Object structure

Title:

Obraz cudzoziemskich żołnierzy w piśmiennictwie wojskowym XVI wieku

Subtitle:

Napis, Seria VII (2001)

Creator:

Plewczyński, Marek

Publisher:

Wydawnictwo DiG

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2001

Description:

24 cm ; Pol. text

Subject and Keywords:

military literature - XVI c. ; soldiers ; foreigners

References:

1. Acta Tomiciana, t. 17, wyd. W.Pociecha, W. Urban, A. Wyczański, Wrocław-Kraków-Poznań 1966, s. 176.
2. Archiwum domowe do dziejów i literatury krajowej, wyd. K. M. Wójcicki, Warszawa 1856, s. 183-348.
3. M. Bielski, Sprawa rycerska według postępku i zachowania starego obyczaju..., Kraków 1569.
4. A. Frycz Modrzewski, De Republica emendanda, Kraków 1551.
5. A. Frycz Modrzewski, Dzieła wszystkie, tł. E. Jędrkiewicz, t. 1, Warszawa 1953.
6. Ł. Górnicki, Rozmowa Polaka z Włochem około elekcji i wolności, prawie, obyczajach i innych rzeczach, Sanok 1855, s. 100.
7. A. Hohenzollern, Księgi o rycerskich rzeczach a sprawach wojennych, rps Biblioteki Czartoryskich w Krakowie, sygn. 1813.
8. [Konstanty z Ostrowicy], Pamiętniki janczara czyli kronika turecka Konstantego z Ostrouńcy napisana między r. 1496 a 1501, wyd. J. Łoś, Kraków 1912, s. 135-142.
9. H. Kotarski, Wojsko polsko-litewskie podczas wojny inflanckiej 1576-1582 r. Sprany organizacyjne, cz. 5, "Studia i Materiały do Historii Wojskowości" 1972, t. 18, cz. 2, s. 49, 54-55, 66-67, 87-88.
10. S. Krzyżanowski, Andrzej Ciesielski. Studium z literatury politycznej XVI w., "Rocznik Filarecki", Kraków 1886.
11. R. Lorichius, Księgi o wychowaniu i o ćwiczeniu każdego przełożonego..., Kraków 1558, k. 142v-159.
12. [S. Łaski], Spraw i postępków rycerskich i przewagi opisanie krótkie z naukami w tej zacnej zabawie potrzebnymi, wyd. S. Karliński, Lwów 1599.
13. Materiały do działalności wojskowej Floriana Zebrzydowskiego, wyd. J. Jasnowski, "Przegląd Historyczno-Wojskowy" 1939, t. 9, s. 275 i n.
14. T. M. Nowak, Polskie tłumaczenia europejskiej literatury wojskowej dokonane w XVI-XVIII wieku, Warszawa 2000.
15. T. M. Nowak, Polskie wojskowe piśmiennictwo techniczne do roku 1764, Warszawa 1961.
16. T. M. Nowak, Z problematyki staropolskiego piśmiennictwa wojskowego, "Studia i Materiały do Historii Wojskowości"1986, t. 29, s. 43-71.
17. K. Olejnik, Rozwój polskiej myśli wojskowej do końca XVII wieku, Poznań 1976.
18. S. Orzechowski, Dzieła, t. 1-2, Mowy, Wrocław 1826.
19. S. Orzechowski, Ksiqżki... o ruszeniu ziemie polskiej przeciw Turkowi, z łacińskiego języka na polski wyłożone, każdemu rycerskiemu człowiekowi pożyteczne, Kraków 1543.
20. Pisma polityczne z czasów pierwszego bezkrólewia, wyd. J. Czubek, Kraków 1906, s. 420-421.
21. M. Plewczyński, Krzyżacy i prusacy książęcy w armii koronnej w latach 1497-1572, "Zeszyt Naukowy Ośrodka Badań Historii Wojskowej Muzeum Wojska w Białymstoku" 1998, nr 12, s. 41-43.
22. M. Plewczyński, Uwarunkowania obcych zaciągów w Polsce w XVI wieku, w: Od armii komputowej do narodowej (XVI-XX w.), red. Z. Karpus, W. Rezmer, Toruń 1998, s. 7-16.
23. M. Plewczyński, Wkład Serbów w rozwój staropolskiej wojskowości (1450-1570), "Studia i Materiały do Historii Wojskowości" 1994, t. 36, s. 7, 11.
24. M. Plewczyński, W służbie polskiego króla. Z zagadnień struktury narodowościowej armii koronnej w latach 1500-1574, Siedlce 1995, s. 220-233.
25. Polskie ustawy i artykuły wojskowe od XV do XVIII w., wyd. S. Kutrzeba, "Archiwum Komisji Historii Wojskowości PAU", t. 3, Kraków 1937, s. 78.
26. Proza polska wczesnego Renesansu 1510-1550, wyd. J. Krzyżanowski, Warszawa 1954, s. 459-475.
27. [M. Rej], Spólne narzekanie wszej Korony na porządną niedbałość naszą, w: idem, Zwierciadło albo kształt, w którym każdy stan snadnie się może swym sprawam jako we zwierciadle przypatrzeć, Kraków 1567-1568.
28. S. Sarnicki, Księgi hetmańskie, egz. Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie, rps 171.
29. J. Sikorski, "Księgi hetmańskie" Stanisława Sawickiego na tle piśmiennictwa wojskowego w Polsce XVI wieku, "Studia i Materiały do Historii Wojskowości" 1966, t. 12, cz. 2, s. 3-69.
30. J. Sikorski, Polskie piśmiennktwo wojskowe od XV do XX wieku, Warszawa 1991.
31. J. Sikorski, Problematyka walki z Turkami w polskiej literaturze wojskowej i politycznej XVI-XVII w., "Studia i Materiały do Historii Wojskowości" 1984, t. 27, s. 147-151.
32. Z. Spieralski, Jana Tarnowskiego rozmowa o prowadzeniu wojny z Turkami (1542), "Studia i Materiały do Historii Wojskowości" 1986, t. 29, s. 287-312.
33. Stanisława Łaskiego prace naukowe i dyplomatyczne, wyd. M. Malinowski, Wilno 1864.
34. "Studia i Materiały do Historii Wojskowości", 1967, t. 13, cz. 1, s. 3-62.
35. J. Tazbir, Staropolskie opinie o Hiszpanach, "Przegląd Historyczny" 1967, t. 58, s. 605-623.
36. Wypisy źródłowe do historii polskiej sztuki wojennej, z. 8A, Polskie piśmiennictwo ogólnowojskowe do roku 1764, opr. Z. Spieralski, Warszawa 1966, s. 11-25.

Relation:

Napis

Volume:

VII

Start page:

45

End page:

56

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

1507-4153

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2795 ; click here to follow the link

Language:

pol

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund