Object structure

Title:

Filozoficzny dziennik intymny: de Brian, Amiel, Elzenberg

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 1-2 (1999)

Creator:

Zawadzki, Andrzej

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

1999

Description:

21 cm

Subject and Keywords:

Polish literary periodicals - 21th

References:

1. H. F. Amiel, Dziennik intymny, wybór i przekł. Joanny Guze, przedm. Marii Janion, Warszawa 1997.
2. H. F. Amiel, Fragments d'un Journal intime, precedes d'un etude par Edmund Scherer, Genève 1887.
3. H. F. Amiel, Journal intime, Genève 1948.
4. H. F. Amiel, Z pamiętnika, przeł. Aleksandra Kordzikowska, wstęp. Władysław Jabłonowski, Warszawa 1901.
5. Autobiography. Essays Theoretical and Critical, ed. J. Olney, Princeton 1980.
6. M. de Biran, De l'existence. Textes inédites, ed. critique par Henri Gouhier, Paris 1966, s. 16-17.
7. M. de Biran, Oeuvres, t. 3 (Memoire sur la decomposition de la pensée), premier section, Paris 1924, s. 180-183.
8. L. Brunschwicq, Le progrès de la conscience dans la philosophie occidentale, Paris 1927, t. 2. s. 593-621.
9. L. Chmaj, Teoria „zmysłu wewnętrznego" w filozofii Maine de Birana, Warszawa 1932.
10. M. Couailhac, Maine de Biran, Paris 1905.
11. The Culture of Autobiography. Constructions of Self-Representation, ed. by R. Folkenfik, Stanford 1993.
12. J. Czapski, "Ja", w: J. Czapski, Tumult i widma, Kraków 1997.
13. M. Czermińska, Autobiografia duchowa w dwudziestowiecznej literaturze polskiej, w: „Roczniki Humanistyczne KUL" 1986 z. 1.
14. M. Czermińska, Nawiązania międzytekstowe w autobiografii duchowej, w: Między tekstami. Intertekstualność jako problem poetyki historycznej. Studia, pod red. J.Ziomka, J.Sławińskiego, W.Boleckiego, Warszawa 1992.
15. M. Czermińska, Postawa autobiograficzna, w: Studia o narracji, pod red. J. Błońskiego, St. Jaworskiego, J. Sławińskiego, Wrocław-Warszawa-Kraków 1982, s. 229-230.
16. M. Czermińska, Rola odbiorcy w dzienniku intymnym, w: Problemy odbioru i odbiorcy. Studia, pod red. Tadeusza Bujnickiego i Janusza Sławińskiego, Wrocław-Warszawa 1977.
17. I. Dąmbska, „Próba kontaktu " z myślą filozoficzną Henryka Elzenberga, w: „Znak" 1967 nr 9
18. B. Didier, Le journal intime, Paris 1976.
19. H. Elzenberg, Kłopot z istnieniem. Aforyzmy w porządku czasu, Kraków 1963.
20. J. Gałecki, Nauka a kultura. Na marginesie rozprawy Henryka Elzenberga pt. „Nauka i barbarzyństwo", w: „Życie i Myśl" 1966 nr 10.
21. A. Girard, Le journal intime, Paris 1963.
22. G. Gusdorf, Warunki i ograniczenia autobiografii, w: „Pamiętnik Literacki" 1979 z. 1.
23. Journal intime de Maine de Biran, publié avec un Avant-propos, une Introduction et des Notes par A. de Lavalette Monbun, Paris 1927.
24. Le journal intime et ses formes littéraires, ed. Del Litto, Genève 1978.
25. N. Łubnicki, O wyzwolonym z „kłopotu istnienia", w: Rozprawy filozoficzne (Księga pamiątkowa ku czci Prof. Tadeusza Czeżowskiego), Toruń 1969.
26. G. May, L'autobiographie, Paris 1979.
27. B. Miciński, Portret Juliana Apostaty, „Teksty Drugie" 1990 nr 5-6, s. 207.
28. Ch. Miething, La grammaire de l'ego. Phenomenologié de la subjectivité et théorie autobiographique, w: Autobiographie et biographie. Colloque de Heidelberg, Paris 1989, s. 153.
29. F. Nietzsche, Ecce homo. Jak się staje - kim się jest, przeł. Leopold Staff, Warszawa 1909, s. 56.
30. F. Nietzsche, Niewczesne rozważania, przeł. Małgorzata Łukasiewicz, posł. Krzysztof Michalski, Kraków 1996, s. 135.
31. F. Nietzsche, Poza dobrem i złem, przekł. Stanisława Wyrzykowskiego, Warszawa MCMVII, s. 24-25.
32. F. Nietzsche, Zmierzch bożyszcz, czyli jak się filozofuje młotem, przeł. Stanisław Wyrzykowski, Warszawa MCMV-MCMVI, s. 65.
33. F. Nussbaum Toward Conceptualizing Diary, w: Studies in Autobiography, ed. J. Olney, New York-Oxford 1988, s. 132, 137, 138.
34. J. Olney, Metaphors of Self. Meaning of Autobiography, Princeton 1972.
35. S. Pacuła, W kręgu myśli filozoficznej Henryka Elzenberga, w: „Życie i Myśl" 1966 nr 10.
36. L.A. Renza, Wyobraźnia stawia veto: teoria autobiografii, w: „Pamiętnik Literacki" 1979 z. 1.
37. M. Sprinker, Fictions of the Self. The End of Autobiography, w: Autobiography. Essays Theoretical and Critical, ed. J. Olney, Princeton 1980. s. 325.
38. Studies in Autobiography, ed. J. Olney, New York-Oxford 1988.
39. J. Sturrock, Theory Versus Autobiography, w: The Culture of Autobiography.Constructions of Self-Representation, ed. by R. Folkenfik, Stanford 1993. s. 21.
40. J. Sturrock, Nowy wzorzec autobiografii, w: „Pamiętnik Literacki" 1979 z. 1, s. 341.
41. T. Szkołut, Poglądy estetyczne Henryka Elzenberga, w: Studia z dziejów estetyki polskiej 1918-1939, Warszawa 1975, s. 191, 192.
42. M.C. Taylor, Erring. A Postmoderm / A theology, Chicago 1984, s. 45-46.
43. J. Watson, Toward an Anti-Metaphysics of Autobiography, w: The Culture of Autobiography. Constructions of Self-Representation, ed. by R. Folkenfik, Stanford 1993, s.58-59.
44. M. Woroniecki, Przyczynek w sprawie Elzenbergowskiej koncepcji wartości, w: „Gdańskie Zeszyty Humanistyczne" 1987 nr 30, s. 82.
45. J. Zubelewicz, Elzenbergowskie ujęcie procesu tworzenia kultury, w: „Kultura i Społeczeństwo" 1986 t. 30 nr 1.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

1-2

Start page:

65

End page:

84

Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund