Object

Title: Pamiętnikarstwo wojskowe czasów Jana III Sobieskiego (1674-1696). Próba bilansu

Creator:

Wagner, Marek

Date issued/created:

2001

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Napis, Seria VII (2001)

Publisher:

Wydawnictwo DiG

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm ; Pol. text

References:

1. Bibliografia literatury polskiej "Nowy Korbut", t.1-3: Piśmiennictwo staropolskie, opr. R. Pollak z zesp., Warszawa 1963-1965. ; 2. J. A. Chrapowicki, Diariusz, cz. 1: 1656-1664, opr. T. Wasilewski, Warszawa 1978; cz. 2: 1665-1669, opr. i wyd. A. Rachuba, T. Wasilewski, Warszawa 1988. ; 3. A. Cieński, Pamiętnikarstwo polskie XVIII wieku, Wrocław 1981. ; 4. A. Cieński, Pamiętniki i autobiografie światowe, Wrocław 1992, s. 15-33, 40-50. ; 5. Compendium czyli zebranie krótkie wojen od kozackich poczynających się, Biblioteka Czartoryskich w Krakowie rps 181, Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu, rps 12806. ; 6. W. Czapliński, Pamiętnik jako źródło dla historyka nowożytnego, "Pamiętnikarstwo Polskie", t. 2, 1972, nr 2, s. 2-7. ; 7. F. Dalerac, Pamiętniki kawalera de Beaujeu, tł. A. Kraushar, Kraków 1883. ; 8. Diariusze królewicza Jakuba Sobieskiego z lat 1683-1687, Biblioteka Czartoryskich w Krakowie, rps 1378; Biblioteka Narodowa w Warszawie; rpsy 3075 i 3094. ; 9. J. A. Drob, Obieg informacji w Europie w połowie XVII wieku w świetle drukowanych i rękopiśmiennych gazet w zbiorach watykańskich, Lublin 1993, s. 245-255. ; 10. S. Z. Druszkiewicz, Pamiętniki 1648-1697, opr. M. Wagner, Siedlce 2001. ; 11. F. Dupont, Pamiętniki do historii życia i czynów Jana III Sobieskiego, wyd. J. Janicki, Warszawa 1885. ; 12. Dwa pamiętniki z XVII wieku - Jana Cedrowskiego i Jana Floriana Drobysz Tuszyńskiego, opr. A. Przyboś, Wrocław 1954. ; 13. Dyaryjusz wideńskiej okazyi Imci Pana Mikołaja na Dyakowcach Dyakowskiego podstolego latyczewskiego, wyd. J. A. Kosiński, J. Długosz, Warszawa 1983. ; 14. Dziennik oblężenia od 27 września do 9 października 1692 posłany Sobieskiemu przez pułkownika Rappa komendanta w Soroce, Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu, rps 3003 (Teki Lukasa, nr 31). ; 15. J. Gniński, Relacja traktatów żórawińskich, 1676, Biblioteka Narodowa w Warszawie, BOZ 1808. ; 16. C. Hernas, Literatura baroku, Warszawa 1989, s. 170 i n. ; 17. H. Ch. Holsten, Przygody wojenne 1655-1666, opr. J. Leszczyński, T. Wasilewski, J. Przewłocki, Warszawa 1980, s. 5-6. ; 18. J. S. Jabłonowski, Dziennik, wyd. W. Chomętowski, Warszawa 1865. ; 19. J. S. Jabłonowski, Pamiętnik, wyd. A. Bielowski, Lwów 1862. ; 20. J. S. Jabłonowski, Ułamki dziennika, "Kronika Rodzinna" 1888-1889. ; 21. M. Jemiołowski, Pamiętnik dzieje Polski zawierający (1648-1679), opr. J. Dzięgielewski, Warszawa 2000. ; 22. W. Jurkiewicz, Korespondencja elit Polski stanisławowskiej. Analiza wybranych kręgów korespondencyjnych, Bydgoszcz 1992. ; 23. M. Kątski, Diarium Artilieriae Praefecti, w: Akta do dziejów Króla Jana III sprawy roku 1683 a osobliwie wyprawy wiedeńskiej wyjaśniające, wyd. F. Kluczycki, Kraków 1883. ; 24. "Kodeks Dobińskich", Biblioteka Narodowa w Warszawie, rpsy III.6639, 6640, 6643, 6648-6649, 6651-6652. ; 25. M. Komaszyński, Anonimowy poemat o ostatniej kampanii Jana III, "Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka", t. 37, 1982, nr 3-4, s. 375-383. ; 26. Korespondencja T. Perkowicza, Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie, Archiwum Zamoyskich, nr 1380. ; 27. J. D. Krasiński, Relatia seu descriptia wojny pod Wiedniem... roku 1683, wyd. O. Laskowski, "Przegląd Historyczno-Wojskowy", t. 2, 1930, z. 1. ; 28. B. Królikowski, Pamiętnikarstwo polskie w "wieku pamiętników", "Pamiętnikarstwo Polskie", t. 7, 1977, nr 1-4, s. 90. ; 29. B. Królikowski, Wśród Sarmatów. Radziwiłłowie i pamiętnikarze, Lublin 2000, s. 75-158. ; 30. Księga rodzinna Opalińskich [diariusz Piotra Opalińskiego z lat 1631-1689], Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, rps 47. ; 31. Z. Libiszowska, Wojsko polskie w XVII wieku w świetle relacji cudzoziemskich, "Studia i Materiały do Historii Wojskowości", t. 5, 1960, s. 244-267. ; 32. List F. Potockiego do prymasa J. S. Wydżgi, Lwów 28 XII 1684, Biblioteka Narodowa w Warszawie, rps BOZ 933, k. 129v-130. ; 33. List M. Szołderskiego do J. Korzbok Łąckiego, b.m. [luty] 1685, Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, rps 71, s. 270-273. ; 34. W. Majewski, Najazd Tatarów w lutym 1695 r., "Studia i Materiały do Historii Wojskowości", t. 9, 1963, cz. 1. ; 35. K. Maliszewski, Obraz świata i Rzeczypospolitej w polskich gazetach rękopiśmiennych z okresu późnego baroku, Toruń 1990, s. 111-119. ; 36. J. Maroń, Mentalność żołnierzy polskich w XVII wieku - próba sondażu, w: Studia z dziejów kultury i mentalności czasów nowożytnych, red. K. Matwijowski, B. Rok, Wrocław 1993, s. 93-102. ; 37. Notatki Waleriana Puchalskiego (od 1690 do 1718), wyd. J. I. Kraszewski, "Athenaeum", t. 6, Wilno 1846, s. 174-181. ; 38. M. Pac, Diariusz, 9 VIII-20X 1676, wyd. J. Woliński, "Przegląd Historyczno-Wojskowy", t. 2, 1930, z. 1. ; 39. Pamiętnik Stanisława i Franciszka Lachów Szyrmów, 1665-1668, 1690-1732, Biblioteka im. Zielińskich Towarzystwa Naukowego Płockiego, rps 102. ; 40. J. Pasek, Pamiętniki, opr. W. Czapliński, Wrocław 1979 (BN I 62). ; 41. J. Pelc, Barok - epoka przeciwieństw, Warszawa 1993, s. 30-31, 73-83 i 295. ; 42. P. Pinocci, relacje z lat 1671-1672, Archiwum Państwowe w Krakowie, rps 372 i 373. ; 43. J. W. Poczobut-Odlanicki, Pamiętnik [1640-1684], opr. A. Rachuba, Warszawa 1987. ; 44. J. Polanowski, Diariusz marszu wiedeńskiego..., w: K. W. Wójcicki, Biblioteka Starożytna Pisarzy Polskich, t. 5, Warszawa 1854, s. 223-238. ; 45. A. Przyboś, Pamiętnikarstwo polskie w czasach Jana III, "Studia Historyczne", t. 28, 1985, z. 2 (109), s. 201-221. ; 46. A. Przyboś, Rola pamiętników staropolskich w mojej pracy naukowej, "Studia Historyczne" 1972, nr 3, s. 57-61. ; 47. Przypadki różne ciekawe, nadarzone za Jana Sobieskiego, wyjęte z rękopismu P. Stefana Kostrowskiego towarzysza ussarskiego, "Tygodnik Petersburski", t. 6, 1933, z. 1. ; 48. A. Sajkowski, W stronę Wiednia. Dole i niedole wojenne w świetle listów i pamiętników, Poznań 1984, s. 313-325. ; 49. K. Sarnecki, Pamiętniki z czasów Jana Sobieskiego. Diariusz i relacje z lat 1691-1696, wyd. J. Woliński, Wrocław 1958. ; 50. J. A. Sierakowski, diariusz z lat 1648-1698, Biblioteka Czartoryskich w Krakowie, rps 862. ; 51. Silva rerum Wilczków, Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu, rps 2029. ; 52. A. D. Skorobohaty, Diariusz, opr. T. Wasilewski, Warszawa 2000. ; 53. G. de Tende (de Hauteville), Relacja historyczna o Polsce, w: Cudzoziemcy o Polsce. Relacje i opinie, wyb. i opr. J. Gintel, t. 1: Wieki X-XVII, Kraków 1971, s. 310-334. ; 54. M. Wagner, Kadra oficerska armii koronnej w drugiej połowie XVII wieku, Toruń 1995, s. 188-189. ; 55. M. Wagner, Korespondencja Stanisława Jabłonowskiego w systemie informacji i propagandy w końcu XVII wieku, "Podlaski Kwartalnik Humanistyczny", nr 1-2 (2-3), Siedlce 2000, s. 203-222. ; 56. M. Wagner, Mikołaj Złotnicki i jego diariusz wojenny (1648-1696), "Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej", t. 45, 1995, nr 1/2, s. 101-102. ; 57. M. Wagner, Stanisław Jabłonowski (1634-1702). Polityk i dowódca, Siedlce 1997, tabela 8. ; 58. U. Werdum, Tagregister von dem Feldzüge... 1671, wyd. X. Liske, "Scriptores Rerum Polonicarum", t. 4, Kraków 1878, s. 211-215. ; 59. D. S. Wilczek, listy do Jana III z lat 1693-1695, Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu, rps 452. ; 60. D. Wiśniowiecki, Relacyja wszystkich transakcyj od sejmu coronationis Króla J. M. do zejścia z pola Króla J. M. i wojsk JKM, 1676, Biblioteka Narodowa w Warszawie, BOZ 1222. ; 61. S. Wojeński, Compendiosa, sierpień 1684, Biblioteka Czartoryskich w Krakowie, rps 10436 II. ; 62. Wojny i transakcyje różne [1648-1697], Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu, rps 12806. ; 63. Z rękopismu Wojciecha na Kunaszowie, Nieźwiskach, Herasytnowie i Łuce Kunaszowskiego, skarbnika bracławskiego, rotmistrza chorągwi..., "Czasopism Naukowy Księgozbioru Publicznego imienia Ossolińskich", R. 3, 1830, z. 1. ; 64. Zachariasza Arakiełowicza connotacyja, co się działo od roku 1689 po części w Zamościu i w całej Rzeczypospolitej, Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, rps 88. ; 65. K. Zawadzki, Gazety ulotne polskie i Polski dotyczące XVI-XVIII wieku. Bibliografia, t. 2: 1662-1728, Wrocław 1984, nr 900-903. ; 66. K. Zawisza, Pamiętniki (1666-1721), wyd. J. Bartoszewicz, Warszawa 1862. ; 67. J. Zimorowic, Historia miasta Lwowa..., tł. M. Piwocki, Lwów 1835.

Relation:

Napis

Volume:

VII

Start page:

297

End page:

311

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:56767 ; oai:rcin.org.pl:56767 ; 1507-4153

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2795 ; click here to follow the link

Language:

pol

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Object collections:

Last modified:

Mar 16, 2018

In our library since:

Oct 28, 2015

Number of object content hits:

838

All available object's versions:

https://ww.w.rcin.org.pl/publication/68803

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects

Similar
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information