Object structure

Title:

Między "Wojną domową" a "Wojną chocimską" — poemat Samuela Leszczyńskiego o bitwie cudnowskiej

Subtitle:

Napis, Seria VII (2001)

Creator:

Niedźwiedź, Jakub

Publisher:

Wydawnictwo DiG

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2001

Description:

24 cm ; Pol. text

Subject and Keywords:

Leszczyński, Samuel (1637-1676) ; Polish literature - 17 c. ; Polish-Russian war (1660-1667)

References:

1. A. Borowski, Powrót Europy, Kraków 1999, s. 62-64.
2. W. Czermak, Szczęśliwy rok. Dzieje wojny moskiewsko-polskiej z r. 1660, cz. 3, Potrzeba cudnowska, "Przegląd PolskI", R. 27, t.107, Kraków 1893, s. 35.
3. J. Dantyszek, Carmen de victoria Sigismundi, w: idem, Carmina, wyd. S. Skimina, Kraków 1950.
4. Diariusz wojny z Szeremetem i Cieciurą, w: Ojczyste spominki w pismach do dziejów dawnej Polski, t. 1, wyd. A. Grabowski, Kraków 1845, s. 150.
5. K. Estreicher, Bibliografia literatury polskiej, t. 21, Kraków 1906, s. 213-214.
6. J. Hasius, Kazanie na dzień naznaczony pogrzebowi Jaśnie Wielmożnego Pana P. Jana Karola Chodkiewicza... Miane w Nieświeżu w kościele Societatis Iesu... Roku 1622 dnia novemb. XVI, Wilno 1622.
7. A. Hniłka, Wyprawa cudnowska w 1660 roku, Warszawa 1960.
8. M. Kaczmarek, Epicki kształt poematów historycznych Samuela Twardowskiego, Wrocław 1972.
9. W. Kochowski, Historia panowania Jana Kazimierza, opr. E. Raczyński, t. 2, Poznań 1859, s. 88-89.
10. S. Kot, Descriptio gentium poetów polskich XVII w., tł. T. Jekiel, w: idem, Polska złotego wieku a Europa. Studia i szkice, opr. H. Barycz, Warszawa 1987.
11. S. Kot, Pochwały i przygany w dawnych opiniach o narodach, tł. W. Radwański, w: idem, Polska złotego wieku a Europa. Studia i szkice, opr. H. Barycz, Warszawa 1987.
12. S. Kot, Właściwości narodów, tł. W. Radwański, w: idem, Polska złotego wieku a Europa. Studia i szkice, opr. H. Barycz, Warszawa 1987.
13. G. Krasiński, Taniec Rzeczypospolitej Polskiej, opr. M. Korolko, Warszawa 1996, s. 48-51.
14. A. Krzycki, Ad Sigismundum carmen, w: idem, Carmina, wyd. K. Morawski, Kraków 1888.
15. S. Leszczyński, Potrzeba z Szeremethem hetmanem moskiewskim i z Kozakami, w roku Pańskim MDCLX od Polaków wygrana, a przez żołnierza jednego, boku hetmańskiego, i w okazyjach wszytkich wojennych przytomnego, wydana roku Pańskiego MDCLXI, w Krakowie, w druk. Dziedziców St. Lenczewskiego Bertut, 1661 .
16. S. Leszczyński, Ekspedycyja Jaśnie Wielmożnego JoMci Pana Stanisława na Podhajcach Potockiego, hetmana wielkiego koronnego, jako też jaśnie wiel. JoMci pana J[e]rzego hrabi na Wiśniczu Lubomirskiego przeciwko Szeremetowi, hetmanowi moskiewskiemu, która się odprawiła pod Czudnowem anno 1660. A że początku nie masz, quod sequitur wypisuję, Rps Biblioteki Czartoryskich, sygn. IV 1656, s. 771-814.
17. W. Majewski, Samuel Leszczyński, w: Polski słownik biograficzny, t. 17, Wrocław 1972, s. 143-144.
18. B. Milewska-Waźbińska, W kręgu bohaterów spod Wiednia. Rzecz o dwóch łacińskich eposach staropolskich, Warszawa 1998, s. 42-50.
19. J. Nowak—Dłużewski, Dynastia literacka Leszczyńskich (kartka z dziejów poezji okolicznościowej w Polsce XVII w.), "Przegląd Humanistyczny", R. 15, 1971, nr 1 (82), s. 24.
20. W. Potocki, Transakcja wojny chocimskiej, cz. 1, w: idem, Dzieła, opr. L. Kukulski, wst. B. Otwinowska, t. 1, Warszawa 1987.
21. J. Radwan, Radivilas, sive de vita et rebus praeclarissimae gestis... Nicolai Radivili... libri quattuor, Vilnae 1588.
22. R. Romański, Cudnów 1660, Warszawa 1996.
23. R. Ryba, Między autopsją a konwencją. Kilka uwag o "Classicum nieśmiertelnej sławy" Samuela Leszczyńskiego, w: Sarmackie theatrum, cz. 1: Wartości i słowa, red. R. Ocieczek, B. Mazurkowa, Katowice 2001.
24. M. K. Sarbiewski, O poezji doskonałej, czyli Wergiliusz i Homer (De perfecta poesi sive Vergilius et Homerus), tł. M. Plezia, opr. S. Skimina, Wrocław 1954 (BPP B 4), s. 24-28.
25. S. Twardowski, Przeważna legacyja Krzysztofa Zbaraskiego od Zygmunta III do Sołtana Mustafy, wyd. R. Krzywy, Warszawa 2000 (Biblioteka Pisarzy Staropolskich, t. 17), s. 28.
26. S. Twardowski, Szczęśliwa moskiewska ekspedycyja najjaśniejszego Władysława IV króla polskiego i szwedzkiego w roku 1634, w: idem, Poezje, wyd. K. J. Turowski, Kraków 1861.
27. S. Twardowski, Władysław IV król polski i szwedzki, Leszno 1649.
28. S. Twardowski, Wojna domowa z Kozaki i Tatary, Moskwą, potym Szwedami i Węgry, przez lat dwanaście z panowania najjaśniejszego Jana Kazimierza króla polskiego tocząca się. Na cztery podzielona księgi ojczystą muzą... Opus posthumum, Calisii, typ. Coll. Calis. Soc. Jesu, 1681.
29. Wojna polsko-moskiewska pod Cudnowem odprawiona za panowania króla Jana Kazimierza pod wodzą Stanisława Potockiego, wojewody krakowskiego i Jerzego Lubomirskiego, marszałka koronnego w roku pańskim 1660, tł. i opr. A. Hniłko, Warszawa 1922, s. 43.
30. J. Zieleniewicz, Memorabilis victoria de Szeremetho..., Kraków 1668.
31. S. Żółkiewski, Początek i progres wojny moskiewskiej, wst. i opr. A. Borowski, Kraków 1997.

Relation:

Napis

Volume:

VII

Start page:

235

End page:

246

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

1507-4153

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2795 ; click here to follow the link

Language:

pol

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style: