RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Gatunek - sporny (?) problem współczesnej refleksji tekstologicznej

Creator:

Witosz, Bożena

Date issued/created:

2001

Resource type:

Text

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 5 (2001)

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

21 cm ; Text pol.

Type of object:

Journal/Article

References:

1. J. Abramowska, Polska bajka ezopowa, Poznań 1991.
2. M. Bachtin, Estetyka twórczości słownej, przeł. D. Ulicka, Warszawa 1986.
3. S. Balbus, "Zagłada gatunków", "Teksty Drugie" 1999, nr 6, s. 33.
4. E. Balcerzan, Nowe formy w pisarstwie i wynikające stąd porozumienia, w: Humanistyka przełomu wieków, red. J. Kozielecki, Warszawa 1999, s. 375.
5. E. Balcerzan, W stronę genologii multimedialnej, "Teksty Drugie" 1999, nr 6, s. 21.
6. J. Bartmiński, Derywacja stylu, w: Pojęcie derywacji w lingwistyce, red. J. Bartmiński, Lublin 1981.
7. J. Bartmiński, Tekst jako przedmiot tekstologii lingwistycznej, w: Tekst. Problemy teoretyczne, red. J. Bartmiński i B. Boniecka, Lublin 1998, s. 19-20.
8. M. Beaujour, Genus universum: gatunek literacki renesansu, przeł. M. Dramińska-Joczowa, "Pamiętnik Literacki" 1989, z. 2.
9. W. Bolecki, O gatunkach to i owo, "Teksty Drugie" 1999, nr 6, s. 5.
10. B. Boniecka, J. Panasiuk, Przełamywanie paradygmatu gatunkowo-stylistycznego tekstu życiorysu, w: Gatunki mowy i ich ewolucja, red. D. Ostaszewski, Katowice 2000, s. 47-73.
11. J. Brach-Czaina, Szczeliny istnienia, Warszawa 1992.
12. R. Cohen, Historia i gatunek, przeł. M. Adamczyk-Grabowska, "Pamiętnik Literacki" 1989, z. 2, s. 262.
13. T. Dobrzyńska, Badania struktury tekstu - nowe źródło inspiracji stylistyki, "Stylistyka" I, Opole 1992, s. 61.
14. T. Dobrzyńska, Gatunki pierwotne i wtórne. (Czytając Bachtina), w: Typy tekstów, red. T. Dobrzyńska, Warszawa 1992, s. 75- 81.
15. T. Dobrzyńska, Tekst. Próba syntezy, Warszawa 1993.
16. T. Dobrzyńska, Tekst w perspektywie stylistycznej, w: Tekst i jego odmiany: zbiór studiów, IBL, 1996, s. 135 i nast.
17. A. Duszak, Tekst, dyskurs, komunikacja międzykulturowa, Warszawa 1999, s. 36-37.
18. U. Eco, Kant et ornithorinque, Paris 1999.
19. A. Furdal, Genologia lingwistyczna, "Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego" 1982.
20. S. Gajda, Gatunki wypowiedzi, w: Sprawozdania 1987-1990. Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Wydział II Języka i Literatury, Seria B, nr 22, red. W. Hendzel, Opole 1990.
21. S. Gajda, Gatunkowe wzorce wypowiedzi, w: Encyklopedia kultury polskiej XX wieku. Współczesny język polski, red. J. Bartmiński, Wrocław 1993.
22. S. Gajda, Styl indywidualny a współczesna stylistyka, w: Z polskich studiów slawistycznych, seria VII, Warszawa 1988.
23. Genologia dzisiaj, red. W. Bolecki i I. Opacki, Warszawa 2000.
24. M. Głowiński, Gatunek literacki i problemy poetyki historycznej, w: Genologia polska, wybór i wstęp E. Miodońska-Brooks, A. Kulawik, M. Tatara, Warszawa 1983, s. 83.
25. M. Głowiński, Gatunek literacki i problemy poetyki historycznej, w: Problemy teorii literatury, t. 2, red. H. Markiewicz, Wrocław-Kraków 1987.
26. M. Głowiński, Nauka o literaturze wśród innych dyscyplin, w: Humanistyka przełomu wieków, red. J. Kozielecki, Warszawa 1999, s. 346.
27. M. Głowiński, Poetyka wobec tekstów nieliterackich, w: tegoż, Poetyka i okolice, Warszawa 1992, s. 81.
28. E. Goffman, Form of talk, Oxford 1981.
29. G. Grochowski, Tekstowe hybrydy. Literackość i jej pogranicza, Warszawa 2000.
30. J. Gumperz, Discourse Strategies, Cambrigde, 1982. http://dx.doi.org/10.1017/CBO9780511611834.
31. B. Hatim, I. Mason, Discourse and the Translator, London 1990.
32. D. H. Hymes, The Ethnography of Speaking, in: Readings in the Sociology of Language, ed. J. Fishman, The Hague 1968, s. 110.
33. F. Jameson, The Political Unconcious, Ithaca 1981, s. 105.
34. Językowa kategoryzacja świata, red. R. Grzegorczykowa i A. Pajdzińska, Lublin 1996.
35. H. Kardela, Ogdena i Richardsa trójkąt uzupełniony, czyli co bada gramatyka kognitywna, w. Językowy obraz świata, red. J. Bartmiński, Lublin 1990.
36. C. Kerbrat-Orecchioni, L'Enonciation. De la subjectivité dans le langage, Paris 1980, s. 19.
37. M. Kita, Porozmawiajmy o rozmowie. Kryteria typologii rozmowy jako interakcji werbalnej, "Stylistyka" VIII 1999.
38. M. Kita, Wywiad prasowy. Język - gatunek - interakcja, Katowice 1998.
39. G. Kleiber, La sémantique du prototype, Paris 1990.
40. G. Lakoff, What Categoris Reveal about the Mind, in: Tegoż Women, Fire and Dangerous Things, Chicago 1987.
41. G. Lakoff, Women, Fire and Dangerous Things, Chicago 1987.
42. Kognitywne podstawy języka i językoznawstwa, red. E. Tabakowska, Kraków 2001.
43. P. Łozowski, Czym jest prototyp w semantyce diachronicznej? w: Podstawy gramatyki kognitywnej, red. H. Kardela, Warszawa 1994.
44. H. Markiewicz, Rodzaje i gatunki literackie, w: tegoż, Główne problemy wiedzy o literaturze, Kraków 1976.
45. J. Mazur, Styl w aspekcie pragmatycznym, "Socjolingwistyka" 1990, nr 9.
46. J. Michel-Adam, Les textes: types et prototypes, Paris 1992.
47. E. Miczka, Prototyp w lingwistyce tekstu, w: Gatunki mowy i ich ewolucja, red. D. Ostaszewski, Katowice 2000, s. 20-32.
48. I. Nowakowska-Kempna, Konceptualizacja uczuć w języku polskim, Warszawa 1995.
49. R. Nycz, Tekstowy świat. Poststrukturalizm a wiedza o literaturze, Warszawa 1995.
50. A. Okopień-Sławińska, Teoria wypowiedzi jako podstawa komunikacyjnej teorii dzieła literackiego, "Pamiętnik Literacki" 1988, z. 1.
51. O nieostrości, red. Z. Muszyński, Lublin 1988.
52. I. Opacki, Krzyżowanie się postaci gatunkowych jako wyznacznik ewolucji poezji, w: tegoż Odwrócona elegia. O przenikaniu się postaci gatunkowych w poezji, Katowice 1999, s. 68.
53. T. Pękala, Awangarda i ariergarda. Filozofia sztuki nowoczesnej, Lublin 2000, s. 165.
54. J. Reszka, Cechy semantyczne i składniowe wybranych wyrażeń komunikujących niezadowolenie nadawcy z istniejącego stanu rzeczy (narzeka, utyskuje, skarży się, żali się), "Polonica" XIV, 1989, s. 57-58.
55. B. Sandig, Stilistik der deutschen Sprache, Berlin New York 1986.
56. B. Sandig, Tendenzen der linguistischen Stilforschung, in: Stilfragen, Berlin New York 1995.
57. J. Swales, Genre Analysis: English in Academic and Research Settings, Cambrigde 1990.
58. E. Tabakowska, Gramatyka i obrazowanie. Wprowadzenie do językoznawstwa kognitywnego, Kraków 1995.
59. K. Termińska, Rodzina wypowiedzeń konstytuowanych przez czasownik «czuć», "Prace Językoznawcze" 16. Studia z językoznawstwa rosyjskiego i słowiańskiego, Katowice 1990.
60. J. Trzynadlowski, Sztuka słowa i obrazu, Wrocław-Łódź 1982, s. 12.
61. R. Viona, La communication verbale. Analyse des interactions, Paris 1992.
62. A. Wierzbicka, Genry mowy, w: Tekst i zdanie, red. T. Dobrzyńska i E. Janus, Wrocław 1983, s. 129.
63. A. Wierzbicka, Język - umysł - kultura, red. J. Bartmiński, Warszawa 1999, s. 228.
64. A. Wilkoń, Gatunki mówione, w: Porozmawiajmy o rozmowie, red. M. Kita, Katowice 2002.
65. A. Wilkoń, Gatunki pierwotne i wtórne w perspektywie historycznej i współczesnej, w: Gatunki mowy i ich ewolucja, red. D. Ostaszewski, Katowice 2000, s. 14.
66. A. Wilkoń, Spójność i struktura tekstu. Wstęp do lingwistyki tekstu, Kraków 2002.
67. B. Witosz, Czy gatunek i styl są we współczesnej stylistyce pojęciami konkurencyjnymi?, "Stylistyka" VIII, 1999.
68. B. Witosz, "Dziennik pisany nocą" - między gatunkowym a indywidualnym stylem wypowiedzi, w: Język Artystyczny, t. 11, red. A. Wilkoń i D. Ostaszewska, Katowice 2001.
69. B. Witosz, Ewolucja kategorii podmiotu w badaniach stylistycznych, w: Nowe czasy, nowe języki, nowe (i stare) problemy, red. E. Jędrzejko, Katowice 1998.
70. B. Witosz, Między opowiadaniem a opisem, w: Praktyki opowiadania, red. B. Owczarek, Z. Mitosek i W. Grajewski, Kraków 2001.
71. B. Witosz, Opis w prozie narracyjnej na tle innych odmian deskrypcji, Katowice 1997, s. 42-43.
72. B. Witosz, Transgresja norm gatunkowych w wypowiedzi, "Poznańskie Spotkania Językoznawcze", t. VI, Poznań 2001.
73. M. Wojtak, Stylistyka a pragmatyka, "Stylistyka" VII, 1998.
74. M. Wojtak, Wyznaczniki gatunku wypowiedzi na przykładzie tekstów modlitewnych, "Stylistyka" VIII, Opole 1999, s. 105-117.
75. K. Wyrwas, Skarga czy podanie? Kontaminacja wzorców tekstowych w strukturze adaptacyjnej gatunku mowy, w: Stylistyka a pragmatyka, red. B. Witosz, Katowice 2001.
76. B. Żmigrodzka, Testament jako gatunek tekstu, Katowice 1997.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

5

Start page:

67

End page:

85

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:57879 ; 0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Jan 29, 2016

Number of object content hits:

1 243

All available object's versions:

https://ww.w.rcin.org.pl/publication/72419

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects

Similar
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information