Object structure

Title:

Problemy w badaniach nad wpływem filozofii niemieckiej - od Kanta do Hegla na literaturę polskiego romantyzmu

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 2 (2001)

Creator:

Zarych, Elżbieta

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2001

Description:

21 cm ; Text pol.

Subject and Keywords:

Germany ; filosophy ; Romanticism ; Polish literature - 19 c.

References:

1. T. Beckermann, Niemiec - w sprzeczności z samym sobą, w: Narody i stereotypy, Kraków 1995, s. 178.
2. J. Berting, Ch. Villain-Gandossi, Rola i znaczenie stereotypów narodowych w stosunkach międzynarodowych: podejście interdyscyplinarne, w: Narody i stereotypy, Kraków 1995, s. 14-23.
3. P. Beylin, Od Oświecenia do Romantyzmu, "Przegląd Kulturalny" 1955 nr 47, s. 4.
4. H.M. Block, The Concept of Influence in Comparative Literature, "Yearbook of Comparative and General Literature" 1958, VII, s. 30-37.
5. H. Bloom, Lęk przed wpływem, w: Współczesna teoria badań literackich, cz. II, t. 4, Kraków 1973.
6. W. Borowy, O wpływach i zależnościach w literaturze, Kraków 1921, s. 3.
7. K. Brodziński, Pisma rozmaite, Warszawa 1830, t. 1, s. 271.
8. U. Broich, Pola odniesień intertekstualności. Odniesienia do pojedynczego tekstu, w: Antologia zagranicznej komparatystyki literackiej, Warszawa 1997, s. 177-180.
9. S. Brzozowski, Filozofia romantyzmu polskiego, Lwów 1924.
10. L. J. Bykowski, Nasz charakter narodowy, "Polityka Narodowa" 1938 nr 3.
11. P. Chmielowski, Filozoficzne poglądy Mickiewicza, "Przegląd Filozoficzny" 1904 nr 4.
12. J.B. Corstius, Literatura jako kontekst, w: Antologia zagranicznej komparatystyki literackiej, Warszawa 1997, s. 141.
13. S. Cywiński, Literatura a filozofia, "Myśl Narodowa" 1930 nr 1.
14. W. Dilthey, Weltanschauung, Philosophie, Religion, Berlin 1911, s. 23.
15. J. P. Eckermann, Rozmowy z Goethem, t. 2, Warszawa 1960, s. 72.
16. R. Escarpit, "Kreativer Verrat" - ein Schlüssel zur Literatur, w: H. N. Fügen, Vergleichende Literaturwissenschaft, Düsseldorf u. Wien 1973.
17. A. Flis, Spór klasycyzmu z romantyzmem jako walka polskości z niemczyzną, "Polityka Narodowa" 1938 nr 10.
18. J. Garewicz, O metaforze w filozofii, w: Wypowiedź literacka a wypowiedź filozoficzna, Wrocław 1982.
19. B. Gawęcki, Polscy myśliciele romantyczni, Warszawa 1972, s. 8-23.
20. K. Górski, Aluzja, w: Problemy teorii literackiej, Wrocław 1967.
21. K. Górski, Literatura a prądy filozoficzne, w: Literatura a prądy umysłowe, Warszawa 1938, s. 13.
22. M. Grabowski, Literatura i krytyka, Wilno 1837, s. 100-101.
23. I. H. Hassan, The Problem of Influence in Literary History: Notes Toward a Definition, "Journal of Aesthetics and Art Criticism" 1955 XIV, s. 66-76.
24. W. Heisenberg, Fizyka a filozofia, Warszawa 1965.
25. J. Janeff, Herder, das nationale Erwachen der Slaven und der Panslavismus, "Deutsche Monatshefte in Polen" 1939 H. 2/3.
26. M. Janion, Romantyzm. Studia o ideach i stylu, Warszawa 1969, s. 127.
27. B.W. Januszewski, Problematyka filozoficzna w wykładach paryskich A. Mickiewicza, Wrocław 1986, s. 53-59.
28. F. Jost, Komparatystyka literacka jako filozofia literatury, w: Antologia zagranicznej komparatystyki literackiej, Warszawa 1997, s. 58.
29. G. Karpeles, Goethe in Polen, Berlin 1890.
30. S. Kawyn, Twórczość naukowa Juliusza Kleinera, Łódź 1949, s. 24.
31. A. Kleczkowski, Polsko-niemieckie stosunki językowe i literackie,"Ze Sprawozdań Polskiej Akademii Umiejętności" 1935 t. XL, nr 4, s. 107.
32. J. Kleiner, Krasiński, Lublin 1948, s. 78.
33. J. Kleiner, Zygmunt Krasiński. Dzieje myśli, Lwów 1912.
34. E. Klin, Die Wechselwirkungen zwischen der deutschen und polnischen Romantik, "Weimarer Beiträge" 1962 H. 1, s. 188-190.
35. E. Klin, Deutsch-polnische Literaturbeziehungen, Köln u. Wien 1988, s. 2-5, 54.
36. E. Klin, Literarische Komparatistik und Kulturbeziehungsforschung, w: Deutsch-polnische Literaturbeziehungen, Köln u. Wien 1988, s. 15.
37. J. Kolbuszewski, Literatura w kształtowaniu polskich mitów politycznych, "Ruch Literacki" 1993 nr 3, s. 254-259.
38. K. Koniński, Romantyzm a Mickiewicz, Lwów 1906.
39. A. Kowalczykowa, Wstęp, w: Idee programowe romantyków polskich, Wrocław 1991, s. IX-X.
40. G. Koziełek, Wstęp, w: Niemiecka nowela romantyczna, Kraków 1975, passim.
41. T. Kroński, Walka wokół Kanta w Polsce pierwszych dziesięcioleci XIX wieku. Przyczynek do rozumienia prawdziwej i fałszywej wspólnoty kulturalnej, "Myśl Filozoficzna" 1954 nr 4, s. 120-121.
42. M. Król, Polnische Romantik und Moderne, w: Deutsche und Polen. 100 Schlüsselbegriffe, München 1992.
43. G. Królikiewicz, Romantyzm, w: Okresy literackie, Warszawa 1985, s. 114-122.
44. W. Kühne, Die Polen und die Philosophie Hegels, w: Hegel bei den Slaven, Reichenberg 1934, s. 86-89.
45. J. Lewkowicz, O stosunku filozofii do przyrodoznawstwa, "Przegląd Filozoficzny" 1907.
46. Z. Łempicki, Renesans. Oświecenie. Romantyzm, Warszawa 1966, s. 193, 57.
47. A. Mahrburg, Pogląd na wszechświat w utworach Mickiewicza, w: Książka zbiorowa ku uczczeniu pamięci A. Mickiewicza w 100-letnią rocznicę urodzin poety, Petersburg 1898, s. 6.
48. S. Makowski, Juliusz Słowacki, Warszawa 1980.
49. H. Markiewicz, Polska nauka o literaturze, Warszawa 1981, s. 37-38.
50. W. Meysztowicz, Złe duchy w "Dziadach", w. Adam Mickiewicz. Księga w stulecie zgonu, Londyn 1955, s. 315.
51. Z. Mitosek, Literatura i stereotypy, Wrocław 1974.
52. M. Mochnacki, O literaturze polskiej w wieku dziewiętnastym, Kraków 1923, s. 120.
53. A. Niemojewski, Dawność a Mickiewicz, 1924, passim.
54. A. Niemojewski, Filozofia Mickiewicza, "Myśl Niepodległa" 1911 nr 182-184.
55. M. Mochnacki, O literaturze polskiej w wieku dziewiętnastym, Kraków 1923, s. 32-34.
56. Nowa księga przysłów polskich, red. J. Krzyżanowski, t. 2, Warszawa 1970, s. 603-604.
57. M. Pfister, Pola odniesień intertekstualności, w: Antologia zagranicznej komparatystyki literackiej, Warszawa 1997, s. 182.
58. S. Pieróg, Wstęp, w: M. Mochnacki, Poezja i czyn, Warszawa 1987, s. 52.
59. M. Przełęcki, Wartość poznawcza wypowiedzi literackich i filozoficznych, w: Wypowiedź literacka a wypowiedź filozoficzna, Wrocław 1982.
60. P. Roguski, Die polnische und deutsche Romantik. Schwierigkeiten (nicht nur) terminologischer Art, w: Deutsch-polnische Beziehungen im Bereich der Kultur, Literatur und Sprache, Bd. XII, Warszawa 1996, s. 252-253.
61. M. Schmeling, "Du sollst Dir kein Bildnis machen..."Kulturelle Fremdheit als Forschungszweig der vergleichenden Literaturwissenschaft, w: Narodowy i ponadnarodowy charakter literatury, Kraków 1996.
62. H. Schroeder, Studium über Maurycy Mochnacki mit Besonderer Berücksichtigung des deutschen Einflüssen, Berlin 1953.
63. B. Skarga, Wypowiedź filozoficzna a wymogi racjonalizmu, w: Wypowiedź literacka a wypowiedź filozoficzna, Wrocław 1982.
64. S. Skwarczyńska, Mickiewiczowskie "powinowactwa z wyboru", Warszawa 1957, s. 22.
65. J. Sławiński, Posłowie, w: Wypowiedź literacka a wypowiedź filozoficzna, Wrocław 1982.
66. Z. Stefanowska, Historia i profecja. Studium o "Księgach narodu i pielgrzymstwa polskiego" A. Mickiewicza, Warszawa 1962, s. 58-60.
67. H. Struve, Historyja filozofii w Polsce na tle ogólnego rozwoju życia umysłowego, Warszawa 1900, s. 42-43.
68. M. Szyjkowski, Schiller w Polsce, Kraków 1915.
69. E. Szymanis, Adam Mickiewicz. Kreacja autolegendy, Wrocław 1992, s. 9.
70 J. Tuwim, Przed Paryżem, w: Jarmark rymów, Warszawa 1958, s. 51.
71. B. Urbankowski, Myśl romantyczna, Warszawa 1979, s. 7-12, 97-112.
72. P. van Tieghem, Grundlagen und allgemeine Methoden, w: H. N. Fügen, Vergleichende Literaturissenschaft, Düsseldorf u. Wien 1973, s. 73.
73. Z. Wasilewski. Duch J. Śniadeckiego, "Kurier Poznański" 1930, XI.
74. A. Walicki, Wstęp, w: Polska myśl filozoficzna i społeczna, Warszawa 1973, s. 81-90.
75. M. Wawrykowa, J. G. Herder und die polnische Geschichtsphilosophie der ersten Hälfte des 19.Jhs, "Zeitschrift für Slavistik" 1978 t. XXIII, z. 1-6, i in.
76. W. Weintraub, Poeta i prorok, Warszawa 1982, s. 31.
77. R. Wellek, Kryzys literatury porównawczej, w: Pojęcia i problemy nauki o literaturze, Warszawa 1979, s. 394, 402.
78. R. Wellek, Pojęcie romantyzmu w historii literatury, w: Pojęcia i problemy nauki o literaturze, Warszawa 1979, s. 242-246.
79. W. Wrzesiński, Niemiec w stereotypach polskich XIX i XX wieku, w: Narody i stereotypy, Kraków 1995, s. 184.
80. W. Wrzesiński, Polskie badania nad stereotypami Niemców i Polaków, w: Z badań nad dziejami stosunków polsko-niemieckich, Poznań 1991, s. 236-253.
81. M. Zdziechowski, Antyromantyzm i antygermanizm, "Przegląd Współczesny" 1927, XII.
82. H. Zathey, Goethe i Polacy, Kraków 1890, s. 5, 35.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

2

Start page:

52

End page:

77

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund