Object structure

Title:

Traktat Diega de Estella "O wzgardzie świata i próżności jego" w przekładzie Augustyna Kochańskiego - dyskurs religijny "de contemptu mundi". Problemy komunikacji literackiej jako procesu wywierania presji na odbiorców dzieła

Subtitle:

Napis, Seria XV (2009)

Creator:

Wichowa, Maria

Publisher:

Wydawnictwo DiG

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2009

Description:

24 cm ; Pol. text

Subject and Keywords:

De Estella, Diego (1524-1578) ; literature ; religion

References:

1. J. Aumann, Wstęp w: Zarys historii duchowości, tłum. J. Machniak, Kielce 1993. ; 2. S. Balbus, Intertekstualność a proces historycznoliteracki, Kraków 1990, s. 32. ; 3. M. Borkowska, Życie codzienne polskich klasztorów żeńskich w XVII-XVIII wieku, Warszawa 1996, s. 39. ; 4. W. Bryła, Komunikacja staropolska w "krzywym zwierciadle widziana", w: Komunikacja i komunikowanie w dawnej Polsce, red. K. Stępnik, M. Rajewski, Lublin 2008, s. 255-262. ; 5. P. Buchwald-Pelcowa, Cenzura w dawnej Polsce. Między prasą drukarską a stosem, Warszawa 1997, s. 138. ; 6. R. Bultot, Christianisime et valeurs humaine, Louvain 1963. ; 7. S. Ciesielska-Borkowska, Mistycyzm hiszpański na gruncie polskim, "Rozprawy Wydziału Filologicznego PAU", t. 66: 1939, nr 1, s. 16, 80, 105, 113. ; 8. De contemnendis mundi vanitatibus libri tres, Zaragozza 1572. ; 9. J. Delumeau, Grzech i strach. Poczucie winy w kulturze Zachodu XVII-XVIII wieku, tłum. A. Szymanowski, Warszawa 1994, rozdz. Pogarda dla świata i dla człowieka, s. 13-50. ; 10. J. S. Diaz, Bibliografia de la literatura hispanica, t. 9, Madrid 1971. ; 11. Diccionario Enciclopedico Santillana, Madrid 1992, s. 494. ; 12. Gran Enciclopedia Larousse, t. 9, Barcelona 1998, s. v. ; 13. J. Domański, Z dawnych rozważań o marności i pogardzie świata oraz nędzy i godności człowieka, Warszawa 1997. ; 14. J. A. Drob, Trzy zegary. Obraz czasu i przestrzeni w polskich kazaniach barokowych, Lublin 1998, s. 44. ; 15. E. Ficek, Poradnik - gatunek interaktywny?, w: Style konwersacyjne, red. B. Witosz, Katowice 2006. ; 16. M. Fleischer, Podstawy konstruktywistycznej i systemowej teorii komunikacji, w: Język w komunikacji, t. 1, red. G. Habrajska, Łódź 2001, s. 86. ; 17. J. K. Goliński, Vanitas. O marności w literaturze i kulturze dawnej, Warszawa 1996. ; 18. K. Górski, Uwagi o rozmyślaniach staropolskich, w: Przełom wieków XVI i XVII w literaturze i kulturze polskiej, red. B. Otwinowska, J. Pelc, Wrocław 1984, s. 223. ; 19. Il dispreggi della vanita del mondo… Nuovamente tradotto… da Geremia Foresti, Venecia 1574. ; 20. K. Kaczor-Scheitler, Mistycyzm hiszpański w piśmiennictwie polskich karmelitanek XVII i XVIII wieku, Łódź 2005, rozdz. Lektury i twórczość karmelitańska. ; 21. M. Korolko, Słowo i cierpienie w literaturze staropolskiej. Rekonesans badawczy, w: Cierpienie w literaturze polskiej, red. K. Dybciak, S. Szczęsny, Siedlce 2002, s. 15-16. ; 22. A. Nowicka-Jeżowa, Pieśni czasu śmierci. Studium z historii duchowości XVI - XVIII wieku, Lublin 1992. ; 23. A. Nowicka-Jeżowa, Sarmaci i śmierć. O staropolskiej poezji żałobnej, Warszawa 1992. ; 24. D. Ostaszewska, Interakcje komunikacyjne w tekście artystycznym. Na wybranym materiale współczesnej prozy, w: Interakcyjny wymiar dyskursu artystycznego, red. B. Witosz, Katowice 2007, s. 12. ; 25. E. Poprawa-Kaczyńska, Ignacjański modus mediandi w kulturze religijnej późnego baroku. Rekonesans, w: Religijność literatury polskiego baroku, red. Cz. Hernas, M. Hanusiewicz, Lublin 1995, s. 262. ; 26. Problemy odbioru i odbiorcy, red. T. Bujnicki, J. Sławiński, Wrocław 1997. ; 27. Słownik polskich pisarzy franciszkańskich (bernardyni i franciszkanie śląscy, franciszkanie konwentualni, klaryski oraz zgromadzenia III reguły), red. H. E. Wyczawski, Warszawa 1981, s. 223. ; 28. B. Sobkowiak, Komunikowanie społeczne, w: Współczesne systemy komunikowania, red. B. Dobek-Ostrowska, Wrocław 1998, s. 11. ; 29. Testament św. Klary, 19, w: Pisma św. Franciszka i św. Klary, tłum. K. Ambrożkiewicz, Warszawa 1992, s. 27. ; 30. M. Wichowa, Idea pogardy świata i nędzy człowieka w literaturze polskiego baroku, w: Literatura polskiego baroku w kręgu idei, red. A. Nowicka-Jeżowa, M. Hanusiewicz, A. Karpiński, Lublin 1995. ; 31. Wielebnego w Bodze ojca i brata Dydaka Stellae, Hiszpana zakonu braci mniejszych Franciszka Świętego, których de observantia zową, o wzgardzie świata i próżności jego troje ksiąg. Niedawno z hiszpańskiego języka na włoski przez Hieremiusza Foreste, a z włoskiego na łaciński od wielebnego w Bodze ojca Piotra Burgunda Societatis Jesu, z łacińskiego, teraz zasię świeżo przez brata Augustyna Kochańskiego, w Piśmie Świętym doktora, na ten czas kustosza gnieżnieńskiego braci mniejszych Franciszka Świętego conventu zwanych, pilnie przełożone. Z dozwoleniem starszych, Poznań, w drukarni Jana Wolraba, Roku Pańskiego 1611.

Relation:

Napis

Volume:

15

Start page:

17

End page:

31

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

1507-4153

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2795 ; click here to follow the link

Language:

pol

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

×

Citation

Citation style: