Object structure

Title:

Morfologizm w literaturoznawstwie rosyjskim1920-1939

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 5 (2005)

Creator:

Instytut Badań Literackich

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2005

Description:

21 cm

Subject and Keywords:

Russian literary studies ; morphologism

References:

1. W. Ałpatow, Istorija odnogo mifa. Marr i marrizm, Moskwa 1991.
2. M. Bachtin, Słowo w powieści, w: tegoż, Problemy literatury i estetyki, przeł. W. Grajewski, Warszawa 1982.
3. M. Bachtin, Sobranije soczinienij, t. 1: Fiłosofskaja estietika 1920-ch godow, ried. S. Boczarow, N. Nikołajew, Moskwa 2003, s. 267 i 742.
4. A. Bagrij, Formal’nyj mietod w litieraturie (bibliografija), Wladikawkaz 1924.
5. S. Baluchatyj, Tieorija litieratury. Annotirowannaja bibliografija. I. Obszczije woprosy, Leningrad 1929, s. 60-70.
6. A. Bednarczyk, Z dziejów pojęcia prawa w naukach biologicznych, Warszawa 1967.
7. L. Berg, Nomogieniez ili ewolucyja na osnowie zakonomiernostiej, Pietierburg 1922.
8. L. von Bertalanffy, Problems of life, New York 1960.
9. A. Biełyj, Mastierstwo Gogola. Nachdruck der Ausgabe Moskau 1934 mit einer Einführung von D. Tschizewskij, München 1969, s. 40.
10. N. Bierdiajew, Ja. Bukszpan, F. Stiepun, S. Frank, Oswal'd Szpiengler i „Zakat Jewropy”, Moskwa 1922.
11. Biołogiczeskij encikłopiedicseskij stowar’, gławnyj ried. M. Gilarow, Moskwa 1986.
12. W. Bolecki, Modernizm w literaturze polskiej XX w. (rekonesans), „Teksty Drugie” 2002 nr 4, s. 24.
13. W. Borowy, Szkoła krytyków, „Przegląd Współczesny” 1937 nr 2, s. 55.
14. P. Bowler, The Eclipse of Darwinism: Anti-Darwinian Evolution Theories in the Decades around 1900, Baltimore 1992.
15. T. Brzostowska-Tereszkiewicz, Obraz - pojęcie - narracja: „noologia” Olgi Michajłowny Freudenberg, w: Narracja i tożsamość (II). Antropologiczne problemy literatury, red. W. Bolecki, R. Nycz, IBL, Warszawa 2004.
16. Celewaja ustanowka kollektiwnoj roboty nad sjużetom Tristana i Isol'dy, Tristan i Isol’da. Ot gieroini lubwi fieodal’noj Jew ropy do bogini matriarchal’noj Afriewrazii, kollektiwnyj trud Siektora siemantiki mifa i folkłora pod ried. akad. N. Marra, Leningrad 1932.
17. W. Coleman, Biology in the Nineteenth Century: Problems of Form, Function, and Transformation, Cambridge-London-New York-Melbourne 1977.
18. W. Dibelius, Morfologia powieści, przeł. K. Budzyk, „Archiwum Tłumaczeń z zakresu Literatur i Metodologii Badań Literackich”, Warszawa 1937 z. 3.
19. A. Dmitriew, J. Lewczenko, Nauka kakprijem: jeszcze raz o mietodołogiczeskom nasledii russkogo formalizma, „Nowoje Litieraturnoje Obozrienije” 2001 nr 50, s. 220.
20. B. Eichenbaum, Mołodoj Tołstoj, Peterburg/Berlin 1922, s. 8.
21. B. Eichenbaum, Priedisłowije, w: tegoż, Skwoz’ litieraturu. Sbornik statiej [1924], ed. by C.H. Van Schooneveld, ’S-Gravenhage 1962, s. 3.
22. B. Eichenbaum, Teoria metody formalnej, przeł. R. Zimand, w: tegoż, Szkice o poezji i prozie, Warszawa 1973, s. 298.
23. V. Erlich, Russian Formalism. History-Doctrine, with a Preface by R. Wellek, The Hague 1955, s. 145, 217, 219.
24. G. Fłorowski, Jewrazijskij sohlazn, „Sowriemiennyje zapiski”, Paryż 1928.
25. Fołklor i diejstwitiel’nost’. Isbrannyje stat’i, red. B. Putiłow, Moskwa 1976.
26. O. Freudenberg, Mif i litieratura driewnosti, sost., podgot. tieksta, kommientarij i posl. N. Braginskoj, otwietst. ried. E. Mieletinski, Moskwa 1978, s. 543-544.
27. O. Freudenberg, Poetika sjużeta i żanra, podgot. tieksta i obszczaja ried. N. Braginskoj, Moskwa, 1997, s. 20-22.
28. O. Freudenberg, Poetika sjużeta i żanra. Pieriod anticznoj litieratury (Tiezisy k doktorskoj dissiertacii), Leningrad 1935, s. 4.
29. O. Freudenberg, Pieriepiska Borisa Pastiernaka, sostaw., podgot. tiekstow i kommient. E. Pasternak, E. Pasternaka, Moskwa 1990, s. 111.
30. O. Freudenberg, Sistiema litieraturnogo sjużeta, „Montaż: Litieratura. Iskusstwo. Tieatr. Kino”, Moskwa 1988, s. 219.
31. Friejdizm. Formal’nyj mietod w litieraturowiedienii. Marksizm i fitosofija jazyka. Stat’i, pod maskoj M. Bachtin, sostaw., tiekstołogicz. podgot. I. Pieszkowa, kommient. W. Machlina, I. Pieszkowa, Moskwa 2000, s. 6-17.
32. L. Fryde, Problem noweli [1934], „Pamiętnik Literacki” 1961 z. 1.
33. B. Gasparow, Razwitije iii riestruktirowanije: Wzglądy akad. T.D. Łysienko w kontiekstie pozdniego awangarda (koniec 1920-1930-je gody), pieriew. s anglijskogo M. Dzjubienko, „Logos” 1999 nr 11/12, s. 21-36.
34. Georges Cuvier (1769-1832). Mechanistycsna teoria organizmu i kreacjonistyczna teoria przyrody, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 1983 nr 1.
35. Goethes Werke, Band XIII: Naturwissenschaftliche Schriften, textkritisch durchgesehen mit Anmerkungen versehen von D. Kuhn (Allgemeine Naturwissenschaft - Morphologie - Geologie) und R. Wankmüller (Farbenlehre), mit einem Nachwort von C. Friedrich v. Weizsäcker, Hamburg, 1955.
36. W. Hippius, 0 kompozicii turgieniewskich romanow, w: Wienok Turgieniewa 1818-1918. Sbornik statiej, Odiessa 1919.
37. Istorija biologii s driewniejssych wriemien do nacsała XX wieka, ried. S. Mikulinski, Moskwa 1972.
38. Istorija biologii s nacsała XX wieka do naszych dniej, ried. Ł. Blachier, Moskwa 1975.
39. W. Iwanow, Assimietrija mozga i znakowych sistiem, Moskwa 1978.
40. W. Iwanow, W. Toporow, Inwariant w transformacii w mifohgiczeskich i folkłornych tiekstach. Tipologiczeskije issliedowanija po folkloru. Sbornik statiej pamjati Władimira Jakowlewicza Proppa (1895-1970), Moskwa 1975, s. 44-48.
41. W. Iwanow, Wwodnyje zamieczanija k stat’je O. Freudenberg, „Sistiema litieraturnogo sjużeta. Tynjanowskij sbomik Wtoryje Tynjanowskije cztienija”, Riga 1986, s. 214-215.
42. B. Jarcho, Granicy naucznogo litieraturawiedienija, „Iskusstwo” 1925 nr 2, s. 59.
43. B. Jarcho, Mietodołogija tocznogo litieraturowiedienija (nabrosokplana), wstupit. stat’ja, podgot. tieksta M. Gasparow, „Kontiekst. Litieraturno-tieorieticzeskije issliedowanija” 1983; otwietst. ried. P. Palewskij, Moskwa 1984, s. 195.
44. B. Jarcho, Raspriedielenije rieczi w pjatiaktnoj tragiedii (K woprosu o kłassicizmie i romantismie) [1928], podgot. tieksta, publikacija i primiecz. M. Akimowoj, priedist. M. Szapira, „Philologica” 1997 t. 4, nr 8/10.
45. H. Jason, Precursors of Propp: formalist theories of narrative in early Russian ethnopoetics, Amsterdam 1977.
46. Johann Wolfgang Goethe. Problemy metodologiczne teorii typu morfologicznego, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1973.
47. I. Kalinin, Istorija kak iscusstwo czlenorazdieTnosti (istoriczeskij opyt i mietalitieraturnaja praktika), „Nowoje Litieraturnoje Obozrienije” 2005 nr 71.
48. J. Kordys, Mózg i znak, Warszawa 1991.
49. J. Kordys, Szkice z historii fabuł. Neurosemiotyczne i antropologiczne przesłanki genezy fabuł, Warszawa 1986.
50. E. Kucharski, Kompozycja literacka. Jej istota i badanie [1928], w: Problemy teorii literatury w Polsce międzywojennej, wyb. H. Markiewicz, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1982.
51. E. Kucharski, Poetyki noweli, „Pamiętnik Literacki” 1936 z. 2.
52. W. Lichtensztadt, Giete. Bor’ba za riealisticseskoje mirowossrienije. Iskanija i dostiżenija w oblasti izuczenija prirody i tieorii poznanija, ried. i priedist. A. Bogdanow, Pietierburg 1920.
53. Litieraturnyje manifiesty ot simwołizma do naszych dniej, sostaw. i predisł. S. Dżymbinow, Moskwa 2000.
54. B. Łarin, O raznowidnostjach chudożestwiennoj rieczi, „Russkaja riecz”, vol. 1, ed. by L. Szczerba, Petersburg 1923, s. 89.
55. J. Łotman, Asimmietrija i dialog, „Trudy po znakowym sistiemam” Tartu 1983 t. XVI.
56. O. Mandelsztam, Putieszestwije w Armieniju, w: tegoż, Sobranije socsinienij w czetyriech tomach, Moskwa 1991, t. 3.
57. P. Miedwiediew, Formal’nyj mietod w litieraturowiedienii. Kriticzeskoje wwiedienije w sociologiczeskuju poetiku, Moskwa 1928.
58. E. Mieletinski, Srawnitiel'naja tipołogija folkłora (istoriczeskaja i strukturnaja). Philologica. Issliedowanija po jazyku i litieraturie. Pamjati akadiemika W. Żyrmunskogo, Leningrad 1973, s. 390.
59. Mietodołogia odnogo motiwa, podg. tieksta, primiecz. N. Braginskoj, „Trudy po znakowym sistiemam” 1987 nr XX, s. 122.
60. Morfołogiczeskij (formal’nyj) mietod w litieraturowiedienii (istoriko-bibliograficzeskaja sprawka), w: Chriestomatija po tieorieticzeskomu litieraturowiedieniju, izd. podgotow. I. Czernow, Tartu 1976.
61. G. Müller, Morphologische Poetik. Gesammelte Aufsätze, in Verbindung mit H. Egner herausgegeben von E. Müller, Tübingen 1974.
click here to follow the link
62. G. Müller, Poetyka morfologiczna, przeł. K. Krzemień-Ojak, w: Teoria badań literackich za granicą. Antologia, wyb., wstęp, kom. S. Skwarczyńska, t. 2, cz. 2, Kraków 1981.
63. W. Naumow, A. Marasow, W. Gurkin, K. Kuli, Outlines for a post-Darwinian biology, „Folia Baeriana” 1999 nr 7.
64. A. Nikiforow, Kwoprosu o morfołogiczeskom izuczenii narodnoj skazki, „Sbornik statiej w czest’ akad. A. Sobolewskogo”, Leningrad 1928.
65. I. Oksenow, Nieskol’ko slow o tak nazywajemom formal’nom (morfołogiczeskom) mietodie, w: O kompozicii „Dwienadcati”, „Kniga i Riewolucija” 1923, nr 1(25).
66. H. Oppel, Morphologische Literaturwissenschaft. Goethes Ansicht und Methode, Darmstadt 1947.
67. O wzaimootnoszenii dinamiczeskogo issledowanija ewolucii jazyka, tieksta i kul’tury, w: Issliedowanijapo strukturie tieksta, Moskwa 1987.
68. M. Pietrowski, Kompozicija nowiełły u Mopassana, „Naczala” 1922, nr 1.
69. M. Pietrowski, Morfołogija puszkinskogo „Wystrieła”, w: Problemy poetiki, ried. W. Briusow, Moskwa 1925, s. 173-204.
70. N. Piksanow, Dwa wieka russkoj litieratury, Moskwa 1924, s. 135 i 250-251.
71. W. Płotnikow, Osnownyje principy naucznoj tieorii litieratury. Mietodołogiczeskij et jud’, Woroneż 1888.
72. A. Pomorski, Duchowy proletariusz. Przyczynek do dziejów lamarkizmu społecznego i rosyjskiego kosmizmu XIX-XX wieku (na marginesie antyutopii Andrieja Płatonowa), Open, Warszawa 1996.
73. W. Propp, Historyczne korzenie bajki magicznej, przeł. J. Chmielewski, Warszawa 2003, s. 7.
74. W. Propp, K woprosu o proischożdienii wołszebnoj skazki (wołszebnoje dieriewo na mogile), „Sowietskaja etnografija” 1934 nr 1-2.
75. W. Propp, Morfologia bajki, przeł. W. Wojtyga-Zagórska, Książka i Wiedza, Warszawa 1976, s. 47-49.
76. W. Propp, Nie tylko bajka, wyb. i przeł. D. Ulicka, Warszawa 2000, s. 144-145.
77. W. Propp, Principy kłassifikacii foł'kłornych żanrow [1964], w: tegoż, Sobranije trudów. Poetika „fol'kłora”, Moskwa 1998, s. 175.
78. W. Propp, Russkaja skazka, Leningrad 1984, s. 14.
79. W. Propp, Russkaja skazka, Moskwa 2000, s. 192.
80. W. Propp, Transformacja bajek magicznych, przeł. S. Amsterdamski, „Pamiętnik Literacki” 1973 z. 1.
81. B. Putiłow, Mietodołogija srawnitiel’no-istoriczeskogo izuczenija folkłora, Leningrad 1976, s. 39-42.
82. Razwitije ewolucionnoj teorii w SSSR (1917-1970-e gody), ried. S. Mikulinski, J. Polanski, Leningrad 1983.
83. A. Reformatski, Opyt analiza nowiellisticzeskoj kompozicii, Moskwa 1922.
84. A. Reformatski, Struktura sjużeta u L. Tołstogo, w: tegoż, Lingwistika i poetika, otwietst. ried. G. Stiepanow, Moskwa 1987, s. 181-182.
85. Russkaja nauka o litieraturie w końce XIX-naczale XX w, otwietst. ried. P. Nikołajew, Moskwa 1982.
86. P. Sériot, The Impact of Czech and Russian Biology on the Linguistic Thoughts of the Prague Linguistic Circle, Prague Linguistic Circle Papers/Travaux du cercle linguistique de Prague nouvelle série, ed. by E. Hajicovâ, T. Hoskovec, O. Leska, Z. Skoumalovâ, Prague 1999, Vol. 3.
87. P. Sériot, Structure et totalité: Les origines intellectuelles du structuralisme en Europe centrale et orientale, Paris 1999, s. 302 i 308, 311, 312.
88. I. Shaitanov, Aleksandr Veselovskii’s Historical Poetics: Genre in Historical Poetics, „New Literary History” 2001 nr 32.
89. A. Siewiercow, Gławnyje naprawlienija ewolucionnogo processa: Morfołogiczeskaja tieonja ewolucii, Moskwa-Leningrad 1934.
90. A. Siewiercow, Morfologiczne prawidłowości ewolucji, wyb. i oprac. K. Petrusewicz, Z. Raabe, Warszawa 1956.
91. A. Skaftymow, Poetika i gieniezis bylin. Oczerki [1924], Slavic Printings and Reprintings, ed. by C.H. Van Schooneveld, The Hague-Paris 1970, s. 43.
92. A. Skaftymow, Tieotogiczeskij princip w formirowanii litieratumogo proiswiedienija. Tiematiczeskaja kompozicija romana „Idiot” [1924], w: Poetika. Trudy russkich i sowietskich poeticzeskich szkol, sostaw. D. Kiraj, A. Kowacz, Budapest 1982.
93. S. Skwarczyńska, Systematyka głównych kierunków w badaniach literackich, t. 1, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź 1948, s. 41-59 i 135-155.
94. A. Słapa, Fryderyk Skarbek jako powieściopisarz, Kraków 1918.
95. I. Sorlin, Aux origines de l’étude typologique et historique du folklore. L’Institut de linguistique de N.Ja. Marr et le jeune Propp, „Cahiers du monde russe et soviétique” 1990 nr 2-3.
96. P. Steiner, S. Davydov, The Biological Metaphor in Russian Formalism: The Concept of Morphology, „Sub-Stance” 1977 Vol. 16.
click here to follow the link
97. P. Steiner, History of Theory/Theory of History, "Poetics Today” 1986 vol. 7.
click here to follow the link
98. P. Steiner, Russian Formalism. A Metapoetics, Ithaca 1984, s. 68-98.
99. I. Szajtanow, Kłassiczeskajapoetika niekłassiczeskoj epochi. Była łi zowierszena „Istoriczeskajapoetika”?, „Woprosy litieratury” 2002 nr 4.
100. W. Szkłowski, Gamburgskij sczet, Leningrad 1928, s. 108.
101. W. Szkłowski, Litieratura i kiniematograf, Berlin 1923, s. 50.
102. W. Szkłowski, Pamiatnik naucznoj oszybkie [1930], „Nowoje Litieraturnoje Obozrienije” 2000 nr 44, s. 155.
103. W. Szkłowski, Razwiertywanije sjużeta, Pietrograd 1921.
104. W. Szkłowski, Sientimiental’noje putieszestwije. Wospominanija 1917-1922, Moskwa-Berlin 1923.
105. W. Szkłowski, Swjaz’prijemow sjużetosłożenija s obszczimi prijemami stilja, w: tegoż, O tieorii prozy, Moskwa 1929.
106. W. Szkłowski, Tiechnika pisatiel’skogo riemiesła, Moskwa 1928, s. 7-8.
107. R. Szor, „Formal’nyj mietod” na Zapadie: Szkoła Ziejfierta i „rietoricseskoje” naprawlienije, „Ars poetica: Sbornik statiej”, s. 127.
108. L. Szternberg, Pienuobytnaja rieligija w świetle etnografii, Leningrad 1936.
109. B. Szyfrin, Maski i jestiestwo: morfołogiczeskaja tiema Daniiła Cliarmsa. Szkoła organiczeskogo iskusstwa w russkom modiernizmie, „Studia Slavica Finlandensia” Helsinki 1999 t. XVI/2.
110. K. Tiander, Morfołogija romana. Woprosy tieorii ipsichołogii tworczestwa, t. 2, wyp. 1 (Opyt popularyzacii „Istoriczeskoj poetiki” Aleksandra N. Wiesiełowskogo dla wysszych i sriednich uczebnych zawiedienij). Sinkrietizm w poezii. Drama. Epos. Roman. Lirika. Stat’i gg.: K. Tiandiera i F. Kartaszowa, ried. B. Lezin, Moskwa 1909.
111. I. Tołstoj, Nieudacznoje wraczewanije, „Jazyk i litieratura” Leningrad 1932, t. 8.
112. I. Tołstoj, Swjazannyj i oswobożdiennyjj silen, Pamiati akadiemika N.Ja. Mana (1864-1934), otwietst. ried. I. Mieszczaninow, Moskwa-Leningrad 1938.
113. B. Tomaszewski, Sjużetnoje postrojenije, w: Tieorija litieratury, Moskwa-Leningrad 1928.
114. V. Toporov, A Few Remarks on Propp’s „Morphology of the Folktale”, w: Russian Formalism: A Retrospective Glance, ed. by R.L. Jackson, S. Rudy, New Flaven 1985.
115. K. Troczyński, Teoria poetyki. Szkic z zakresu metodologii nauki o literaturze; Elementy form literackich, w: tegoż, Studia i szkice z nauki o literaturze, oprac. S. Dąbrowski, Kraków 1997.
116. K. Troczyński, Zagadnienia dynamiki poezji, Poznań 1934.
117. J. Tynianow, Fakt literacki, przeł. M. Płachecki; O ewolucji literackiej, przeł. A. Pomorski, w: tegoż, Fakt literacki, wyb. E. Korpała-Kirszak, Warszawa 1978.
118. J. Tynianow, Śmierć Wazyr-Muchtara (1927-29), przeł. N. Drucka, Warszawa 1949.
119. J. Tynianow, Zagadnienie języka wierszy, przeł. F. Siedlecki, w: Rosyjska szkoła stylistyki, wyb. i oprac. M.R. Mayenowa, Z. Saloni, Warszawa 1970, s. 61, 71.
120. J. Tynjanow, Poetika. Istorija litieratury. Kino, s. 515.
121. D. Ulicka, O powieści formalistów, „Przegląd Humanistyczny” 1994 nr 4.
122. Uspiechi biołogicseskich nauk w SSSR za 25 let (1917-1942). Sbornik statiej, otwiet. ried. akad. A. Orbieli, Moskwa-Leningrad 1945.
123. A. Vucinich, Darwin in Russian Thought, Berkeley-Los Angeles-London 1988.
124. R. Wellek, A History of Modern Criticism 1750-1950. Volume 6: American Criticism, 1900-1950, New Haven-London 1986, s. 193.
125. R. Wellek, Metapoetics: Two Views, „Poetics Today” 1986 vol. 7.
click here to follow the link
126. A. Wiesiełowski, Iz łiekcii po tieorii eposa [1884]; Poetika sjużetow, w: tegoż, Istoriczeskaja poetika, ried., wstupit. stat’ja i primiecz. W. Żyrmunskogo, Moskwa 1940, zwł. s. 455, 459, 494-500.
127. A. Wiesietowski, Srazonitiel’naja mifołogija i jejo mietod, w: tegoż, Sobranije soczinienij, t. 16, Moskwa-Leningrad 1938, s. 92.
128. E.M. Wilkinson, Goethe’s Conception of Form, Goethe. A Collection of Critical Essays, ed. by V. Lange, New Jersey 1968.
129. W. Winogradow, Gogol i natural’naja szkoła, Leningrad 1925.
130. W. Winogradow, Osnownyje woprosy sintaksisa priedłożenija, w: tegoż, Issledowanija po russkoj grammatikie, Moskwa 1975.
131. w. Winogradów, Sjużet i architiektonika romana Dostojewskogo „Biednyje Ijudi” zu swjazi swoprosom o poetikie „natural'noj” szkoły, Tworczeskij put’ Dostojewskogo, sbornik statiej pod ried. N. Brodskogo, Leningrad 1924, s. 81.
132. G. Winokur [rec. z:] B. Eichenbaum, Skwoz’ litieraturu, Fiłołogiczeskije issliedowanija. Lingwistika i poetika, otwiet. ried. G. Stiepanow, W. Nieroznak, Moskwa, 1990, s. 81-82.
133. W. Wołoszynow, Marksizm i fiłosofija jazyka. Osnozonyje problemy sociołogiczeskogo mietoda w naukie o jazykie, Leningrad 1930.
134. L. Wygotski, Lekki oddech [1925], w: Psychologia sztuki, przeł. M. Zagórska, oprac. przekł. T. Szyma, oprac. nauk., wstęp i kom. S. Balbus, Kraków 1980, s. 221, 224.
135. L. Wygotski, Psichołogija iskusstwa, Moskwa 1968, s. 73.
136. W. Zinczenko, Mysl' i słowo Gustawa Szpeta (wozwraszczenije iż izgnanija), Moskwa 2000.
137. W. Żyrmunski, Priedislozuije, w: Woprosy tieorii litieratury. Stat’i 1916-1926, Leningrad 1928, s. 11-12,50, 65.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

5

Start page:

53

End page:

81

Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund