Object structure

Title:

Aporie, skandale, wyrwy w tekście. Etyka opowieści o Zagładzie

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 1-2 (2002)

Creator:

Ubertowska, Aleksandra

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2002

Description:

21 cm

Subject and Keywords:

Polish literary periodicals - 21th

References:

1. T.W. Adorno, Dialektyka negatywna, przeł. K. Krzemieniowa, Warszawa 1986, s. 516.
2. H. Arendt, Eichmann w Jerozolimie. Rzecz o banalności zła, przeł. A. Szostkiewicz, Kraków 1987, s. 346.
3. S. Barańczak, Posłowie w: W. Dichter, Koń Pana Boga, Kraków 1996, s. 219-220.
4. A. Bielik-Robson, Inna nowoczesność. Pytania o współczesną formułę duchowości, Kraków 2000, s. 274.
5. J. Błoński, Autoportret żydowski, czyli o żydowskiej szkole w literaturze polskiej, w: tenże: Biedni Polacy patrzą na getto, Kraków 1994.
6. S. Buryła, Holocaust a nowa sytuacja tragiczna, „Ruch Literacki" 1999 z. 6, s. 637.
7. A. Burzyńska, Krajobraz po dekonstrukcji, „Ruch Literacki" 1995 z. 2, s. 90.
8. A. Burzyńska, Lekturografia. Filozofia czytania według Jacquesa Derridy „Pamiętnik Literacki" 2000 nr 1.
9. C. Cavanagh, Poetyka żydowskości: Mandelsztam, Dante a „zaszczytne powołanie Żyda" „Teksty Drugie" 1992 nr 5.
10. P. Celan, Dudnienie [wiersz], przeł. F. Przybylak, w: P. Celan, Wiersze, Kraków 1988.
11. P. Celan, Przemówienie z okazji przyjmowania Nagrody Literackiej Wolnego Hanzeatyckiego Miasta Bremy, przeł. F. Przybylak, „Odra" 1983 nr 4, s. 62.
12. S. Critchley, Etyka dekonstrukcji (fragment), przeł. J. Gutorow, „Odra" 1999 nr 10, s. 61.
13. J. Derrida, Edmond Jabés i kwestia księgi, przeł. A. Wodnicki, „Literatura na Świecie" 2001 nr 7, s. 154.
14. J. Derrida, Szibbolet. Dla Paula Celana, przeł. A. Dziadek, Bytom 2000, s. 71.
15. W. Dichter, Szkoła bezbożników, Kraków 1999, s. 43.
16. B. Engelking, Zagłada i pamięć. Doświadczenie Holocaustu i jego konsekwencje opisane na podstawie relacji autobiograficznych, Warszawa 2001.
17. M. Foucault, Szaleństwo, nieobecność dzieła, przeł. T. Komendant, w: M. Faucault: Powiedziane, napisane. Szaleństwo i literatura, wybrał i oprac. T. Komendant, Warszawa 1999, s. 158.
18. S.L. Gilman, Jewish Self-Hatred: Antisemitism and the Hidden Language of the Jews, Baltimore-London 1986, s. 233.
19. M. Głowiński, Czarne sezony, Warszawa 1999.
20. M. Głowiński, Szaleństwo, „Odra" 2001 nr 10, s. 58.
21. H. Grynberg, Bohaterstwo dzieci Holocaustu, „Res Publica Nowa" 2001 nr 8, s. 45-49.
22. H. Grynberg, Życie ideologiczne, osobiste, codzienne i artystyczne, Warszawa 1998, s. 11.
23. H. Grynberg, Życie jako dezintegracja, w: tenże: Prawda nieartystyczna, Katowice 1990, s. 7.
24. J. Gutorow, Inny Derrida? (kilka refleksji nad tzw. etyką dekonstrukcji) „Odra" 1999 nr 10.
25. W. Hamacher, Die Sekunde der Inversion. Bewegungen einer Figur durch Celan, w: Paul Celan, Frankfurt a. Main 1983.
26. A. Heller, Pamięć i zapominanie. O sensie i braku sensu, przeł. A. Kopacki, „Przegląd Polityczny" 2001 nr 52/53.
27. Jak wyśpiewać sekcję zwłok?, „Res Publika Nowa" 2001 nr 7, s. 76.
28. V. Klemperer, Chcę dawać świadectwo aż do końca. Dzienniki 1933-1945, przeł.A. A. Klubowie, Kraków 2000.
29. V. Klemperer, Ich will Zeugnis ablegen bis zum letzten. Tagebücher 1933-45, Berlin 1995.
30. V. Klemperer, LTI. Notatnik filologa, przeł. J. Zychowicz, Kraków-Wrocław 1983.
31. J. Kristeva, Chora na cierpienie: Duras, przeł. M. Pluta, „Kresy" 2001 nr 1-2, s. 7.
32. J. Leociak Dlaczego pisali? w: tenże: Tekst wobec Zagłady (o relacjach z getta warszawskiego), Wrocław 1997, s. 97-133.
33. J. Leociak, Tekst wobec Zagłady (o relacjach z getta warszawskiego), Wrocław 1997, s. 26-31.
34. E. Levinas, Autrement qu'être ou au-dela de l'essence, Haga 1974.
click here to follow the link
35. E. Levinas, Bez imienia, w: tenże: Imię własne, przeł. J. Margański, Warszawa 2000, s. 137.
36. M.P. Markowski, Zwrot etyczny w badaniach literackich, „Pamiętnik Literacki" 2000 z. 1.
37. J.H. Miller, The Ethics of Reading, w: tenże: Theory Now and Then, Durnham 1991, s. 338-340.
38. K. Okopień, Podmiot, czyli podrzutek. O fenomenologii odbioru idei filozoficznych, Warszawa 1997, s. 214.
39. W. Panas, Pismo i rana. O literaturze polsko-żydowskiej, w: tenże: Pismo i rana, Lublin 1995.
40. J.N. Riddel, Od Heideggera do Derridy aż po przypadek: podwojenie a język (poetycki), przeł. K. i J. Faliccy. „Pamiętnik Literacki" 1987 z. 4.
41. Y. Riecker, „Sich alles assimilieren können und doch seine Eigenart bewahren". Victor Klemperers Identitätaskonstruktion und die deutsch-jüdische Geschichte. W: Im Herzen der Finsternis. Victor Klemperer als Chronist derNZ-Zeit. Hrg. H. Heer. Berlin 1997.
42. M. Riffaterre, Semiotyka intertekstualna: interprétant, przeł. K. i J. Faliccy, „Pamiętnik Literacki" 1988, z. 1.
43. R. Rorty, Filozofia a zwierciadło natury, przeł. M. Szczubiałka, Warszawa 1994, s. 286.
44. J.P. Sartre, Rozważania o kwestii żydowskiej, przeł. J. Lisowski, Łódź 1992, s. 103.
45. R. Scholes, Powieść jako paradygmat etyczny, przeł. R Czapliński, „Pamiętnik Literacki" 1992, z. 4.
46. H.J. Schütz, Nach dem Holockaust - Verhältnis zur Sprache w: tenże: "Eure Sprache ist auch meine". Eine deutsch-jüdische Geschichte, Zürich-München 2000, s. 397.
47. H. Serkowska, Podmiot, tożsamość, narracja. Polemika Adrainny Cavarero z Rosi Baridotti, „Pamiętnik Literacki" 2000 z. 1, s. 246.
48. K. Szczuka, Miłość w czasach Zagłady, „Tygodnik Powszechny" 1999 nr 27, s. 14.
49. R.G. Thomson, Extraordinary bodies. Figuring Physical Disability in Amercian Culture and Literature, New York 1997, s. 5-51.
50. M. Zaleski, „Ludzie ludziom..."? „Ludzie Żydom... ". Świadectwo literatury?, w: Literatura polska wobec Zagłady, red. A. Brodzka-Wald, D. Krawczyńska i J. Leociak. (Materiały z konferencji naukowej, zorg. przez ŻIH, IN-B, IBL PAN 22-23 listopada 1999), Warszawa 2000.
51. M. Zaleski, Różnica, w: tenże: Formy pamięci, Warszawa 1996.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

1-2

Start page:

125

End page:

139

Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund