Object structure

Title:

Schulzowskie reprezentacje pogranicza kulturowego w perspektywie postkolonialnej

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 4 (2007)

Creator:

Wojda, Dorota

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2007

Description:

21 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

Subject and Keywords:

Schulz, Bruno ; postcolonialism ; Kresy ; mimesis ; center-periphery

References:

1. B. Bakuła, Kolonialne i postkolonialne aspekty polskiego dyskursu kresoznawczego (szkic problematyki), "Teksty Drugie" 2006 nr 6.
2. J. Baudrillard, O uwodzeniu, przeł. J. Margański, Sic!, Warszawa 2005, s. 15-18.
3. D. Beauvois, Mit „kresów wschodnich”, czyli jak mu położyć kres, w: Polskie mity polityczne XIX i XX wieku, red. W. Wrzesiński i in., Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1994.
4. H.K. Bhabba, Mimicry and Man. The Ambivalence of Colonial Discourse, w: tegoż, The Location of Culture, Routledge, London-New York 1994.
5. H.K. Bhabha, Representation and the Colonial Text. A Critical Exploration of Some Forms of Mimeticism, w: The Theory of Reading, ed. F. Gloversmith, Harvester Press– Barnes and Nobles, Brighton, Sussex-Totowa, New York 1984.
6. J.M. Blaut, The Colonizers's Model of the World. Geographical Diffusionism and Eurocentric History, Guilford Press, New York-London 1993, s. 17.
7. Ch. Brooke-Rose, Historia palimpsestowa, w: U. Eco i in., Interpretacja i nadinterpretacja, red. S. Collini, przeł. T. Bieroń, Znak, Kraków 1996.
8. Ch. Brooke-Rose, Rhetoric of the Unreal. Studies in Narrative and Structure, Especially of the Fantastic, Cambridge University Press, Cambridge [Eng]-New York 1983.
9. B. Budyrowicz, Galicja w twórczości Brunona Schulza, w: Bruno Schulz in memoriam 1892-1942, red. M. Kitowska-Łysiak, Wydawnictwo FIS, Lublin 1992.
10. T. Bujnicki, Literackie obrazy pogranicza. Litewski raj i krwawy mit Ukrainy, w: Krainy utracone i pozyskane. Problem w literaturach Europy Środkowej, red. K. Krasuski, Wydawnictwo UŚ, Katowice 2005.
11. C. Cavanagh, Postkolonialna Polska. Biała plama na mapie współczesnych teorii, przeł. T. Kunz, "Teksty Drugie" 2003 nr 2/3.
12. A. Cichoń, W kręgu zagadnień literatury kolonialnej - "W pustyni i w puszczy" Henryka Sienkiewicza, "Er(r)go" 2004 nr 8, s. 93.
13. J.M. Coetzee, Palimpsest Regained, "The New York Review of Books" 1996, March 21.
14. Les Confins de l’ancienne Pologne. Ukraine - Lituanie - Biélorussie XVIe-XXe siècles, éd. par D. Beauvois, préf. de. Cz. Miłosz, Presses Universitaires de Lille, Lille 1988.
15. A. Czabanowska-Wróbel, Powrót do siebie. Tajemnice „Ojczyzny” Brunona Schulza, "Ruch Literacki" 2006 z. 3.
16. M. Czermińska, Centrum i kresy w prozie pisarzy urodzonych po wojnie, "Akcent" 1993 nr 4.
17. M. Dąbrowska-Partyka, Literatura pogranicza, pogranicza literatury, Wydawnictwo UJ, Kraków 2004.
18. M. Dąbrowski, Pogranicza kulturowe, "Przegląd Humanistyczny" 1998 z. 3.
19. M. Dąbrowski, Swój/Obcy/Inny. Z problemów interferencji i komunikacji międzykulturowej, ŚŒwiat Literacki, Izabelin 2001.
20. Debating Cultural Hybridity. Multi-Cultural Identities and the Politics of Anti-Racism, ed. by P. Werbner, T. Modood, Zed Books, London-New Jersey 2000.
21. D. Ferens, Zwiedzanie cudzych kolonii. Wiedza i władza w afrykańskich powieściach Karola Maya, "Er(r)go" 2004 nr 8, s. 84.
22. A. Fiut, Spotkania z Innym, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2006.
23. D. Głowacka, Wzniosła tandeta i "simulacrum". Bruno Schulz w postmodernistycznych zaułkach, "Teksty Drugie" 1996 nr 2/3.
24. B. Hadaczek, Kresy w literaturze polskiej. Studia i szkice, Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, Gorzów Wielkopolski 1999.
25. B. Hadaczek, Kresy w literaturze polskiej XX wieku. Szkice, Ottonianum, Szczecin 1993.
26. L. Hutcheon, Narcissistic Narrative. The Metafictional Paradox, Methuen, London-New York 1984.
27. M. Janion, Niesamowita słowiańszczyzna. Fantazmaty literatury, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2007, s. 177.
28. J. Jarzębski, Prowincja Centrum. Przypisy do Schulza, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2005.
29. E. Kasperski, Dyskurs kresowy. Kryteria, własności, funkcje, w: Kresy - dekonstrukcja, red. K. Trybuś, K. Kałążny, R. Okulicz-Kozaryna, Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Pzryjaciół Nauk, Poznań 2007.
30. D.S. Kaufer, Ironia, forma interpretacyjna i teoria znaczenia, w: Ironia, red. M. Głowiński, słowo/obraz/terytoria, Gdańsk 2002, s. 153-157.
31. J. Kolbuszewski, Kresy jako kategoria aksjologiczna, "Przegląd Powszechny" 1987 nr 11.
32. J. Kolbuszewski, Legenda Kresów w literaturze polskiej XIX i XX w., w: Między Polską etniczną a historyczną. Polska myśl polityczna XIX i XX wieku, red. W. Wrzesiński, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1988.
33. D. Kołodziejczyk, Trawersem przez glob. Studia postkolonialne i teoria globalizacji, "Er(r)go" 2004 nr 8, s. 33.
34. M. Koter, Kresy państwowe - geneza i właściwości, w: Kresy - pojęcie i rzeczywistość. Zbiór studiów, red. K. Handke, Instytut Slawistyki PAN - Towarzystwo Naukowe Warszawskie, Warszawa 1997, s. 14.
35. P. Kowalski, Granica. Próba uporządkowania kategorii antropologicznych, w: Pogranicze jako problem kultury. Materiały konferencji naukowej Opole 13-14. 12. 1993 r., red. T. Smolińska, Uniwersytet Opolski Instytut Filologii Polskiej, Opole 1994.
36. K. Lipińska-Iłłakowicz, Myśląc powoli: przestrzeń prowincjonalna u Heideggera i Schulza, w: W ułamkach zwierciadła... Bruno Schulz w 110 rocznicę urodzin i 60 rocznicę śmierci, red. M. Kitowska-Łysiak, W. Panas, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2003.
37. Literatura i różnorodność. Kresy i pogranicza, red. E. Biernacka, Wydawnictwo DiG, Warszawa 1996.
38. T. Longinović, Borderline Culture. The Politics of Identity in Four-Twentieth Slavic Novels, University of Arkansas Press, Fayetteville 1993.
39. P. de Man, Pojęcie ironii, przeł. A. Sosnowski, "Literatura na Świecie" 1999 nr 10-11.
40. B. Moore-Gilbert, Postcolonial Theory. Contexts, Practices, Politics, Verso, London-New York 1997, s. 183.
41. Z. Najder, Kultura i imperializm. Czy Polacy są „postkolonialni”? "Europa. Tygodnik Idei" 2005 nr 26.
42. M. Nieszczerzewska, Centrum i peryferie miejskie w twórczości Brunona Schulza, w: Swoje i cudze. Kategorie przestrzeni w literaturach słowiańskich, t. 1: Słowiańszczyzna Zachodnia, red. B. Zieliński, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2005.
43. J. Nikitorowicz, Pogranicze. Tożsamość. Edukacja międzykulturowa, Trans-Humana, Białystok 1995.
44. E. Nowicka, Badanie pogranicza. Kilka propozycji metodologicznych, "Pogranicze. Studia Społeczne" 1999 t. 8, s. 17.
45. R. Nycz, Tekstowy świat. Poststrukturalizm a wiedza o literaturze, Universitas, Kraków 2000, s. 185-186.
46. W. Panas, O pograniczu etnicznym w badaniach literackich, w: Wiedza o literaturze i edukacja. Księga referatów Zjazdu Polonistów 1995, red. T. Michałowska, Z. Goliński, Z Jarosiński, Wydawnictwo IBL PAN– Towarzystwo Literackie im. A. Mickiewicza, Warszawa 1996.
47. M. Pawłyszyn, Ukraiński postkolonialny postmodernizm, przeł. A. Korniejenko, A. Hnatiuk, w: Odkrywanie modernizmu, red. R. Nycz, Universitas, Kraków 1998, s. 531.
48. Polska w literaturze ukraińskiej - Ukraina w literaturze polskiej. Materiały z sesji naukowej zorganizowanej w dniu 10-11 czerwca 2002 roku przez Instytut Filologii Polskiej Filii Akademii Świętokrzyskiej w Piotrkowie Trybunalskim, red. S. Frycie, Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, Piotrków Trybunalski 2003.
49. E. Prokop-Janiec, Schulz a galicyjski tygiel kultur, w: Czytanie Schulza. Materiały międzynarodowej sesji naukowej "Bruno Schulz - w stulecie urodzin i w pięćdziesięciolecie śmierci". Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 8-10 czerwca 1992, red. J. Jarzębski, TIC - Instytut Filologii Polskiej UJ, Kraków 1994.
50. S. Ryan, Inscribing the Emptiness. Cartography, Exploration and the Construction of Australia, w: De-Scribing Empire. Post-colonialism and Textuality, ed. by Ch. Tiffin, A. Lawson, Routledge, London-New York 1994.
51. E. Rybicka, Geopoetyka (o mieście, przestrzeni i miejscu we współczesnych teoriach i praktykach kulturowych), w: Kulturowa teoria literatury, red. M.P. Markowski, R. Nycz, Universitas, Kraków 2006.
52. A. Sadowski, Pogranicze jako przedmiot badań socjologicznych w warunkach integracji europejskiej, w: Pogranicza i multikulturalizm w warunkach Unii Europejskiej. Implikacje dla wschodniego pogranicza Polski, t. 1, red. K. Krzysztofek, A. Sadowski, Wydawnictwo UwB, Białystok 2004, s. 23.
53. E.W. Said, Orientalizm, przeł. W. Kalinowski, PIW, Warszawa 1991.
54. B. Schulz, Opowiadania. Wybór esejów i listów, oprac. J. Jarzębski, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław-Warszawa-Kraków 1998.
55. D. Skórczewski, Postkolonialna Polska - projekt (nie)możliwy, "Teksty Drugie" 2006 nr 1/2, s. 107.
56. A. Sozańska, Polskie Kresy i amerykańskie Południe. Szkic do studiów porównawczych, "Przegląd Humanistyczny" 1998 z. 3, s. 101.
57. G.Ch. Spivak, Three Women's Texts and a Critique of Imperialism, "Critical Inquiry" 1985 no. 1(12).
58. K. Stala, Na marginesach rzeczywistości. O paradoksach przedstawiania w twórczości Brunona Schulza, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 1995.
59. J. Tazbir, Polska przedmurzem Europy, Twój Styl, Warszawa 2004.
60. E.M. Thompson, Said a sprawa polska, "Europa. Tygodnik Idei" 2005 nr 26.
61. E.M. Thompson, Sarmatyzm i postkolonializm. O naturze polskich resentymentów, "Europa. Tygodnik Idei" 2006 nr 46.
62. E.M. Thompson, Trubadurzy imperium. Literatura rosyjska i kolonializm, przeł. A. Sierszulska, Universitas, Kraków 2000.
63. F.J. Turner, The Significance of Frontier in American History, New York 1920, s. 4.
64. K. Kowalczyk-Twarowski, Imperialne przestworza, spolegliwi tubylcy: Polska, Rosja, RPA, "Er(r)go" 2004 nr 8.
65. S. Uliasz, Literatura Kresów - kresy literatury. Fenomen Kresów Wschodnich w literaturze dwudziestolecia międzywojennego, Wydawnictwo Wyższej szkoły Pedagogicznej, Rzeszów 1994.
66. S. Uliasz, O literaturze Kresów i pograniczu kultur. Rozprawy i szkice, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2001.
67. E. Wiegandt, Austria Felix czyli o micie Galicji we współczesnej prozie polskiej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1988.
68. E. Wiegandt, Mit Galicji w polskiej prozie współczesnej (rekonesans tematologiczny), "Teksty" 1979 nr 5, s. 57.
69. L. Witkowski, Bogactwo Kresów - Między pograniczem kultury a kulturą pogranicza, w: Kresy w literaturze. Twórcy dwudziestowieczni, red. E. Czaplejewicz, E. Kasperski, Wiedza Powszechna, Warszawa 1996.
70. L. Witkowski, Uniwersalizm pogranicza. O semiotyce kultury Michała Bachtina w kontekście edukacji, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 1991.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

4

Start page:

216

End page:

232

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

×

Citation

Citation style: