Object structure

Title:

Dwudziestowieczne "podróże intelektualne". (Między esejem a autobiografią)

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 2-3 (2003)

Creator:

Kozicka, Dorota

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2003

Description:

21 cm

Type of object:

Czasopismo/Artykuł

Subject and Keywords:

relacje z podróży ; esej ; autobiorafia ; literatura polska - 20 w. ; podróże intelektualne ; podróże artystyczne

References:

1. T.W. Adorno, Pozycja narratora we współczesnej powieści, w: Sztuka i sztuki. Wybór esejów, wyb. i wstęp K. Sauerland, przeł. K. Krzemień-Ojak, Warszawa 1990. s. 176.
2. A. Bielik-Robson, Inna nowoczesność. Pytania o współczesną formułę duchowości, Kraków 2000, s. 7.
3. E. Bieńkowska, Włochy Iwaszkiewicza, "Tygodnik Powszechny" 1977 nr 40.
4. A. Bobkowski, Szkice piórkiem, Warszawa 1995.
5. T. Burek, Powieść utajona, w: Żadnych marzeń, Warszawa 1989, s. 134.
6. S. Burkot, Polskie podróżopisarstwo romantyczne, Warszawa 1988, s. 6.
7. W.J. Burszta, Podróżować, posiadać, wiedzieć, w: Pojednanie tożsamości z różnicą. Studia kulturoznawcze, red. E. Rewers, Poznań 1995, s. 262-263.
8. M. Czermińska, Autobiografia i powieść czyli pisarz i jego postacie, Gdańsk 1987.
9. M. Czermińska, Autobiograficzny trójkąt. Świadectwo, wyznanie i wyzwanie, Kraków 2000, s. 18.
10. S. Dąbrowski, Literatura i literackość. Zagadnienia, spory, wnioski, Kraków 1977.
11. B. Faron, Twórczość Zbigniewa Uniłowskiego w świetle międzywojennej krytyki literackiej. „Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP w Krakowie", z. 24: „Prace Historycznoliterackie" III, s. 122.
12. M. Głowiński, Muza zmyślonych podróży, „Teksty Drugie" 1991 nr 1-2.
13. M. Głowiński, Powieść a dziennik intymny, w: Narracje literackie i nieliterackie. Prace wybrane, t. II, Kraków 1997.
14. W. Gombrowicz, Dzienniki 1961-1966, Kraków 1989, s. 99-111.
15. W. Gombrowicz, Dziennik transatlantycki, „Kultura" 1963 nr 10.
16. S. Goszczyński, Dziennik podróży do Tatrów, oprac. S. Sierotwiński, Wrocław 1958, s. LXVI i LXXI.
17. K. Górski, Literatura podróżnicza, „Rocznik Literacki" 1933—1934.
18. G. Grochowski, Od empirii do narracji - „Imperium" Ryszarda Kapuścińskiego, w: Tekstowe hybrydy. Literackość i jej pogranicza, Wrocław 2000.
19. Z. Herbert, Barbarzyńca w ogrodzie. Warszawa 1990, s. 202-203.
20. G. Herling-Grudziński, Dziennik pisany nocą, Warszawa 1990 (zapis z 3 czerwca 1976 roku).
21. J. Iwaszkiewicz, Książka o Sycylii, Warszawa 2000, s. 106-107.
22. R. Jacobson, Co to jest poezja? przeł. M.R. Mayenowa, w: tenże, Praska szkoła strukturalna w latach 1926-1948. Wybór materiałów, Warszawa 1966, s. 115.
23. M. Janion, Być „ja" swojego „ja", w: Prace wybrane, t. II: Tragizm, Historia, Prywatność, Kraków 2000.
24. J. Jarzębski, Kariera autentyku, w: Studia o narracji, red. J. Błoński, S. Jaworski, Wrocław 1982.
25. K.G. Just, Essay, w: Deutsche Philologie im Aufriss, Band 2, Berlin 1954.
26. J. Kandziora, Zmęczeni fabułą. Narracje osobiste w prozie polskiej po 1976 roku, Wrocław 1993.
27. Z. Klatik, Ueber die Poetik der Reisebeschreibung. „Zagadnienia Rodzajów Literackich", t. XI, z. 2
28. D. Korwin-Piotrowska, Problemy poetyki opisu prozatorskiego, Kraków 2001, s. 129.
29. A.S. Kowalczyk, Kryzys świadomości europejskiej w eseistyce polskiej lat 1945-1917 (Vincenz - Stempowski - Miłosz), Warszawa 1990, s. 24.
30. A.S. Kowalczyk, Nieśpieszny przechodzień i paradoksy. Rzecz o Jerzym Stempowskim, Wrocław 1997.
31. Ph. Lejeune, Pakt autobiograficzny, przeł. A. Labuda, w: tegoż, Wariacje na temat pewnego paktu. O autobiografii, red. R. Lubas-Bartoszyńska, Kraków 2001.
32. D.S. Luft, Robert Musil and the Crisis of European Culture 1880-1942, Berkeley 1980.
33. R. Lubas-Bartoszyńska, Między autobiografią a literaturą, Warszawa 1993, s. 29.
34. Z. Łapiński, Ja, Ferdydurke. Gombrowicza świat interakcji, Lublin 1985, s. 92.
35. L. Łopatyńska, Dziennik osobisty, jego odmiany i przemiany, „Prace Polonistyczne" 1950, s. 253-280.
36. A. Milecki, Forma dziennika w literaturze francuskiej, Kraków 1983.
37. Moja biblioteka. Warsztat musi być czynny. Z Ryszardem Kapuścińskim rozmawia Barbara N. Łopieńska, „Res Publica" 1995 nr 9, s. 53.
38. A. Nasalska, Problematyka twórczości reportażowej dwudziestolecia międzywojennego, "Annales" UMCS 1971.
39. E. Nawrocka, Osoba w podróży (O podróżach Marii Dąbrowskiej), w: Osoba w literaturze i komunikacji literackiej, red. E. Balcerzan, W. Bolecki, Warszawa 2000.
40. Cz. Niedzielski, O teoretycznoliterackich tradycjach prozy dokumentarnej [podróż - powieść - reportaż], Toruń 1966.
41. Cz. Niedzielski, Reportaż, w: Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny, t. II, Warszawa 2000, s. 97- 99.
42. Cz. Niedzielski, Zagadnienia reportażu w krytyce literackiej dwudziestolecia międzywojennego, Toruń 1963.
43. R. Nycz, Osoba w nowoczesnej literaturze: ślady obecności, w: Osoba w literaturze i komunikacji literackiej, red. E. Balcerzan, W. Bolecki, Warszawa 2000.
44. R. Nycz, Sylwy współczesne, Kraków 1996.
45. W. Ostrowski, Podróż, w: Materiały do Słownika Rodzajów Literackich, „Zagadnienia Rodzajów Literackich" 1979, XXII, z. 2.
46. J. Sławiński, Podróż, w: Słownik terminów literackich, red. J. Sławiński, Wrocław-Warszawa-Kraków 1998, s. 394-395.
47. J. Stempowski, Dziennik podróży do Austrii i Niemiec, w: tegoż, Od Berdyczowa do Lafitów, wyb., oprac, i przedmowa A.S. Kowalczyk, Wołowiec 2001.
48. J. Strelka, Der literarische Reiseherieht, w: Prosakunst ohne erzaehlen. Die Gattungen der nicht - fiktionalen Kunstprosa, hrs. von K. Weissenberger, Thubingen 1985.
49. A. Sulikowski, Tradycja personalistyczna we współczesnej eseistyce polskiej, w: Polski esej. Studia, red. M. Wyka, Kraków 1991.
50. J.J. Szczepański, Świat wielu czasów, przedr. w: tegoż, Trzy podróże, Krakow 1981.
51. Z. Uniłowski, Narkotyk Ameryki Południowej, „Wiadomości Literackie" 1935 nr 32.
52. Z. Uniłowski, Żyto w dżungli, w: tenże, Żyto w dżungli, Pamiętnik morski, Reportaże, wyb. i posł. B. Faron, Warszawa 1981, s. 108.
53. J. Wittlin, Etapy. Italia - Francja - Jugosławia, Warszawa 1933.
54. J. Wittlin, Orfeusz w piekle dwudziestego wieku, Kraków 2000, cz. II: Etapy i nowe etapy, rozdz.: Z walizy włoskiej, z walizy francuskiej, z walizy jugosłowiańskiej, s. 171.
55. K. Wolny, O twórczości Ryszarda Kapuścińskiego. Rzeszów 1998.
56. K. Wolny, Reportaż. Między literaturą a publicystyką, w: Dziennikarstwo i świat mediów, red. Z. Bauer, E. Chudziński, Kraków 1996.
57. H. Zaworska, Sztuka podróżowania. Poetyckie mity podróży w twórczości J. Iwaszkiewicza, J. Przybosia, T. Różewicza, Kraków 1980, s. 36.
58. Z. Ziątek, Wiek dokumentu. Inspiracje dokumentalne w polskiej prozie współczesnej, Warszawa 1999.
59. R. Zimand, Diarysta Stefan Ż., Wrocław-Warszawa-Kraków 1990, s. 17-18.
60. R. Zimand, „Prawda", „Zmyślenie" i Dniewnik Pisatielja, w: Etos i artyzm. Rzecz o Herlingu-Grudzińskim, red. S. Wysłouch, R.K. Przybylski, Poznań 1991.
61. R. Zimand, „Zaproszenie - Pożegnanie", w: Materiał dowodowy. Szkice drugie, wybór i oprac. D. Siwicka, Biblioteka „Kultury", 1992, 477.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

2-3

Start page:

41

End page:

59

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: