Object structure

Title:

Kognitywna vs. Kognicyjna? Poetyka vs. "Poietyka"?

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 4 (2010)

Creator:

Sobolczyk, Piotr

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2010

Description:

21 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

Subject and Keywords:

cognitive poetics ; Stockwell, Peter ; Ingarden, Roman ; cognitive rhetoric ; social psychology

References:

1. S. Balbus, „Zagłada gatunków”, w: Polska genologia literacka, red. D. Ostaszewska, R. Cudak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 165. ; 2. K. Burke, Four Master Tropes, w: A Grammar of Motives and A Rhetoric of Motives, World Publication, Cleveland–New York 1962, s. 503-517; H. White Tropologia, dyskurs i rodzaje ludzkiej świadomości, przeł. A. Marciniak, w: Poetyka pisarstwa historycznego, red. E. Domańska i M. Wilczyński, Universitas, Kraków 2000. ; 3. D. C. Bryant, Rhetorical Dimensions in Criticism, Baton Rouge 1973. ; 4. Dyskurs jako struktura i proces, red. T.A. van Dijk, przeł. G. Grochowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001; A. Duszak Tekst, dyskurs, komunikacja międzykulturowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998. ; 5. P.Sobolczyk, Dyskurs literaturoznawczy po strukturalizmie. W stronę poetyki i genologii kognitywnej (na przykładzie badań nad twórczością Mirona Białoszewskiego), „Tekstualia” 2008 nr 4. ; 6. S. Fish, Professional correctness. Literary studies and political change, Clarendon Press, Oxford 1995. ; 7. M. Fleischer, Obserwator trzeciego stopnia. O rozsądnym konstruktywizmie, przeł. D. Wączek, J. Barbacka, Wydawnictwo UWr, Wrocław 2005, s. 118. ; 8. E. Freund, The Return of the Reader. Reader-Response Criticism, Methuen, London–New York 1987, s. 90-111. ; 9. D. Geeraerts, S. Grondelaers, R. Dirven, M. Verspoor, Co zawierają słowa. Leksykologia, przeł. G. Szpila, w: Kognitywne podstawy języka i językoznawstwa, red. E. Tabakowska, Universitas, Kraków 2001, s. 53-59. ; 10. R.W. Gibbs, Jr. The Poetics of Mind. Figurative Thought, Language, and Understanding, Cambridge University Press, Cambridge, England–New York, USA 1994. ; 11. M. Głowiński, Wirtualny odbiorca w strukturze utworu poetyckiego, w: tegoż Prace wybrane, t. 3: Dzieło wobec odbiorcy, red. R. Nycz, Universitas, Kraków 1998. ; 12. M. Indyk, Badacz literatury wobec językoznawstwa kognitywnego, w: Wiedza o literaturze i edukacja. Księga referatów Zjazdu Polonistów, red. T. Michałowska, Z. Goliński, Z. Jarosiński, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 1996, s. 546-558. ; 13. R. Ingarden, Szkice z filozofii literatury, wstęp W. Stróżewski, Znak, Kraków 2000. ; 14. O. Jäkel, Metafory w abstrakcyjnych domenach dyskursu. Kognitywno-lingwistyczna analiza metaforycznych modeli aktywności umysłowej, gospodarki i nauki, przeł. M. Banaś, B. Drąg, Universitas, Kraków 2003. ; 15. R. Jakobson, Poetyka w świetle językoznawstwa, przeł. K. Pomorska, w: Współczesna teoria badań literackich za granicą. Antologia, t. 2: Strukturalno-semiotyczne badania literackie. Literaturoznawstwo porównawcze. W kręgu psychologii głębi i mitologii, oprac. H. Markiewicz, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1972. ; 16. T.S. Kuhn, Struktura rewolucji naukowych, przeł. H. Ostromęcka, posł. przeł. J. Nowotniak, Fundacja Aletheia, Warszawa 2001. ; 17. G. Lakoff Women, Fire, and Dangerous Things. What Categories Reveal about the Mind, University of Chicago Press, Chicago–London 1987. ; 18. G. Lakoff, M. Johnson, Metafory w naszym życiu, przekł. i wstęp T.P. Krzeszowski, PIW, Warszawa 1988. ; 19. A. Okopień-Sławińska, Relacje osobowe w literackiej komunikacji, w: Semantyka wypowiedzi poetyckiej, Universitas, Kraków 1998. ; 20. L. Pollard-Gott, Attribution theory and the novel, „Poetics” 1993 no 21, s. 499-524. ; 21. P.Sobolczyk, Prototypy w dyskursach literaturoznawczych, w: Obserwacja systemu i badania empiryczne. Wiedza o literaturze z punktu widzenia obserwatora II, red. B. Balicki, D. Lewiński, B. Ryż, E. Szczerbuk, Oficyna Wydawnicza ATUT–Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław 2006. ; 22. M. Rusinek, Między retoryką a retorycznością, Universitas, Kraków 2003, zwł. s. 152-210 ; 23. S.J. Schmidt, Konstruktywizm, teoria systemowa i literaturoznawstwo empiryczne. Kilka uwag na temat aktualnej debaty, przeł. B. Wójcik w: Konstruktywizm w badaniach literackich. Antologia, red. E. Kuźma, A. Skrendo, J. Madejski, Universitas, Kraków 2006, s. 251-286. ; 24. R. Seamon, Poetics against Itself. On the Self-Destruction of Modern Scientific Criticism, „Publications of Modern Literary Association” 1989 no 3, s. 294-305. ; 25. P. Sobolczyk, Prototypy w dyskursach… A także nieodległe od kognitywizmu, choć bez wyraźnej deklaracji, badania Jeanne Fahnestock Rhetorical Figures in Science, New York–Oxford 1999. ; 26. L. Spitzer, Czynnik indywidualny w zmianach językowych, przeł. J. Frentzel, „Pamiętnik Literacki” 1957 z. 1. ; 27. L. Spitzer, Językoznawstwo a historia literatury, przeł. M. Kaniowa, w: Współczesna teoria badań literackich za granicą. Antologia, t. 1: Metody stylistyki literackiej. Kierunki ergocentryczne, oprac. H. Markiewicz, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1970. ; 28. P. Stockwell, Poetyka kognitywna. Wprowadzenie, red. nauk. E. Tabakowska, przeł. A. Skucińska, Universitas, Kraków 2006, s. 6. Por. też s. 8. ; 29. J. Ślósarska, Kognitywizm w badaniach literackich, w: Literatura, teoria, metodologia, red. D. Ulicka, Wydawnictwa UW, Warszawa 2001, s. 441-442. ; 30. J.R. Taylor, Kategoryzacja w języku. Prototypy w teorii językoznawczej, przeł. A. Skucińska, Universitas, Kraków 2001. ; 31. R. Tsur, Aspects of Cognitive Poetics, w: Cognitive Stylistics – Language and Cognition in Text Analysis, ed. E. Semino, J. Culpeper, Amsterdam 2002. ; 32. M. Turner, The Literary Mind, Oxford University Press, New York–Oxford 1996. ; 33. P. Valesio, Rhetoric, Ideology, and Dialectic, w: Novantiqua. Rhetorics as a Contemporary Theory, Indiana University Press, Bloomington 1980, s. 61-144.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

4

Start page:

80

End page:

100

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

×

Citation

Citation style: