Object structure

Title:

Na styku kodów. O literackich użyciach znaków ikonicznych

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 4 (2006)

Creator:

Grochowski, Grzegorz

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2006

Description:

21 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

Subject and Keywords:

word and image ; iconic turn ; semiotics ; literature ; reader response

References:

1. R. Arnheim, Visual Thinking, University of Berkeley Press, Berkeley 1971. ; 2. E. Balcerzan, W stronę genologii multimedialnej, w: Genologia dzisiaj, red. W. Bolecki, I. Opacki, Warszawa 2000. ; 3. R. Barthes, Retoryka obrazu, przeł. Z. Kruszczyński, "Pamiętnik Literacki" 1985 z. 3. ; 4. R. Barthes, Światło obrazu. Uwagi o fotografii, przeł. J. Trznadel, Warszawa 1995. ; 5. M. Bense, Świat przez pryzmat znaku, przeł. J. Garewicz, Warszawa 1980. ; 6. H. Buczyńska-Garewicz, Wartość i fakt. Rozważania o pragmatyzmie, Warszawa 1970. ; 7. H. Buczyńska-Garewicz, Znak - znaczenie - wartość. Szkice o filozofii amerykańskiej, Warszawa 1975. ; 8. M.A. Caws, The Art of Interference, Princeton 1990. ; 9. F. Danesa, Text a jeho ilustrace, "Slovo a slovesnost" 1995 nr 56, s. 174-189. ; 10. I. Dąmbska, O konwencjach semiotycznych, "Studia Semiotyczne" 1973, t. 4, s. 38-39. ; 11. A. de Saint-Exupéry, Mały Książę (1946), przeł. J. Szwykowski, Warszawa 1976. ; 12. A. Duszak, Tekst naturalny, w: tejże, Tekst, dyskurs, komunikacja międzykulturowa, Warszawa 1998. ; 13. A. Dziadek, Obrazy i wiersze. Z zagadnień interferencji sztuk w polskiej poezji współczesnej, Katowice 2004. ; 14. U. Eco, The Mysterious Flame of Queen Loana. A Illustrated Novel, przeł. G. Brock, Secker & Warburg, London 2005. ; 15. U. Eco, Nieobecna struktura, przeł. A. Weinsberg, P. Bravo, Warszawa 1996, s. 136. ; 16. From Sign to Signing, ed. O. Ficher, W.G. Müller, Amsterdam - Philadelphia, Benjamins 2003. ; 17. M. Głowiński, Mimesis językowa w wypowiedzi literackiej, "Pamiętnik Literacki" 1980 z. 4. ; 18. E.H. Gombricha, Sztuka i złudzenie, przeł. J. Zarański, Warszawa 1981. ; 19. M. Gretkowska, Podręcznik do ludzi, Warszawa 1996. ; 20. M. Hopfinger, W laboratorium sztuki XX wieku. O roli słowa i obrazu, Warszawa 1993. ; 21. Iconicity in Language and Literature, w: Form Miming Meaning, ed. O. Ficher, M. Nänny, Amsterdam - Philadelphia, Benjamins 1999. ; 22. Iconicity in Syntax, ed. J. Haiman, Amsterdam - Philadelphia, Benjamins 1985. ; 23. R. Jakobson, Poetyka w świetle językoznawstwa, przeł. K. Pomorska, w: Współczesna teoria badań literackich za granicą. Antologia, t. 2, oprac. H. Markiewicz, Kraków 1976. ; 24. R. Jakobson, W poszukiwaniu istoty języka, w: W poszukiwaniu istoty języka, przekł. zb., wyb., red. i wstęp M.R. Mayenowa, t. 1, Warszawa 1989, s. 133. ; 25. L. Jenny, Strategia formy (1976), przeł. K.i J. Faliccy, "Pamiętnik Literacki" 1988 z. 1, s. 283. ; 26. Z. Kloch, Słowa i obrazy. Kilka uwag o związkach i zależnościach, "Pamiętnik Literacki" 1990 z. 4. ; 27. Z. Kopczyńska, Malowanie słowami, w: tejże, Język a poezja, Wrocław 1976. ; 28. G. Kress, T. van Leeuwen, Reading Images: a Grammar of Visual Design, Routledge, London 1996. ; 29. J. Lalewicz, Mimetyzm formalny i problem naśladowania w komunikacji literackiej, w: Tekst i fabuła, red. Cz. Niedzielski, J. Sławiński, Wrocław 1979. ; 30. J. Lalewicz, Przedstawianie i znaczenie. Próba analizy semiologicznej rysunku (1-2), "Sztuka" 1979 nr 4-5. ; 31. W. Ławniczak, Uwagi o pojęciu znaku ikonicznego, "Studia Semiotyczne" 1971, t. 2. ; 32. M.R. Mayenowa, Pojęcie wyrażenia cudzysłowowego a sytuacja komunikacyjna literatury, w: tejże, Poetyka teoretyczna, Wrocław 1974. ; 33. M.R. Mayenowa, Porównanie niektórych możliwości tekstów słownych i wizualnych ikonicznych (1973), w: tejże, Studia i rozprawy, wybór i red. Axer, T. Dobrzyńska, Warszawa 1993, s. 176. ; 34. Z. Mitosek, Mimesis. Zjawisko i problem, Warszawa 1997. ; 35. The Motivated Sign, ed. O. Ficher, M. Nänny, Amsterdam - Philadelphia, Benjamins 2001. ; 36. K. Olechnicki, Antropologia obrazu. Fotografia jako metoda, przedmiot i medium nauk społecznych, Warszawa 2003. ; 37. Ch.S. Peirce, What Is a Sign? (1894), w: The Essential Peirce. Selected Philosophical Writings. Volume 2 (1893-1913), ed. S. Peirce, Edition Project, Indiana University Press, Bloomington 1998, s. 5-6. ; 38. Pogranicza i korespondencje sztuk, red. T. Cieślikowska, J. Sławiński, Wrocław 1980. ; 39. M. Poprzęcka, Czas wyobrażony. O sposobach opowiadania w polskim malarstwie XIX wieku, Warszawa 1986, s. 67. ; 40. M. Porębski, Czy metaforę można zobaczyć?, "Teksty" 1980 nr 6. ; 41. M. Porębski, Obrazy i znaki, Kraków 1986. ; 42. Ch. Russell, Sklepienie języka: autorefleksyjność współczesnej literatury amerykańskiej (1974), przeł. J. Wiśniewski, w: Nowa proza amerykańska. Szkice krytyczne, wyb., opr. i wstęp Z. Lewicki, Warszawa 1983. ; 43. P. Rypson, Obraz słowa. Historia poezji wizualnej, Warszawa 1989. ; 44. S. Shuty, Produkt Polski (recycling), Kraków 2005, (brak numeracji stron). ; 45. B. Sienkiewicz, Literackie „teorie widzenia”, Poznań 1992. ; 46. S. Sikora, Fotografia: między dokumentem a symbolem, Izabelin 2004. ; 47. T. Sławek, Między literami. Szkice o poezji konkretnej. Wrocław 1989. ; 48. Słownik terminów literackich, red. J. Sławiński, wyd. 2. Wrocław 1988, s. 191. ; 49. Słowo i obraz, red. A. Morawińska, Warszawa 1982. ; 50. S. Sontag, O fotografii, przeł. S. Magala, Warszawa 1986. ; 51. E. Szczęsna, Opowiadanie i media, "Pamiętnik Literacki" 2002 z. 2. ; 52. J. Szyłak, Poetyka komiksu. Warstwa ikoniczna i językowa, Gdańsk 2000, s. 154-157. ; 53. M. Wallis, Napisy w obrazach, w: tegoż, Sztuki i znaki. Pisma semiotyczne, Warszawa 1983, s. 191. ; 54. O. Walzel, Wzajemne naświetlanie się sztuk, w: Teoria badań literackich za granicą, red. S. Skwarczyńska, t. 2, cz. 1, Wrocław 1974. ; 55. S. Wysłouch, Ilustracja autorska - casus Brunona Schulza, "Teksty Drugie" 1992 nr 5, s. 120. ; 56. S. Wysłouch, O malarskości literatury, w: tejże, Literatura i semiotyka, Warszawa 2001. ; 57. S. Wysłouch, Tekst i ilustracja, w: tejże, Literatura a sztuki wizualne, Warszawa 1994. ; 58. Zasada ikoniczności w języku, w: Kognitywne podstawy języka i językoznawstwa, red. E. Tabakowska, Kraków 2001.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

4

Start page:

47

End page:

71

Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

×

Citation

Citation style: