Object structure

Title:

Obecność śladów

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 6 (2010)

Creator:

Morawiec, Arkadiusz

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2010

Description:

21 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

Subject and Keywords:

recenzja ; "Ślady obecności" ; polsko-żydowska literatura 20 w. ; Holokaust

References:

1. M. Adamczyk-Garbowska, Odcienie tożsamości. Literatura żydowska jako zjawisko wielojęzyczne, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2004, s. 73-74.
2. F. Ankersmit, Pamiętając Holocaust: żałoba i melancholia, przeł. A. Ajschtet i in., w: Pamięć, etyka i historia. Anglo-amerykańska teoria historiografii lat dziewięćdziesiątych, red. E. Domańska, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2002, s. 166.
3. T. Borkowski, Proszę państwa do gazu, w: tegoż Utwory wybrane, Ossolineum, Wrocław 1991, s. 214.
4. N. Gross, Poeci i Szoa. Obraz Zagłady Żydów w poezji polskiej, Offmax, Sosnowiec 1993.
5. J. Gwardiak, Z Wizny, złodziejsko-więziennymi meandrami do literatury, szczęścia rodzinnego i zagłady w Otwocku. Urke Nachalnik (1897-1939), „Studia Łomżyńskie” 2000 t. 11.
6. D. Krawczyńska, G. Wołowiec, Fazy i sposoby pisania o Zagładzie w literaturze polskiej, w: Literatura polska wobec Zagłady, red. A. Brodzka-Wald, D. Krawczyńskia, J. Leociak, ŻIH, Warszawa 2000.
7. A. Kulawik, Poetyka. Wstęp do teorii dzieła literackiego, PWN, Warszawa 1990, s. 24-25.
8. A. Kulisiewicz, Tango truponoszów, „Regiony” 1976 nr 1.
9. P. Levi, Czy to jest człowiek, przeł. H. Wiśniowska, wyd. 2, Państwowe Muzeum w Oświęcimiu, Książka i Wiedza, Warszawa 1996, s. 14, 101.
10. J. Lis, Obrzeża autobiografii. O współczesnym pisarstwie autofikcyjnym we Francji, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2006.
11. J. Lisek, Obraz narodu żydowskiego w poezji Maurycego Szymla, w: Żydzi w literaturze, red. A. Szawerna-Dyrszka, M. Tramer, Gnome, Katowice 2003.
12. C. Miłosz, Rodzinna Europa, Instytut Literacki, Paryż 1959, s. 84.
13. A. Morawiec, Lagry w perspektywie genderowej, „Zagłada Żydów. Studia i Materiały” 2010 nr 6.
14. A. Morawiec, Uniwersum koncentracyjne i uniwersum kultury według Prima Leviego, „Przegląd Humanistyczny” 2003 nr 6.
15. W. Panas, Pismo i rana. Szkice o problematyce żydowskiej w literaturze polskiej, Dabar, Lublin 1996, s. 50.
16. D. Skrabek, Leopold Buczkowski: traumatyczna tkanka prozy, „Teksty Drugie” 2007 nr 5.
17. M. Stańczuk, Autor wierszy „sprzed potopu” i poeta „czasów pogardy” – o życiu i twórczości Władysława Szlengla, w: Pisarze polsko-żydowscy XX wieku. Przybliżenia, red. M. Dąbrowski, A. Molisak, Elipsa, Warszawa 2006.
18. W. Szlengel, Co czytałem umarłym. Wiersze getta warszawskiego, PIW, Warszawa 1977.
19. Ślady obecności, red. S. Buryła, A. Molisak, Universitas, Kraków 2010.
20. J. Święch, Baczyński i Holocaust, w: Krzysztof Kamil Baczyński. Twórczość – legenda – recepcja, red. J. Detko, Kieleckie Towarzystwo Naukowe, Instytut Filologii Polskiej Akademii Świętokrzyskiej, Kielce 2002;
21. A. Ubertowska, Przepisywanie Zagłady. Shoah w późnych poematach Tadeusza Różewicza, „Pamiętnik Literacki” 2004 z. 2.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

6

Start page:

98

End page:

110

Resource Type:

Artykuł recenzyjny (recenzja naukowa)

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego