Object

Title: Gatunek - sporny (?) problem współczesnej refleksji tekstologicznej

Creator:

Witosz, Bożena

Date issued/created:

2001

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 5 (2001)

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

21 cm ; Text pol.

References:

1. J. Abramowska, Polska bajka ezopowa, Poznań 1991. ; 2. M. Bachtin, Estetyka twórczości słownej, przeł. D. Ulicka, Warszawa 1986. ; 3. S. Balbus, "Zagłada gatunków", "Teksty Drugie" 1999, nr 6, s. 33. ; 4. E. Balcerzan, Nowe formy w pisarstwie i wynikające stąd porozumienia, w: Humanistyka przełomu wieków, red. J. Kozielecki, Warszawa 1999, s. 375. ; 5. E. Balcerzan, W stronę genologii multimedialnej, "Teksty Drugie" 1999, nr 6, s. 21. ; 6. J. Bartmiński, Derywacja stylu, w: Pojęcie derywacji w lingwistyce, red. J. Bartmiński, Lublin 1981. ; 7. J. Bartmiński, Tekst jako przedmiot tekstologii lingwistycznej, w: Tekst. Problemy teoretyczne, red. J. Bartmiński i B. Boniecka, Lublin 1998, s. 19-20. ; 8. M. Beaujour, Genus universum: gatunek literacki renesansu, przeł. M. Dramińska-Joczowa, "Pamiętnik Literacki" 1989, z. 2. ; 9. W. Bolecki, O gatunkach to i owo, "Teksty Drugie" 1999, nr 6, s. 5. ; 10. B. Boniecka, J. Panasiuk, Przełamywanie paradygmatu gatunkowo-stylistycznego tekstu życiorysu, w: Gatunki mowy i ich ewolucja, red. D. Ostaszewski, Katowice 2000, s. 47-73. ; 11. J. Brach-Czaina, Szczeliny istnienia, Warszawa 1992. ; 12. R. Cohen, Historia i gatunek, przeł. M. Adamczyk-Grabowska, "Pamiętnik Literacki" 1989, z. 2, s. 262. ; 13. T. Dobrzyńska, Badania struktury tekstu - nowe źródło inspiracji stylistyki, "Stylistyka" I, Opole 1992, s. 61. ; 14. T. Dobrzyńska, Gatunki pierwotne i wtórne. (Czytając Bachtina), w: Typy tekstów, red. T. Dobrzyńska, Warszawa 1992, s. 75- 81. ; 15. T. Dobrzyńska, Tekst. Próba syntezy, Warszawa 1993. ; 16. T. Dobrzyńska, Tekst w perspektywie stylistycznej, w: Tekst i jego odmiany: zbiór studiów, IBL, 1996, s. 135 i nast. ; 17. A. Duszak, Tekst, dyskurs, komunikacja międzykulturowa, Warszawa 1999, s. 36-37. ; 18. U. Eco, Kant et ornithorinque, Paris 1999. ; 19. A. Furdal, Genologia lingwistyczna, "Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego" 1982. ; 20. S. Gajda, Gatunki wypowiedzi, w: Sprawozdania 1987-1990. Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Wydział II Języka i Literatury, Seria B, nr 22, red. W. Hendzel, Opole 1990. ; 21. S. Gajda, Gatunkowe wzorce wypowiedzi, w: Encyklopedia kultury polskiej XX wieku. Współczesny język polski, red. J. Bartmiński, Wrocław 1993. ; 22. S. Gajda, Styl indywidualny a współczesna stylistyka, w: Z polskich studiów slawistycznych, seria VII, Warszawa 1988. ; 23. Genologia dzisiaj, red. W. Bolecki i I. Opacki, Warszawa 2000. ; 24. M. Głowiński, Gatunek literacki i problemy poetyki historycznej, w: Genologia polska, wybór i wstęp E. Miodońska-Brooks, A. Kulawik, M. Tatara, Warszawa 1983, s. 83. ; 25. M. Głowiński, Gatunek literacki i problemy poetyki historycznej, w: Problemy teorii literatury, t. 2, red. H. Markiewicz, Wrocław-Kraków 1987. ; 26. M. Głowiński, Nauka o literaturze wśród innych dyscyplin, w: Humanistyka przełomu wieków, red. J. Kozielecki, Warszawa 1999, s. 346. ; 27. M. Głowiński, Poetyka wobec tekstów nieliterackich, w: tegoż, Poetyka i okolice, Warszawa 1992, s. 81. ; 28. E. Goffman, Form of talk, Oxford 1981. ; 29. G. Grochowski, Tekstowe hybrydy. Literackość i jej pogranicza, Warszawa 2000. ; 30. J. Gumperz, Discourse Strategies, Cambrigde, 1982. http://dx.doi.org/10.1017/CBO9780511611834. ; 31. B. Hatim, I. Mason, Discourse and the Translator, London 1990. ; 32. D. H. Hymes, The Ethnography of Speaking, in: Readings in the Sociology of Language, ed. J. Fishman, The Hague 1968, s. 110. ; 33. F. Jameson, The Political Unconcious, Ithaca 1981, s. 105. ; 34. Językowa kategoryzacja świata, red. R. Grzegorczykowa i A. Pajdzińska, Lublin 1996. ; 35. H. Kardela, Ogdena i Richardsa trójkąt uzupełniony, czyli co bada gramatyka kognitywna, w. Językowy obraz świata, red. J. Bartmiński, Lublin 1990. ; 36. C. Kerbrat-Orecchioni, L'Enonciation. De la subjectivité dans le langage, Paris 1980, s. 19. ; 37. M. Kita, Porozmawiajmy o rozmowie. Kryteria typologii rozmowy jako interakcji werbalnej, "Stylistyka" VIII 1999. ; 38. M. Kita, Wywiad prasowy. Język - gatunek - interakcja, Katowice 1998. ; 39. G. Kleiber, La sémantique du prototype, Paris 1990. ; 40. G. Lakoff, What Categoris Reveal about the Mind, in: Tegoż Women, Fire and Dangerous Things, Chicago 1987. ; 41. G. Lakoff, Women, Fire and Dangerous Things, Chicago 1987. ; 42. Kognitywne podstawy języka i językoznawstwa, red. E. Tabakowska, Kraków 2001. ; 43. P. Łozowski, Czym jest prototyp w semantyce diachronicznej? w: Podstawy gramatyki kognitywnej, red. H. Kardela, Warszawa 1994. ; 44. H. Markiewicz, Rodzaje i gatunki literackie, w: tegoż, Główne problemy wiedzy o literaturze, Kraków 1976. ; 45. J. Mazur, Styl w aspekcie pragmatycznym, "Socjolingwistyka" 1990, nr 9. ; 46. J. Michel-Adam, Les textes: types et prototypes, Paris 1992. ; 47. E. Miczka, Prototyp w lingwistyce tekstu, w: Gatunki mowy i ich ewolucja, red. D. Ostaszewski, Katowice 2000, s. 20-32. ; 48. I. Nowakowska-Kempna, Konceptualizacja uczuć w języku polskim, Warszawa 1995. ; 49. R. Nycz, Tekstowy świat. Poststrukturalizm a wiedza o literaturze, Warszawa 1995. ; 50. A. Okopień-Sławińska, Teoria wypowiedzi jako podstawa komunikacyjnej teorii dzieła literackiego, "Pamiętnik Literacki" 1988, z. 1. ; 51. O nieostrości, red. Z. Muszyński, Lublin 1988. ; 52. I. Opacki, Krzyżowanie się postaci gatunkowych jako wyznacznik ewolucji poezji, w: tegoż Odwrócona elegia. O przenikaniu się postaci gatunkowych w poezji, Katowice 1999, s. 68. ; 53. T. Pękala, Awangarda i ariergarda. Filozofia sztuki nowoczesnej, Lublin 2000, s. 165. ; 54. J. Reszka, Cechy semantyczne i składniowe wybranych wyrażeń komunikujących niezadowolenie nadawcy z istniejącego stanu rzeczy (narzeka, utyskuje, skarży się, żali się), "Polonica" XIV, 1989, s. 57-58. ; 55. B. Sandig, Stilistik der deutschen Sprache, Berlin New York 1986. ; 56. B. Sandig, Tendenzen der linguistischen Stilforschung, in: Stilfragen, Berlin New York 1995. ; 57. J. Swales, Genre Analysis: English in Academic and Research Settings, Cambrigde 1990. ; 58. E. Tabakowska, Gramatyka i obrazowanie. Wprowadzenie do językoznawstwa kognitywnego, Kraków 1995. ; 59. K. Termińska, Rodzina wypowiedzeń konstytuowanych przez czasownik «czuć», "Prace Językoznawcze" 16. Studia z językoznawstwa rosyjskiego i słowiańskiego, Katowice 1990. ; 60. J. Trzynadlowski, Sztuka słowa i obrazu, Wrocław-Łódź 1982, s. 12. ; 61. R. Viona, La communication verbale. Analyse des interactions, Paris 1992. ; 62. A. Wierzbicka, Genry mowy, w: Tekst i zdanie, red. T. Dobrzyńska i E. Janus, Wrocław 1983, s. 129. ; 63. A. Wierzbicka, Język - umysł - kultura, red. J. Bartmiński, Warszawa 1999, s. 228. ; 64. A. Wilkoń, Gatunki mówione, w: Porozmawiajmy o rozmowie, red. M. Kita, Katowice 2002. ; 65. A. Wilkoń, Gatunki pierwotne i wtórne w perspektywie historycznej i współczesnej, w: Gatunki mowy i ich ewolucja, red. D. Ostaszewski, Katowice 2000, s. 14. ; 66. A. Wilkoń, Spójność i struktura tekstu. Wstęp do lingwistyki tekstu, Kraków 2002. ; 67. B. Witosz, Czy gatunek i styl są we współczesnej stylistyce pojęciami konkurencyjnymi?, "Stylistyka" VIII, 1999. ; 68. B. Witosz, "Dziennik pisany nocą" - między gatunkowym a indywidualnym stylem wypowiedzi, w: Język Artystyczny, t. 11, red. A. Wilkoń i D. Ostaszewska, Katowice 2001. ; 69. B. Witosz, Ewolucja kategorii podmiotu w badaniach stylistycznych, w: Nowe czasy, nowe języki, nowe (i stare) problemy, red. E. Jędrzejko, Katowice 1998. ; 70. B. Witosz, Między opowiadaniem a opisem, w: Praktyki opowiadania, red. B. Owczarek, Z. Mitosek i W. Grajewski, Kraków 2001. ; 71. B. Witosz, Opis w prozie narracyjnej na tle innych odmian deskrypcji, Katowice 1997, s. 42-43. ; 72. B. Witosz, Transgresja norm gatunkowych w wypowiedzi, "Poznańskie Spotkania Językoznawcze", t. VI, Poznań 2001. ; 73. M. Wojtak, Stylistyka a pragmatyka, "Stylistyka" VII, 1998. ; 74. M. Wojtak, Wyznaczniki gatunku wypowiedzi na przykładzie tekstów modlitewnych, "Stylistyka" VIII, Opole 1999, s. 105-117. ; 75. K. Wyrwas, Skarga czy podanie? Kontaminacja wzorców tekstowych w strukturze adaptacyjnej gatunku mowy, w: Stylistyka a pragmatyka, red. B. Witosz, Katowice 2001. ; 76. B. Żmigrodzka, Testament jako gatunek tekstu, Katowice 1997.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

5

Start page:

67

End page:

85

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:57879 ; oai:rcin.org.pl:57879 ; 0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Object collections:

Last modified:

Dec 20, 2018

In our library since:

Jan 29, 2016

Number of object content hits:

1 031

All available object's versions:

https://ww.w.rcin.org.pl/publication/72419

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects

Similar
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information