Object structure

Title:

Polonocentryzm w historii literatury – jego racje i ograniczenia (w uniwersyteckiej syntezie historycznoliterackiej)

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 1-2 (2005)

Creator:

Marinelli, Luigi ; Woźniak, Monika. Tł.

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2005

Description:

21 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

Subject and Keywords:

literary history ; methodology ; comparative studies

References:

1. E. Aleksandrowska, Geografia środowiska pisarskiego, w: Problemy Literatury Polskiej Okresu Oświecenia, seria 2, red. Z. Goliński, Wrocław 1977, s. 217-337.
2. B. Anderson, Imagined Communities. Reflections on the Origin and Spread of Nationalism, London-New York 1983.
3. E. Balibar, E. Wallerstein, Race, nation et classe: les identites ambigues, Paris 1988.
4. J. Błoński, Autoportret żydowski czyli o żydowskiej szkole w literaturze polskiej, w: tegoż, Biedni Polacy patrzą na getto, Kraków 1994, s. 57-118.
5. J. Błoński, Nota wydawcy, w: W. Gombrowicz, Bakakaj, Dzieła, t. I, red. nauk. J. Błoński, Kraków 1986, s. 193.
6. A. Ceccherelli, I rapporti letterari italo-polacclii nel Settecento, „Ricerche Slavistiche” XLIV (1997), s. 328-363.
7. A. Ceccherelli, Leopardi w Młodej Polsce (Rzeczywistość i wyobraźnia w kręgu intertekstualności), w: „Rocznik Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza” XXXII (1997), s. 133-152.
8. G. Deleuze, F. Guattari, Kafka - pour une litterature mineure, Paris 1975.
9. C. Demaria, Teorie di genere. Femminismo, critica postcoloniale e semiotica, Milano 2003, s. 104.
10. J. Derrida, Des Tours de Babel, w: Difference in Translation, red. J. Graham, Ithaca 1985.
11. A. Furdal, Polska oda do radości. Jęzvk i kultura narodowa we wspólnej Europie, Wrocław 2000, s. 17-18.
12. Cz. Hernas, Barok, Warszawa 1978, s. 272.
13. K. Irzykowski, Plagiatowy charakter przełomów literackich w Polsce (1922), w: tegoż, Wybór pism krytycznoliterackich, oprac. W. Głowała, Wrocław 1975, s. 375-410.
14. A. Khatibi, e Amour bilingue, Paris 1983.
15. A. Khatibi, La Mémoire tatouée, Paris 1971.
16. J. Kleiner, W kręgu historii i teorii literatury, wyb. i opr. A. Hutnikiewicz, Warszawa 1981, s. 686.
17. A. Kłoskowska, Kultura narodowa, w: Encyklopedia kultury polskiej XX wieku. Pojęcia i problemy wiedzy o kulturze, red. A. Kłoskowska, Wrocław 1991, s. 53.
18. J. Kolbuszewski, Kresy, Wrocław 1995.
19. T. Kostkiewiczowa, Gli scrittori polacclii del Settecento e Bologna, w: Laudatio Bononiae. Atti del Conoegno storico italo-polacco, a cura di R.C. Lewanski, Varsavia 1990, s. 347-354.
20. T. Kostkiewiczowa, Klasycyzm - Sentymentalizm - Rokoko. Szkice o prądach literackich polskiego Oświecenia, Warszawa 1975, s. 393-406.
21. Kresy w literaturze. Twórcy dwudziestowieczni, pr. zb. pod red. E. Czaplejewicza, E. Kasperskiego, Warszawa 1996.
22. J. Kristeva, Etrangers à nous-mêmes, Paris 1988.
23. Literatura i różnorodność. Kresy i pogranicza, pr. zb. pod red. E. Czaplejewicza, Warszawa 1996.
24. L. Marinelli, Semiologia stosunków interkulturalnych a zagadnienia analizy przekładu literackiego, w: Badania porównawcze. Dyskusja o metodzie (Radziejowice, 6-8 lutego 1997), red. A. Nowicka-Jeżowa, Izabelin 1998, s. 138-141.
25. G. Marino - Anonim, Adon, wyd. i oprac. L. Marinelli, K. Mrowcewicz, Roma-Warszawa 1993.
26. K. Marks, F. Engels, W obronie Polski (1875), w: tychże, Dzieła wybrane, Warszawa 1982, s. 108.
27. A. Mickiewicz, Literatura słowiańska, Kurs II, wykład XXXIII, przeł. L. Płoszewski, w: tegoż, Dzieła, t. X, Warszawa 1955, s. 415.
28. A. Mickiewicz, Literatura słowiańska, Kurs IV, Wykład XI, przeł. L. Ploszewski, w: tegoż, Dzieła, t. XI, Warszawa 1955, s. 459.
29. Cz. Miłosz, Piesek przydrożny, Kraków 1999, s. 122.
30. Cz. Miłosz, Szukanie ojczyzny, Kraków 2001, s. 21.
31. W. Panas, O pograniczu etnicznym w badaniach literackich , w: Wiedza o literaturze i edukacja. Księga referatów Zjazdu Polonistów Warszawa 1995, red. T. Michałowska, Z. Goliński, Z. Jarosiński, Warszawa 1996, s. 607.
32. R. Picchio, Uwagi na temat symbiozy języka polskiego i łacińskiego na pograniczu średniowiecza i odrodzenia, w: tegoż, Studia z filologii słowiańskiej i polskiej, Kraków 1999, s. 159-167.
33. J. Pomorski, Wyrzec się złudzeń, nie rezygnować z marzeń, „Tygodnik Powszechny” 2003 nr 1 (2791), 5 stycznia 2003 r.
34. R. Przybylski, Klasycyzm czyli prawdziwy koniec Królestwa Polskiego, Warszawa 1983, s. 388-393.
35. Redrawing the Boundaries. The Transformation of English and American Literary Studies, ed. S. Greenblatt, G. Gunn, New York 1992.
36. B. Smoleń, Kobieta, Żyd, homoseksualista, „Res Publica Nowa” 1997 nr 10, s. 54-57.
37. J. Snopek, Oświecenie. Szkic do portretu epoki, Warszawa 1999 (seria Mała Historia Literatury Polskiej), s. 243-245.
38. Storia della letteraturapolacca, a cura di L. Marinelli, Torino 2004.
39. Swojskość i cudzoziemszczyzna w dziejach kultury polskiej, red. Z. Stefanowska, Warszawa 1973.
40. A. Walicki, Uniwersalizm i narodowość w polskiej myśli filozoficznej i koncepcjach mesjanistycznych epoki romantyzmu (po roku 1831), w: Uniwersalizm i swoistość kultury polskiej, red. J. Kloczowski, t. 2, Lublin 1990, s. 37.
41. Wypluć s siebie wszystko. Rozmowa z Herbertem (9 lipca 1985), w: J. Trznadel, Hańba domowa. Rozmowy z pisarzami, Warszawa 1990, s. 191.
42. J. Ziomek, Metodologiczne aspekty syntezy historycznoliterackiej, w: Problemy metodologiczne współczesnego literaturoznawstwa, red. H. Markiewicz, J. Sławiński, Kraków 1976, s. 58.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

1-2

Start page:

198

End page:

214

Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund