Object structure

Title:

Odmiany wiktymizacji w pisarstwie Andrzeja Kuśniewicza

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 5 (2009)

Creator:

Wojda, Dorota

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2009

Description:

21 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

Subject and Keywords:

victimology ; Kuśniewicz, Andrzej ; Polish literature (20 c.)

References:

1. B. Banasiak, Integralna potworność. Markiz de Sade. Filozofia libertynizmu czyli konsekwencje "śmierci Boga", Wydawnictwo Thesaurus, Łódź-Wrocław 2006, s. 243.
2. R. Barthes, Światło obrazu. Uwagi o fotografii, przeł. J. Trznadel, KR, Warszawa 1996, s. 47.
3. G. Bataille, Suwerenny człowiek Sade'a, w: tegoż, Erotyzm, przeł. M. Ochab, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 1999.
4. W. Benjamin, O kilku motywach u Baudelaire'a, cz. I i II, przeł. B. Surowska, "Przegląd Humanistyczny" 1970 nr 5 i 6.
5. E. Bieńkowska, Wiktymologia (koncepcje - kierunki badań - perspektywy), Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1992.
6. L. Bugajski, Wstęp do tanatologii, "Odra" 1978 nr 3.
7. T. Burek, Powieść w stadium żartu, "Twórczość" 1962 nr 2, s. 125.
8. T. Burek, Twarz wroga, "Twórczość" 1964 nr 4, s. 77-78.
9. J. Culler, Nowoczesna liryka. Ciągłość gatunku a praktyka krytyczna, przeł. T. Kunz, w: Odkrywanie modernizmu. Przekłady i komentarze, red. i wstęp R. Nycz, Universitas, Kraków 1998, s. 235.
10. M. Dąbrowski, Mit Fausta, w: tegoż, Nierzeczywista rzeczywistość. Twórczość Andrzeja Kuśniewicza na tle epoki, Wydział Polonistyki UW, Warszawa 1987, s. 58.
11. M. Delaperrière, Polifonie i fugi Andrzeja Kuśniewicza, w: tejże, Dialog z dystansu. Studia i szkice, Universitas, Kraków 1998, s. 157.
12. E. Domańska, O poznawczym uprzywilejowaniu ofiary. (Uwagi metodologiczne), w: (Nie)obecność. Pominięcia i przemilczenia w narracjach XX wieku, red. H. Gosk, B. Karwowska, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2008, s. 19.
13. E. Dutka, Lekcje i kolekcje. O „Lekcji martwego języka” Andrzeja Kuśniewicza, w: Proza polska XX wieku. Przeglądy i interpretacje, t. 1, red. M. Kisiel przy współpr. G. Maroszczuk, Wydawnictwo UŚ, Katowice 2005.
14. E. Dutka, Okolice nie tylko geograficzne. O twórczości Andrzeja Kuśniewicza, Wydawnictwo UŚ, Katowice 2008, s. 13.
15. R. Elias, The Politics of Victimization. Victims, Victimology, and Human Rights, Oxford University Press, New York 1986.
16. M. Foucault, Nadzorować i karać. Narodziny więzienia, przekł. i posł. T. Komendant, Fundacja Aletheia, Warszawa 1998, s. 191.
17. M. Foucault, Porządek dyskursu. Wykład inauguracyjny wygłoszony w Collège de France 2 grudnia 1970, przeł. M. Kozłowski, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2002, s. 8.
18. M. Foucault, Proza Akteona, przeł. T. Komendant, w: tegoż, Powiedziane, napisane. Szaleństwo i literatura, wyb. i oprac. T. Komendant, posłowie M.P. Markowski, Fundacja Aletheia, Warszawa 1999, s. 142.
19. E. Fromm, Anatomia ludzkiej destrukcyjności, przeł. J. Karłowski, wstęp M. Chałubiński, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 1998.
20. J. Gilligan, Wstyd i przemoc. Refleksje nad śmiertelną epidemią, przeł. A. Jankowski, Media Rodzina, Poznań 2001, s. 164-165.
21. R. Girard, Kozioł ofiarny, przeł. M. Goszczyńska, Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 1991, s. 113.
22. M. Głowiński, Nowomowa po polsku, Wydawnictwo PEN, Warszawa 1991, s. 21.
23. W. Gombrowicz, Dzieła, t. 4: Pornografia, red. nauk. J. Błoński, Wydawnictwo Literackie, Kraków-Wrocław 1986, s. 151.
24. B. Hołys, Wiktymologia, PIW, Warszawa 1990.
25. J. Jarzębski, Andrzej Kuśniewicz - historia Fausta, w: tegoż, Powieść jako autokreacja, Wydawnictwo Literackie, Kraków-Wrocław 1984.
26. J. Jarzębski, Milka, Bittra, Velma, "Teksty" 1973 nr 4, s. 42.
27. J. Jarzębski, Zmagania z diabłem na ruinach świata, w: tegoż, Pożegnanie z emigracją. O powojennej prozie polskiej, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1998, s. 144.
28. B. Kazimierczyk, Wskrzeszanie umarłych królestw, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1982, s. 58.
29. E. Kosofsky Sedgwick, Between Men. English Literature and Male Homosocial Desire, Columbia University Press, New York 1985.
30. A. Kuśniewicz, Czas prywatny, PIW, Warszawa 1962.
31. A. Kuśniewicz, Korupcja. Kryminał heroiczny, wyd. III, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1975.
32. A. Kuśniewicz, Piraterie. Wybór wierszy, Czytelnik, Warszawa 1975.
33. A. Kuśniewicz, Lekcja martwego języka, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1977.
34. A. Kuśniewicz, Moja historia literatury, PIW, Warszawa 1980.
35. A. Kuśniewicz, Witraż, PIW, Warszawa 1980.
36. M. Legierski, Modernizm Witolda Gombrowicza, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 1999, s. 102.
37. B. Leśmian, Akteon, w: tegoż, Poezje zebrane, oprac. A. Madyda, wstęp M. Jakitowicz, Algo, Toruń 2000, s. 373.
38. A. Łebkowska, Andrzej Kuśniewicz - palimpsesty pamięci, w: tejże, Fikcja jako możliwość. Z przemian prozy XX wieku, Universitas, Kraków 1998.
39. J. Margański, Flirt z Dianą. Paryski epizod Gombrowicza, "Pamiętnik Literacki" 2004 z. 4.
40. M.P. Markowski, O kolekcjach, w: tegoż, Anatomia ciekawości, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1999.
41. A. Mickiewicz, Do mego cziczerona, w: tegoż, Dzieła, t. 1, Wiersze, oprac. Cz. Zgorzelski, wstęp S. Treugutt, Czytelnik, Warszawa 1993, s. 323.
42. T.D. Miethe, R.F. Meier, Crime and its Social Context. Toward in an Integrated Theory of Offenders, Victims, and Situations, State University of New York Press, New York 1994.
43. Niespieszna rozmowa, [z A. Kuśniewiczem rozm. K. Meloch], "Argumenty" 1974 nr 33, s. 8.
44. K. Nowicki, Heroizm i korupcja. O twórczości Andrzeja Kuśniewicza, "Współczesność" 1969 nr 1, s. 11.
45. R. Nycz, Sylwy współczesne, Universitas, Kraków 1996, s. 183.
46. J. Culler, Nowoczesna liryka. Ciągłość gatunku a praktyka krytyczna, przeł. T. Kunz, w: Odkrywanie modernizmu. Przekłady i komentarze, red. i wstęp R. Nycz, Universitas, Kraków 1998, s. 235.
47. I. Opacki, Pomnik i wiersz, w: tegoż, "W środku niebokręga". Poezja romantycznych przełomów, Agencja Artystyczna Para, Katowice 1995.
48. K. Pomian, Zbieracze i osobliwości. Paryż - Wenecja XVI-XVIII wiek, przeł. A. Pieńkos, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2001, s. 13.
49. J. Pieszczachowicz, Lekcja śmierci, "Kultura" 1977, nr 50.
50. Puzzle pamięci. Z Andrzejem Kuśniewiczem w marcu i kwietniu 1991 rozmawiała Grażyna Szczeœniak, Wydawnictwo Eureka, Kraków 1992, s. 34-35.
51. G. Ritz, Nić w labiryncie pożądania. Gender i płeć w literaturze polskiej od romantyzmu do postmodernizmu, przekład B. Drąg i in., Wiedza Powszechna, Warszawa 2002, s. 54.
52. R. Rogatko, Smakowanie śmierci, czyli w sidłach estetyzmu, "Życie Literackie" 1978 nr 12.
53. K. Rutkowski, Martwy język, "Miesięcznik Literacki" 1978 nr 11.
54. J. Siedlecka, Andrzej Kuśniewicz, pisarz i agent w świetle dokumentów IPN. Oporów moralnych nie zdradzał, "Plus. Rzecz o Książkach", dodatek do: "Rzeczpospolita" 2007 nr 83, s. A 22.
55. M. Sommer, Zbieranie. Próba filozoficznego ujęcia, przeł. J. Merecki, wstęp A. Zeidler-Janiszewska, Oficyna Naukowa, Warszawa 2003, s. 9.
56. M. Sprusiński, Lekcja literatury żywej, "Literatura" 1977 nr 47.
57. E. Tesauro, Luneta Arystotelesowska, [w wersji łacińskiej]: Zasady ciętej i pomysłowej wymowy, przeł. W. Nowicka, w: Źródła wiedzy teoretycznoliterackiej w dawnej Polsce. Średniowiecze - Renesans - Barok, wstęp, wyb. i oprac. M. Cytowska, T. Michałowska, PWN, Warszawa 1999, s. 462-463.
58. H. Zaworska, Przewrotna radość, "Twórczość" 1978 nr 6, s. 120.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

5

Start page:

144

End page:

162

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund