Object structure

Title:

Morfologizm w literaturoznawstwie rosyjskim1920-1939

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 5 (2005)

Creator:

Instytut Badań Literackich

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2005

Description:

21 cm

Subject and Keywords:

Russian literary studies ; morphologism

References:

1. W. Ałpatow, Istorija odnogo mifa. Marr i marrizm, Moskwa 1991. ; 2. M. Bachtin, Słowo w powieści, w: tegoż, Problemy literatury i estetyki, przeł. W. Grajewski, Warszawa 1982. ; 3. M. Bachtin, Sobranije soczinienij, t. 1: Fiłosofskaja estietika 1920-ch godow, ried. S. Boczarow, N. Nikołajew, Moskwa 2003, s. 267 i 742. ; 4. A. Bagrij, Formal’nyj mietod w litieraturie (bibliografija), Wladikawkaz 1924. ; 5. S. Baluchatyj, Tieorija litieratury. Annotirowannaja bibliografija. I. Obszczije woprosy, Leningrad 1929, s. 60-70. ; 6. A. Bednarczyk, Z dziejów pojęcia prawa w naukach biologicznych, Warszawa 1967. ; 7. L. Berg, Nomogieniez ili ewolucyja na osnowie zakonomiernostiej, Pietierburg 1922. ; 8. L. von Bertalanffy, Problems of life, New York 1960. ; 9. A. Biełyj, Mastierstwo Gogola. Nachdruck der Ausgabe Moskau 1934 mit einer Einführung von D. Tschizewskij, München 1969, s. 40. ; 10. N. Bierdiajew, Ja. Bukszpan, F. Stiepun, S. Frank, Oswal'd Szpiengler i „Zakat Jewropy”, Moskwa 1922. ; 11. Biołogiczeskij encikłopiedicseskij stowar’, gławnyj ried. M. Gilarow, Moskwa 1986. ; 12. W. Bolecki, Modernizm w literaturze polskiej XX w. (rekonesans), „Teksty Drugie” 2002 nr 4, s. 24. ; 13. W. Borowy, Szkoła krytyków, „Przegląd Współczesny” 1937 nr 2, s. 55. ; 14. P. Bowler, The Eclipse of Darwinism: Anti-Darwinian Evolution Theories in the Decades around 1900, Baltimore 1992. ; 15. T. Brzostowska-Tereszkiewicz, Obraz - pojęcie - narracja: „noologia” Olgi Michajłowny Freudenberg, w: Narracja i tożsamość (II). Antropologiczne problemy literatury, red. W. Bolecki, R. Nycz, IBL, Warszawa 2004. ; 16. Celewaja ustanowka kollektiwnoj roboty nad sjużetom Tristana i Isol'dy, Tristan i Isol’da. Ot gieroini lubwi fieodal’noj Jew ropy do bogini matriarchal’noj Afriewrazii, kollektiwnyj trud Siektora siemantiki mifa i folkłora pod ried. akad. N. Marra, Leningrad 1932. ; 17. W. Coleman, Biology in the Nineteenth Century: Problems of Form, Function, and Transformation, Cambridge-London-New York-Melbourne 1977. ; 18. W. Dibelius, Morfologia powieści, przeł. K. Budzyk, „Archiwum Tłumaczeń z zakresu Literatur i Metodologii Badań Literackich”, Warszawa 1937 z. 3. ; 19. A. Dmitriew, J. Lewczenko, Nauka kakprijem: jeszcze raz o mietodołogiczeskom nasledii russkogo formalizma, „Nowoje Litieraturnoje Obozrienije” 2001 nr 50, s. 220. ; 20. B. Eichenbaum, Mołodoj Tołstoj, Peterburg/Berlin 1922, s. 8. ; 21. B. Eichenbaum, Priedisłowije, w: tegoż, Skwoz’ litieraturu. Sbornik statiej [1924], ed. by C.H. Van Schooneveld, ’S-Gravenhage 1962, s. 3. ; 22. B. Eichenbaum, Teoria metody formalnej, przeł. R. Zimand, w: tegoż, Szkice o poezji i prozie, Warszawa 1973, s. 298. ; 23. V. Erlich, Russian Formalism. History-Doctrine, with a Preface by R. Wellek, The Hague 1955, s. 145, 217, 219. ; 24. G. Fłorowski, Jewrazijskij sohlazn, „Sowriemiennyje zapiski”, Paryż 1928. ; 25. Fołklor i diejstwitiel’nost’. Isbrannyje stat’i, red. B. Putiłow, Moskwa 1976. ; 26. O. Freudenberg, Mif i litieratura driewnosti, sost., podgot. tieksta, kommientarij i posl. N. Braginskoj, otwietst. ried. E. Mieletinski, Moskwa 1978, s. 543-544. ; 27. O. Freudenberg, Poetika sjużeta i żanra, podgot. tieksta i obszczaja ried. N. Braginskoj, Moskwa, 1997, s. 20-22. ; 28. O. Freudenberg, Poetika sjużeta i żanra. Pieriod anticznoj litieratury (Tiezisy k doktorskoj dissiertacii), Leningrad 1935, s. 4. ; 29. O. Freudenberg, Pieriepiska Borisa Pastiernaka, sostaw., podgot. tiekstow i kommient. E. Pasternak, E. Pasternaka, Moskwa 1990, s. 111. ; 30. O. Freudenberg, Sistiema litieraturnogo sjużeta, „Montaż: Litieratura. Iskusstwo. Tieatr. Kino”, Moskwa 1988, s. 219. ; 31. Friejdizm. Formal’nyj mietod w litieraturowiedienii. Marksizm i fitosofija jazyka. Stat’i, pod maskoj M. Bachtin, sostaw., tiekstołogicz. podgot. I. Pieszkowa, kommient. W. Machlina, I. Pieszkowa, Moskwa 2000, s. 6-17. ; 32. L. Fryde, Problem noweli [1934], „Pamiętnik Literacki” 1961 z. 1. ; 33. B. Gasparow, Razwitije iii riestruktirowanije: Wzglądy akad. T.D. Łysienko w kontiekstie pozdniego awangarda (koniec 1920-1930-je gody), pieriew. s anglijskogo M. Dzjubienko, „Logos” 1999 nr 11/12, s. 21-36. ; 34. Georges Cuvier (1769-1832). Mechanistycsna teoria organizmu i kreacjonistyczna teoria przyrody, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 1983 nr 1. ; 35. Goethes Werke, Band XIII: Naturwissenschaftliche Schriften, textkritisch durchgesehen mit Anmerkungen versehen von D. Kuhn (Allgemeine Naturwissenschaft - Morphologie - Geologie) und R. Wankmüller (Farbenlehre), mit einem Nachwort von C. Friedrich v. Weizsäcker, Hamburg, 1955. ; 36. W. Hippius, 0 kompozicii turgieniewskich romanow, w: Wienok Turgieniewa 1818-1918. Sbornik statiej, Odiessa 1919. ; 37. Istorija biologii s driewniejssych wriemien do nacsała XX wieka, ried. S. Mikulinski, Moskwa 1972. ; 38. Istorija biologii s nacsała XX wieka do naszych dniej, ried. Ł. Blachier, Moskwa 1975. ; 39. W. Iwanow, Assimietrija mozga i znakowych sistiem, Moskwa 1978. ; 40. W. Iwanow, W. Toporow, Inwariant w transformacii w mifohgiczeskich i folkłornych tiekstach. Tipologiczeskije issliedowanija po folkloru. Sbornik statiej pamjati Władimira Jakowlewicza Proppa (1895-1970), Moskwa 1975, s. 44-48. ; 41. W. Iwanow, Wwodnyje zamieczanija k stat’je O. Freudenberg, „Sistiema litieraturnogo sjużeta. Tynjanowskij sbomik Wtoryje Tynjanowskije cztienija”, Riga 1986, s. 214-215. ; 42. B. Jarcho, Granicy naucznogo litieraturawiedienija, „Iskusstwo” 1925 nr 2, s. 59. ; 43. B. Jarcho, Mietodołogija tocznogo litieraturowiedienija (nabrosokplana), wstupit. stat’ja, podgot. tieksta M. Gasparow, „Kontiekst. Litieraturno-tieorieticzeskije issliedowanija” 1983; otwietst. ried. P. Palewskij, Moskwa 1984, s. 195. ; 44. B. Jarcho, Raspriedielenije rieczi w pjatiaktnoj tragiedii (K woprosu o kłassicizmie i romantismie) [1928], podgot. tieksta, publikacija i primiecz. M. Akimowoj, priedist. M. Szapira, „Philologica” 1997 t. 4, nr 8/10. ; 45. H. Jason, Precursors of Propp: formalist theories of narrative in early Russian ethnopoetics, Amsterdam 1977. ; 46. Johann Wolfgang Goethe. Problemy metodologiczne teorii typu morfologicznego, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1973. ; 47. I. Kalinin, Istorija kak iscusstwo czlenorazdieTnosti (istoriczeskij opyt i mietalitieraturnaja praktika), „Nowoje Litieraturnoje Obozrienije” 2005 nr 71. ; 48. J. Kordys, Mózg i znak, Warszawa 1991. ; 49. J. Kordys, Szkice z historii fabuł. Neurosemiotyczne i antropologiczne przesłanki genezy fabuł, Warszawa 1986. ; 50. E. Kucharski, Kompozycja literacka. Jej istota i badanie [1928], w: Problemy teorii literatury w Polsce międzywojennej, wyb. H. Markiewicz, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1982. ; 51. E. Kucharski, Poetyki noweli, „Pamiętnik Literacki” 1936 z. 2. ; 52. W. Lichtensztadt, Giete. Bor’ba za riealisticseskoje mirowossrienije. Iskanija i dostiżenija w oblasti izuczenija prirody i tieorii poznanija, ried. i priedist. A. Bogdanow, Pietierburg 1920. ; 53. Litieraturnyje manifiesty ot simwołizma do naszych dniej, sostaw. i predisł. S. Dżymbinow, Moskwa 2000. ; 54. B. Łarin, O raznowidnostjach chudożestwiennoj rieczi, „Russkaja riecz”, vol. 1, ed. by L. Szczerba, Petersburg 1923, s. 89. ; 55. J. Łotman, Asimmietrija i dialog, „Trudy po znakowym sistiemam” Tartu 1983 t. XVI. ; 56. O. Mandelsztam, Putieszestwije w Armieniju, w: tegoż, Sobranije socsinienij w czetyriech tomach, Moskwa 1991, t. 3. ; 57. P. Miedwiediew, Formal’nyj mietod w litieraturowiedienii. Kriticzeskoje wwiedienije w sociologiczeskuju poetiku, Moskwa 1928. ; 58. E. Mieletinski, Srawnitiel'naja tipołogija folkłora (istoriczeskaja i strukturnaja). Philologica. Issliedowanija po jazyku i litieraturie. Pamjati akadiemika W. Żyrmunskogo, Leningrad 1973, s. 390. ; 59. Mietodołogia odnogo motiwa, podg. tieksta, primiecz. N. Braginskoj, „Trudy po znakowym sistiemam” 1987 nr XX, s. 122. ; 60. Morfołogiczeskij (formal’nyj) mietod w litieraturowiedienii (istoriko-bibliograficzeskaja sprawka), w: Chriestomatija po tieorieticzeskomu litieraturowiedieniju, izd. podgotow. I. Czernow, Tartu 1976. ; 61. G. Müller, Morphologische Poetik. Gesammelte Aufsätze, in Verbindung mit H. Egner herausgegeben von E. Müller, Tübingen 1974. ; click here to follow the link ; 62. G. Müller, Poetyka morfologiczna, przeł. K. Krzemień-Ojak, w: Teoria badań literackich za granicą. Antologia, wyb., wstęp, kom. S. Skwarczyńska, t. 2, cz. 2, Kraków 1981. ; 63. W. Naumow, A. Marasow, W. Gurkin, K. Kuli, Outlines for a post-Darwinian biology, „Folia Baeriana” 1999 nr 7. ; 64. A. Nikiforow, Kwoprosu o morfołogiczeskom izuczenii narodnoj skazki, „Sbornik statiej w czest’ akad. A. Sobolewskogo”, Leningrad 1928. ; 65. I. Oksenow, Nieskol’ko slow o tak nazywajemom formal’nom (morfołogiczeskom) mietodie, w: O kompozicii „Dwienadcati”, „Kniga i Riewolucija” 1923, nr 1(25). ; 66. H. Oppel, Morphologische Literaturwissenschaft. Goethes Ansicht und Methode, Darmstadt 1947. ; 67. O wzaimootnoszenii dinamiczeskogo issledowanija ewolucii jazyka, tieksta i kul’tury, w: Issliedowanijapo strukturie tieksta, Moskwa 1987. ; 68. M. Pietrowski, Kompozicija nowiełły u Mopassana, „Naczala” 1922, nr 1. ; 69. M. Pietrowski, Morfołogija puszkinskogo „Wystrieła”, w: Problemy poetiki, ried. W. Briusow, Moskwa 1925, s. 173-204. ; 70. N. Piksanow, Dwa wieka russkoj litieratury, Moskwa 1924, s. 135 i 250-251. ; 71. W. Płotnikow, Osnownyje principy naucznoj tieorii litieratury. Mietodołogiczeskij et jud’, Woroneż 1888. ; 72. A. Pomorski, Duchowy proletariusz. Przyczynek do dziejów lamarkizmu społecznego i rosyjskiego kosmizmu XIX-XX wieku (na marginesie antyutopii Andrieja Płatonowa), Open, Warszawa 1996. ; 73. W. Propp, Historyczne korzenie bajki magicznej, przeł. J. Chmielewski, Warszawa 2003, s. 7. ; 74. W. Propp, K woprosu o proischożdienii wołszebnoj skazki (wołszebnoje dieriewo na mogile), „Sowietskaja etnografija” 1934 nr 1-2. ; 75. W. Propp, Morfologia bajki, przeł. W. Wojtyga-Zagórska, Książka i Wiedza, Warszawa 1976, s. 47-49. ; 76. W. Propp, Nie tylko bajka, wyb. i przeł. D. Ulicka, Warszawa 2000, s. 144-145. ; 77. W. Propp, Principy kłassifikacii foł'kłornych żanrow [1964], w: tegoż, Sobranije trudów. Poetika „fol'kłora”, Moskwa 1998, s. 175. ; 78. W. Propp, Russkaja skazka, Leningrad 1984, s. 14. ; 79. W. Propp, Russkaja skazka, Moskwa 2000, s. 192. ; 80. W. Propp, Transformacja bajek magicznych, przeł. S. Amsterdamski, „Pamiętnik Literacki” 1973 z. 1. ; 81. B. Putiłow, Mietodołogija srawnitiel’no-istoriczeskogo izuczenija folkłora, Leningrad 1976, s. 39-42. ; 82. Razwitije ewolucionnoj teorii w SSSR (1917-1970-e gody), ried. S. Mikulinski, J. Polanski, Leningrad 1983. ; 83. A. Reformatski, Opyt analiza nowiellisticzeskoj kompozicii, Moskwa 1922. ; 84. A. Reformatski, Struktura sjużeta u L. Tołstogo, w: tegoż, Lingwistika i poetika, otwietst. ried. G. Stiepanow, Moskwa 1987, s. 181-182. ; 85. Russkaja nauka o litieraturie w końce XIX-naczale XX w, otwietst. ried. P. Nikołajew, Moskwa 1982. ; 86. P. Sériot, The Impact of Czech and Russian Biology on the Linguistic Thoughts of the Prague Linguistic Circle, Prague Linguistic Circle Papers/Travaux du cercle linguistique de Prague nouvelle série, ed. by E. Hajicovâ, T. Hoskovec, O. Leska, Z. Skoumalovâ, Prague 1999, Vol. 3. ; 87. P. Sériot, Structure et totalité: Les origines intellectuelles du structuralisme en Europe centrale et orientale, Paris 1999, s. 302 i 308, 311, 312. ; 88. I. Shaitanov, Aleksandr Veselovskii’s Historical Poetics: Genre in Historical Poetics, „New Literary History” 2001 nr 32. ; 89. A. Siewiercow, Gławnyje naprawlienija ewolucionnogo processa: Morfołogiczeskaja tieonja ewolucii, Moskwa-Leningrad 1934. ; 90. A. Siewiercow, Morfologiczne prawidłowości ewolucji, wyb. i oprac. K. Petrusewicz, Z. Raabe, Warszawa 1956. ; 91. A. Skaftymow, Poetika i gieniezis bylin. Oczerki [1924], Slavic Printings and Reprintings, ed. by C.H. Van Schooneveld, The Hague-Paris 1970, s. 43. ; 92. A. Skaftymow, Tieotogiczeskij princip w formirowanii litieratumogo proiswiedienija. Tiematiczeskaja kompozicija romana „Idiot” [1924], w: Poetika. Trudy russkich i sowietskich poeticzeskich szkol, sostaw. D. Kiraj, A. Kowacz, Budapest 1982. ; 93. S. Skwarczyńska, Systematyka głównych kierunków w badaniach literackich, t. 1, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź 1948, s. 41-59 i 135-155. ; 94. A. Słapa, Fryderyk Skarbek jako powieściopisarz, Kraków 1918. ; 95. I. Sorlin, Aux origines de l’étude typologique et historique du folklore. L’Institut de linguistique de N.Ja. Marr et le jeune Propp, „Cahiers du monde russe et soviétique” 1990 nr 2-3. ; 96. P. Steiner, S. Davydov, The Biological Metaphor in Russian Formalism: The Concept of Morphology, „Sub-Stance” 1977 Vol. 16. ; click here to follow the link ; 97. P. Steiner, History of Theory/Theory of History, "Poetics Today” 1986 vol. 7. ; click here to follow the link ; 98. P. Steiner, Russian Formalism. A Metapoetics, Ithaca 1984, s. 68-98. ; 99. I. Szajtanow, Kłassiczeskajapoetika niekłassiczeskoj epochi. Była łi zowierszena „Istoriczeskajapoetika”?, „Woprosy litieratury” 2002 nr 4. ; 100. W. Szkłowski, Gamburgskij sczet, Leningrad 1928, s. 108. ; 101. W. Szkłowski, Litieratura i kiniematograf, Berlin 1923, s. 50. ; 102. W. Szkłowski, Pamiatnik naucznoj oszybkie [1930], „Nowoje Litieraturnoje Obozrienije” 2000 nr 44, s. 155. ; 103. W. Szkłowski, Razwiertywanije sjużeta, Pietrograd 1921. ; 104. W. Szkłowski, Sientimiental’noje putieszestwije. Wospominanija 1917-1922, Moskwa-Berlin 1923. ; 105. W. Szkłowski, Swjaz’prijemow sjużetosłożenija s obszczimi prijemami stilja, w: tegoż, O tieorii prozy, Moskwa 1929. ; 106. W. Szkłowski, Tiechnika pisatiel’skogo riemiesła, Moskwa 1928, s. 7-8. ; 107. R. Szor, „Formal’nyj mietod” na Zapadie: Szkoła Ziejfierta i „rietoricseskoje” naprawlienije, „Ars poetica: Sbornik statiej”, s. 127. ; 108. L. Szternberg, Pienuobytnaja rieligija w świetle etnografii, Leningrad 1936. ; 109. B. Szyfrin, Maski i jestiestwo: morfołogiczeskaja tiema Daniiła Cliarmsa. Szkoła organiczeskogo iskusstwa w russkom modiernizmie, „Studia Slavica Finlandensia” Helsinki 1999 t. XVI/2. ; 110. K. Tiander, Morfołogija romana. Woprosy tieorii ipsichołogii tworczestwa, t. 2, wyp. 1 (Opyt popularyzacii „Istoriczeskoj poetiki” Aleksandra N. Wiesiełowskogo dla wysszych i sriednich uczebnych zawiedienij). Sinkrietizm w poezii. Drama. Epos. Roman. Lirika. Stat’i gg.: K. Tiandiera i F. Kartaszowa, ried. B. Lezin, Moskwa 1909. ; 111. I. Tołstoj, Nieudacznoje wraczewanije, „Jazyk i litieratura” Leningrad 1932, t. 8. ; 112. I. Tołstoj, Swjazannyj i oswobożdiennyjj silen, Pamiati akadiemika N.Ja. Mana (1864-1934), otwietst. ried. I. Mieszczaninow, Moskwa-Leningrad 1938. ; 113. B. Tomaszewski, Sjużetnoje postrojenije, w: Tieorija litieratury, Moskwa-Leningrad 1928. ; 114. V. Toporov, A Few Remarks on Propp’s „Morphology of the Folktale”, w: Russian Formalism: A Retrospective Glance, ed. by R.L. Jackson, S. Rudy, New Flaven 1985. ; 115. K. Troczyński, Teoria poetyki. Szkic z zakresu metodologii nauki o literaturze; Elementy form literackich, w: tegoż, Studia i szkice z nauki o literaturze, oprac. S. Dąbrowski, Kraków 1997. ; 116. K. Troczyński, Zagadnienia dynamiki poezji, Poznań 1934. ; 117. J. Tynianow, Fakt literacki, przeł. M. Płachecki; O ewolucji literackiej, przeł. A. Pomorski, w: tegoż, Fakt literacki, wyb. E. Korpała-Kirszak, Warszawa 1978. ; 118. J. Tynianow, Śmierć Wazyr-Muchtara (1927-29), przeł. N. Drucka, Warszawa 1949. ; 119. J. Tynianow, Zagadnienie języka wierszy, przeł. F. Siedlecki, w: Rosyjska szkoła stylistyki, wyb. i oprac. M.R. Mayenowa, Z. Saloni, Warszawa 1970, s. 61, 71. ; 120. J. Tynjanow, Poetika. Istorija litieratury. Kino, s. 515. ; 121. D. Ulicka, O powieści formalistów, „Przegląd Humanistyczny” 1994 nr 4. ; 122. Uspiechi biołogicseskich nauk w SSSR za 25 let (1917-1942). Sbornik statiej, otwiet. ried. akad. A. Orbieli, Moskwa-Leningrad 1945. ; 123. A. Vucinich, Darwin in Russian Thought, Berkeley-Los Angeles-London 1988. ; 124. R. Wellek, A History of Modern Criticism 1750-1950. Volume 6: American Criticism, 1900-1950, New Haven-London 1986, s. 193. ; 125. R. Wellek, Metapoetics: Two Views, „Poetics Today” 1986 vol. 7. ; click here to follow the link ; 126. A. Wiesiełowski, Iz łiekcii po tieorii eposa [1884]; Poetika sjużetow, w: tegoż, Istoriczeskaja poetika, ried., wstupit. stat’ja i primiecz. W. Żyrmunskogo, Moskwa 1940, zwł. s. 455, 459, 494-500. ; 127. A. Wiesietowski, Srazonitiel’naja mifołogija i jejo mietod, w: tegoż, Sobranije soczinienij, t. 16, Moskwa-Leningrad 1938, s. 92. ; 128. E.M. Wilkinson, Goethe’s Conception of Form, Goethe. A Collection of Critical Essays, ed. by V. Lange, New Jersey 1968. ; 129. W. Winogradow, Gogol i natural’naja szkoła, Leningrad 1925. ; 130. W. Winogradow, Osnownyje woprosy sintaksisa priedłożenija, w: tegoż, Issledowanija po russkoj grammatikie, Moskwa 1975. ; 131. w. Winogradów, Sjużet i architiektonika romana Dostojewskogo „Biednyje Ijudi” zu swjazi swoprosom o poetikie „natural'noj” szkoły, Tworczeskij put’ Dostojewskogo, sbornik statiej pod ried. N. Brodskogo, Leningrad 1924, s. 81. ; 132. G. Winokur [rec. z:] B. Eichenbaum, Skwoz’ litieraturu, Fiłołogiczeskije issliedowanija. Lingwistika i poetika, otwiet. ried. G. Stiepanow, W. Nieroznak, Moskwa, 1990, s. 81-82. ; 133. W. Wołoszynow, Marksizm i fiłosofija jazyka. Osnozonyje problemy sociołogiczeskogo mietoda w naukie o jazykie, Leningrad 1930. ; 134. L. Wygotski, Lekki oddech [1925], w: Psychologia sztuki, przeł. M. Zagórska, oprac. przekł. T. Szyma, oprac. nauk., wstęp i kom. S. Balbus, Kraków 1980, s. 221, 224. ; 135. L. Wygotski, Psichołogija iskusstwa, Moskwa 1968, s. 73. ; 136. W. Zinczenko, Mysl' i słowo Gustawa Szpeta (wozwraszczenije iż izgnanija), Moskwa 2000. ; 137. W. Żyrmunski, Priedislozuije, w: Woprosy tieorii litieratury. Stat’i 1916-1926, Leningrad 1928, s. 11-12,50, 65.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

5

Start page:

53

End page:

81

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

×

Citation

Citation style: