Object

Title: Modernizm w literaturze polskiej XX w. (rekonesans)

Creator:

Bolecki, Włodzimierz

Date issued/created:

2002

Resource Type:

Article

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 4 (2002)

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

21 cm

References:

1. M. Alexander, From Modernism to Postmodernism, in Flights from Realism. Themes and Strategies in Postmodernist British and American Fiction, London 1990.
2. S. Balbus, Między stylami, Kraków 1996.
3. E. Balcerzan, Poezja polska w latach 1939-1965, t. 1-2, Warszawa 1982.
4. K. Bartoszyński, Przymiarki "prądologiczne": modernizm vs Postmodernizm, "Teksty Drugie" 1994 nr 5-6.
5. J. Baudrillard, Modernité, w: Encyclopedia Universalis, Paris 1985, s. 424-426.
6. E. Behler, Modernism and Postmodernism in Contemporary Thought, in Irony and the Discourse of Modernity, Seattle-London 1990, s. 3-36.
7. D. Bell, Kulturowe sprzeczności kapitalizmu (1960), przeł. W. Zujewicz, wstęp M. Tarkowski, Warszawa 1978.
8. W. Bernacki, Od modernizmu do postmodernizmu. Obraz społeczeństwa modernistycznego w literaturze krytycznej, Kraków 1999.
9. S. Bocola, The Art of Modernism. Art, Culture, and Society from Goya to the Present Day, Munich-London-New York 1999.
10. E. Bojtar, Awangarda wschodnioeuropejska jako kierunek literacki, „Miesięcznik Literacki" 1973, nr 11-12.
11. W. Bolecki, Poetycki model prozy w Dwudziestoleciu Międzywojennym: Witkacy - Gombrowicz - Schulz, Kraków 1996.
12. W. Bolecki, Postmodernizowanie modernizmu, w: Polowanie na postmodernistów (w Polsce), Kraków 1999.
13. M. Bradbury, J. McFarlane, Literary Movements, w: Modernism. A Guide to European Literature 1890-1930, London 1991, s. 191-310.
14. M. Bradbury, J. McFarlane, The Name and Nature of Modernism, w: Modernism. A Guide to European Literature 1890-1930, London 1991, s. 19-56.
15. P. Brooker (ed. by), Modernism/Postmodernism, London-New York 1992.
16. P. Burger, Literary Institution and Modernization, w: The Decline of Modernism, Cambridge 1992, s. 3-18.
17. M. Calinescu, The Idea of Modernity, w: Faces of Modernity: Avant-Garde, Decadence, Kitsch, Bloomington-London 1977, s. 11-92.
18. B.G. Carter, Modernism, w: Encyclopedia of World Literature, Farmington Hills 1999, s. 278-279.
19. A.J. Cascardi, The Subject of Modernity, Cambridge 1992.
click here to follow the link
20. P. Childs, Modern, modernism, modernity, w: Modernism, London-New York 2000, s. 12-17.
21. P. Childs, Modernism, London-New York 2000, s. 1-12.
22. P. Childs, Periods, Genres, Models, w: Modernism, London-New York 2000, s. 18-25.
23. B. Danek-Wojnowska, S.I. Witkiewicz a modernizm. Kształtowanie się idei katastroficznych, Wrocław 1976.
24. M. Dąbrowski, Dekadentyzm współczesny, Główne idee, motywy i postawy modernistyczne w polskiej i niemieckojęzycznej literaturze XX wieku, Warszawa 1996.
25. M. Delaperièrre, Arkana modernizmu, „Teksty Drugie" 1994 nr 5-6.
26. M. Drabble (ed. by), Modernism, w: The Oxford Companion to English Literature, Oxford 2000.
27. S. Eile, Modernist Trends in Twentieth-Century Polish Fiction, London 1996, s. 1-18.
28. S. Eile, Postmodernizm: przedłużenie czy opozycja wobec modernizmu, w: Kryzys czy przełom. Studia z teorii i historii literatury, red. M. Lubelska, A. Łebkowska, Kraków 1994.
29. R. Emig, Modernism in Poetry: Motivations, Structures and Limits, London-New York 1995.
30. W.R. Everdell, What Modernism Is and What It Probably Isn't, w: The First Moderns. Profiles in The Origins of Twentieth-Century Though, Chicago-London 1997, s. 7.
31. A. Eysteinsson, The Concept of Modernism, London 1990.
32. P. Faulkner, The Era of Modernism, w: Modernism, London-New York 1977, s. 13-29.
33. D. Fokkema, E. Ibish, Modernist Conjectures. A Mainstream in European Literature 1910-1940, London 1987.
34. D. Fokkema, E. Ibish, What is Modernism, w: Modernist Conjectures. A Mainstream in European Literature 1910-1940, London 1987, s. 1-47.
35. H. Friedich, Struktura nowoczesnej liryki. Od połowy XIX do połowy XX w., przeł. E. Feliksiak, 1978.
36. H.R. Garvin, Romanticisim, Modernism, Postmodernism, London 1980.
37. G. Gazda, Awangarda, [hasło] w: Słownik europejskich kierunków i grup literackich XX w., Warszawa 2001.
38. J. Gierus, Russia's Road to Modernity, Warszawa 1998.
39. M. Giżycki, Koniec i co dalej? Szkice o postmodernizmie, sztuce współczesnej i końcu wieku, Gdańsk 2001.
40. A. Gogröf-Voorhees, Defining Modernism. Baudelaire and Nietzsche on Romanticism, Modernity, Decadence, and Wagner, Peter Lang 1997.
41. E. Gombrich, The Triumph of Modernism, w: tenże The Story of Art, Oxford 1989, s. 476.
42. E. Goodheart, The Cult of Ego. The Self in Modern Literature, London 1968.
43. C. Greenberg, Avant-Garde And Kitsch (1939) przedr. w: Mass Culture. The Popular Art In America, New York 1968.
44. T. Gryglewicz, Czy powrót modernizmu „Teksty Drugie" 1994 nr 5-6.
45. P. Hazard, Kryzys świadomości europejskiej 1680-1715, (1935), przeł. J. Lalewicz, A. Siemek, wstęp. A. Żurowski, Warszawa 1974.
46. Ph. Hamo, The Literary Heritage, w: Art Nouveau 1890-1914, ed. by P. Greenhalagh, Washington 2000, s. 94.
47. D. Higgins, Pięć mitów postmodernizmu, w: tenże Nowoczesność od czasów postmodernizmu oraz inne eseje, wybór, oprac, i posłowie P. Rypson, Gdańsk 2000.
48. I. Howe, The Characteristics of Modernism, w: B. Scott (ed. by ), American Modernism. The Greenhaven Press Companion to Literary Movements and Genres, San Diego 2000, s. 28-35.
49. M. Hussakowska-Szyszko, Spadkobiercy Duchampa? Kraków 1984.
50. G. N. Izerberg, Modernism and Masculinity, Chicago - London.
51. M. Jay, Modernism and the Specter of Psychologism, „Modernism/Modernity" 3.2 (1966), s. 93-111.
52. W. Juszczak, Malarstwo polskie: modernizm, Warszawa 1977.
53. W. Juszczak, Wojtkiewicz i nowa sztuka 1965.
54. B. Kime Scott, The Gender of Modernism: A Critical Anthology. N.P: Indiana UP, 1990.
55. B. Kime Scott, Refiguring Modernism, vol. I: The Women of 1928, vol. II: Postmodern Feminist Readings of Woolf West, and Barnes, Bloomington 1995.
56. L. Kołakowski, Cywilizacja na ławie oskarżonych, wybór P. Kłoczowski, Warszawa 1990, s. 195-214.
57. A. Korniejenko, Próba periodyzacji procesu historycznoliterackiego, Kraków 1998.
58. P. Krakowski, O sztuce nowej i najnowszej, Warszawa 1984.
59. R.B. Kreshner, Modernism and Modernity (Modernism), w: Encyclopedia of the Novel, vol. II, ed. by P. Schellinger, Chicago-London 1998, s. 854-861.
60. C. Kronfeld, On the Margins of Modernism. Decentering Literary Dynamics, Berkeley-London 1993.
61. W. Krysinski, Modernist Fallacies and Ambiguities of the Modern, w: P. D. Morris (ed.), A World of Slavic Literatures: Essays in Comparative Slavic Studies in Honour of Edward Mozejko, Bloomington: Slavica 2002, s. 211-227.
62. K. Kumar, Utopia and Anti-utopia in Modern Times, London 1987.
63. M. Legierski, Modernizm Witolda Gombrowicza, Stockholm 1996, Warszawa 1999.
64. R. Legutko, Dylematy kapitalizmu, Paris 1986.
65. J.J. Lipski, Twórczość J. Kasprowicza, Warszawa 1975.
66. Littrature et migration. Europe centrale et orientale, sous la direction de M. Delaperrière, Cultures et Sociétés de L'Est no 27, Paris 1996.
67. P. Luthersson, Modernism och individualitét (English summary, przeł. A. Bladh), Stockholm 1993.
68. Z. Łapiński, Dwaj nowocześni: Leśmian i Przyboś, „Teksty Drugie" 1994 nr 5-6.
69. A.Z. Makowiecki, Modernizm, w: Literatura polska XX wieku, vol. I, Warszawa 2000.
70. H. Markiewicz, Młoda Polska i izmy, w: K. Wyka, Modernizm polski, Warszawa 1959.
71. T. Miller, Theorizing Late Modernism, w: Late Modernism. Politics, Fiction, and the Arts between the World Wars, Berkley, s. 3-25.
72. Cz. Miłosz, Legendy nowoczesności. Eseje okupacyjne, Kraków 1996.
73. P.M. Mitchell, The Concept of Modernism in Scandinavia, w: Facets of European Modernism, Norwich 1985, s. 243-256.
74. Modern and Modernism, w: H. Wendell Dictionary of Concepts in Literary Criticism and Theory, s. 237-247.
75. Modernizm, [hasło], w: M. Głowiński, A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński, Słownik Terminów Literackich, Wrocław 1998, s. 319.
76. S. Morawski, Awangardy XX wieku - stara i nowa, „Miesięcznik Literacki" 1975 nr 3.
77. S. Morawski, Na tropach modernizmu jako formacji kulturowej, „Teksty Drugie" 1994, nr 5-6.
78. S. Morawski, Na zakręcie, Kraków 1985.
79. E. Możejko, Modernizm literacki: niejasność terminu i dychotomia kierunku, „Teksty Drugie" 1994, nr 5-6.
80. R. Murphy, Theorizing the Avant-Garde, Modernism, Expressionism, and the Problem of Postmodernity, Cambridge 1998.
81. P. Nicholls, At a Tangent: Other Modernisms, w: Modernisms. A literary Guide, London 1995, s. 193-222.
82. P. Nicholls, Modernism. A literary Guide, London 1995, s. 24-164.
83. A. van Nieukerken, Ironiczny konceptyzm. Nowoczesna polska poezja metafizyczna, Kraków 1998.
84. M. North, The Public Unconscious, w: Reading 1922. A Return to the Scene of the Modern, Oxford 1999.
85. R. Nycz, Język modernizmu. Prolegomena historycznoliterackie, Wrocław 1997.
86. R. Nycz, Literatura jako trop rzeczywistości. Poetyka epifanii w nowoczesnej literaturze polskiej, Kraków 2001.
87. Les oublies de la modernité, ed. by C. Debon, H. Cudak, Warszawa 1997.
88. M. Perloff, 21st-Century Modernism. The New Poetics, Oxford 2002.
89. P. Piotrowski, Post-War Central Europe: Art, History and Geography, „Krasnogruda" 1998 nr 8, s. 27-34.
90. P. Piotrowski, Znaczenia modernizmu. W stronę historii sztuki polskiej po 1945 r., Poznań 1999.
91. R.B. Pippin, The Modernity Problem; oraz tenże: Modernity and Modernism, w: Modernism as a Philosophical Problem. On the Dissatisfactions of European High Culture, London 1999, s. 1-77.
92. R.B. Pippin, Unending Modernity, w: Modernism as a Philosophical Problem. On the Dissatisfactions of European High Culture, London 1999, s. 160-179.
93. M. Podraza-Kwiatkowska, Literatura Młodej Polski, Warszawa 1992.
94. K. Pomian, O nowoczesność świadomą tradycji, w: W kręgu Giedroycia, Warszawa 2000.
95. M. Poprzęcka, O złej sztuce, Warszawa 1998.
96. M. Porębski, Granica współczesności. Ze studiów nad kształtowaniem się poglądów artystycznych XX wieku, Wrocław 1965.
97. M. Porębski, Moderność, moderna, postmodernism, „Teksty Drugie" 1994 nr 5-6.
98. E. Poulat, Modernism, w: Encyclopedia Universalis, Paris 1985, s. 421 -422.
99. N. Prevsner, Modernizm przed rokiem 1914, w: tenże Pionierzy współczesności. Od W. Morrisa do W. Gropiusa (1943), przeł. J. Wiercińska, Warszawa 1978.
100. R. Przybylski, J. Iwaszkiewicz i modernizm, w: Eros i Thanatos, Warszawa 1970.
101. G. Ritz, J. Iwaszkiewicz. Pogranicza nowoczesności, Kraków 1999.
102. C.A. Salgado, From Modernism to Neobaroque. Joyce and Lezama Lima, London 2001.
103. R. Schleifer, The Second Industrial Revolution: History, Knowledge, and Subjectivity, w: Modernism and Time. The Logic of Abundance in Literature, Science, and Culture, 1880-1930, Cambridge, 2000 s. 108-148.
104. R.D. Schwarz, Explorations in Relationship between Modern Art and Modern Literature, New York 1997.
105. J. Sławiński, Koncepcja języka poetyckiego Awangardy Krakowskiej, 1967, Kraków 1998, s. 263 i in.
106. J. Sławiński, Rzut oka na ewolucję poezji polskiej w latach 1956-1980, w: Przypadki poezji, Kraków 2001.
107. R. Squillace, From Modernity to Modernism, w: Modernism, Modernity, and Arnold Bennett, London 1997, s. 15-35.
108. J. Stempowski, Chimera jako zwierzę pociągowe, Warszawa 1933.
109. H.C. Stevens (ed. by), Modernist Sexualities, Manchester-New York 2000.
110. J. Symons, American Modernism Is Distinct from European Modernism, w: B. Scott (ed. by), American Modernism, San Diego 2000, s. 36-43.
111. T. Tate, Modernism, History and the First World War, Manchester-New York 1988.
112. A. Turowski, Wielka utopia awangardy. Artystyczne i społeczne utopie w sztuce rosyjskiej 1910-1930, Warszawa 1989.
113. J. Willison, W. Gould, W. Chernaik (ed. by), Modernist Writers and the Marketplace, London 1996.
114. H. Witemeyer (ed. by), The Future of Modernism, Michigan 1997.
115. G. Wołowiec, Nowocześni w PRL. Przyboś i Sandauer, Warszawa 1999.
116. K. Wyka, Modernizm polski, Warszawa 1959.
117. K. Wyka, Modernizm, [hasło] w: Literatura Polska. Przewodnik Encyklopedyczny, t. A-M, Warszawa 1984.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

4

Start page:

11

End page:

34

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:56011 ; 0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Object collections:

Last modified:

Dec 20, 2018

In our library since:

Sep 9, 2015

Number of object content hits:

4 867

All available object's versions:

https://ww.w.rcin.org.pl/publication/70633

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

This page uses 'cookies'. More information