Object structure

Title:

Historia literatury w przebudowie

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 1-2 (2005)

Creator:

Kostkiewiczowa, Teresa

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2005

Description:

21 cm

Subject and Keywords:

literary theory ; literary history

References:

1. S. Balbus, Między stylami, Kraków 1993, s. 65-86.
2. A. Bielik-Robson, Dzieci czasu i losu: ponowoczesne kontrowersje wokół natury ludzkiej, w: tejże, Inna nowoczesność. Pytania o współczesną formułę duchowości, Kraków 2000, s. 167 i passim.
3. W. Bolecki, Czym stała się dziś historia literatury, w: Wiedza o literaturze i edukacja. Księga referatów Zjazdu Polonistów, Warszawa 1995, red. T. Michałowska, Z. Goliński, Z. Jarosiński, Warszawa 1996.
4. M. Bugajewski, Historia i czas. Paula Ricouera teoria poznania historycznego, Poznań 2002.
5. T. Burek, Jaka historia literatury jest nam dzisiaj potrzebna, w: tegoż, Żadnych marzeń, Londyn 1987.
6. W.J. Burszta, Wymiary antropologiczne poznania kultury, Poznań 1992, s. 155.
7. A. Burzyńska, Dekonstrukcja i interpretacja, Kraków 2001.
8. R. Curtius, Literatura europejska, przeł. J. Błoński, w: Współczesna teoria badań literackich za granicą. Antologia, oprac. H. Markiewicz, Kraków 1972, t. 2, s. 174.
9. J. Derrida, Struktura, znak i gra w dyskursie nauk humanistycznych, przeł. M. Adamczyk, „Pamiętnik Literacki” 1986 z. 2, s. 266 i passim.
10. E. Domańska, J. Topolski, W. Wrzosek, Między modernizmem a postmodernizmem. Historiografia wobec zmian w filozofii historii, Poznań 1994.
11. D'un siecle à l’autre. Anciens et Modernes, ed. L. Gerard de Donville, R. Duchene, Marseille 1987.
12. U. Eco, R. Rorty, J. Culler, Ch. Brooke-Rose, Interpretacja i nadinterpretacja, red. S. Collini, przeł. P. Bieroń, Kraków 1996.
13. H.-G. Gadamera, Prawda i metoda. Zarys hermeneutyki filozoficznej, przeł. B. Baran, Kraków 1993, s. 42-70.
14. H.-G. Gadamer, Rozum, słowo, dzieje. Szkice wybrane, wyb., oprac. i wstęp K. Michalski, przeł. M. Łukasiewicz, K. Michalski, Warszawa 2000, s. 50-61.
15. A. Gorzkowski, Bene atque ornate. Twórczość łacińska Jana Kochanowskiego w świetle lektury retorycznej, Kraków 2004, s. 60 i passim.
16. K. Górski, Tekstologia i edytorstwo dzieł literackich, Warszawa 1975.
17. A. Guriewicz, Kategorie kultury średniowiecznej, przeł. J. Dancygier, Warszawa 1976, s. 19.
18. M. Janion, Jak możliwa jest historia literatury, w: tejże, Humanistyka: poznanie i terapia, Warszawa 1974.
19. H. Jonas, Zmiana i trwałość. O podstawach rozumienia przeszłości, przeł. P. Domański, Warszawa 1993, s. 9.
20. K. Kasztenna, Z dziejów formy niemożliwej. Wybrane problemy historii i poetyki polskiej powojennej syntezy historycznoliterackiej, Wrocław 1995.
21. L. Kołakowski, Horror metaphysicus, Warszawa 1990, s. 37, 12,43.
22. P.O. Kristeller, Humanizm i filozofia. Cztery studia, Warszawa 1985, s. 96 i passim.
23. J. Łotman, Kultura i eksplozja, przekł. i wstęp B. Żyłko, Warszawa 1998, s. 43.
24. J. Łotman, Struktura tekstu artystycznego, przeł. A. Tanalska, Warszawa 1984, s. 74-82.
25. H. Markiewicz, Dylematy historyka literatury, „Pamiętnik Literacki” 1986 z. 4.
26. H. Markiewicz, Odmiany intertekstualności, w: tegoż, Literaturoznawstwo i jego sąsiedztwa, Warszawa 1989.
27. H. Markiewicz, Prawa naukowe w historii literatury, w: tegoż, Główne problemy wiedzy o literaturze, Kraków 1996, s. 313-314.
28. Metodologiczne problemy narracji historycznej, red. J. Pomorski, Lublin 1990.
29. J. Mukarovsky, Jednostka a rozwój literatury, przeł. J. Mayen, w: tegoż, Wśród znaków i struktur, oprac. J. Sławiński, Warszawa 1970, s. 148.
30. R. Nycz, Intertekstualność i jej zakresy: teksty, gatunki i światy, w: Między tekstami. Intertekstualność jako problem poetki historycznej, red. J. Ziomek, J. Sławiński, W. Bolecki, Warszawa 1992.
31. R. Nycz, Kulturowa natura, słaby profesjonalizm. Kilka uwag o przedmiocie poznania literackiego i statusie dyskursu literaturoznawczego, w: Sporne i bezsporne problemy współczesnej wiedzy o literaturze, red. W. Bolecki, R. Nycz, Warszawa 2002, s. 368.
32. R. Nycz, Osoba w nowoczesnej literaturze, „Teksty Drugie” 1999 nr 1-2, s. 6.
33. R. Nycz, Tropy ,Ja”. Koncepcje osobowości w literaturze polskiej ostatniego stulecia, w: Ja, autor. Sytuacja podmiotu w polskiej literaturze współczesnej, red. D. Śnieżko, Warszawa 1996, s. 38-57.
34. Osoba w literaturze i komunikacji literackiej, red. E. Balcerzan, W. Bolecki, Warszawa 2000.
35. K. Pomian, Niezbywalna różnorodność historii, w: Romantyzm. Poezja. Historia. Prace ofiarowane Zofii Stefanowskiej, Warszawa 2002, s. 21.
36. K. Pomian, L’ordre du temps, Paris 1984, s. 157 i passim.
37. Proces historyczny w literaturze i sztuce, red. M. Janion, A. Piorunowa, Warszawa 1967.
38. P. Ricoeur, Język, tekst, interpretacja, wyb. i wstęp K. Rosner, przeł. P. Graff, K. Rosner, Warszawa 1989, s. 112.
39. P. Ricoeur, Model tekstu: działanie znaczące jako tekst, „Pamiętnik Literacki” 1984 z. 2, s. 342.
40. P. Ricoeur, Temps et recit, t. 1-3, Paris 1983-1985.
41. S.J. Schmidt, O pisaniu historii literatury. Kilka uwag ze stanowiska konstruktywistycznego, przeł. M.B. Fedewicz, w: Współczesna teoria badań literackich za granicą. Antologia, oprac. H. Markiewicz, t. 4, cz. 2, Kraków 1996, s. 396.
42. B. Skarga, Granice historyczności, Warszawa 1989, s. 11, 14-15, 68, 92 i passim.
43. B. Skarga, Tożsamość i różnica. Eseje metafizyczne, Kraków 1997.
44. J. Sławiński, Interpretacja dzieła, red. M. Czerwiński, Wrocław 1987.
45. J. Sławiński, Myśli na temat: biografia pisarza jako jednostka procesu historycznoliterackiego, w: Biografia - geografia - kultura literacka, red. J. Ziomek, J. Sławiński, Wrocław 1975, s. 11.
46. W. Stróżewski, Dialektyka twórczości, Kraków 1983, s. 182.
47. A. Szahaj, Teksty na wolności (strukturalizm - poststmkturalizm - postmodernizm), w: Dokąd zmierza współczesna humanistyka?, red. T. Kostyrko, Warszawa 1994, s. 174.
48. Ch. Taylor, Źródła podmiotowości. Narodziny tożsamości nowoczesnej, Warszawa 2001, s. 3.
49. J. Topolski, Świat bez historii, Poznań 1998.
50. F. Vodicki, Historia literatury. Jej problemy i zadania, przeł. i oprac. J. Baluch, w: Studia z teorii literatury. Archiwum przekładów „Pamiętnika Literackiego”, red. M. Głowiński, H. Markiewicz, Wrocław 1977.
51. T. Walas, Czy jest możliwa inna historia literatury, Kraków 1993.
52. T. Walas, Przeciw historii (poststrukturalistyczna krytyka historii - wybrane problemy), w: Po strukturalizmie, red. R. Nycz, Wrocław 1992, s. 100-101, 112.
53. H. White, Interpretacja tekstów, w: tegoż, Poetyka pisarstwa historycznego, red. E. Domańska, M. Wilczyński, Kraków 2000, s. 129.
54. H. White, Kosmos, chaos i następstwo w przedstawieniu historiologicznym, przeł. R. Ambroży, w: Pamięć, etyka, historia. Anglo-amerykańska teoria historiografii lat dziewięćdziesiątych (Antologia przekładów), red. E. Domańska, Poznań 2002, s. 94-95.
55. W. Wrzosek, Historia - kultura - metafora. Powstanie nieklasycznej historiografii, Wrocław 1995, s. 133-139.
56. W. Wrzosek, Interpretacja a narracja, w: Metodologiczne problemy narracji historycznej, red. J. Pomorski, Lublin 1990, s. 133 i passim.
57. K. Wyka, O potrzebie historii literatury; Węgiel naszego zawodu, w: tegoż, O potrzebie historii literatury, Warszawa 1969
58. J. Ziomek, Metodologiczne problemy syntez historycznoliterackiej, w: Metodologiczne problemy współczesnego literaturoznawstwa, red. H. Markiewicz, J. Sławiński, Kraków 1976, s. 37.
59. J. Ziomek, Obrona potoczna historii literatury czyli półka czytelnika i półka badacza, „Teksty Drugie” 1990 nr 3.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

1-2

Start page:

22

End page:

43

Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund