Object structure

Title:

Liryzm i podmiot modernistyczny

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 1-2 (1999)

Creator:

Nasiłowska, Anna

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

1999

Description:

21 cm

Subject and Keywords:

Polish literary periodicals - 21th

References:

1. B. Baran, Postmodernizm, Kraków 1992, s. 26-39.
2. S. Brzozowski, Eseje i studia o literaturze, oprac. H. Markiewicz, Wrocław 1990, t. 2, BN, s. 720.
3. T. Burek, Jaka historia literatury jest nam dzisiaj potrzebna, „Zeszyty TKN" Nowa, 1979.
4. T. Burek, 1905 nie 1918, w: Dalej aktualne, Warszawa 1973, s. 96-115.
5. J. Danielewicz, Relacja: autor - podmiot literacki w liryce greckiej, w: Autor, podmiot literacki, bohater, red. A. Martuszewska, J. Sławiński, Wrocław 1983, s. 129.
6. G. Deleuze, Różnica i powtórzenie, przeł. B. Banasiak, K. Matuszewski, Warszawa 1997.
7. M. Dłuska, Próba teorii wiersza polskiego, Kraków 1980.
8. A. Eysteinsson, The Concept of Modernism, Ithaca-London, Cornell University Press 1992, s. 1.
9. M. Foucault, Archeologia wiedzy, przeł. A. Siemek, Warszawa 1977, s. 48.
10. H. Friedrich, Struktura nowoczesnej liryki. Od połowy XIX do połowy XX wieku, przeł. E. Feliksiak, Warszawa 1978, s. 42-43.
11. G.W.F. Hegel, Wykłady o estetyce, przeł. J. Gradowski, A. Landman, Warszawa 1966, t. 2, s. 149.
12. A. Hutnikiewicz, Młoda Polska, Warszawa 1994.
13. Ja to ktoś inny. Korespondencja Artura Rimbaud, przekł. i oprac. J. Hartwig i A. Międzyrzecki, Warszawa 1970, s. 55-64.
14. J.E. Jackson, La Question du Moi. Un Aspect de la Modernité poetique européenne, T.S. Eliot - Paul Celan - Yves Bonnefoy, Neuchâtel 1978.
15. M. Janion, Dobry książę, przedmowa do wydania: H.-F. Amiel, Dziennik intymny, przeł. J. Guze, Warszawa 1997.
16. M. Janion, Jak możliwa jest historia literatury, w: Humanistyka, poznanie, terapia, Warszawa 1982.
17. K. Kasztenna, Z dziejów formy niemożliwej. Wybrane problemy historii i poetyki polskiej powojennej syntezy historycznoliterackiej, Wrocław 1995.
18. W. Korab-Brzozowski, Utwory zebrane, oprac. M. Stala, Kraków 1980, Biblioteka Poezji Młodej Polski, s. 91, Symbole, II.
19. T. Kostkiewiczowa, Kniaźnin jako poeta liryczny, Wrocław 1971, s. 161-193.
20. T. Kostkiewiczowa, O poetyce wierszy lirycznych Krasickiego. Studia o Krasickim, Warszawa 1997, s. 61-83.
21. I. Krasicki, Wybór liryków, oprac. S. Graciotti, BN, Wrocław 1985, Wstęp, s. XXI.
22. J. Krzyżanowski, Nauka o literaturze, wyd. II, Wrocław 1969, s. 192.
23. J. Krzyżanowski, Neoromantyzm polski 1890-1919, Wrocław 1971.
24. H. Lehnert, Struktur und Sprachmagie, Stuttgart 1966.
25. J. J. Lipski, Twórczość Jana Kasprowicza w latach 1891-1906, Warszawa 1975, s. 32.
26. A. Makowiecki, Modernizm, [hasło] w: Słownik literatury polskiej XX wieku, red.A. Brodzka i in., Wrocław 1992.
27. I. Matuszewski, Słowacki i nowa sztuka (modernizm), w tegoż: Z pism, t. 3, oprac. S. Sandler, Warszawa 1965, s. 84.
28. T. Michałowska, Pojęcie „liryki" wobec kategorii „rodzaju" i „gatunku" w renesansowej teorii poezji, w: Poetyka i poezja. Studia i szkice staropolskie, Warszawa 1982, s. 71-96.
29. R. Nycz, Język modernizmu. Prolegomena historycznoliterackie, Wrocław 1997, s. 18-29.
30. K. Okopień, Podmiot czyli podrzutek. O fenomenologii odbioru idei filozoficznych, Warszawa 1997.
31. A. Okopień-Sławińska, Semantyka „ja"literackiego („Ja" tekstowe wobec „ja" twórcy), w:Semantyka wypowiedzi poetyckiej (Preliminaria), Wrocław 1985, s. 98-115.
32. K. Pestalozzi, Die Entstehung des lyrischen Ich. Studien zum Motiv der Erhebung in der Lyrik, Berlin 1970, s. 342.
33. M. Podraza-Kwiatkowska, Literatura Młodej Polski, Warszawa 1992.
34. M. Porębski, Granica współczesności 1909-1925, Wrocław 1965, wyd. 2: Warszawa 1989.
35. M. Porębski, Interregnum. Studia z historii sztuki polskiej XIX i XX wieku, Warszawa 1975.
36. J. Przyboś, Zapiski bez daty, Warszawa 1970, s. 8.
37. P. Ricoeur, Zdarzenie i sens wypowiedzi, przeł. E. Bieńkowska, w: Egzystencja i hermeneutyka. Rozprawy o metodzie, oprac. S. Cichowicz, Warszawa 1985, s. 24
38. B. Skarga, Tożsamość Ja, w: Tożsamość i różnica. Eseje metafizyczne, Kraków 1997, s. 163-276.
39. J. Sławiński, Dzieło, język, tradycja, Warszawa 1974, s. 78-90.
40. J. Sławiński, O kategorii podmiotu lirycznego (tezy referatu), w: Wiersz i poezja. Konferencja teoretycznoliteracka w Pcimiu, red. J. Trzynadlowski, Wrocław 1966.
41. K.H. Spinner, Zur Struktur des lyrischen Ich, Frankfurt a/M 1975, s. 1-26.
42. S. Trembecki, Na dzień siódmy września albo rocznicę elekcji, w: Pisma wszystkie, red. J. Kott, t.1, s. 114-121.
43. T. Walas, Czy możliwa jest inna historia literatury?, Kraków 1993, s. 91.
44. R. Wellek, Upadek historii literatury, przeł. G. Cendrowska, „Pamiętnik Literacki" 1988 s. 3.
45. K. Wyka, Młoda Polska, t. 1, Modernizm polski, Kraków 1987, s. 30.
46. K. Wyka, O potrzebie historii literatury, w: Szkice z lat 1944-1967, Warszawa 1969.
47. M. Zaleski, Jak możliwa jest dziś historia literatury?, w: Z perspektywy końca wieku. Studia o literaturze i jej kontekstach, red. J. Abramowska, A. Brodzka, Poznań 1997, s. 48.
48. J. Ziomek, Epoki i formacje w dziejach literatury polskiej, „Pamiętnik Literacki" 1986 z. 4.
49. J. Ziomek, Metodologiczne problemy syntezy historycznoliterackiej, w: Problemy metodologiczne współczesnego literaturoznawstwa, red. H. Markiewicz, J. Sławiński, Kraków 1976.
50. Cz. Zgorzelski, Historycznoliterackie perspektywy genologii w badaniach nad liryką, w: Problemy teorii literatury, Seria 2, red. H. Markiewicz, Wrocław 1976, s. 131-147.
51. J. Żuławski, Znaczenie symbolizmu w sztuce (1900), w: Eseje, Warszawa 1960, s. 38.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

1-2

Start page:

7

End page:

30

Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund