Object structure

Title:

Kampania smoleńska Władysława IV (1634) w twórczości Samuela ze Skrzypny Twardowskiego

Subtitle:

Napis, Seria VII (2001)

Creator:

Kuran, Michał

Publisher:

Wydawnictwo DiG

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2001

Description:

24 cm ; Pol. text

Subject and Keywords:

Twardowski, Samuel (przed 1600-1661) ; Władysław IV Vasa (King of Poland; 1595-1648) ; Polish literature - XVII c. ; Polish-Russian war (1632-1634)

References:

1. O. Celewicz, Uczast’ Kozakiw w smolenskoj wijni, "Zapisky Naukogogo Towaristwa imeni Szewczenka", Lwów 1899, t. 28, s. 1-72.
2. H. Chełchowski, Wieść z Moskwy prawdziwa, Toruń 1634.
3. W. Czapliński, Władysław IV i jego czasy, Warszawa 1976, s. 163.
4. W. Czermak, Wojna Smoleńska z roku 1633-34 w świetle nowych źródeł, "Kwartalnik Historyczny", R. 10, 1896, z. 4, s. 733-755.
5. A. Dębołęcki, Triumf i winszowanie, Kraków 1633.
6. A. Dębołęcki, Wróżbit boju moskiewskiego, Toruń 1633.
7. J. Dzięgielewski, Pokój i wojna w opinii szlachty Rzeczypospolitej czasów Władysława IV, w: Kultura, polityka, dyplomacja. Studia ofiarowane Profesorowi Jaremie Maciszewskiemu w sześćdziesiątą rocznicę Jego urodzin, Warszawa 1990, s. 131-140.
8. K. Estreicher, Bibliografia polska, t. 32, Kraków 1938, s. 441.
9. R. Fischerówna, Samuel Twardowski jako poeta barokowy, Kraków 1931.
10. W. Godziszewski, Granica polsko-moskiewska wedle pokoju połanowskiego (wytyczona w latach 1634-1648), Kraków 1934 (odb. z "Prac Komisji dla Atlasu historycznego Polski", z. 3).
11. W. Godziszewski, Polska a Moskwa za Władysława IV, "Rozprawy Wydziału Historyczno-Filozoficznego PAU", seria II, t. 42 (67), nr 6, Kraków 1930.
12. M. Kaczmarek, Barokowe epinicion Samuela Twardowskiego. Z badań nad polską epiką historyczną XVII w., "Litteraria" 1969, z. 1, s. 21, przyp. 32.
13. M. Kaczmarek, Epicki kształt poematów Samuela Twardowskiego, Wrocław 1972, s. 72, 77.
14. W. Kaczorowski, Koronacja Władysława IV w roku 1633, Opole 1992.
15. W. Kaczorowski, Sejm konwokacyjny i elekcyjny w okresie bezkrólewia 1632 r., Opole 1986.
16. W. Kaczorowski, Stanowisko Stolicy Apostolskiej wobec elekcji królewicza Władysława, "Odrodzenie i Reformacja w Polsce", R. 29, 1984, s. 155-166.
17. K. Maliszewski, Obraz świata i Rzeczypospolitej w polskich gazetach rękopiśmiennych z okresu późnego baroku, Toruń 1990, s. 139-166.
18. T. Korzon, Dzieje wojen i wojskowości, t. 2, Warszawa 1912, s. 261-286.
19. E. Kotłubaj, Odsiecz Smoleńska i pokój polanowski, "Czas" Dodatek miesięczny, t.12, 1858, z. 34, s. 91-160.
20. L. Kubala, Poselstwo Puszkina w Polsce w roku 1650, w: idem, Szkice historyczne, seria I, Lwów 1898, s. 212-213, 216-217, 230-231.
21. M. Kuran, Etos sarmackiego wodza we "Władysławie IV" Samuela Twardowskiego ze Skrzypny, w: Sarmackie theatrum oraz Wartości i słowa. Materiały z konferencji naukowej, Katowice 9-11 grudnia 1998 roku, red. R. Ocieczek, B. Mazurkowa, Katowice 2001, s. 37-54.
22. M. Kuran, Stefan Batory i Władysław IV - poetyckie wizje wypraw moskiewskich (epinicion, panegiryk, kronika), w: Od średniowiecza ku współczesności. Prace ofiarowane Jerzemu Starnawskiemu w pięćdziesięciolecie doktoratu, red. J. Okoń, współpr. M. Kuran, Łódź 2000, s. 306-323.
23. W. Lipiński, Bój o Żaworonkowe wzgórza i osaczenie Szeina pod Smoleńskiem (16-30 październik 1633 r.), "Przegląd Historyczno-Wojskowy", 1934, t. 6, z. 1, s. 39-74.
24. W. Lipiński, Działania wojenne polsko-rosyjskie pod Smoleńskiem od października 1632 do września 1633 r., "Przegląd Historyczno-Wojskowy" 1932, t. 5, z. 2, s. 165-206.
25. W. Lipiński, Kampania zimowa 1633/34 i kapitulacja Szeina, "Przegląd Historyczno-Wojskowy", 1934, t. 7, z. 2, s. 217-255.
26. W. Lipiński, Materiały i źródła do wojny smoleńskiej 1632-1634, "Przegląd Historyczno-Wojskowy" 1930, t. 2, z. 1, s. 119-141.
27. W. Lipiński, Organizacja odsieczy i działania wrześniowe pod Smoleńskiem w roku 1633, "Przegląd Historyczno-Wojskowy" 1933, t. 6, z. 2, s. 173-225.
28. W. Lipiński, Początek działań rosyjskich w wojnie smoleńskiej, "Przegląd Historyczno-Wojskowy" 1932, t. 5, z. 1, s. 29-62.
29. W. Lipiński, Relacja Krzysztoja Radziwiłła z wojny moskiewskiej 1632-1634, "Przegląd Historyczno-Wojskowy", 1934, t. 7, z. 1, s. 116-121.
30. W. Lipiński, Stosunki polsko-rosyjskie w przededniu wojny smoleńskiej 1632—1634 i obustronne przygotowania wojskowe, "Przegląd Historyczno-Wojskowy" 1931, t. 4, z. 2, s. 235-271.
31. K. Liske, Przyczynki do historii wojny moskiewskiej 1633-34 wraz z planem oblężenia Smoleńska, "Biblioteka Ossolińskich", 2, Lwów 1868, s. 1-65.
32. J. Łoski, Wilhelm Hondius, nadworny rytownik dwóch królów polskich, "Biblioteka Warszawska" 1882, t. 1, z. 3, s. 357-368.
33. J. Moskorzewski, Diariusz wojny moskiewskiej 1633 roku, opr. A. Rembowski, Warszawa 1895.
34. J. Moskorzewski, Kondycyje pokoju wiecznego z Moskwą zawartych dnia 13 czerwca roku 1634, w: idem, Diariusz wojny moskiewskiej 1633 roku, opr. A. Rembowski, Warszawa 1895, s. 132-133.
35. M. Nagielski, Gwardia przyboczna Władysława IV (1632-1648), "Studia i Materiały do Historii Wojskowości", t. 27, 1984, s. 113-145.
36. J. Nowak-Dłużewski, Okolicznościowa poezja polityczna w Polsce, t. 5: Dwaj młodsi Wazowie, Warszawa 1972, s. 16-36.
37. R. Ocieczek, Sławorodne wizerunki. O wierszowanych listach dedykacyjnych z XVII wieku, Katowice 1982, s. 41, przyp. 12.
38. J. Okoń, Wstęp, w: S. Twardowski, Dafnis drzewem bobkowym, opr. J. Okoń, Wrocław 1976 (BN I 227), s. IV-XII.
39. P. Piasecki, Kronika, wst. J. Bartoszewicz, tł. A. Chrząszczewski, Kraków 1870, s. 402.
40. J. Pleitner, Smolenscium urbs ope divina Vladislai IV..., Gedanii 1636.
41. M. Prejs, Tajemnica arkadyjskiej groty, "Barok" 1994, nr 2, s. 85-94.
42. A. S. Radziwiłł, Memoriale rerum gestarum in Polonia 1632-1636, wyd. A. Przyboś, R. Żelewski, t.1-5, Wrocław 1968-1975.
43. A. S. Radziwiłł, Pamiętnik o dziejach w Polsce, tł. i opr. A. Przyboś, R. Żelewski, t. 1-3, Warszawa 1980.
44. R. Ryba, "Książę Wiśniowiecki Janusz" Samuela Twardowskiego na tle bohaterskiej epiki biograficznej siedemnastego wieku, Katowice 2000, s. 24-25.
45. J. Schlichting, Nowa pieśń abo triumf moskiewski, [b.m.] 1634.
46. J. Schlichting, Pieśń dziękczynna, rps Biblioteki Kórnickiej PAN, sygn. 12831; Biblioteki Ossolineum, sygn. 3585II.
47. J. Schlichting, Pieśń o królu polskim Władysławie IV, Wielkim Sławnym Zawołanym monarsze, Wilno 1635.
48. J. Sokolski, Elegia "Vado mori" i jej polskie dzieje, "Pamiętnik Literacki" 1993, z. 3-4, s. 112-125.
49. J. Sokolski, Staropolskie zaświaty. Obraz piekła, czyśćca i nieba w renesansowej i barokowej literaturze polskiej wobec tradycji średniowiecznej, Wrocław 1994.
50. S. Stalmann, Die historischen epen von Samuel ze Skrzypny Twardowski, Bonn 1971, s. 135-141.
51. J. Tokarski, Skąd nowe szczegóły o Twardowskim?, "Kurier Poznański" 1936, nr 113, s. 20-21.
52. J. Tokarski, Kłopoty literata sprzed lat trzystu, "Kurier Poznański" 1939, nr 242, s. 14-15.
53. S. Turowski, Samuel ze Skrzypny Twardowski i jego poezja na tle współczesnym, Lwów 1909, s. 18.
54. S. Twardowski, Książę Wiśniowiecki Janusz. Koniuszy koronny i krzemieniecki starosta, Leszno 1646, s. 45-46.
55. S. Twardowski, Miscellanea selecta... W różnych panegirycznych okazjach do druku sparsim podane, teraz jako godne pamięci w jedno opus zebrane, Kalisz 1682, s. 80-93.
56. S. Twardowski, Szczęśliwa moskiewska ekspedycyja Najaśniejszego Władysława IV króla polskiego i szwedzkiego... piórem ojczystym przez Samuela z Skrzypnej Twardowskiego opisana, roku 1634, w Warszawie, u wdowy Jana Rossowskiego, 1634.
57. S. Twardowski, Władysław IV król polski i szwedzki, Leszno, 1649.
58. E. Wassenberg, Gestorum glorissimi ac invictissimi Vladislai IV Poloniae et Sveciae regis pars secunda, Gedanii 1643.
59. H. Wisner, Władysław IV Waza, Wrocław 1995.
60. Zarys dziejów wojskowości polskiej do roku 1864, t. 1, Warszawa 1965, s. 457-466.

Relation:

Napis

Volume:

VII

Start page:

171

End page:

200

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

1507-4153

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2795 ; click here to follow the link

Language:

pol

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund