Object structure

Title:

Poetyka epifanii a modernizm (od Norwida do Leśmiana)

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 4 (1996)

Creator:

Nycz, Ryszard

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

1996

Description:

21 cm

Subject and Keywords:

poetyka ; epifania ; modernizm ; Norwid, Cyprian Kamil (1821-1883) ; Leśmian, Bolesław (1877-1937) ; literatura polska - 19-20 w.

References:

1. Ch. Baudelaire, Malarz życia współczesnego, w tegoż: O sztuce. Szkice krytyczne, wybrała i przeł. J. Guze, wstępem opatrzył J. Starzyński, Wrocław 1961, s. 203.
2. M. Beja, Epiphany in the Modern Novel, London 1971.
3. K.H. Bohrer, Suddenness On the Moment of Aesthetic Appearence, tłum. R. Crowley, New York 1994.
4. T. Cribb, James Joyce: The Unconscious and the Cognitive Epiphany, w: Modernism and the European Unconscious, wyd. P. Collier, J. Davies, Cambridge 1990.
5. M. Głowiński, Wiersze Bolesława Leśmiana. Interpretacje, Warszawa 1972.
6. J. W Gomulicki, Patos i milczenie, Warszawa 1965, s. 37.
7. M. Heidegger, O źródle dzieła sztuki, przeł. L. Falkiewicz, „Sztuka i Filozofia" 1992 nr 5, s. 27, 53.
8. K. Irzykowski, Cudowność jako materiał poetycki, „Tygodnik Ilustrowany" 1921 nr 41.
9. K. Irzykowski, Od metafory do metonimii, „Kurier Literacko-Naukowy" 1939 nr 15.
10. K. Irzykowski, Spojrzenie wstecz ku „Przyczynkowi do etyki płci" Stanisława Przybyszewskiego, „Nasz Kraj" 1908 (VI) nr 10, s. 292.
11. E. Klee, Wyznanie twórcy, przeł. J. Maurin-Białostocka, w: Artyści o sztuce. Od van Gogha do Picassa, wybór i oprac. E. Grabska i H. Morawska, Warszawa 1977, s. 290.
12. R. Langbaum, The Epiphanie Mode in Wordsworth and Modern Literature, „New Literary History" 1983 no 2.
13. B. Leśmian, Aleksander Szczęsny, „To, co się stało", w tegoż: Szkice literackie, oprac, i wstępem poprzedził J. Trznadel, Warszawa 1959, s. 334-336.
14. B. Leśmian, Napój cienisty, Warszawa 1936.
15. B. Leśmian, Szkice literackie, oprac, i wstępem opatrzył J. Trznadel, Warszawa 1959.
16. B. Leśmian, Utwory rozproszone. Listy, zebrał i oprac. J. Trznadel, Warszawa 1962, s. 319.
17. B. Leśmian, Zamyślenie, w tegoż: Poezje zebrane, oprac. A. Madyda, wstępem opatrzyła M. Jakitowicz, Toruń 1993, s. 300.
18. E. Levinas, Ślad innego, przeł. B. Baran, w: Filozofia dialogu, wybór, oprac, i przedm. B. Baran, Kraków 1991, s. 227.
19. C. Norwid, Pisma wszystkie, zebrał, tekst ustalił, wstępem i uwagami krytycznymi opatrzył J. W. Gomulicki. Tom VI. Cz. 1, Warszawa 1971.
20. R. Nycz, Kilka uwag o literackiej formacji modernistycznej, w: Stulecie Młodej Polski, studia pod red. M. Podrazy-Kwiatkowskiej, Kraków 1995.
21. R. Nycz, Tekstowy świat. Poststrukturalizm a wiedza o literaturze. Warszawa 1993, s. 98-103.
22. I. Opacki, Uroda i żałoba czasu. Romantyzm w liryce Bolesława Leśmiana, w tegoż: Poetyckie dialogi z kontekstem. Szkice o poezji XX wieku, Katowice 1979.
23. M. Podraza-Kwiatkowska, Młodopolskie doświadczenie transcendencji, w zbiorze Stulecie Młodej Polski, studia pod red. M. Podrazy-Kwiatkowskiej, Kraków 1995.
24. A. Potocki, Polska literatura współczesna. Cz. 2. Kult jednostki 1890-1910, Warszawa 1912, s. 339-340.
25. Z. Przesmycki, Walka ze sztuką, w tegoż: Wybór pism krytycznych, oprac. E. Korzeniewska, Kraków 1967, t. II, s. 67.
26. S. Przybyszewski, Moi współcześni. Wśród obcych, Warszawa 1926, s. 2.
27. R. Schleifer, Rhetoric and Death. The Language of Modernism and Postmodern Discourse Theory, Urbana 1990.
28. R. Sheppard, The Problematics of European Modernism, w: Theorizing Modernism. Essays in Critical Theory, wyd. S. Giles, London 1993.
click here to follow the link
29. I. Sławińska, O prozie epickiej Norwida. Z zagadnień warsztatu pracy, „Pamiętnik Literacki" 1957 z. 2.
30. Ch. Taylor, Epiphanies of Modernism, w tegoż: Sources of the Self. The Making of the Modern Identity, Cambridge, Mass. 1989.
31. E. Valéry, O gruncie i o tym, co bezkształtne, w tegoż: Rzeczy przemilczane (Z pism o sztuce), wybór, przekł. i noty J. Guze, Warszawa 1974. s. 92-93.
32. A. Ważyk, Dziwna historia awangardy, Warszawa 1976, s. 20.
33. A. Ważyk, U modernistów, „Twórczość" 1977 nr 8, s. 93.
34. G. Wihl, The Contingency of Theory. Pragmatism, Expressivism, Deconstruction, New Haven 1994.
35. G. Wohlfart, Mantyka. Koniektury na temat pojęcia znaku u Nietzschego, przeł. E. Paczkowska-Łagowska, „Sztuka i Filozofia", 1991 nr 4.
36. E. Zants, The Relation of Epiphany to Description in the Modern French Novel, „Comparative Literature Studies" 1968 nr 3.
37. J. Żuławski, Znaczenie symbolizmu w sztuce, w tegoż: Prolegomena. Uwagi i szkice, Lwów 1902, s. 76.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

4

Start page:

20

End page:

38

Resource Type:

Artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego