Object structure

Title:

Dominikanie i spory wokół prawa do słuchania spowiedzi : recepcja bulli Jana XXIII "Vas electionis" w diecezji wrocławskiej w pierwszej połowie XIV wieku

Subtitle:

Studia Źródłoznawcze = Commentationes T. 52 (2014)

Creator:

Gałuszka, Tomasz (1978- )

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Wydawnictwo DiG

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2014

Description:

p. 3-22 ; Source appendix in Latin. ; Sum. eng.

Subject and Keywords:

confession - Catholic Church - history ; dominicans - Poland - Wroclaw - 600-1500 (Middle Ages) ; religious disputations - Middle Ages, 600-1500 ; John XXII, Pope, 1245-1334

References:

Acta capitulorum generalium ordinis Prædicatorum (1304–1378), t. 1–2, wyd. B. M. Reichert, Monumenta Ordinis Fratrum Prædicatorum historica, t. 3–4, Romae–Stuttgardiae 1898–1899.
Avrile J., A propos du „proprius sacerdos”: quelques réflexions sur les pouvoirs du prêtre de paroisse, w: Proceedings of the Fifth International Congress of Medieval Canon Law, Salamanca 21–25 September 1976, red. S. Kuttner, K. Pennington, Città del Vaticano 1980, s. 471–472.
Barciak A., Spory między plebanem a dominikanami w Raciborzu w XIV wieku, w: Kościół na Śląsku. Z dziejów kultury i życia religijnego, red. F. Wolnik, Opole 2012, s. 213–218.
Bériou N., Autour de Latran IV (1215): la naissance de la confession moderne et sa diffusion, w: Pratiques de la confession. Des pères du désert à Vatican II. Quinze études d’histoire, Paris 1983, s. 73–93.
Bieniak J., Maciej z Gołańczy, w: Słownik biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego, t. 3, Gdańsk 1997, s. 133–136.
Boüard A. de, Les „conservatores et judices” de la Basilique de S. Pierre de Rome, “Mélanges d’Archéologie et d’Histoire de l’Ecole française de Rome”, 30, 1910, s. 321–372.
Bullarium Franciscanum, ed. C. Eubel, t. 6, Rome 1902, s. 319.
Bullarium Ordinis Praedicatorum, ed. T. Ripolli, t. 2, Romae 1730.
Delumeau J., Wyznanie i przebaczenie: historia spowiedzi, Gdańsk 1997.
Dokumenty Soborów Powszechnych, t. 2, opr. A. Baron, H. Pietras, Kraków 2003.
Dola K., Życie kościelne na Śląsku w średniowieczu, w: Miejsce i rola Kościoła wrocławskiego w dziejach Śląska, red. K. Matwijowski, Wrocław 2001, s. 33–34.
Drabina J., Historia miast śląskich w średniowieczu, Kraków 2000.
Fijałek J., Ustalenie chronologii biskupów włocławskich, Kraków 1894.
Gałuszka T., Nieznany spór z ok. 1500 roku pomiędzy krakowskimi mendykantami: przyczynek do badań nad stosunkami międzyzakonnymi w okresie średniowiecza, w: Mendykanci w średniowiecznym Krakowie, red. K. Ożóg, T. Gałuszka, A. Zajchowska, Kraków 2008, s. 477–479.
Grabmann M., Studien zu Johannes Quidort von Paris OP, w: Sitzungsberichte der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, München 1922.
Handling Sin: Confession in the Middle Ages, red. P. Biller, A. J. Minnis, York 1998.
Haren M.J., Friars as confessors. The Canonist Background to Fourteenth-Century Controversy, “Peritia”, 3, 1984, 503–516.
Henricus de Gandavo, Quodlibet VII, q. 21, resp., ed. G. A. Wilson, Opera Omnia, t. 11, Leuven 1991.
Hödl L., Der unfehlbare Lehrentscheid des Papstes im Prozeß gegen Johannes de Polliaco (1318–1321), “Freiburger Zeitschrift für Philosophie und Theologie”, 47, 2000, s. 52–76.
Hödl L., Die Opposition des Johannes de Polliaco gegen die Schule der Gandavistae, “Bochumer Philosophisches Jahrbuch für Antike und Mittelalter”, 9, 2004, s. 115–147.
Hödl L., Johannes de Pollacio und der Streit um die Begründung der menschlichen Willensfreiheit, “Scholastik”, 35, 1960, s. 57–75.
Horst U., The Dominicans and the Pope, Notre Dame, Indiana 2002, s. 33–35.
Jakubek-Raczkowska M., „Tu ergo flecte genua tua”. Sztuka a praktyka religijna świeckich w diecezjach pruskich państwa zakonu krzyżackiego do połowy XV wieku, Pelplin 2014.
Kaczmarek K., Konwent dominikanów wrocławskich w późnym średniowieczu, Wrocław 2008.
Kaczmarek K., Mobilność dominikanów ze śląskiej kontraty polskiej prowincji Zakonu Kaznodziejskiego w XV wieku, w: Św. Jacek Odrowąż i dominikanie na Śląsku, red. A. Barciak, Katowice 2008, s. 146–171.
Kaczmarek K., Średniowieczne podróże wielkopolskich dominikanów, „Studia Periegetica”, 2, 2008, s. 55–71.
Kaczmarek K., Szkoły i studia polskich dominikanów w okresie średniowiecza, Poznań 2005.
Karwasińska J., Florian z Kościelca, w: Polski Słownik Biograficzny, t. 7, s. 38–40.
Kielar P., Studia nad kulturą szkolną i intelektualną dominikanów prowincji polskiej w średniowieczu, w: Studia nad historią dominikanów w Polsce 1222–1972, red. J. Kłoczowski, t. 1, Warszawa 1975.
Kłoczowski J., Dominikanie polscy na Śląsku w XIII–XIV wieku, Lublin 1956.
Kłoczowski J., Polska prowincja dominikańska w średniowieczu i Rzeczypospolitej Obojga (Wielu) Narodów, Poznań 2008.
Kłoczowski J., Średniowieczne okręgi klasztorne dominikanów mazowieckich, w: Kultura staropolska – kultura europejska. Prace ofiarowane Januszowi Tazbirowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. S. Bylina, Warszawa 1997, s. 149–154.
Koch J., Der Prozeß gegen den Magister Johannes de Polliaco und seine Vorgeschichte,”Recherches de théologie ancienne et médiévale”, 5, 1933, s. 393–492.
Konarska-Zimnicka S., „Nie szata zdobi człowieka”. Statuty synodalne w walce o skromność ubioru duchownych, w: „Ecclesia semper reformanda”. Kryzysy i reformy średniowiecznego Kościoła, red. T. Gałuszka, T. Graff, G. Ryś, Kraków 2013, s. 443–464.
Kosman M., Poczet prymasów Polski, Bydgoszcz 1997.
Kozłowska-Budkowa Z., Nanker, w: Polski Słownik Biograficzny, t. 22, s. 513–514.
Kucharski W., „Beatus Ceslaus nationie Polonus”. Dzieje kultu błogosławionego Czesława, Kraków 2012.
Maciejewski J., Episkopat polski doby dzielnicowej 1180–1320, Kraków–Bydgoszcz 2003.
Mandziuk J., Historia Kościoła Katolickiego na Śląsku, t. 1, Warszawa 2010.
Mansfield M.C., The Humiliation of Sinners: Public Penance in Thirteenth-century France, New York 1995.
Markgraf H., Die Rechnung über den Peterspfenning im Archidiakonat Oppeln 1447., “Zeitschrift des Vereins für Geschichte und Alterthum Schlesiens”, 27, 1893, s. 370–371.
Meersseman G., La Défense des ordres mendiants contre Richard FitzRalph par Barthélemy de Bolsenheim OP, “Archivum Fratrum Praedicatorum”, 5, 1933, s. 124–173.
Miethke J., De potestate papae, Tübingen 2000.
Místopisný rejstřík obcí českého Slezska a severní Moravy, opr. A. Turek, Opava 2004.
Monumenta Eremitarum S. Augustini, ed. Akademia Scientiarum Boica, Monumenta Boica, t. 19, Monachii 1810.
Mortier R.P., Histoire des Maitres Généraux, t. 2, Paris 1905, s. 536–537.
Nieszwiec R., Z dziejów kapituły kolegiackiej w Opolu do końca XV wieku, w: Millenium Kościoła na Śląsku, red. J. Kopiec, Opole 2000, s. 69–88.
Nitecki P., Biskupi Kościoła w Polsce w latach 965–1999. Słownik biograficzny, Warszawa 2000.
Nowacki J., Dzieje archidiecezji poznańskiej, t. 2, Poznań 1964.
Palu P. de la, Tractatus de potestate papae (Toulouse, bibl. de la ville, 744), ed. P. T. Stella, Zürich 1966.
Panic I., Śląsk Cieszyński w średniowieczu (do 1528 roku), w: Dzieje Śląska Cieszyńskiego od zarania do czasów współczesnych, red. I. Panic, t. 2, Cieszyn 2010, s. 396–397.
Pater J., Poczet biskupów wrocławskich, Wrocław 2000.
Peter A., Geschichte der Stadt Teschen, Teschen 1898.
Pieradzka K., Henryk z Wierzbna, w: Polski Słownik Biograficzny, t. 9, s. 424–425.
Popiołek F., Dzieje Śląska austriackiego z ilustracjami, Cieszyn 1913.
Reblová A., Farní kostel Povýšení sv. Křtå H_ Y_ . DUYLQp_–Fryštátě, Karviná 2002.
Reblová A., Karviná: radnice v proměnách času, Karviná 2008.
Reiter E.H., A Late Fourteenth-Century Dominican Defense of Mendicant Confessional Authority: The Super Clementinam of „Magister Maximus”, “Archivum Fratrum Praedicatorum”, 67, 1997, s. 61–112.
Samulski R., Untersuchungen über die persönliche Zusammensetzung des Breslauer Domkapitels im Mittelalter bis zum Tode des Bischofs Nanker (1341), Weimar 1940.
Sikes J.G., John de Pouilli and Peter de la Palu, “English Historical Review”, 49, 1934, s. 219–240.
Silnicki T., Dzieje i ustrój kościoła katolickiego na Śląsku do końca XIV wieku, Warszawa 1953.
Skierska I., Obowiązek mszalny w średniowiecznej Polsce, Warszawa 2003.
Śmigiel K., Słownik biograficzny arcybiskupów gnieźnieńskich i prymasów Polski, Poznań 2002.
Subera I., Synody prowincjonalne arcybiskupów gnieźnieńskich, Warszawa 1971, s. 67–73.
Swanson R.N., Religion and Devotion in Europe, c. 1215–c. 1515, Cambridge 2000.
Synody diecezji wrocławskiej i ich statuty, ed. J. Sawicki, Concilia Poloniae. Źródła i studia krytyczne, t. 10, Wrocław–Warszawa–Kraków 1963.
Torrell J.-P., Tomasz z Akwinu. Człowiek i dzieło, Warszawa 2008.
Turek J., Spory dominikanów polskiej prowincji z duchowieństwem diecezjalnym w okresie od XIII do XV wieku, „Przegląd Tomistyczny”, 15, 2009, s. 397–430.
Turley T., Infallibilists in the curia of Pope John XXII, “Journal of Medieval History”, 1, 1975, s. 71–101.
Weitzel A., Das Archidiakonat Oppeln von 1230 his 1810, „Zeitschrift des Bereins für Geschichte und Alterthum Schlesiens”, 12, 1875, s. 384–385.
Wiadomości do dziejów Polskich w Archiwum Prowincyi Szląskiéj, opr. A. Mosbach, Wrocław 1860.
Wippel J.F., Godfrey of Fontaines: Disputed Questions 9, 10, and 12, “Franciscan Studies”, 33, 1973, s. 351–372.
Wippel J.F., Possible Sources for Godfrey of Fontaines’ Views on the Act–Potency Composition of Simple Creatures, „Mediaeval Studies”, 46, 1984, s. 222–244.
Wolff A., Projekt instrukcji wydawniczej dla pisanych źródeł historycznych do połowy XVI wieku, „Studia Źródłoznawcze”, 1, 1957, s. 155–181.
Wyrozumski J., Arcybiskupi gnieźnieńscy w XIII i XIV w., ”Folia Historica Cracoviensia” , 4–5, 1997–1998, s. 54–61.
Zajchowska A., Między uniwersytetem a zakonem. Biografia i spuścizna pisarska dominikanina Jana z Ząbkowic († 1446), Warszawa 2013.
Zdanek M., Fragment akt kapituły prowincjalnej dominikanów polskich z 1338 roku, „Roczniki Historyczne”, 76, 2010, s. 266–267.
Zeyen R., Die theologische Disputation des Johannes von Pollacio zur kirschlichen Verfassung, Bern 1976.
Zuber A., Historia Kościoła katolickiego p.w. Piotra i Pawła, w: Dzieje Skoczowa od zarania do współczesności, red. E. Biszorski, J. Broda, W. Iwanek, K. Kajzer, Skoczów 1993, s. 56–57.

Relation:

Studia Źródłoznawcze

Volume:

52

Start page:

3

End page:

22

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0081-7147

Source:

IH PAN, sygn. B.88/52 Podr. ; IH PAN, sygn. B.89/52 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by: