Object structure

Title:

Jak właściwie rozumieć niewłaściwie dotąd rozumiane ostatnie cztery strofy zwrotki staropolskiej pieśni "Maryja, czysta dziewice…"

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 3 (2009)

Creator:

Twardzik, Wacław

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2009

Description:

21 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

Old-Polish literature ; literary editorship ; religious songs

References:

1. Biblia królowej Zofii (Szaroszpatacka) wraz ze staroczeskim przekładem Biblii, wyd. S. Urbańczyk i V. Kyas, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1965-1971, s. 335.
2. Biblioteka zabytków polskiego piśmiennictwa średniowiecznego, Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków 2006, (publikacja multimedialna - płyta DVD).
3. I. Bobrowski, Lex Durani, "Polonica" 2005 t. 24-25, s. 382-383.
4. S. Borawski, Kilka uwag o mało znanej staropolskiej pieśni maryjnej, "Pamiętnik Literacki" 1976 z. 4 t. LXVII, s. 189.
5. A. Brückner, Literatura religijna w Polsce średniowiecznej, Warszawa 1902, s. 175.
6. A. Brückner, Średniowieczna pieśń religijna polska, Kraków 1923, s. 117, BN I 65.
7. Drobne zabytki języka polskiego XV wieku. Pieśni, modlitwy głosy, wyb. A. Brückner, Akademia Umiejętności, Kraków 1896, s. 218.
8. Encyklopedia języka polskiego, red., wstęp S. Urbańczyk, M. Kucała, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1999, s. 445-446.
9. Ioannis Mączyński Lexicon Latino-Polonicum, ed. R. Olesch, Böhlau Verlag, Köln-Wien 1973.
10. Z. Klemensiewicz, T. Lehr-Spławiński, S. Urbańczyk, Gramatyka historyczna języka polskiego, PIW, Warszawa 1981, s. 476.
11. Z. Klemensiewicz, Zarys składni polskiej, PWN, Warszawa 1969, s. 86-87.
12. M. Korolko, Średniowieczna pieśń religijna polska, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1980, s. 131, BN I 65.
13. H. Kowalewicz, W. Kuraszkiewicz, Staropolska pieśń maryjna na nowo odczytana, w: „Archiwum Literackie” t. XVI (Miscellanea staropolskie 4), red. R. Pollak, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1972, s. 13.
14. Literatura staropolska. Wybór tekstów, t. 1: Poezja, wyb. i oprac. P. Borek, R. Mazurkiewicz, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2006, s. 64.
15. J.N.P. Łoś, Krótka gramatyka historyczna języka polskiego, K.S. Jakubowski, Lwów 1927, s. 355.
16. J. Łoś, Przegląd językowych zabytków staropolskich do r. 1543, Akademia Umiejętności, Kraków 1915, s. 391.
17. T. Michałowska, Średniowiecze, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002, s. 342.
18. B. Oczkowa, Chorwaci i ich język. Z dziejów kodyfikacji normy literackiej, Lexis, Kraków 2006, s. 110.
19. Opis źródeł "Słownika staropolskiego", red. W. Twardzik, współpr. E. Deptuchowa, L. Szelachowska-Winiarzowa, Lexis, Kraków 2005, s. 130.
20. K. Pisarkowa, Historia składni języka polskiego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1984, s. 231-234, 236, 244.
21. Początki piśmiennictwa polskiego (przegląd zabytków językowych), Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Lwów 1922, s. 404.
22. Przedziwna Matka Stworzyciela Swego. Antologia dawnej polskiej poezji maryjnej, wyb., opr. i wstęp. R. Mazurkiewicz, Wydawnictwo Księży Marianów, Warszawa 2008, s. 27.
23. Rozmyślanie o żywocie Pana Jezusa, tzw. przemyskie. Podobizna rękopisu, wyd. i wstęp S. Vrtel-Wierczyński, Towarzystwo Naukowe Warszawskie, Warszawa 1952.
24. Rozmyślanie przemyskie. Transliteracja, transkrypcja, podstawa łacińska, niemiecki przekład, t. 1-2, wyd. F. Keller, W. Twardzik, Weiher, Freiburg 1998-2000.
25. Słownik łaciny średniowiecznej w Polsce, t. 4, red. M. Plezia, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1975-1977.
26. Słownik łaciny średniowiecznej w Polsce, t. 7, red. K. Weyssenhoff-Brożkowa, Wydawnictwo IJP PAN, Kraków 1992-2001.
27. Słownik polszczyzny XVI wieku, t. 2, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1967, s. 326.
28. Słownik staropolski, t. IX, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1982-1987.
29. W. Twardzik, Jak czytać to, czego nie ma w zachowanych strzępach "Kazań świętokrzyskich", w: Z dziejów opactwa Świętokrzyskiego. Materiały z konferencji naukowej, Kielce, 1 czerwca 2006 r., red. M. Derwich, K. Bracha, Oficyna Wydawnicza Dom Środowisk Twórczych-Kieleckie Towarzystwo Naukowe, Kielce 2007, s. 181-182.
30. W. Twardzik, O uważniejszym aniżeli dotychmiast tekstu staropolskiego czytaniu i jakie z niego pożytki płyną rozprawa œliczna i podziwienia godna, Wydawnictwo IJP PAN, Kraków 1997.
31. J. i W. Twardzikowie, Osobliwa funkcja zaimków "ten" i "tenże" w staropolszczyźnie, "Język Polski" 1995 t. LV, s. 94-96.
32. Vita beatae virginis Mariae et salvatoris rhytmica, hrsg. von A. Vögtlin, Tübingen 1888, s. 19-20.
33. Z. Wanicow, Wokół rozumienia 1. zwrotki "Bogurodzicy", "Język Polski" 2005 t. LXXXV, s. 100-102.
34. W. Wydra, "...Sed magis amica veritas". Abrewiacje w średniowiecznych tekstach polskich, "Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności" 2005 t. LXVII, s. 16-19.
35. W. Wydra, W.R. Rzepka, Chrestomatia staropolska. Teksty do roku 1543, wyd. 3, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 2004, s. 239.
36. Zapomniane konstrukcje składni staropolskiej. Wybór przykładów, opr. Z. Klemensiewicz, K. Pisarkowa, J. Konieczna-Twardzikowa, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1966, s. 31-34.
37. Zasady wydawania tekstów staropolskich. Projekt, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1955, s. 39.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

3

Start page:

234

End page:

244

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style: