Object structure

Title:

Nie-klasyczna komparatystyka. W stronę nowego paradygmatu

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 1-2 (2008)

Creator:

Kola, Adam Franciszek

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2008

Description:

21 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

Subject and Keywords:

comparative studies ; cultural studies ; culturalism ; constructivism ; Kmita, Jerzy ; Fish, Stanley

References:

1. Badania porównawcze. Dyskusja o metodzie. Radziejowice, 6-8 lutego 1997 r.,red. A. Nowicka-Jeżowa, współpr. T. Jeż, świat Literacki, Izabelin 1998, s. 105. ; 2. M. Baer, Ku pluralistycznej wspólnotowości, "op.cit". 2005 nr 6 (27), s. 6-7; tejże Niebezpieczne związki. Szkic o antropologii i feminizmie, w: Granice dyscyplinarne humanistyki, red. J. Kowalewski, W. Piasek, M. Śliwa, Olsztyn 2006, s. 85-102. ; 3. B. Bakuła, Historia i komparatystyka. Szkice o literaturze i kulturze Europy środkowo-Wschodniej XX wieku, Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, Poznań 2000, s. 21. ; 4. G. Banaszak, J. Kmita, Społeczno-regulacyjna koncepcja kultury, Instytut Kultury,Warszawa 1994, s. 5. ; 5. N. Brysona, Art in Context, w: Studies in Historical Change, red. R. Cohen, University Press of Virginia, Charlotteville 1992, s. 21. ; 6. M. Buchowski, Antropologia jako "próba ognia", "Przegląd Bydgoski. Humanistyczne Czasopismo Naukowe" 2001 r. XI, s. 89. ; 7. J. Clifford, Praktyki przestrzenne: badania terenowe, podróże i praktyki dyscyplinujące, przeł. S. Sikora, w: Badanie kultury. Elementy teorii antropologicznej. Kontynuacje, wyb., wstęp M. Kempny, E. Nowicka, PWN, Warszawa 2004, s. 177. ; 8. M. Dąbrowska-Partyka, Świadectwa i mistyfikacje. Przed i po Jugosławii, Wydawnictwo UJ, Kraków 2003, s. 29. ; 9. S. Fish, Interpretacja, retoryka, polityka. Eseje wybrane, red. A. Szahaj, wstęp do pol. wyd. R. Rorty, przedm. A. Szahaj, tłumacze różni, Universitas, Kraków 2002, s. 127). ; 10. S. Fish, Literatura w czytelniku: stylistyka afektywna, w: Współczesna teoria badań literackich za granicą. Antologia, opr. H. Markiewicz, t. IV, część 1, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1992, s. 196. ; 11. A. Hejmej, Interdyscyplinarność i badania komparatystyczne, "Wielogłos. Pismo Wydziału Polonistyki UJ" 2007 nr 1, s. 35-53. ; 12. H. Janaszek-Ivanièková, O współczesnej komparatystyce literackiej, PWN, Warszawa 1980, s. 14, por. tejże Misjonarze i konsumenci. Literatura i wartości w krajach słowiańskich, Wydawnictwo Śląsk, Katowice 1987, s. 7-17, 52-60. ; 13. B. Jezernik, Wild Europe. The Balkans in the Gaze of Western Travellers, Saqi in association with the Bosnian Institute, London 2004. ; 14. W. Kalaga, Granice tekstu – mgławice tekstu, "Teksty Drugie" 1998 nr 4, s. 31 ; 15. W. Kalaga, Mgławice dyskursu. Podmiot, tekst, interpretacja, Universitas, Kraków 2001 ; 16. W. Kalaga, Tradycja – tekst – interpretacja, "Teksty Drugie" 1998 nr 4, s. 91-103 ; 17. A.F. Kola, Studia interdyscyplinarne a literaturoznawstwo polskie. Od zmian instytucjonalnych do nowego projektu konstruowania indywidualnej tożsamości, w: Granice dyscyplinarne humanistyki, red. J. Kowalewski, W. Piasek, M. Śliwa, Olsztyn 2006, s. 179-196. ; 18. J. Kmita, Epistemologia w oczach kulturoznawcy, "Studia Filozoficzne" 1985 nr 4 (233), s. 17-36. ; 19. J. Kmita, Jak słowa łączą się ze światem. Studium krytyczne neopragmatyzmu, wyd. II, poprawione, Wydawnictwo UAM, Poznań 1998, s. 225, podkr. moje – A.F.K. ; 20. J. Kmita, Kultura jako rzeczywistość myślowa, w: Teoria kultury a badania nad zjawiskami artystycznymi, red. T. Kostyrko, Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury, Warszawa 1983, s. 15-30 ; 21. J. Kmita, Kultura a "obiektywne" stosunki społeczno-ekonomiczne, "Studia Filozoficzne" 1984 nr 4 (221), s. 93-103. ; 22. J. Kmita, Wymykanie się uniwersaliom, Oficyna Naukowa, Warszawa 2000, s. 196. ; 23. J. Kmita, Szkice z teorii poznania naukowego Warszawa 1976, s. 6. ; 24. Konstruktywizm w badaniach literackich. Antologia, red. E. Kuźma, A. Skrendo, J. Madejski, Universitas, Kraków 2006. ; 25. R. Kubicki i A.Zeidler-Janiszewska, Poszerzanie granic. Sztuka współczesna w perspektywie estetyczno-filozoficznej (Instytut Kultury, Warszawa 1999, s. 7) ; 26. Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia i problemy, red. M.P. Markowski, R. Nycz, Universitas, Kraków 2006. ; 27. M.P. Markowski, Efekt inskrypcji. Jacques Derrida i literatura, wyd. II rozszerzone,Universitas, Kraków 2003, s. 425. ; 28. P. Piotrowski, Awangarda w cieniu Jałty. Sztuka w Europie środkowo-Wschodniej w latach 1945-1989, Rebis, Poznań 2005. ; 29. P. Piotrowski, "Framing" of the Central Europe, w: 2000+. Arteast Collection. The Art of Eastern Europe. A Selection of Works from the International and National Collections of Moderna galerija Ljubljana, Wien-–Bozen, s. 15-22 ; 30. R.J. Powell, Black Art and Culture in the 20th Century, Thames & Hudson, London 1997, s. 7. ; 31. Reader-Response Criticism. From Formalism to Post-Structuralism, red. J.P. Tompkins, The Johns Hopkins University Press, Baltimore-–London 1980. ; 32. R. Rorty, Przygodność, ironia i solidarność, przeł. W.J. Popławski, Spacja, Warszawa, 1996, s. 126. ; 33. W. Rzońca, Witkacy – Norwid. Projekt komparatystyki dekonstrukcjonistycznej, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 1998. ; 34. E. Said, Orientalizm, przeł. W. Kalinowski, wstęp Z. Żygulski jun., PIW, Warszawa 1991. ; 35. A. Szahaj, Artykuły i szkice z filozofii kultury, poznania i polityki, Wydaw. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2004, s. 178. ; 36. A. Szahaj, Ironia i miłość. Neopragmatyzm Richarda Rorty’ego w kontekœcie sporu o postmodernizm, Leopoldinum, Wrocław 1996, s. 80. ; 37. A. Szahaj, Jerzy Kmita - między modernizmem a postmodernizmem, "Acta Universitatis Nicolai Copernici", Filozofia, t. XV, Nauki Humanistyczno-Społeczne 1993 z. 264, s. 75-84. ; 38. A. Szahaj, Granice anarchizmu interpretacyjnego, "Teksty Drugie" 1997 nr 6, s. 5-33. ; 39. A. Szahaj, "Nie ma niczego poza interpretacją", tako rzecze Stanley Fish, "Er(r)go. Teoria. Literatura. Kultura" 2001 nr 1 (2), s. 80. ; 40. A. Szahaj, Paninterpretacjonizm, czyli nie ma niczego w tekście, czego by pierwej nie było w kontekście, "Teksty Drugie" 1998 nr 4, s. 75-90. ; 41. A. Szahaj, Zniewalająca moc kultury, wstęp do: S. Fish Interpretacja… .... , s. 15. ; 42. E.M. Thompson, Trubadurzy imperium. Literatura rosyjska i kolonializm, przeł. A. Sierszulska, Universitas, Kraków 2000. ; 43. M. Todorova, Imagining the Balkans, Oxford University Press, New York-Oxford 1997. ; 44. S. Wollman, Ćeská śkola literární komparatistiky. Tradice, problémy, prínos, Praha 1987. ; 45. M. Zelenka, Literární veda a slavistika, Praha 2002, s. 34-58. ; 46. A. Zybertowicz, Konstruktywizm jako orientacja metodologiczna w badaniach społecznych, "ASK" 1999 nr 8, s. 8. ; 47. A. Zybertowicz, Przemoc i poznanie. Studium z nie-klasycznej socjologii wiedzy, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 1995, s. 289.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

1-2

Start page:

56

End page:

74

Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

×

Citation

Citation style: