Object structure

Title:

Geneza polskiego języka literackiego

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 3 (1994)

Creator:

Walczak, Bogdan

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

1994

Description:

21 cm

Subject and Keywords:

literary language ; 16th c. ; genesis

References:

1. S. Borawski O potrzebach historii języka polskiego. II. Czas powstania polskiego języka literackiego, „Poradnik Językowy" 1982 z. 6, s. 368-386. ; 2. F. S. Dmochowski, Nauka prozy, poezji i zarys piśmiennictwa polskiego, cz. III, Warszawa 1864, s. 34. ; 3. B. Dunaj, Pochodzenie polskiego języka literackiego, „Język Polski" LX, 1980, s. 245-254. ; 4. A. Kalina, Historia języka polskiego, t. 1, Lwów 1883, s. 16-21. ; 5. M. Karaś, Kilka uwag o rozwoju polskiego języka literackiego, w: Śtudie Pedagogickej fakulty v Nitre. Zbornik jazykovednych śtudii na pocest' VII slavistického kongresu vo Varsave, Bratislava 1973, s. 89-102. ; 6. Z. Klemensiewicz, Historia języka polskiego, cz. I: Doba staropolska, Warszawa 1961. ; 7. J. Kochanowski, Dzieła wszystkie, t. 2, Treny, oprac. M. R. Mayenowa, L. Woronczakowa, J. Axer, M. Cytowska, Wrocław 1983, BPP, seria B, nr 24. ; 8. W. Kuraszkiewicz, L'origine du polonais littéraire, Warszawa 1963. ; 9. W. Kuraszkiewicz, Pochodzenie polskiego języka literackiego w świetle wyników dialektologii historycznej, Wrocław 1953. ; 10. T. Lehr-Spławiński, Język polski. Pochodzenie-powstanie-rozwój, Warszawa 1951. ; 11. W. Mańczak, Onomastyczne przyczynki do zagadnienia genezy polskiego języka literackiego, „Onomastica" VI, 1960, s. 49-79. ; 12. M. R. Mayenowa, Problemy i stanowiska w dyskusji o pochodzeniu polskiego języka literackiego, w: Pochodzenie polskiego języka literackiego, Wrocław 1956, s. 453-471. ; 13. T. Milewski, Le problème des origines du polonais littéraire, „International Journal of Slavic Linguistics and Poetics" 1959 n° 1-2, s. 133—142. ; 14. K. Nitsch, O wzajemnym stosunku gwar ludowych i języka literackiego, „Język Polski" I, 1913, s. 35-36. ; 15. K. Nitsch, Próba ugrupowania gwar polskich, „Rozprawy Wydziału Filologicznego PAU" XLVI, 1910, s. 336-365. ; 16. E. Ostrowska, O artyzmie polskich średniowiecznych zabytków językowych, Kraków 1967. ; 17. E. Ostrowska, Z dziejów języka polskiego i jego piękna, Warszawa 1978. ; 18. Pochodzenie polskiego języka literackiego, Wrocław 1956. ; 19. B. Rocławski, Geneza języka ogólnopolskiego i jego przyswajanie, „Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Gdańskiego", „Prace Językoznawcze" 8, 1982, s. 271-277. ; 20. Z. Stieber, Evolution du polonais littéraire jusqu'au XXe siècle, ,,Ricerche Slavistische" 1966 n° 14, s. 3-14. ; 21. Z. Stieber, O typach polszczyzny regionalnej XVII w., „Prace Polonistyczne" XI, 1953, s. 29-34. ; 22. Z. Stieber, Problem pochodzenia i rozwoju polskiego języka literackiego w świetle nowych prac dialektologicznych, „Prace Polonistyczne" XX, 1965, s. 245-254. ; 23. Z. Stieber, Udział poszczególnych dialektów w formowaniu polskiego języka literackiego, w: Z dziejów powstawania języków narodowych i literackich, Warszawa 1956, s. 97-120. ; 24. W. Taszycki, Geneza polskiego języka literackiego w świetle faktów historyczno-językowych, „Lingua Posnaniensis" III, 1951, s. 145-160. ; 25. W. Taszycki, O słabych tendencjach językowych na materiale polskim spostrzeżeń kilka, w: Symbolae lingitisticae in honorem Georgii Kuryłowicz, Wrocław-Warszawa-Kraków 1965, s. 317-321. ; 26. W. Taszycki, Powstanie i pochodzenie polskiego języka literackiego. Kraków kolebką literackiej polszczyzny, „Twórczość" 1949 nr 12, s. 100-117. ; 27. W. Taszycki, Wybór tekstów staropolskich XVI-XVIII wieku, wyd. 3, Warszawa 1969, s. 63-68. ; 28. S. Urbańczyk, Głos w dyskusji o pochodzeniu polskiego języka literackiego, „Pamiętnik Literacki" 1953, z. 3, s, 196-215. ; 29. S. Urbańczyk, Jaką polszczyzną mówił Jan Kochanowski i jego rówieśnicy, „Język Polski" XXXIII, 1953, z. 4, s. 218. ; 30. S. Urbańczyk, Polski język literacki w dobie przedpiśmiennej?, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego" 457, „Prace Językoznawcze" LIV, 1977, s. 50-62. ; 31. S. Urbańczyk, W sprawie polskiego języka literackiego. 1. O dawności dialektu kulturalnego, „Język Polski" XXX, 1950, z. 3, s. 97-109. ; 32. B. Walczak, Pochodzenie polskiego języka literackiego w świetle nowej metody, w: Język. Teoria-Dydaktyka, Kielce 1990, s. 5-19. ; 33. Z dziejów powstawania języków narodowych i literackich, Warszawa 1956.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

3

Start page:

35

End page:

47

Resource Type:

Article

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

×

Citation

Citation style: