Object structure

Title:

Między "Wojną domową" a "Wojną chocimską" — poemat Samuela Leszczyńskiego o bitwie cudnowskiej

Subtitle:

Napis, Seria VII (2001)

Creator:

Niedźwiedź, Jakub

Publisher:

Wydawnictwo DiG

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2001

Description:

24 cm ; Pol. text

Subject and Keywords:

Leszczyński, Samuel (1637-1676) ; Polish literature - 17 c. ; Polish-Russian war (1660-1667)

References:

1. A. Borowski, Powrót Europy, Kraków 1999, s. 62-64. ; 2. W. Czermak, Szczęśliwy rok. Dzieje wojny moskiewsko-polskiej z r. 1660, cz. 3, Potrzeba cudnowska, "Przegląd PolskI", R. 27, t.107, Kraków 1893, s. 35. ; 3. J. Dantyszek, Carmen de victoria Sigismundi, w: idem, Carmina, wyd. S. Skimina, Kraków 1950. ; 4. Diariusz wojny z Szeremetem i Cieciurą, w: Ojczyste spominki w pismach do dziejów dawnej Polski, t. 1, wyd. A. Grabowski, Kraków 1845, s. 150. ; 5. K. Estreicher, Bibliografia literatury polskiej, t. 21, Kraków 1906, s. 213-214. ; 6. J. Hasius, Kazanie na dzień naznaczony pogrzebowi Jaśnie Wielmożnego Pana P. Jana Karola Chodkiewicza... Miane w Nieświeżu w kościele Societatis Iesu... Roku 1622 dnia novemb. XVI, Wilno 1622. ; 7. A. Hniłka, Wyprawa cudnowska w 1660 roku, Warszawa 1960. ; 8. M. Kaczmarek, Epicki kształt poematów historycznych Samuela Twardowskiego, Wrocław 1972. ; 9. W. Kochowski, Historia panowania Jana Kazimierza, opr. E. Raczyński, t. 2, Poznań 1859, s. 88-89. ; 10. S. Kot, Descriptio gentium poetów polskich XVII w., tł. T. Jekiel, w: idem, Polska złotego wieku a Europa. Studia i szkice, opr. H. Barycz, Warszawa 1987. ; 11. S. Kot, Pochwały i przygany w dawnych opiniach o narodach, tł. W. Radwański, w: idem, Polska złotego wieku a Europa. Studia i szkice, opr. H. Barycz, Warszawa 1987. ; 12. S. Kot, Właściwości narodów, tł. W. Radwański, w: idem, Polska złotego wieku a Europa. Studia i szkice, opr. H. Barycz, Warszawa 1987. ; 13. G. Krasiński, Taniec Rzeczypospolitej Polskiej, opr. M. Korolko, Warszawa 1996, s. 48-51. ; 14. A. Krzycki, Ad Sigismundum carmen, w: idem, Carmina, wyd. K. Morawski, Kraków 1888. ; 15. S. Leszczyński, Potrzeba z Szeremethem hetmanem moskiewskim i z Kozakami, w roku Pańskim MDCLX od Polaków wygrana, a przez żołnierza jednego, boku hetmańskiego, i w okazyjach wszytkich wojennych przytomnego, wydana roku Pańskiego MDCLXI, w Krakowie, w druk. Dziedziców St. Lenczewskiego Bertut, 1661 . ; 16. S. Leszczyński, Ekspedycyja Jaśnie Wielmożnego JoMci Pana Stanisława na Podhajcach Potockiego, hetmana wielkiego koronnego, jako też jaśnie wiel. JoMci pana J[e]rzego hrabi na Wiśniczu Lubomirskiego przeciwko Szeremetowi, hetmanowi moskiewskiemu, która się odprawiła pod Czudnowem anno 1660. A że początku nie masz, quod sequitur wypisuję, Rps Biblioteki Czartoryskich, sygn. IV 1656, s. 771-814. ; 17. W. Majewski, Samuel Leszczyński, w: Polski słownik biograficzny, t. 17, Wrocław 1972, s. 143-144. ; 18. B. Milewska-Waźbińska, W kręgu bohaterów spod Wiednia. Rzecz o dwóch łacińskich eposach staropolskich, Warszawa 1998, s. 42-50. ; 19. J. Nowak—Dłużewski, Dynastia literacka Leszczyńskich (kartka z dziejów poezji okolicznościowej w Polsce XVII w.), "Przegląd Humanistyczny", R. 15, 1971, nr 1 (82), s. 24. ; 20. W. Potocki, Transakcja wojny chocimskiej, cz. 1, w: idem, Dzieła, opr. L. Kukulski, wst. B. Otwinowska, t. 1, Warszawa 1987. ; 21. J. Radwan, Radivilas, sive de vita et rebus praeclarissimae gestis... Nicolai Radivili... libri quattuor, Vilnae 1588. ; 22. R. Romański, Cudnów 1660, Warszawa 1996. ; 23. R. Ryba, Między autopsją a konwencją. Kilka uwag o "Classicum nieśmiertelnej sławy" Samuela Leszczyńskiego, w: Sarmackie theatrum, cz. 1: Wartości i słowa, red. R. Ocieczek, B. Mazurkowa, Katowice 2001. ; 24. M. K. Sarbiewski, O poezji doskonałej, czyli Wergiliusz i Homer (De perfecta poesi sive Vergilius et Homerus), tł. M. Plezia, opr. S. Skimina, Wrocław 1954 (BPP B 4), s. 24-28. ; 25. S. Twardowski, Przeważna legacyja Krzysztofa Zbaraskiego od Zygmunta III do Sołtana Mustafy, wyd. R. Krzywy, Warszawa 2000 (Biblioteka Pisarzy Staropolskich, t. 17), s. 28. ; 26. S. Twardowski, Szczęśliwa moskiewska ekspedycyja najjaśniejszego Władysława IV króla polskiego i szwedzkiego w roku 1634, w: idem, Poezje, wyd. K. J. Turowski, Kraków 1861. ; 27. S. Twardowski, Władysław IV król polski i szwedzki, Leszno 1649. ; 28. S. Twardowski, Wojna domowa z Kozaki i Tatary, Moskwą, potym Szwedami i Węgry, przez lat dwanaście z panowania najjaśniejszego Jana Kazimierza króla polskiego tocząca się. Na cztery podzielona księgi ojczystą muzą... Opus posthumum, Calisii, typ. Coll. Calis. Soc. Jesu, 1681. ; 29. Wojna polsko-moskiewska pod Cudnowem odprawiona za panowania króla Jana Kazimierza pod wodzą Stanisława Potockiego, wojewody krakowskiego i Jerzego Lubomirskiego, marszałka koronnego w roku pańskim 1660, tł. i opr. A. Hniłko, Warszawa 1922, s. 43. ; 30. J. Zieleniewicz, Memorabilis victoria de Szeremetho..., Kraków 1668. ; 31. S. Żółkiewski, Początek i progres wojny moskiewskiej, wst. i opr. A. Borowski, Kraków 1997.

Relation:

Napis

Volume:

VII

Start page:

235

End page:

246

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

1507-4153

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2795 ; click here to follow the link

Language:

pol

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

×

Citation

Citation style: