. M. de Certeau, The Practice of Everyday Life, przeł. S.F. Rendeall, University of California Press, Berkeley, s. 171. ; 30. Consumer Research Study in Reading and Book Purchaising, Yankelovich, Skelly and White, inc., Book Industry Study Group Report No. 6. ; 31. J.-B.-C. Corot, Czytająca Maria Magdalena, ok. 1854. ; 32. A. Da Messina, Św. Hieronim w pracowni, ok. 1475. ; 33. C.N. Davidson, Reading in America: Literature and Social History, Johns Hopkins University Press, Baltimore 1989. ; 34. C.N. Davidson, Revolution and the Word: The Rise of the Novel in America, Oxford University Press, New York 1986. ; 35. T. Eagleton, Literary Theory: An Introduction, University of Minnesota Press, Minneapolis 1983. ; 36. T. Eagleton, The Function of Criticism. From the Spectator to Post-Structuralism, Verso, London 1984. ; 37. E. Eisenstein, The Printing Press as an Agent of Change: Communications and Cultural Transformation in Early Modern Europe, Cambridge University Press, Cambridge. ; 38. P.H. Ennis, Adult Book Reading in the United States: A Preliminary Report, National Opinion Research Center, Chicago 1965. ; 39. J. Fetterley, The Resisting Reader: A Feminist Approach to American Fiction, Indiana University Press, Bloomington 1978. ; 40. S. Fish, Interpretacja, retoryka, polityka, red. A. Szachaj, przekład zbiorowy, Universitas, Kraków 2002. ; 41. J.-H. Fragonard, Dziewczyna czytająca książkę, ok. 1778. ; 42. N. Fraser, Unruly Practices: Power, Discourse and Gender in Contemporary Social Theory, University of Minnesota Press, Minneapolis. ; 43. H. Gans. Popular Culture and High Culture: An Analysis and Evaluation of Taste, Basic Books, New York 1975. ; 44. E. Goffman, Analiza ramowa: esej z organizacji doświadczenia, przeł. S. Burdziej, Zakład Wydawniczy „Nomos”, Kraków 2010. ; 45. E. Goffman, Człowiek w teatrze życia codziennego, przeł. H., P. Śpiewakowie, PIW, Warszawa 1981. ; 46. W. Griswold, Cultures and Societies in a Changing World, Pine George Press, Thousand Oaks 1994, s. 14-17. ; 47. J. Habermas, Strukturalne przeobrażenia sfery publicznej, przeł. W. Lipnik, M. Łukasiewicz, PWN, Warszawa 2007. ; 48. N.N. Holland, 5 Readers Reading, Yale University Press, New Haven 1975. ; 49. N.N. Holland, The Dynamics of Literary Response, Oxford University Press, New York 1968. ; 50. N.N. Holland, The Critical I, Columbia University Press, New York 1991. ; 51. R. Ingarden, O dziele literackim: badania z pogranicza ontologii, teorii języka i filozofii literatury przeł. M. Turowicz, PWN, Warszawa 1988. ; 52. W. Iser, Prospecting: From Reader Response to Literary Anthropology, Johns Hopkins University Press, Baltimore 1989. ; 53. W. Iser, The Act of Reading: A Theory of Aesthetic Response, Johns Hopkins University Press, Baltimore 1978. ; 54. W. Iser, The Fictive and Imaginary: Charting Literary Anthropology, Johns Hopkins University Press, Baltimore 1993. ; 55. A. Johns, The Nature of The Book: Print and Knowledge in the Making, University of Chicago Press, Chicago 1998. ; click here to follow the link ; 56. E. Long, Book Clubs: Women and the Uses of Reading in Everyday Life, The University of Chicago Press, Chicago 2003, s. 1-30. ; 57. V.H. Matthews, Adult Reading Studies: Their Implications for Private, Professional, and Public Policy, „Library Trends” 1973 no 2. ; 58. E.W. McElroy, Subject Variety in Adult Reading: I. Factors Related to Variety in Reading, „Library Quarterly” 1968 no 1. ; 59. E.W. McElroy, Subject Variety in Adult Reading: II. Characteristics of Readers of Ten Categories of Books, „Library Quarterly” 1968 no 2. ; 60. M. McLuhan, The Gutenberg Galaxy: The Making of Typographic Man, University of Toronto Press, Toronto 1962. ; 61. E. Messer-Davidow, Whither Cultural Studies?, w: From Sociology to Cultural Studies, ed. E. Long, Blackwell, Malden 1997. ; 62. G. Metsu, Dziewczyna dostająca list, ok. 1658. ; 63. A.Z. Newton, Narrative Ethics, Harvard University Press, Cambridge. ; 64. M. Nussbaum, Love’s Knowledge: Essays on Philosophy and Literature, Oxford University Press, Oxford 1990. ; 65. M. Nussbaum, Poetic Justice: The Literary Imagination and Public Life, Beacon Press, Boston 1995. ; 66. M. Nussbaum, The Fragility of Goodness: Luck and Ethics in Greek Tragedy and Philosophy, Cambridge University Press, Cambridge 1986. ; 67. R. Ohmann, English in America: A Radical View of the Profession, Oxford University Press, New York 1976. ; 68. W.J. Ong, Oralność i piśmienność: słowo poddane technologii, przeł. J. Japola, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 1992. ; 69. W.J. Ong, The Presence of the Word: Some Prolegomena for Cultural and Religious History, Yale University Press, New Haven 1967 (zwłaszcza rozdz. 3). ; 70. Politics of Letters, Wesleyan University Press, Middleton 1987. ; 71. G. Price, Billie Jo’s, „The New Yorker” 1.09.1986. Rysunek dostępny online w bazie www.art.com. ; 72. R.D. Putnam, Bowling Alone: America’s Declining Social Capital, „Journal of Democracy” (1995 no 1). ; 73. R.D. Putnam, Demokracja w działaniu: tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech, przeł. J. Szacki, Znak, Kraków 1995. ; 74. R.D. Putnam, Samotna gra w kręgle. Upadek i odrodzenie wspólnot lokalnych w Stanach Zjednoczonych, przeł. P. Sadura, S. Szymański, WAiP, Warszawa 2008. ; 75. R.D. Putnam, The Strange Disappearance of Civic America, ukazał się w „American Prospect” (1996 no 24). ; 76. J. Radway, A Feeling for Books: The Book-of-the-Month Club, Literary Taste and Middle-Class Desire, University of North Carolina Press, Chapel Hill 1997. ; 77. J. Radway, On the Sociability of Reading: Books, Self-Fashioning, and the Creation of Community, maszynopis referatu wygłoszonego podczas konferencji „The Emergence of the Female Reader, 1500-1800”, Oregon State University, 18.05.2001, s. 7. ; 78. J. Radway, Reading the Romance: Woman, Patriarchy and Popular Literature, University of North Carolina Press, Chapel Hill 1984. ; 79. D.P. Resnick, L.B. Resnick, Varieties of Literacy, w: Social History and Human Conscioussness: Some Interdisciplinary Connections, ed. A.E. Barnes, P.N. Stearns, New York University Press, New York, s. 188. ; 80. J. Rose, The Intellectual Life of the British Working Class, Yale University Press, New Haven 2001, s. 6. ; 81. J. Rose, The Intellectual Life of the British Working Classes, Yale University Press, New Haven 2001. ; 82. M. Schudson, The Good Citizen: A History of American Civic Life, Martin Kessler Books, New York 1998. ; 83. R. Sennet, J. Cobb, The Hidden Injuries of Class, Knopf, New York 1973. ; 84. B. Sicherman Reading „Little Women”: The Many Lives of A Text, w: U.S. History as ; 85. T. Skocpol, Protecting Soldiers and Mothers: The Political Origins of Social Policy in the United States, Harvard University Press, Cambridge 1992. ; 86. B.H. Smith, Contingencies of Value: Alternative Perspecitves for Crtitical Theory, Harvard University Press, Cambridge 1988. ; 87. C.B. Stack, All Our Kin: Strategies for Survival in a Black Community, Harper and Row, New York 1974. ; 88. M. Stevens, Women who read too much, „The New Yorker” 4.04.1988. Rysunek dostępny online w bazie www.cartoonbank.com, Image ID: 1020. ; 89. A. Swidler, Culture in Action: Symbols and Strategies, „American Sociological Review” 1986 no 2. ; 90. The Global Village: Transformations in World Life and Media in the 21st Century, ed. M. McLuhan, B.R. Powers, Oxford University Press, New York 1989. ; 91. The Goffman Reader, ed. Ch. Lemert, A. Branaman, Blackwell, Malden 1997, s. 149-261. ; 92. L. Tołstoj, Dzieciństwo, Lata Chłopięce, Młodość, przeł. P. Hertz, PIW, Warszawa 1984, s. 243-255. ; 93. J.P. Tompkins, Sensational Designe: The Cultural Work of American Fiction 1790-1860, Oxford University Press, New York 1985. ; 94. J. Vermeer, Astronom, ok. 1668; E. Degas Portret Edmonda Duranty’ego, 1879. ; 95. A. White, Carnival, Hysteria, and Writing: Collected Essays and Autobiography, Calrendon Press, Oxford 1993, s. 122-34. ; 96. W.F. Whyte, Street Corner Society: The Social Structure of an Italian Slum, University of Chicago Press, Chicago 1943. ; 97. R. Williams, The Tenses of the Imagination, w: tegoż Writing in Society, Verso, London 1983, s. 261. ; 98. R. Williams, The Country and the City, Oxford University Press, New York 1973, s. 72. ; 99. P. Willis, Learning to Labor: How Working Class Kids Get Working Class Jobs, Columbia University Press, New York 1977. ; 100. Women’s History: New Feminist Essays, ed. L.K. Kerber, A. Kessler-Harris, K.K. Sklar, University of North Carolina Press, Chapel Hill 1995. ; 101. H. Wouk, Marjorie Morningstar, Garden City, New York 1955, polski przekład: Wielka miłość Marjorie, przeł. B. Nawtrot, Alfa-Wero, Warszawa 1997. ; 102. Writing and Sexual Difference, ed. E. Abel, University of Chicago Press, Chicago 1982. ; 103. E.D. Hirsch Jr. Cultural Literacy: What Every American Needs to Know, Houghton Mifflin, Boston 1987.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

6

Start page:

136

End page:

166

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:48359 ; oai:rcin.org.pl:48359 ; 0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Object collections:

Last modified:

Dec 20, 2018

In our library since:

Oct 3, 2014

Number of object content hits:

99

All available object's versions:

https://ww.w.rcin.org.pl/publication/65782

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Edition name Date
Long E. - O społecznej naturze czytania Dec 20, 2018
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information