Object structure

Title:

"Idący, z prawdą u warg i u powiek..." Próba nowego spojrzenia na twórczość Bolesława Leśmiana

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 6 (2002)

Creator:

Łopuszański, Piotr

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2002

Description:

21 cm

Subject and Keywords:

Leśmian, Bolesław (1877-1937) ; światopogląd ; poezja polska - 20 w.

References:

1. H. Bergson, Ewolucja twórcza, przeł. F. Znaniecki, Warszawa 1913, s. 12-13.
2. Z. Bieńkowski, Szczyty symbolizmu, „Twórczość" 1962 nr 8.
3. J. Błoński, Bergson a program poetycki Leśmiana, w: Studia o Leśmianie, oprac. M. Głowiński, J. Sławiński, Warszawa 1971.
4. J. Błoński, Badania nad literaturą 60-lecia, w: Rozwój wiedzy o literaturze polskiej po 1918 roku, oprac. J. Maciejewski, Warszawa 1986 s. 225.
5. S. Borzym, Leśmian: światopogląd poety, w: tenże Bergson a przemiany światopoglądowe w Polsce, Wrocław 1984.
6. A. Camus, Człowiek zbuntowany, Kraków 1991, s. 281.
7. A. Czabanowska-Wróbel, Baśnie o tęsknocie (proza poetycka), w: taż, Baśń w literaturze Młodej Polski, Kraków 1996, s. 58.
8. E. Czaplejewicz, Gra miłości i śmierci w liryce Leśmiana, w: Studia z teorii i historii poezji, oprac. M. Głowiński, Wrocław 1970.
9. L. Fryde, Klasyk i dwaj romantycy. Staff - Leśmian - Tuwim, „Tygodnik Ilustrowany" 21 marca 1937 nr 12.
10. M. Głowiński, Leśmian, czyli poeta jako człowiek pierwotny, „Pamiętnik Literacki" 1964 z. 2
11. M. Głowiński, Zgon poety Śp. Bolesława Leśmiana, „Kurier Warszawski" 6 listopada 1937 nr 305.
12. W. Grubiński, Zaświat przedstawiony, Warszawa 1981, wyd. 2 zm., Kraków 1998.
13. M. Jachimowicz, Bolesna sława Leśnego Miana, „Poezja" 1967 nr 12.
14. M. Jastrun, Na krańcach, czyli o poezji Leśmiana, w: tenże Między słowem a milczeniem, Warszawa 1960.
15. A. Kaliszewski, Bolesław Leśmian - krytyk i eseista. Próba oceny, w: Twórczość Bolesława Leśmiana. Studia i szkice, Kraków 2000.
16. W. Kubacki, Komentarz do Leśmiana, „Twórczość" 1949 nr 2, przedr. w: tenże Lata terminowania. Szkice literackie 1932-1962, Kraków 1963.
17. Z. Kubiak, Przybyłe tej nocy maliny, wstęp do: B. Leśmian, Poezje wybrane, Warszawa 1995.
18. B. Leśmian, Łąka. Traktat o poezji, Londyn 1947.
19. B. Leśmian, Poezje, Warszawa 1979.
20. B. Leśmian, Poezje zebrane, oprac. A. Piotrowski, Warszawa 1957.
21. B. Leśmian, Szkice literackie, oprac. J. Trznadel, Warszawa 1959.
22. B. Leśmian, Utwory rozproszone. Listy, Warszawa 1962, s. 242, 314.
23. B. Leśmian, Z rozmyślań o poezji, „Rocznik Polskiej Akademii Literatury 1937-1938", Warszawa 1939.
24. W. Leśmianówna, Szczęśliwe godziny z moim ojcem, „Na Antenie", Londyn, dod. „Wiadomości" 1966 nr 36.
25. P. Łopuszański, Bolesław Leśmian - estetyk zapomniany, „Sztuka i Filozofia" 1993 nr 7.
26. P. Łopuszański, Czekanie na nawą sztukę, „Życie Warszawy" z 10-11 listopada 1993 r.
27. P. Łopuszański, Jubileusz Leśmiana (łącznie z zapomnianymi tekstami Bolesława Leśmiana), „Twórczość" 1995 nr 12.
28. P. Łopuszański, Leśmian, Wrocław 2000.
29. P. Łopuszański, Modernizm sto lat później, „Przegląd Artystyczno-Literacki" 1998 nr 9.
30. P. Łopuszański, Nieznane oblicze Bolesława Leśmiana, „Magazyn Literacki" 2000 nr 6-7.
31. R. Nycz, Bolesława Leśmiana poezja nowoczesna, w: Lektury Polonistyczne. Dwudziestolecie międzywojenne. Druga wojna światowa, oprac. R. Nycz, t.1, Kraków 1997.
32. R. Nycz, Język modernizmu. Prolegomena historycznoliterackie, Wrocław 1997.
33. I. Opacki, Pośmiertna w głębi jezior maska, w: Studia o Leśmianie, oprac. M. Głowiński, J. Sławiński, Warszawa 1971.
34. J. Ortega y Gasset, Bunt mas, przeł. P. Niklewicz, Warszawa 1997.
35. H. Peyre, Co to jest symbolizm? przeł. M. Żurowski, Warszawa 1990, s. 25.
36. Pisarze awangardy dwudziestolecia międzywojennego. Autokomentarze. Leśmian, Witkacy, Schulz, Gombrowicz, oprac. T. Wójcik, Warszawa 1995.
37. M. Podraza-Kwiatkowska, Gdzie umieścić Leśmiana?, w: Studia o Leśmianie, oprac. M. Głowiński, J. Sławiński, Warszawa 1971.
38. W. Pusz, Trupięgi, w: Poezja Bolesława Leśmiana - interpretacje, red. B. Stelmaszczyk, T. Cieślak, Kraków 2000.
39. C. Rowiński, Człowiek i świat w poezji Leśmiana. Studium filozoficznych koncepcji poety, Warszawa 1982.
40. A. Sandauer, Filozofia Leśmiana, w: Moje odchylenia, Kraków 1956.
41. A. Sandauer, Liryka i logika, Warszawa 1971.
42. A. Sandauer, Poeci trzech pokoleń, Warszawa 1973.
43. A. Sandauer, Pośmiertny tryumf Młodej Polski, „Twórczość" 1964 nr 1.
44. A. Sandauer, Samobójstwo Mitrydatesa, Warszawa 1968.
45. J. Sławiński, Semantyka poetycka Leśmiana, w: Studia o Leśmianie, oprac. M. Głowiński, J. Sławiński, Warszawa 1971.
46. L. Staff, Wstęp do: B. Leśmian, Wybór poezyj, Kraków 1946.
47. J. Starnawski, Współpraca Bolesława Leśmiana z Aleksandrem Świętochowskim na łamach „Kultury Polskiej" (1910), „Twórczość" 1987 nr 5.
48. A. Szczerbowski, Bolesław Leśmian, „Nowiny Literackie" 1947 nr 37.
49. A. Szczerbowski, Bolesław Leśmian, Warszawa-Zamość 1938.
50. Śród nocy, „Tygodnik Mód i Powieści" 12 czerwca 1897 nr 24.
51. J. Trznadel, Poprzez zgrozy mgłę roześmian, w: tenże, Płomień obdarzony rozumem, Warszawa 1978.
52. J. Trznadel, Twórczość Leśmiana (Próba przekroju), Warszawa 1964.
53. W. Weintraub, O Leśmianie i francuskiej książce o nim (rec. książki M. Pankowskiego), Londyn, „Wiadomości" 1968 nr 29.
54. W. Weintraub, O współczesnych i o sobie. Wspomnienia, sylwetki, szkice literackie, Kraków 1994.
55. K. Wierzyński, O Bolesławie Leśmianie. Mowa wygłoszona na uroczystym posiedzeniu Polskiej Akademii Literatury, Warszawa 1939.
56. K. Wyka, Czytam Leśmiana, w: tenże: Między słowem a milczeniem, Warszawa 1960.
57. J. Zięba, Bolesława Leśmiana światopogląd nowoczesny. O eseistyce poety, Kraków 2000.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

6

Start page:

180

End page:

195

Resource Type:

Artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego