Object structure

Title:

Kognitywna vs. Kognicyjna? Poetyka vs. "Poietyka"?

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 4 (2010)

Creator:

Sobolczyk, Piotr

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2010

Description:

21 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

Subject and Keywords:

cognitive poetics ; Stockwell, Peter ; Ingarden, Roman ; cognitive rhetoric ; social psychology

References:

1. S. Balbus, „Zagłada gatunków”, w: Polska genologia literacka, red. D. Ostaszewska, R. Cudak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 165.
2. K. Burke, Four Master Tropes, w: A Grammar of Motives and A Rhetoric of Motives, World Publication, Cleveland–New York 1962, s. 503-517; H. White Tropologia, dyskurs i rodzaje ludzkiej świadomości, przeł. A. Marciniak, w: Poetyka pisarstwa historycznego, red. E. Domańska i M. Wilczyński, Universitas, Kraków 2000.
3. D. C. Bryant, Rhetorical Dimensions in Criticism, Baton Rouge 1973.
4. Dyskurs jako struktura i proces, red. T.A. van Dijk, przeł. G. Grochowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001; A. Duszak Tekst, dyskurs, komunikacja międzykulturowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
5. P.Sobolczyk, Dyskurs literaturoznawczy po strukturalizmie. W stronę poetyki i genologii kognitywnej (na przykładzie badań nad twórczością Mirona Białoszewskiego), „Tekstualia” 2008 nr 4.
6. S. Fish, Professional correctness. Literary studies and political change, Clarendon Press, Oxford 1995.
7. M. Fleischer, Obserwator trzeciego stopnia. O rozsądnym konstruktywizmie, przeł. D. Wączek, J. Barbacka, Wydawnictwo UWr, Wrocław 2005, s. 118.
8. E. Freund, The Return of the Reader. Reader-Response Criticism, Methuen, London–New York 1987, s. 90-111.
9. D. Geeraerts, S. Grondelaers, R. Dirven, M. Verspoor, Co zawierają słowa. Leksykologia, przeł. G. Szpila, w: Kognitywne podstawy języka i językoznawstwa, red. E. Tabakowska, Universitas, Kraków 2001, s. 53-59.
10. R.W. Gibbs, Jr. The Poetics of Mind. Figurative Thought, Language, and Understanding, Cambridge University Press, Cambridge, England–New York, USA 1994.
11. M. Głowiński, Wirtualny odbiorca w strukturze utworu poetyckiego, w: tegoż Prace wybrane, t. 3: Dzieło wobec odbiorcy, red. R. Nycz, Universitas, Kraków 1998.
12. M. Indyk, Badacz literatury wobec językoznawstwa kognitywnego, w: Wiedza o literaturze i edukacja. Księga referatów Zjazdu Polonistów, red. T. Michałowska, Z. Goliński, Z. Jarosiński, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 1996, s. 546-558.
13. R. Ingarden, Szkice z filozofii literatury, wstęp W. Stróżewski, Znak, Kraków 2000.
14. O. Jäkel, Metafory w abstrakcyjnych domenach dyskursu. Kognitywno-lingwistyczna analiza metaforycznych modeli aktywności umysłowej, gospodarki i nauki, przeł. M. Banaś, B. Drąg, Universitas, Kraków 2003.
15. R. Jakobson, Poetyka w świetle językoznawstwa, przeł. K. Pomorska, w: Współczesna teoria badań literackich za granicą. Antologia, t. 2: Strukturalno-semiotyczne badania literackie. Literaturoznawstwo porównawcze. W kręgu psychologii głębi i mitologii, oprac. H. Markiewicz, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1972.
16. T.S. Kuhn, Struktura rewolucji naukowych, przeł. H. Ostromęcka, posł. przeł. J. Nowotniak, Fundacja Aletheia, Warszawa 2001.
17. G. Lakoff Women, Fire, and Dangerous Things. What Categories Reveal about the Mind, University of Chicago Press, Chicago–London 1987.
18. G. Lakoff, M. Johnson, Metafory w naszym życiu, przekł. i wstęp T.P. Krzeszowski, PIW, Warszawa 1988.
19. A. Okopień-Sławińska, Relacje osobowe w literackiej komunikacji, w: Semantyka wypowiedzi poetyckiej, Universitas, Kraków 1998.
20. L. Pollard-Gott, Attribution theory and the novel, „Poetics” 1993 no 21, s. 499-524.
21. P.Sobolczyk, Prototypy w dyskursach literaturoznawczych, w: Obserwacja systemu i badania empiryczne. Wiedza o literaturze z punktu widzenia obserwatora II, red. B. Balicki, D. Lewiński, B. Ryż, E. Szczerbuk, Oficyna Wydawnicza ATUT–Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław 2006.
22. M. Rusinek, Między retoryką a retorycznością, Universitas, Kraków 2003, zwł. s. 152-210
23. S.J. Schmidt, Konstruktywizm, teoria systemowa i literaturoznawstwo empiryczne. Kilka uwag na temat aktualnej debaty, przeł. B. Wójcik w: Konstruktywizm w badaniach literackich. Antologia, red. E. Kuźma, A. Skrendo, J. Madejski, Universitas, Kraków 2006, s. 251-286.
24. R. Seamon, Poetics against Itself. On the Self-Destruction of Modern Scientific Criticism, „Publications of Modern Literary Association” 1989 no 3, s. 294-305.
25. P. Sobolczyk, Prototypy w dyskursach… A także nieodległe od kognitywizmu, choć bez wyraźnej deklaracji, badania Jeanne Fahnestock Rhetorical Figures in Science, New York–Oxford 1999.
26. L. Spitzer, Czynnik indywidualny w zmianach językowych, przeł. J. Frentzel, „Pamiętnik Literacki” 1957 z. 1.
27. L. Spitzer, Językoznawstwo a historia literatury, przeł. M. Kaniowa, w: Współczesna teoria badań literackich za granicą. Antologia, t. 1: Metody stylistyki literackiej. Kierunki ergocentryczne, oprac. H. Markiewicz, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1970.
28. P. Stockwell, Poetyka kognitywna. Wprowadzenie, red. nauk. E. Tabakowska, przeł. A. Skucińska, Universitas, Kraków 2006, s. 6. Por. też s. 8.
29. J. Ślósarska, Kognitywizm w badaniach literackich, w: Literatura, teoria, metodologia, red. D. Ulicka, Wydawnictwa UW, Warszawa 2001, s. 441-442.
30. J.R. Taylor, Kategoryzacja w języku. Prototypy w teorii językoznawczej, przeł. A. Skucińska, Universitas, Kraków 2001.
31. R. Tsur, Aspects of Cognitive Poetics, w: Cognitive Stylistics – Language and Cognition in Text Analysis, ed. E. Semino, J. Culpeper, Amsterdam 2002.
32. M. Turner, The Literary Mind, Oxford University Press, New York–Oxford 1996.
33. P. Valesio, Rhetoric, Ideology, and Dialectic, w: Novantiqua. Rhetorics as a Contemporary Theory, Indiana University Press, Bloomington 1980, s. 61-144.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

4

Start page:

80

End page:

100

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund