Object structure

Title:

Pochówki i pamięć poległych (XIV-XVII w.)

Subtitle:

Napis, Seria VII (2001)

Creator:

Janicki, Marek

Publisher:

Wydawnictwo DiG

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2001

Description:

24 cm ; Pol. text

Subject and Keywords:

funeral ; memory ; funerary literature

References:

1. Adami Porcarii Epitaphium Zavissii Nigri et Hedvigis Wladislai Jagellonis filiae, ed. Ch. Weysenhoff, Varsaviae 1961.
2. R. Aftanazy, Dzieje rezydencji na dawnych kresach Rzeczypospolitej, t. 7: Województwo ruskie, ziemia halicka i lwowska, Wrocław 1995, s. 606.
3. Antologia liryki greckiej, opr. W. Steffen, Wrocław 1955 (BN II 92), s. 176.
4. M. Baliński, Zgon Żółkiewskiego w cecorskiej wyprawie i pomnik jego w Besarabii, w: idem, Studia historyczne, Wilno 1856, s. 227-321.
5. H. Barycz, Rzecz o studiach w Krakowie dwóch generacji Sobieskich, Kraków-Wrocław 1984, s. 24, 36, 45-46.
6. T. Bernatowicz, Śmierć rycerza kresowego i jego "sepulchrum", "Studia muzealne", z. 19, Poznań 2000, s. 66 i fig. 8 na s. 67.
7. A. Bielowski, Wstęp, w: S. Żółkiewski, Pisma..., wyd. A. Bielowski, Lwów 1861, s. LII—LIII.
8. J. Bielski, Nagrobek Hawryle Hołubkowi wodzowi kozackiemu niepospolitemu, w: Poeci renesansu. Antologia, opr. J. Sokołowska, Warszawa 1959, s. 156.
9. M. Bielski, Kronika polska, wyd. K. J. Turowski, Sanok 1856, s. 1009.
10. M. Bielski, Kronika to jest historia świata..., Kraków 1564, k. 417v.
11. F. Birkowski, Kazanie na pogrzeb Jana Karola Chodkiewicza, w: Pamiątki z dziejów dawnej Polski, wyd. J. K. Radecki, Poznań 1842, s. 36.
12. M. Błaziak, Uwagi o rycerstwie w "Roczniku Świętokrzyskim Nowym", w: Społeczeństwo Polski średniowiecznej. Zbiór studiów, red. S. K. Kuczyński, Warszawa 1996, s. 201-210.
13. J. Błoński, Mikołaj Sęp Szarzyński a początki polskiego baroku, Kraków 1996, s. 22, 31.
14. Codex epistolaris saeculi decimi quinti, t.1, Kraków 1876, s. 340-341.
15. M. Costin, Latopis Ziemi Mołdawskiej i inne utwory historyczne, tł., wst. i koment. I. Czamańska, Poznań 1998, s. 135.
16. Cronica conflictus Wladislai regis Poloniae cum Cruciferis anno Christi 1410, z rękopisu Biblioteki Kórnickiej wyd. Z. Celichowski, Poznań 1911, s. 30.
17. I. Czamańska, Bitwa pod Warną w tradycji węgierskiej i bałkańskiej, "Balcanica Posnaniensia", t. 8, 1997, s. 180-181.
18. Demostenes, Mowa pogrzebowa, w: idem, Wybór mów, tł. i opr. R. Turasiewicz, Wrocław 1991 (BN II 15), s. 182.
19. J. Długosz, Annales seu Cronicae incliti Regni Poloniae, lib. 10: 1370-1405, Varsaviae 1985, s. 228-229.
20. J. Domański, Filip Kallimach a Uniwersytet Krakowski, w: "Necessitas et ars". Studia staropolskie dedykowane Profesorowi Januszowi Pelcowi, red. B. Otwinowska, A. Nowicka-Jeżowa, J. Kowalczyk, A. Karpiński, t. 2, Warszawa 1993, s. 92.
21. W. Dworzaczek, Leliwici Tarnowscy. Z dziejów możnowładztwa małopolskiego, wiek XIV-XV, Warszawa 1971, s. 117, przyp. 83.
22. Ekscerpt z manuskryptu własnej ręki najjaśniejszego Króla J. Mci śp. Jana Trzeciego, w: Pisma do wieku i spraw Jana Sobieskiego, zebr. i wyd. F. Kluczycki, t.1, cz. 1, Kraków 1880 (Acta Historica Res Gestas Poloniae Illustrantia ab antio 1507 usque ad annum 1795, vol. II), s. 9.
23. R. Gansińc, Polonolatina II, "Pamiętnik Literacki", t. 21, 1924/25, s. 194.
24. J. Gawiński, Sielanka i różne nagrobki z przydatkiem innych autorów..., Kraków 1650.
25. A. F. Grabski, Wiersze o klęsce warneńskiej. Z dziejów okolicznościowej poezji politycznej w Polsce XV w., "Prace Polonistyczne", seria XXIII, 1967, s. 26-54.
26. S. Grochowski, Hołubek, w: Poeci renesansu. Antologia, opr.J. Sokołowska, Warszawa 1959, s. 250.
27. M. Janicki, Chorągwie nagrobne czyli nagrobki chorągieume i rycerski obrządek pogrzebowy, "Studia i Materiały do Historii Wojskowości", t. 39, 1998, s. 77-102, zob. s. 83.
28. B. Judkowiak, Władysław Warneńczyk bohaterem dramatu polskiego XVII i XVIII wieku, "Balcanica Posnaniensia", t. 8, 1997, s. 185-199.
29. U. Kaczmarek, Warneńskie pole — dzieje pomnika, "Balcanica Posnaniensia", t. 8, 1997, s. 210.
30. Kalendarz Katedry Krakowskiej, w: Monumenta Poloniae Historica. Series nova, t. 5: Najdawniejsze roczniki krakowskie i kalendarz, wyd. Z. Kozłowska-Budkowa, Warszawa 1978, s. 126-127.
31. J. Kapuścik, W. J. Podgórski, Poeci żołnierzom 1410-1945. Antologia wierszy i pieśni żołnierskich, Warszawa 1970, s. 73.
32. J. Kochanowski, Do jego miłości pana Mikołaja Firleja (Fragmenta albo pozostałe pisma [15]), w: idem, Dzieła polskie, opr. J. Krzyżanowski, t. 3, Warszawa 1955, s. 30-31.
33. J. Kochanowski, Epitaphium Nicolai Firlei, w: idem, Dzieła wszystkie. Wydanie pomnikowe, t. 3, Warszawa 1884, s. 194.
34. J. Kochanowski, Nagrobek Stanisławowi Strusowi [Fr. III 49], w: idem, Fraszki, opr. J. Pelc, Wrocław 1998 (BN I 163), s. 146-147.
35. J. Kochanowski, Włodzimierz Warneńczyk, idem, Dzieła wszystkie. Wydanie pomnikowe, t. 3, Warszawa 1884, s. 10.
36. W. Kochowski, Utwory poetyckie. Wybór, opr. M. Eustachiewicz, Wrocław 1991 (BN I 92), s. 39-41.
37. I. Kozina, J. K. Ostrowski, Chorągwie nagrobne, w: Sarmatia semper viva - zbiór studiów ofiarowany przez przyjaciół prof. dr. hab. Tadeuszowi Chrzanowskiemu, Warszawa 1993, s. 91-138.
38. M. Kromer, O pochodzeniu i dziejach Polaków - księgi XXIX i XXX, w: idem, Mowa na pogrzebie Zygmunta I..., tł. i opr. J. Starnawski, Olsztyn 1982, s. 92-93.
39. Z. Kuchowicz, Człowiek polskiego baroku, Łódź 1992, s. 191-192.
40. J. Kuczyńska, Stanisław Żółkiewski hetman i pisarz, Wrocław 1988, s. 5-18.
41. S. M. Kuczyński, Pokłosie Grunwaldu, w: "Rocznik Olsztyński", t. 4, 1961/1962, s. 404.
42. Lirycy greccy (doby klasycznej), tł. J. Czubek, Kraków 1882, s. 89.
43. A. Lorencowic, Kazania potrzebne miane w różnych żałobnych okazyach..., Kalisz 1670, s. 39.
44. O. Łaszczyńska, Ród Herburtów w wiekach średnich, Poznań 1948, s. [84]-[85].
45. Maciej z Miechowa, Chronica Polonorum, Cracoviae 1521 (reed. fototyp. Kraków 1986), s. CCCLXXIX.
46. R. Majewski, Cecora - rok 1620, Warszawa 1970, s. 216-217.
47. K. Miaskowski, Kalliope polska na śmierć... Wojciecha Gajewskiego..., w: idem, Zbiór rytmów, wyd. A. Nowicka-Jeżowa, Warszawa 1995 (Biblioteka Pisarzy Staropolskich, t. 3), s. 312-315.
48. P. Mrozowski, Polskie nagrobki gotyckie, Warszawa 1994, s. 173-174.
49. P. Napolski, Druga gwałtowna i szczęśliwa potrzeba najjaśniejszego Władysława królewica polskiego z sułtanem Osmanem cesarzem tureckim, pod Chocimem zamkiem na polach wołoskich nad rzeką Dniestrem odprawowana... w roku 1621, w: J. Kapuścik, W. J. Podgórski, Poeci żołnierzom 1410-1945. Antologia wierszy i pieśni żołnierskich, Warszawa 1970, s. 102-11.
50. J. Nowak-Dłużewski, Okolicznościowa poezja polityczna w Polsce. Średniowiecze, Warszawa 1963, s. 75-77.
51. A. Nowicka-Jeżowa, Sarmaci i śmierć. O staropolskiej poezji żałobnej, Warszawa 1992, s. 185-186.
52. K. Niesiecki, Herbarz polski, wyd. J. N. Bobrowicz, t. 8, Lipsk 1841, s. 538-540.
53. O śmierci Władysława króla polskiego dwaj tylko szlachta polscy powracający spod Warny opowiedają, w: J. Kapuścik, W. J. Podgórski, Poeci żołnierzom 1410-1945. Antologia wierszy i pieśni żołnierskich, Warszawa 1970, s. 59-60.
54. R. Odoj, Sprawozdanie z badań na stanowisku 1 (kaplica), w: "Rocznik Olsztyński", t. 4, 1961/1962, s. 242-251.
55. Odsiecz wiedeńska 1683. Wystawa jubileuszowa w Zamku Królewskim na Wawelu w trzechsetlecie bitwy. Tło historyczne i materiały źródłowe, t. 1, Kraków 1990, s. 126-127; t. 2, il. 69.
56. "Officium autem nobilitatis est semper paratum esse Patriam tueri, etiam, si opus fuerit, mori pro Patria" - Monumentum pro comitiis generalibus Regtii sub Rege Casimiro pro Reipublicae ordinatione congestum... opera Michaelis Bobrzyński editum, Cracoviae 1877, w: Starodawne prawa polskiego pomniki, t. 5, cz. l, Cracoviae 1878, s. 132, rozdz. 42.
57. S. Okolski, Orbis Polonus..., t. 1, Kraków 1641, s. 488-439.
58. J. Okulicz, Sprawozdanie z badań na stanowisku 9 (Stębark), "Rocznik Olsztyński", t. 4, 1961/1962.
59. S. Orzechowski, Wybór pism, opr. J. Starnawski, Wrocław 1972 (BN I 210), s. 568.
60. B. Paprocki, Gniazdo cnoty..., Kraków 1578.
61. B. Paprocki, Herby rycerstwa polskiego, wyd. K. J. Turowski, Kraków 1858, s. 686.
62. J. Petrus, Kościoły i klasztory Żółkwi, Kraków 1994 (Materiały do dziejów sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej, red. J. K. Ostrowski, cz. 1: Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa ruskiego, t. 2), s. 102-104.
63. Platon, Meneksenos, tł. i opr. K. Tuszyńska-Maciejewska, Wrocław 1994, (249 b-c), s. 16.
64. W. Pociecha, Mikołaj Firlej, w: Polski słownik biograficzny, t. 7, Kraków, 1948-1958, s. 8-10.
65. Polska Jana Długosza, red. H. Samsonowicz, tł. tekstów J. Mruk, Warszawa 1984, s. 491.
66. Prędota (Prandota) z Michowa h. Rawa, w: Polski słownik biograficzny, t. 28, Wrocław 1984-1985, s. 453.
67. Z. Rajewski, Badania na polach Grunwaldu, w: "Rocznik Olsztyński", t. 4, 1961/1962, s. 201.
68. S. Sarnicki, Księgi hetmańskie..., ks. X: O triumfiech i o tych rzeczoch (!), które po zwycięstwie bywają, wyd. J. Kowalczyk, w: Renesans. Sztuka i ideologia..., red. T. S. Jaroszewski, Warszawa 1976, s. 336-342.
69. W. Sarnicki [w istocie S. Sarnicki], Triumphus, hoc est descriptio moris veterum..., Cracoviae 1581, przedr. w: J. Kowalczyk, w: Renesans. Sztuka i ideologia..., red. T. S. Jaroszewski, Warszawa 1976, s. 342-348.
70. M. Sęp Szarzyński, Pieśń V: O Fridruszu, który pod Sokalem zabit od Tatarów roku Pańskiego 1519, w: idem, Rytmy abo wiersze polskie oraz cykl erotyków, opr. i wst. J. Krzyżanowski, Wrocław 1973 (BN I 118), s. 35.
71. M. Sęp Szarzyński, Piesń VI: O Strusie który zabit na Rastawicy Tatarów roku Pańskiego [1571], w: idem, Rytmy abo wiersze polskie oraz cykl erotyków, opr. i wst. J. Krzyżanowski, Wrocław 1973 (BN I 118), s. 35-37.
72. J. Skoczek, Wychowanie Jagiellonów, Lwów 1932, s. 93.
73. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. 9, Warszawa 1888, s. 530, 696.
74. Słownik polszczyzny XVI wieku, t. 14, Wrocław 1982, s. 572.
75. J. Sobieski, Diariusz wyprawy chocimskiej, w: Pamiętniki o wyprawie chocimskiej r. 1621..., wyd. Ż. Pauli, Kraków 1853, s. 183-184.
76. B. Sokalski, Powiat Sokalski pod względem geograficznym, etnograficznym, historycznym i ekonomicznym, Lwów 1899, s. 346, nr 1.
77. S. Starowolski, Monumenta Sarmatarum, Cracoviae 1655, s. 728.
78. S. Starowolski, Wojownicy sarmaccy..., tł. i opr. J. Starnawski, Warszawa 1978, s. 261.
79. M. Stryjkowski, Kronika polska, litewska, żmudzka i wszystkiej Rusi..., wyd. M. Malinowski, t. 2, Warszawa 1846, s. 329.
80. M. Stryjkowski, O początkach, wywodach, dzielnościach, sprawach rycerskich i domowych sławnego narodu litewskiego, żemojdzkiego i ruskiego..., z rękopisu wyd. J. Radziszewska, Warszawa 1979, s. 583.
81. Tukidydes, Wojna peloponeska, tł. K. Kumaniecki, opr. R. Turasiewicz, Wrocław 1991 (BN II 225), s. 135.
82. R. Turasiewicz, Wstęp, w: Tukidydes, Wojna peloponeska, tł. K. Kumaniecki, opr. R. Turasiewicz, Wrocław 1991 (BN II 225), s. LXXV-LXXVI.
83. I. L. Vives, Commentarii in libros S. Augustini "De civitate Dei"..., w: Augustyn z Hippony, De civitate Dei libri XXII... cum erudito Ioannis Ludovici Vivis Valentini commentario, Antverpiae 1600, s. 331.
84. J. Wiesiołowski, Z kórnickiego kodeksu "Corpus Cricianum", "Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej" 1979, z. 15, s. 245-246.
85. J. Wikarjak, Gramatyka opisowa języka łacińskiego, Warszawa 1978, s. 155.
86. J. K. Wilczyński, Album wileńskie..., poszyt I, Wilno 1846.
87. S. Windakiewicz, Pieśni i dumy rycerskie XVI w., "Pamiętnik Literacki", t. 3, 1904, s. 347.
88. [N. F. Wysockaja], Plastyka Belarusi XII-XVIII stagoddzjav, Mińsk 1983.
89. J. B. Zimorowic, Historia miasta Lwowa..., tł. M. Piwocki, Lwów 1835, s. 176-177.
90. J. B. Zimorowic, Leopolis triplex, czyli kronika miasta Lwowa, w: idem, Opera..., ed. C. Heck, Leopoli 1899, s. 108.
91. J. Złotkowski, Epitaphium Nicolai Firlej filii palatini Lublinensis campiductoris generalis Poloniae, w: Andreae Cricii carmina, ed. C. Morawski, Cracoviae 1888, s. 173.
92. S. Żółkiewski, Dziękowanie za wielką buławę, w: idem, Pisma..., wyd. A. Bielowski, Lwów 1861, s. 397-398.
93. S. Żółkiewski, Testament z r. 1606, w: idem, Pisma..., wyd. A. Bielowski, Lwów 1861, s. 178-179.

Relation:

Napis

Volume:

VII

Start page:

57

End page:

77

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

1507-4153

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2795 ; click here to follow the link

Language:

pol

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style: