Object structure

Title:

O etycznym wymiarze kulturocentryzmu

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 4 (2009)

Creator:

Kaczmarek, Przemysław

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2009

Description:

21 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

Subject and Keywords:

etyka ; kulturocentryzm ; prawo

References:

1. A. Bator, Wspólnota kulturowa jako element integracji prawa, w: Z zagadnień teorii i filozofii prawa. W poszukiwaniu podstaw prawa, red. A. Sulikowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2006, s. 17.
2. P.L. Berger, Zaproszenie do socjologii, przeł. J. Stawiński, PWN, Warszawa 1999, rozdz. IV i V.
3. E. Bińczyk, Interpretacja poza dualizmem - monizm interpretacyjny Stanleya Fisha, w: Filozofia i etyka interpretacji, red. A.F. Kola, A. Szahaj, Universitas, Kraków 2007, s. 85.
4. M. Dąbrowski, Etyczny wygłos interpretacji. Rozumienie, warunki, sens, w: Filozofia i etyka interpretacji, s. 231-232.
5. P. Dehnel, Dekonstrukcja - rozumienie - interpretacja. Studia z filozofii współczesnej i nie tylko, Universitas, Kraków 2006, rozdz. IV, zwł. s. 259-260.
6. E. Ehrlich, Grundlegung der Sozologie des Rechts, Duncker Humbold, Berlin 1989.
7. J. Filek, Filozofia odpowiedzialności XX wieku, Znak, Kraków 2003, s. 5-8.
8. H.-G. Gadamer, Hermeneutyka a filozofia praktyczna, przeł. W. Wypych, "Studia Filozoficzne" 1985 nr 1, s. 17.
9. H.-G. Gadamer, Prawda i metoda. Zarys hermeneutyki filozoficznej, przeł. B. Baran, PWN, Warszawa 2004, s. 427-443.
10. T. Gałkowski, Etyczne i teologiczne implikacje dla teorii prawa i praktyki prawniczej, w: Prawoznawstwo a praktyka stosowania prawa, red. Z. Tobor, współred. I. Bogucka, Wydawnictwo UŒ, Katowice 2002, s. 278-283.
11. C. Geertz, Wiedza lokalna. Fakt i prawo w perspektywie porównawczej, w: tegoż, Wiedza lokalna. Dalsze eseje z zakresu antropologii interpretatywnej, przeł. D. Wolska, Wydawnictwo UJ, Kraków 2005, zwł. s. 211-215.
12. J. Hudzik, Rozum - wolność - odpowiedzialność. Studium z historii idei nowożytnej i współczesnej myśli filozoficznej, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2001, cz. 3, zwł. rozdz. IX.
13. H. Jonas, Etyka odpowiedzialności. Etyka dla cywilizacji technologicznej, przeł. M. Klimowicz, Wydawnictwo Platan, Kraków 1996, s. 196.
14. P. Kaczmarek, Pojęcie kultury zawodowej jako wiedzy lokalnej, "Kultura Współczesna" 2008 nr 1, s. 177.
15. A.F. Kola, Nie-klasyczna komparastyka. W stronę nowego paradygmatu, "Teksty Drugie" 2008 nr 1/2, s. 56.
16. A. Kozak, Granice prawniczej władzy dyskrecjonalnej, Kolonia Limited, Wrocław 2002, s. 162-172.
17. A. Kozak, Kryzys podstawności prawa, w: System prawny a porządek prawny, red. O. Bogucki, S. Czepita, Wydawnictwo USz, Szczecin 2008, s. 29.
18. J. Mitterer, Przedmowa, do: tegoż, Tamta strona filozofii. Przeciwko dualistycznej zasadzie poznania, przeł. M. Łukaszewicz, Oficyna Naukowa, Warszawa 1996, s. 6-9.
19. R. Nycz, Kulturowa natura, słaby profesjonalizm. Kilka uwag o przedmiocie poznania literackiego i statusie dyskursu literaturoznawczego, w: Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia i problemy, red. M.M. Markowski, R. Nycz, Universitas, Kraków 2006.
20. K. Opałek, J. Wróblewski, Niemiecka szkoła historyczna w teorii prawa, "Przegląd Nauk Historycznych i Społecznych" 1954 t. 5, s. 279.
21. A. Pałubicka, Praktyczny i teoretyczny aspekt pojmowania realności świata w perspektywie filozofii humanistyki, w: Konstruktywizm w humanistyce, red. A. Pałubicka, A.P. Kowalski, Oficyna Naukowa Epigram, Bydgoszcz 2003, s. 36
22. M. Pażdziora, Uprzywilejowanie praktyki, czyli o tzw. zwrocie praktycznym w teorii i jego konsekwencjach, w: Z zagadnień teorii i filozofii prawa. Ponowoczesność, red. M. Błachut, Kolonia Limited, Wrocław 2007, s. 195-198.
23. M. Piechowiak, W poszukiwaniu ontologicznych podstaw prawa. Arthura Kaufmanna teoria sprawiedliwości, INP PAN, Warszawa-Poznań 1992, rozdz. II.
24. R. Piotrowski, Broń konstytucyjna, "Słowo Polskie - Gazeta Wrocławska" 10.10.2007.
25. A. Przyłębski, Hermeneutyczny zwrot teorii, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2005, rozdz. X.
26. R. Sobański, Uwagi o etyce zawodów prawniczych, "Palestra" 2003 nr 7-8, s. 45.
27. K. Stasiuk, Krytyka kultury jako krytyka komunikacji. Pomiędzy działaniem komunikacyjnym, dyskursem a kulturą masową, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2003, s. 193-195.
28. A. Turska, Wprowadzenie, do: Kultura prawna i dysfunkcjonalności prawa, Wydawnictwa UW, Warszawa 1988, s. 8-10.
29. P. Winczorek, Odwołanie i powołanie ministrów, "Rzeczpospolita" 11.09.2007.
30. R. Zippelius, Rechtsphilosophie, C.B. Beck, München 2003, kapitel III.
31. M. Zirk-Sadowski, Pozytywizm prawniczy a filozoficzna opozycja podmiotu i przedmiotu poznania, w: Studia z filozofii prawa, red. J. Stelmach, Wydawnictwo UJ, Kraków 2001, s. 83.
32. M. Zirk-Sadowski, Uczestniczenie prawników w kulturze, "Państwo i Prawo" 2002 nr 9.
33. M. Zirk-Sadowski, Wprowadzenie do filozofii prawa, Zakamycze, Kraków 2000, s. 8.
34. F. Znaniecki, Rzeczywistość kulturowa, w: Pisma filozoficzne, t. 2, przeł. J. Wocial, PWN, Warszawa 1991, s. 492-502.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

4

Start page:

259

End page:

268

Resource Type:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego