Object structure

Title:

Modernizm w literaturze polskiej XX w. (rekonesans)

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 4 (2002)

Creator:

Bolecki, Włodzimierz

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2002

Description:

21 cm

Subject and Keywords:

Polish literary periodicals - 21th

References:

1. M. Alexander, From Modernism to Postmodernism, in Flights from Realism. Themes and Strategies in Postmodernist British and American Fiction, London 1990. ; 2. S. Balbus, Między stylami, Kraków 1996. ; 3. E. Balcerzan, Poezja polska w latach 1939-1965, t. 1-2, Warszawa 1982. ; 4. K. Bartoszyński, Przymiarki "prądologiczne": modernizm vs Postmodernizm, "Teksty Drugie" 1994 nr 5-6. ; 5. J. Baudrillard, Modernité, w: Encyclopedia Universalis, Paris 1985, s. 424-426. ; 6. E. Behler, Modernism and Postmodernism in Contemporary Thought, in Irony and the Discourse of Modernity, Seattle-London 1990, s. 3-36. ; 7. D. Bell, Kulturowe sprzeczności kapitalizmu (1960), przeł. W. Zujewicz, wstęp M. Tarkowski, Warszawa 1978. ; 8. W. Bernacki, Od modernizmu do postmodernizmu. Obraz społeczeństwa modernistycznego w literaturze krytycznej, Kraków 1999. ; 9. S. Bocola, The Art of Modernism. Art, Culture, and Society from Goya to the Present Day, Munich-London-New York 1999. ; 10. E. Bojtar, Awangarda wschodnioeuropejska jako kierunek literacki, „Miesięcznik Literacki" 1973, nr 11-12. ; 11. W. Bolecki, Poetycki model prozy w Dwudziestoleciu Międzywojennym: Witkacy - Gombrowicz - Schulz, Kraków 1996. ; 12. W. Bolecki, Postmodernizowanie modernizmu, w: Polowanie na postmodernistów (w Polsce), Kraków 1999. ; 13. M. Bradbury, J. McFarlane, Literary Movements, w: Modernism. A Guide to European Literature 1890-1930, London 1991, s. 191-310. ; 14. M. Bradbury, J. McFarlane, The Name and Nature of Modernism, w: Modernism. A Guide to European Literature 1890-1930, London 1991, s. 19-56. ; 15. P. Brooker (ed. by), Modernism/Postmodernism, London-New York 1992. ; 16. P. Burger, Literary Institution and Modernization, w: The Decline of Modernism, Cambridge 1992, s. 3-18. ; 17. M. Calinescu, The Idea of Modernity, w: Faces of Modernity: Avant-Garde, Decadence, Kitsch, Bloomington-London 1977, s. 11-92. ; 18. B.G. Carter, Modernism, w: Encyclopedia of World Literature, Farmington Hills 1999, s. 278-279. ; 19. A.J. Cascardi, The Subject of Modernity, Cambridge 1992. ; click here to follow the link ; 20. P. Childs, Modern, modernism, modernity, w: Modernism, London-New York 2000, s. 12-17. ; 21. P. Childs, Modernism, London-New York 2000, s. 1-12. ; 22. P. Childs, Periods, Genres, Models, w: Modernism, London-New York 2000, s. 18-25. ; 23. B. Danek-Wojnowska, S.I. Witkiewicz a modernizm. Kształtowanie się idei katastroficznych, Wrocław 1976. ; 24. M. Dąbrowski, Dekadentyzm współczesny, Główne idee, motywy i postawy modernistyczne w polskiej i niemieckojęzycznej literaturze XX wieku, Warszawa 1996. ; 25. M. Delaperièrre, Arkana modernizmu, „Teksty Drugie" 1994 nr 5-6. ; 26. M. Drabble (ed. by), Modernism, w: The Oxford Companion to English Literature, Oxford 2000. ; 27. S. Eile, Modernist Trends in Twentieth-Century Polish Fiction, London 1996, s. 1-18. ; 28. S. Eile, Postmodernizm: przedłużenie czy opozycja wobec modernizmu, w: Kryzys czy przełom. Studia z teorii i historii literatury, red. M. Lubelska, A. Łebkowska, Kraków 1994. ; 29. R. Emig, Modernism in Poetry: Motivations, Structures and Limits, London-New York 1995. ; 30. W.R. Everdell, What Modernism Is and What It Probably Isn't, w: The First Moderns. Profiles in The Origins of Twentieth-Century Though, Chicago-London 1997, s. 7. ; 31. A. Eysteinsson, The Concept of Modernism, London 1990. ; 32. P. Faulkner, The Era of Modernism, w: Modernism, London-New York 1977, s. 13-29. ; 33. D. Fokkema, E. Ibish, Modernist Conjectures. A Mainstream in European Literature 1910-1940, London 1987. ; 34. D. Fokkema, E. Ibish, What is Modernism, w: Modernist Conjectures. A Mainstream in European Literature 1910-1940, London 1987, s. 1-47. ; 35. H. Friedich, Struktura nowoczesnej liryki. Od połowy XIX do połowy XX w., przeł. E. Feliksiak, 1978. ; 36. H.R. Garvin, Romanticisim, Modernism, Postmodernism, London 1980. ; 37. G. Gazda, Awangarda, [hasło] w: Słownik europejskich kierunków i grup literackich XX w., Warszawa 2001. ; 38. J. Gierus, Russia's Road to Modernity, Warszawa 1998. ; 39. M. Giżycki, Koniec i co dalej? Szkice o postmodernizmie, sztuce współczesnej i końcu wieku, Gdańsk 2001. ; 40. A. Gogröf-Voorhees, Defining Modernism. Baudelaire and Nietzsche on Romanticism, Modernity, Decadence, and Wagner, Peter Lang 1997. ; 41. E. Gombrich, The Triumph of Modernism, w: tenże The Story of Art, Oxford 1989, s. 476. ; 42. E. Goodheart, The Cult of Ego. The Self in Modern Literature, London 1968. ; 43. C. Greenberg, Avant-Garde And Kitsch (1939) przedr. w: Mass Culture. The Popular Art In America, New York 1968. ; 44. T. Gryglewicz, Czy powrót modernizmu „Teksty Drugie" 1994 nr 5-6. ; 45. P. Hazard, Kryzys świadomości europejskiej 1680-1715, (1935), przeł. J. Lalewicz, A. Siemek, wstęp. A. Żurowski, Warszawa 1974. ; 46. Ph. Hamo, The Literary Heritage, w: Art Nouveau 1890-1914, ed. by P. Greenhalagh, Washington 2000, s. 94. ; 47. D. Higgins, Pięć mitów postmodernizmu, w: tenże Nowoczesność od czasów postmodernizmu oraz inne eseje, wybór, oprac, i posłowie P. Rypson, Gdańsk 2000. ; 48. I. Howe, The Characteristics of Modernism, w: B. Scott (ed. by ), American Modernism. The Greenhaven Press Companion to Literary Movements and Genres, San Diego 2000, s. 28-35. ; 49. M. Hussakowska-Szyszko, Spadkobiercy Duchampa? Kraków 1984. ; 50. G. N. Izerberg, Modernism and Masculinity, Chicago - London. ; 51. M. Jay, Modernism and the Specter of Psychologism, „Modernism/Modernity" 3.2 (1966), s. 93-111. ; 52. W. Juszczak, Malarstwo polskie: modernizm, Warszawa 1977. ; 53. W. Juszczak, Wojtkiewicz i nowa sztuka 1965. ; 54. B. Kime Scott, The Gender of Modernism: A Critical Anthology. N.P: Indiana UP, 1990. ; 55. B. Kime Scott, Refiguring Modernism, vol. I: The Women of 1928, vol. II: Postmodern Feminist Readings of Woolf West, and Barnes, Bloomington 1995. ; 56. L. Kołakowski, Cywilizacja na ławie oskarżonych, wybór P. Kłoczowski, Warszawa 1990, s. 195-214. ; 57. A. Korniejenko, Próba periodyzacji procesu historycznoliterackiego, Kraków 1998. ; 58. P. Krakowski, O sztuce nowej i najnowszej, Warszawa 1984. ; 59. R.B. Kreshner, Modernism and Modernity (Modernism), w: Encyclopedia of the Novel, vol. II, ed. by P. Schellinger, Chicago-London 1998, s. 854-861. ; 60. C. Kronfeld, On the Margins of Modernism. Decentering Literary Dynamics, Berkeley-London 1993. ; 61. W. Krysinski, Modernist Fallacies and Ambiguities of the Modern, w: P. D. Morris (ed.), A World of Slavic Literatures: Essays in Comparative Slavic Studies in Honour of Edward Mozejko, Bloomington: Slavica 2002, s. 211-227. ; 62. K. Kumar, Utopia and Anti-utopia in Modern Times, London 1987. ; 63. M. Legierski, Modernizm Witolda Gombrowicza, Stockholm 1996, Warszawa 1999. ; 64. R. Legutko, Dylematy kapitalizmu, Paris 1986. ; 65. J.J. Lipski, Twórczość J. Kasprowicza, Warszawa 1975. ; 66. Littrature et migration. Europe centrale et orientale, sous la direction de M. Delaperrière, Cultures et Sociétés de L'Est no 27, Paris 1996. ; 67. P. Luthersson, Modernism och individualitét (English summary, przeł. A. Bladh), Stockholm 1993. ; 68. Z. Łapiński, Dwaj nowocześni: Leśmian i Przyboś, „Teksty Drugie" 1994 nr 5-6. ; 69. A.Z. Makowiecki, Modernizm, w: Literatura polska XX wieku, vol. I, Warszawa 2000. ; 70. H. Markiewicz, Młoda Polska i izmy, w: K. Wyka, Modernizm polski, Warszawa 1959. ; 71. T. Miller, Theorizing Late Modernism, w: Late Modernism. Politics, Fiction, and the Arts between the World Wars, Berkley, s. 3-25. ; 72. Cz. Miłosz, Legendy nowoczesności. Eseje okupacyjne, Kraków 1996. ; 73. P.M. Mitchell, The Concept of Modernism in Scandinavia, w: Facets of European Modernism, Norwich 1985, s. 243-256. ; 74. Modern and Modernism, w: H. Wendell Dictionary of Concepts in Literary Criticism and Theory, s. 237-247. ; 75. Modernizm, [hasło], w: M. Głowiński, A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński, Słownik Terminów Literackich, Wrocław 1998, s. 319. ; 76. S. Morawski, Awangardy XX wieku - stara i nowa, „Miesięcznik Literacki" 1975 nr 3. ; 77. S. Morawski, Na tropach modernizmu jako formacji kulturowej, „Teksty Drugie" 1994, nr 5-6. ; 78. S. Morawski, Na zakręcie, Kraków 1985. ; 79. E. Możejko, Modernizm literacki: niejasność terminu i dychotomia kierunku, „Teksty Drugie" 1994, nr 5-6. ; 80. R. Murphy, Theorizing the Avant-Garde, Modernism, Expressionism, and the Problem of Postmodernity, Cambridge 1998. ; 81. P. Nicholls, At a Tangent: Other Modernisms, w: Modernisms. A literary Guide, London 1995, s. 193-222. ; 82. P. Nicholls, Modernism. A literary Guide, London 1995, s. 24-164. ; 83. A. van Nieukerken, Ironiczny konceptyzm. Nowoczesna polska poezja metafizyczna, Kraków 1998. ; 84. M. North, The Public Unconscious, w: Reading 1922. A Return to the Scene of the Modern, Oxford 1999. ; 85. R. Nycz, Język modernizmu. Prolegomena historycznoliterackie, Wrocław 1997. ; 86. R. Nycz, Literatura jako trop rzeczywistości. Poetyka epifanii w nowoczesnej literaturze polskiej, Kraków 2001. ; 87. Les oublies de la modernité, ed. by C. Debon, H. Cudak, Warszawa 1997. ; 88. M. Perloff, 21st-Century Modernism. The New Poetics, Oxford 2002. ; 89. P. Piotrowski, Post-War Central Europe: Art, History and Geography, „Krasnogruda" 1998 nr 8, s. 27-34. ; 90. P. Piotrowski, Znaczenia modernizmu. W stronę historii sztuki polskiej po 1945 r., Poznań 1999. ; 91. R.B. Pippin, The Modernity Problem; oraz tenże: Modernity and Modernism, w: Modernism as a Philosophical Problem. On the Dissatisfactions of European High Culture, London 1999, s. 1-77. ; 92. R.B. Pippin, Unending Modernity, w: Modernism as a Philosophical Problem. On the Dissatisfactions of European High Culture, London 1999, s. 160-179. ; 93. M. Podraza-Kwiatkowska, Literatura Młodej Polski, Warszawa 1992. ; 94. K. Pomian, O nowoczesność świadomą tradycji, w: W kręgu Giedroycia, Warszawa 2000. ; 95. M. Poprzęcka, O złej sztuce, Warszawa 1998. ; 96. M. Porębski, Granica współczesności. Ze studiów nad kształtowaniem się poglądów artystycznych XX wieku, Wrocław 1965. ; 97. M. Porębski, Moderność, moderna, postmodernism, „Teksty Drugie" 1994 nr 5-6. ; 98. E. Poulat, Modernism, w: Encyclopedia Universalis, Paris 1985, s. 421 -422. ; 99. N. Prevsner, Modernizm przed rokiem 1914, w: tenże Pionierzy współczesności. Od W. Morrisa do W. Gropiusa (1943), przeł. J. Wiercińska, Warszawa 1978. ; 100. R. Przybylski, J. Iwaszkiewicz i modernizm, w: Eros i Thanatos, Warszawa 1970. ; 101. G. Ritz, J. Iwaszkiewicz. Pogranicza nowoczesności, Kraków 1999. ; 102. C.A. Salgado, From Modernism to Neobaroque. Joyce and Lezama Lima, London 2001. ; 103. R. Schleifer, The Second Industrial Revolution: History, Knowledge, and Subjectivity, w: Modernism and Time. The Logic of Abundance in Literature, Science, and Culture, 1880-1930, Cambridge, 2000 s. 108-148. ; 104. R.D. Schwarz, Explorations in Relationship between Modern Art and Modern Literature, New York 1997. ; 105. J. Sławiński, Koncepcja języka poetyckiego Awangardy Krakowskiej, 1967, Kraków 1998, s. 263 i in. ; 106. J. Sławiński, Rzut oka na ewolucję poezji polskiej w latach 1956-1980, w: Przypadki poezji, Kraków 2001. ; 107. R. Squillace, From Modernity to Modernism, w: Modernism, Modernity, and Arnold Bennett, London 1997, s. 15-35. ; 108. J. Stempowski, Chimera jako zwierzę pociągowe, Warszawa 1933. ; 109. H.C. Stevens (ed. by), Modernist Sexualities, Manchester-New York 2000. ; 110. J. Symons, American Modernism Is Distinct from European Modernism, w: B. Scott (ed. by), American Modernism, San Diego 2000, s. 36-43. ; 111. T. Tate, Modernism, History and the First World War, Manchester-New York 1988. ; 112. A. Turowski, Wielka utopia awangardy. Artystyczne i społeczne utopie w sztuce rosyjskiej 1910-1930, Warszawa 1989. ; 113. J. Willison, W. Gould, W. Chernaik (ed. by), Modernist Writers and the Marketplace, London 1996. ; 114. H. Witemeyer (ed. by), The Future of Modernism, Michigan 1997. ; 115. G. Wołowiec, Nowocześni w PRL. Przyboś i Sandauer, Warszawa 1999. ; 116. K. Wyka, Modernizm polski, Warszawa 1959. ; 117. K. Wyka, Modernizm, [hasło] w: Literatura Polska. Przewodnik Encyklopedyczny, t. A-M, Warszawa 1984.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

4

Start page:

11

End page:

34

Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

×

Citation

Citation style: