Object structure

Title:

Dwudziestowieczne "podróże intelektualne". (Między esejem a autobiografią)

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 2-3 (2003)

Creator:

Kozicka, Dorota

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2003

Description:

21 cm

Subject and Keywords:

travel writing ; essay ; autobioraphy ; Polish literature - 20th century ; intellectual travels ; artistic travels

References:

1. T.W. Adorno, Pozycja narratora we współczesnej powieści, w: Sztuka i sztuki. Wybór esejów, wyb. i wstęp K. Sauerland, przeł. K. Krzemień-Ojak, Warszawa 1990. s. 176. ; 2. A. Bielik-Robson, Inna nowoczesność. Pytania o współczesną formułę duchowości, Kraków 2000, s. 7. ; 3. E. Bieńkowska, Włochy Iwaszkiewicza, "Tygodnik Powszechny" 1977 nr 40. ; 4. A. Bobkowski, Szkice piórkiem, Warszawa 1995. ; 5. T. Burek, Powieść utajona, w: Żadnych marzeń, Warszawa 1989, s. 134. ; 6. S. Burkot, Polskie podróżopisarstwo romantyczne, Warszawa 1988, s. 6. ; 7. W.J. Burszta, Podróżować, posiadać, wiedzieć, w: Pojednanie tożsamości z różnicą. Studia kulturoznawcze, red. E. Rewers, Poznań 1995, s. 262-263. ; 8. M. Czermińska, Autobiografia i powieść czyli pisarz i jego postacie, Gdańsk 1987. ; 9. M. Czermińska, Autobiograficzny trójkąt. Świadectwo, wyznanie i wyzwanie, Kraków 2000, s. 18. ; 10. S. Dąbrowski, Literatura i literackość. Zagadnienia, spory, wnioski, Kraków 1977. ; 11. B. Faron, Twórczość Zbigniewa Uniłowskiego w świetle międzywojennej krytyki literackiej. „Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP w Krakowie", z. 24: „Prace Historycznoliterackie" III, s. 122. ; 12. M. Głowiński, Muza zmyślonych podróży, „Teksty Drugie" 1991 nr 1-2. ; 13. M. Głowiński, Powieść a dziennik intymny, w: Narracje literackie i nieliterackie. Prace wybrane, t. II, Kraków 1997. ; 14. W. Gombrowicz, Dzienniki 1961-1966, Kraków 1989, s. 99-111. ; 15. W. Gombrowicz, Dziennik transatlantycki, „Kultura" 1963 nr 10. ; 16. S. Goszczyński, Dziennik podróży do Tatrów, oprac. S. Sierotwiński, Wrocław 1958, s. LXVI i LXXI. ; 17. K. Górski, Literatura podróżnicza, „Rocznik Literacki" 1933—1934. ; 18. G. Grochowski, Od empirii do narracji - „Imperium" Ryszarda Kapuścińskiego, w: Tekstowe hybrydy. Literackość i jej pogranicza, Wrocław 2000. ; 19. Z. Herbert, Barbarzyńca w ogrodzie. Warszawa 1990, s. 202-203. ; 20. G. Herling-Grudziński, Dziennik pisany nocą, Warszawa 1990 (zapis z 3 czerwca 1976 roku). ; 21. J. Iwaszkiewicz, Książka o Sycylii, Warszawa 2000, s. 106-107. ; 22. R. Jacobson, Co to jest poezja? przeł. M.R. Mayenowa, w: tenże, Praska szkoła strukturalna w latach 1926-1948. Wybór materiałów, Warszawa 1966, s. 115. ; 23. M. Janion, Być „ja" swojego „ja", w: Prace wybrane, t. II: Tragizm, Historia, Prywatność, Kraków 2000. ; 24. J. Jarzębski, Kariera autentyku, w: Studia o narracji, red. J. Błoński, S. Jaworski, Wrocław 1982. ; 25. K.G. Just, Essay, w: Deutsche Philologie im Aufriss, Band 2, Berlin 1954. ; 26. J. Kandziora, Zmęczeni fabułą. Narracje osobiste w prozie polskiej po 1976 roku, Wrocław 1993. ; 27. Z. Klatik, Ueber die Poetik der Reisebeschreibung. „Zagadnienia Rodzajów Literackich", t. XI, z. 2 ; 28. D. Korwin-Piotrowska, Problemy poetyki opisu prozatorskiego, Kraków 2001, s. 129. ; 29. A.S. Kowalczyk, Kryzys świadomości europejskiej w eseistyce polskiej lat 1945-1917 (Vincenz - Stempowski - Miłosz), Warszawa 1990, s. 24. ; 30. A.S. Kowalczyk, Nieśpieszny przechodzień i paradoksy. Rzecz o Jerzym Stempowskim, Wrocław 1997. ; 31. Ph. Lejeune, Pakt autobiograficzny, przeł. A. Labuda, w: tegoż, Wariacje na temat pewnego paktu. O autobiografii, red. R. Lubas-Bartoszyńska, Kraków 2001. ; 32. D.S. Luft, Robert Musil and the Crisis of European Culture 1880-1942, Berkeley 1980. ; 33. R. Lubas-Bartoszyńska, Między autobiografią a literaturą, Warszawa 1993, s. 29. ; 34. Z. Łapiński, Ja, Ferdydurke. Gombrowicza świat interakcji, Lublin 1985, s. 92. ; 35. L. Łopatyńska, Dziennik osobisty, jego odmiany i przemiany, „Prace Polonistyczne" 1950, s. 253-280. ; 36. A. Milecki, Forma dziennika w literaturze francuskiej, Kraków 1983. ; 37. Moja biblioteka. Warsztat musi być czynny. Z Ryszardem Kapuścińskim rozmawia Barbara N. Łopieńska, „Res Publica" 1995 nr 9, s. 53. ; 38. A. Nasalska, Problematyka twórczości reportażowej dwudziestolecia międzywojennego, "Annales" UMCS 1971. ; 39. E. Nawrocka, Osoba w podróży (O podróżach Marii Dąbrowskiej), w: Osoba w literaturze i komunikacji literackiej, red. E. Balcerzan, W. Bolecki, Warszawa 2000. ; 40. Cz. Niedzielski, O teoretycznoliterackich tradycjach prozy dokumentarnej [podróż - powieść - reportaż], Toruń 1966. ; 41. Cz. Niedzielski, Reportaż, w: Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny, t. II, Warszawa 2000, s. 97- 99. ; 42. Cz. Niedzielski, Zagadnienia reportażu w krytyce literackiej dwudziestolecia międzywojennego, Toruń 1963. ; 43. R. Nycz, Osoba w nowoczesnej literaturze: ślady obecności, w: Osoba w literaturze i komunikacji literackiej, red. E. Balcerzan, W. Bolecki, Warszawa 2000. ; 44. R. Nycz, Sylwy współczesne, Kraków 1996. ; 45. W. Ostrowski, Podróż, w: Materiały do Słownika Rodzajów Literackich, „Zagadnienia Rodzajów Literackich" 1979, XXII, z. 2. ; 46. J. Sławiński, Podróż, w: Słownik terminów literackich, red. J. Sławiński, Wrocław-Warszawa-Kraków 1998, s. 394-395. ; 47. J. Stempowski, Dziennik podróży do Austrii i Niemiec, w: tegoż, Od Berdyczowa do Lafitów, wyb., oprac, i przedmowa A.S. Kowalczyk, Wołowiec 2001. ; 48. J. Strelka, Der literarische Reiseherieht, w: Prosakunst ohne erzaehlen. Die Gattungen der nicht - fiktionalen Kunstprosa, hrs. von K. Weissenberger, Thubingen 1985. ; 49. A. Sulikowski, Tradycja personalistyczna we współczesnej eseistyce polskiej, w: Polski esej. Studia, red. M. Wyka, Kraków 1991. ; 50. J.J. Szczepański, Świat wielu czasów, przedr. w: tegoż, Trzy podróże, Krakow 1981. ; 51. Z. Uniłowski, Narkotyk Ameryki Południowej, „Wiadomości Literackie" 1935 nr 32. ; 52. Z. Uniłowski, Żyto w dżungli, w: tenże, Żyto w dżungli, Pamiętnik morski, Reportaże, wyb. i posł. B. Faron, Warszawa 1981, s. 108. ; 53. J. Wittlin, Etapy. Italia - Francja - Jugosławia, Warszawa 1933. ; 54. J. Wittlin, Orfeusz w piekle dwudziestego wieku, Kraków 2000, cz. II: Etapy i nowe etapy, rozdz.: Z walizy włoskiej, z walizy francuskiej, z walizy jugosłowiańskiej, s. 171. ; 55. K. Wolny, O twórczości Ryszarda Kapuścińskiego. Rzeszów 1998. ; 56. K. Wolny, Reportaż. Między literaturą a publicystyką, w: Dziennikarstwo i świat mediów, red. Z. Bauer, E. Chudziński, Kraków 1996. ; 57. H. Zaworska, Sztuka podróżowania. Poetyckie mity podróży w twórczości J. Iwaszkiewicza, J. Przybosia, T. Różewicza, Kraków 1980, s. 36. ; 58. Z. Ziątek, Wiek dokumentu. Inspiracje dokumentalne w polskiej prozie współczesnej, Warszawa 1999. ; 59. R. Zimand, Diarysta Stefan Ż., Wrocław-Warszawa-Kraków 1990, s. 17-18. ; 60. R. Zimand, „Prawda", „Zmyślenie" i Dniewnik Pisatielja, w: Etos i artyzm. Rzecz o Herlingu-Grudzińskim, red. S. Wysłouch, R.K. Przybylski, Poznań 1991. ; 61. R. Zimand, „Zaproszenie - Pożegnanie", w: Materiał dowodowy. Szkice drugie, wybór i oprac. D. Siwicka, Biblioteka „Kultury", 1992, 477.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

2-3

Start page:

41

End page:

59

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

×

Citation

Citation style: